ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಪ್ರವಚನ್ [-ಎಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್]

’ಮೂಂ ಮೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್, ಬಗಲ್ ಮೆ ಚೂರಿ’ ಹಿ ಸಾಂಗಣಿ ಪರ್ನಿ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಹಕೀಗತ್. ದೆಕುನ್ ಜಶೆಂ ಹಸ್ತಿಕ್ ದಾಕವ್ಪಾಚೆ ದಾಂತ್ ವೆಗ್ಲೆ ಅನಿ ಚಾಬ್ಚೆಂ ದಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಮಿರ್ಜಾ ಘಾಲಿಬಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; ’ದುನಿಯಾ ಮೆ ಬೇವಕೂಫೊಂ ಕಿ ಕಮೀ ನಹೀಂ ಹೈ, ಎಕ್ ಕೊ ಡೂಂಡೊ, ಹಜಾರ್ ಮಿಲ್ತೆ ಹೈ’. ತಶೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರವಚನ್ ದಿತೆಲೆ ಹೆ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಂನಿ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಕವಿ ಎಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಅಪುರ್ಭಯೆನ್ ಕವಿತೆನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಪ್ರವಚನ್ [-ಎಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್]

ಪ್ರವಚನ್

ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರವಚನ್.
ತಾಂಚೆಭಿತರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೆ
ಗೂಣ್.
ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಯಾ
ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿತಾತ್ ಶಿಕೊನ್.
ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆಭಿತರ್
ಭರ್ಲಾಂ ಮೊಸ್ರಿಪಣ್.
ಸೊಡ್ ರೆ ಮಿಂಗಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಹಿಂರೆ ತಶೆಂ...

ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಅನೈಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್
ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ.
ಹಾಚೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ತಾಚೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಣ್.
ಸೊಡ್ ರೆ ಮಿಂಗಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಹಿಂರೆ ತಶೆಂ...

ಹಾಕಾ ಪದ್ವಿ, ನಾಂವ್
ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮೈಂಡ್.
ತಾಚೆ ಸಾಧೆಂಪಣ್.
ಹಾಕಾ ಆಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತ್.
ತಾಚೆ ಉದಾರ್ ಪಣ್.
ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾತಾ
ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಜಟಾಪಟ್.
ಸೊಡ್ ರೆ ಮಿಂಗಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಹಿಂರೆ ತಶೆಂ...

ಸೊಡ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ತುಜೆ ಕುಸ್ಡೆಪಣ್!!
ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿ ತುಜಿ
ಶಿಕೊನ್, ಪ್ರವಚನ್.
ಜಿಯೆಂವ್ನ್ ದಾಕಯ್
ಸ್ವತಹಾ ತುಜೆ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪಣ್.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಯ್
ಮಿಸಾಂವಾಚೆ ಪಯ್ಣ್.
ಸೊಡ್ ರೆ ಮಿಂಗಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಹಿಂರೆ ತಶೆಂ...
ಅಸಾತ್ ರೆ ಸಬಾರ್ ಬರೆಂ....

 ******

- ಎಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಎಲಾಸ್ ಅಲಂಗಾರ್: ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಎಲಿಯಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ.

[kovita] Prouchon (- Elas Olongar)

’mum me ram' ram', bogol me churi’ hi sangonni porni disunk puro punn amchea somajechi hokigot. Dekun zoxem hostik dakoupache dant vegle oni chabchem dant veglle toxench amcha somajent soit osole sovai budhvont kaim unnem nant. Mirza ghalibachea utran sangchem tor; ’dunia me beukufom ki komi nohim hoi, ek ko ddunddo, hozar milte hoi’. Toxem herank prouchon ditele he sovai budhvont sorv vorgamni bhorun geleat. Ani kovi elas olongar opurbhoyen koviten osolea somybachem mukhottem kaddchem verth preton korun asa.

- Som

[kovita] Prouchon (- Elas Olongar)

Prouchon

herank prouchon.
Tanchebhitor kurleanche
gunn.
Mogan jieya
mhonnon ditat xikon.
Punn tanchebhitor
bhorlam mosriponn.
Sodd re minga
sokkodd nhohimre toxem...

Ekleak polleylear
onoikleak zaina.
Tanne kitem-i sanglear
haka zaina.
Hache aikanatlear
tache demvchar ponn.
Sodd re minga
sokkodd nhohimre toxem...

Haka podvi, namv
bijines moindd.
Tache sadhemponn.
Haka ast sompot't.
Tache udar ponn.
Hanche modhem zata
sodanchch zottapott.
Sodd re minga
sokkodd nhohimre toxem...

Sodd mhonxea poilem
tuje kusddeponn!!
uprant di tuji
xikon, prouchon.
Jiemvn dakoi
svotoha tuje mhonxeaponn.
Uprant mukarsiy
misamvache poinn.
Sodd re minga
sokkodd nhohimre toxem...
Osat re sobar borem....

***

- Elas Olongar. [Dec, 2019]

 

Elas Olongar: Likhnnenamvan boromvcho elias isrelant vaur korun asa tor‌yi somajik zallizageamni toxench potramni konkonni kovita boroun asa.

[कविता] प्रवचन [- एलास अलंगार]

’मूं मे राम राम, बगल मे चूरी’ ही सांगणी पर्नी दिसुंक पुरो पूण आमच्या समाजेची हकीगत. देकून जशें हसतीक दाकवपाचे दांत वेगले अनी चाबचें दांत वेगळे तशेंच आमचा समाजेंत सयत असले सवाय बुध्वंत कांय उणें नांत. मिर्जा घालिबाच्या उत्रान सांगचें तर; ’दुनिया मे बेवकूफों की कमी नहीं है, एक को डूंडो, हजार मिल्ते है’. तशें हेरांक प्रवचन दितेले हे सवाय बुध्वंत सर्व वर्गांनी भरून गेल्यात. आनी कवी एलास अलंगार अपुर्भयेन कवितेन असल्या संयबाचें मुखोटें काडचें वेर्थ प्रेतन करून आसा.

- सं

[कविता] प्रवचन [- एलास अलंगार]

प्रवचन

हेरांक प्रवचन.
तांचेभितर कुरल्यांचे
गूण.
मोगान जियेया
म्हणोन दितात शिकोन.
पूण तांचेभितर
भरलां मोस्रिपण.
सोड रे मिंगा
सक्कड न्हहिंरे तशें...

एकल्याक पळेयल्यार
अनैकल्याक जायना.
ताणे कितेंय सांगल्यार
हाका जायना.
हाचे आयकानातल्यार
ताचे देंवचार पण.
सोड रे मिंगा
सक्कड न्हहिंरे तशें...

हाका पद्वी, नांव
बिजिनेस मैंड.
ताचे साधेंपण.
हाका आसत संपत्त.
ताचे उदार पण.
हांचे मधें जाता
सदांच्च जटापट.
सोड रे मिंगा
सक्कड न्हहिंरे तशें...

सोड म्हनश्या पयलें
तुजे कुस्डेपण!!
उपरांत दी तुजी
शिकोन, प्रवचन.
जियेंवन दाकय
स्वतहा तुजे म्हनश्यापण.
उपरांत मुकार्सीय
मिसांवाचे पयण.
सोड रे मिंगा
सक्कड न्हहिंरे तशें...
असात रे सबार बरें....
******

- एलास अलंगार. [दसेंबर, २०१९९]

 

एलास अलंगार: लिखणेनांवान बरंवचो एलियास इस्रेलांत वावर करून आसा तर‌यी समाजीक जाळिजाग्यांनी तशेंच पत्रांनी कोंकणी कविता बरवन आसा.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]