ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಕಾಳೀಜ್ ಉಡ್ಟಾ ಮನ್ ರಡ್ಟಾ [- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ]

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಣಾರಿ. ಹೆಂ ಉತರ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ; ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾ, ಕಾಂಯ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಧುನ್, ಅಪ್ಲೊ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಉಮಾಳೆ, ತಳ್ಮಳೆ ಕಶೆ ತಾಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಕಳಿತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ತೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಾಳೀಜ್ ಉಡ್ಟಾ ಮನ್ ರಡ್ಟಾ [- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ]

ಕಾಳೀಜ್ ಉಡ್ಟಾ ಮನ್ ರಡ್ಟಾ

ಘರ್ ಸೊಡೂನ್ ವತಾ ತೆನ್ನಾ ತಾಜೆಯ್ ಮನ್ ರಡ್ಟಾ
ನೊಕ್ರಿ ಕಾಮಾ ಖಾತೀರ್ ಪಯ್ಸ್ ತಾಕಾಯ್ ರಾವ್ಚೆ ಪಡ್ಟಾ

ಘರ್ಚೆ ಯಾದೀನ್ ತಾಜೆಯ್ ಮನಾಂತ್ ಹುಂಡ್ಕ್ಯಾ ಲ್ಹಾರ್ ಫುಟ್ಟಾ
ರೊಕ್ಡೊಚ್ ವತ್ಲೊ ಘರಾ ಮ್ಹಣೀತ್ ಸಮ್ಜೂತ್ ತೊ ಕಾಡ್ಟಾ

ಒಗೀಚ್ ನಸ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಡ್ ಸಾಠಯ್ತ್ ಉರ್ತಾ
ಕರ್ಚಿ ಪಾಡಿಲ್ಲಿ ತಡ್ಜೊಡ್ ಮಾತ್ ಲಿಪಯ್ತ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ

ಘರ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಣ್ವಾರ್ ತಾಕಾಯ್ ಖೂಪ್ ಚುಕ್ತಾ
ಮನ್ ಉಕ್ತಾಂವಂಕ್ ಮಾತ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಫಾಟಿ ಸರ್ತಾ

ಖುಶಾಲ್ ಆಸಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಸೂನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ
ಸದಾಂಚ್ ತಾಂಕಾ ಹಾಂಸ್ತೆ ದವ್ರ್ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ತಾ

ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತಾಜ್ಯಾಯ್ ಯಾದಿ ಪೀಳ್ ಪಡ್ಟಾ
ತೆನ್ನಾ ಮಾತ್ ಹಳೂಚ್ ತೊಂಡ್ ಉಶ್ಯಾತ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಟಾ

'ದಾದ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ತುಂ ಬಾಬಾ ರಡಪ್ ತುಕಾ ಸೊಬ್ನಾ'
ಉತ್ರಾಂ ಘುಮ್ತಾತ್ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಮನ್ ತೆನ್ನಾ ಆಯ್ಕನಾ

'ಜಡ್ ಮನಾಚೆಂ ವಜೆಂ ಆಜ್ ಜಾಯ್ನಾ ಗೆ ಪೆಲೂಂಕ್
ದುಕಾಂ ಲಗೀತ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್'

ಹುಡ್ಕ್ಯಾ ಲ್ಹಾರ್ ತೆನ್ನಾ ಲ್ಹವೂಚ್ ಉಶೆಂ ಭಿಜೊವ್ನ್ ವತಾ
ರಾವ್ ನಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
'ಆಇ ಎ ಆಇ ತುಜಿ ಯಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ
ಯಾದೀನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸದಾಂಚ್ ಜಡ್ ಜಾತಾ
ಮನ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಡ್ ಜಾತಾ'
******

- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ. [ಒಕ್ಟೋಬರ್, 2019]

 

ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ: ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿಂತ್ 300 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತಲೆಂ ಹಾಂವ್ (2012), ಮಳ್ಬಥಾವ್ನ್ (2012), Wings - chap book (2012), My mirror - chap book (2017) ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾವ್ದಿತಲೆ ತೆ ದೀಸ್ (2016) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಗೊಂಯ್) ಪುರಸ್ಕಾರ್, TMA Pai ಶಿಫಾರಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Kalliz Uddtta Mon Roddtta (- Rupali Mauzo Kirtoni)

Hea somsarant jiemvcho horyek monis poinnari. Hem utor tatvik zalem tor onyeka utran sangtam; hea somsarant jiemvcho choddtavo monis oplo zolmol'lo gamv soddun porki gamvak veta, kaim dispoddto gras sodhun, oplo boro fuddar sodhun ani oplim svopnnam ghevun. Ani jednam porgamvak gel'lo monis, opleank, oplea mogacheank yad kortana kallzant udeun yemvche umalle, tollmolle koxe taka oplea muttint ghetat mholl'llem chintop porgamvant jiel'leank mat kollit.

Hangasor osolich opurbhayechi kovita gheun ailea gychi bai rupali mauzo kirtoni. Hichea kovitemni asche te umalle ani hor‍yekleak auycho uddas dhoschem chintop vachtana hi kovita vachpeachea kallzak apoddtaxem bhogta. Hea kovitecho osvad korunk tuka ulo ditam.

- Som

[kovita] Kalliz Uddtta Mon Roddtta (- Rupali Mauzo Kirtoni)

Kalliz Uddtta Mon Roddtta

Ghor soddun vota ten'na tajey mon roddtta
nokri kama khatir pois takai rauche poddtta

ghorche yadin tajey monant hunddkea lhar futt'tta
rokddoch votlo ghora mhonnit somzut to kaddtta

ogich nosto khorch kiteak zodd satthoit urta
korchi paddil'li toddzodd mat lipoit to rauta

ghorche soglle sonnvar takai khup chukta
mon uktamvonk mat to sodanch fatti sorta

khuxal asa hamv hanga hasun ghorcheank sangta
sodanch tanka hamste dour deva kodden magta

ken'na ken'nai kallzak tajyai yadi pill poddtta
ten'na mat holluch tondd uxeat lipoun soddtta

'dadlo monis tum baba roddop tuka sobna'
utram ghumtat kanant punn mon ten'na aikona

'zodd monachem vojem az zaina ge pelunk
dukam logit toyar nat mhojem kainch aikunk'

huddkea lhar ten'na lhovuch uxem bhizoun vota
ravo noz zaun mon sad ghalunk lagta
'ai e ai tuji yad mhaka yeta
yadin tujea mon mhoje sodanch zodd zata
mon sodanch zodd zata'

******

- Rupali Mauzo Kirtoni [Oct, 2019]

 

Rupali Mauzo Kirtoni: Konkonni, Moratthi, Inglix ani Hindint 300 voir kovita boroyil'li bai rupali mauzo kirtoniche Mhojeantolem Hamv (2012), Mollbothaun (2012), Wings - chap book (2012), My mirror - chap book (2017) kovitazome porgottleat. Sauditole te dis (2016) isvent porgottla. Konkonni bhaxa monddoll (gy) puroskar, TMA Pai xifaros puroskar hika labh‌l'le promuk puroskar.

[कविता] काळीज उडटा मन रडटा [- रुपाली मावजो कीर्तनी]

ह्या संसारांत जियेंवचो हऱ्येक मनीस पयणारी. हें उतर तात्वीक जालें तर अन्येका उत्रान सांग्तां; ह्या संसारांत जियेंवचो चडताव मनीस अपलो जल्मल्लो गांव सोडून पर्की गांवाक वेता, कांय दीस्पडतो ग्रास सोधून, अपलो बरो फुडार सोधून आनी अपलीं स्वपणां घेवून. आनी जेदनां पर्गांवाक गेल्लो मनीस, अपल्यांक, अपल्या मोगाच्यांक याद कर्ताना काळजांत उदेवन येंवचे उमाळे, तळमळे कशे ताका अपल्या मुटिंत घेतात म्हळ्ळें चिंतप पर्गांवांत जियेल्ल्यांक मात कळीत.

हांगासर असलीच अपुर्भायेची कविता घेवन आयल्या गोंयची बाय रुपाली मावजो कीर्तनी. हिच्या कवितेंनी आसचे ते उमाळे आनी हर‍येकल्याक आवयचो उडास धोसचें चिंतप वाचताना ही कविता वाचप्याच्या काळजाक आपडताशें भग्ता. ह्या कवितेचो अस्वाद करुंक तुका उलो दितां.

- सं

[कविता] काळीज उडटा मन रडटा [- रुपाली मावजो कीर्तनी]

काळीज उडटा मन रडटा

घर सोडून वता तेन्ना ताजेय मन रडटा
नोकरी कामा खातीर पयस ताकाय रावचे पडटा

घरचे यादीन ताजेय मनांत हुंडक्या ल्हार फुटटा
रोकडोच वतलो घरा म्हणीत समजूत तो काडटा

ओगीच नस्तो खर्च कित्याक जोड साठयत उरता
करची पाडिल्ली तडजोड मात लिपयत तो रावता

घरचे सगळे सणवार  ताकाय खूप चुकता
मन उक्तांवंक मात तो सदांच फाटी सरता

खुशाल आसा हांव हांगा हासून घरच्यांक सांगता
सदांच तांका हांसते दवर देवा कडेन मागता

केन्ना केन्नाय काळजाक ताज्याय यादी पीळ पडटा
तेन्ना मात हळूच तोंड उश्यात लिपोवन सोडटा

'दादलो मनीस तूं बाबा रडप तुका सोबना'
उतरां घुमतात कानांत पुण मन तेन्ना आयकना

'जड मनाचें वजें आज जायना गे पेलूंक
दुकां लगीत तयार नात म्हजें कांयच आयकुंक'

हुडक्या ल्हार तेन्ना ल्हवूच उशें भिजोवन वता
राव नज जावन मन साद घालूंक लागता
'आई ए आई तुजी याद म्हाका येता
यादीन तुज्या मन म्हजे सदांच जड जाता
मन सदांच जड जाता'

******

- रुपाली मावजो कीर्तनी. [ओकटोबर, २०१९]

 

रुपाली मावजो कीर्तनी: कोंकणी, मराठी, इंगलीश आनी हिंदिंत ३०० वयर कविता बरयिल्ली बाय रुपाली मावजो कीर्तनिचे म्हज्यांतलें हांव (२०१२), मळबथावन (२०१२), Wings - chap book (२०१२), My mirror - chap book (२०१७) कविताजमे पर्गटल्यात. सावदितले ते दीस (२०१६) इस्वेंत पर्गटला. कोंकणी भाशा मंडळ (गोंय) पुरसकार, TMA Pai शिफारस पुरसकार हिका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]