ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಉತ್ರಾಂ! (ಸಖಾರಾಮ್ ಶೆಣ್ವಿ ಬೊರ್ಕಾರ್)

ಮನೀಸ್ ಸುರಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾ ದರಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಗಾಧ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸುರಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಸವೆಂ ಉಜ್ಯಾಳ್ ಕಿರಣಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದರಯೊ ಉದಕಾಸವೆಂ ಮಿಟಾಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಾ. ಜೆದನಾಂ ಸುರಯೊ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ದರಯೊ ಮಿಟಾಕ್ ಸಾಂಡಿನ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಉತರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬ್ಧ್ ತಶೆಂಚ್ ಅರ್ಥ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸತಾತ್ ಅನಿ ಜೆದನಾಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಅಪ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಸಾಂದಿತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಭಂವಾರಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ.

ಬಾಬ್ ಸಖಾರಾಮ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕವಿ, ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಉತ್ರಾಂ! (- ಸಖಾರಾಮ್ ಶೆಣ್ವಿ ಬೋರ್ಕರ್)

ಉತ್ರಾಂ!


ಉತ್ರಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ
ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ಟಗೀರ್
ಉತ್ರಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಯೆತಾ.
ಆನಿ ಅರ್ಥಚ್ ಜೆನ್ನಾ
ಕಾಳ್ಭಾಯರೊ ಜಾತಾ
ತೆನ್ನಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್
ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಉರ್ನಾ.
ಮಾಗೀರ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ
ಸೊದ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾತ್
ನವ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ
ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಘಡೊವಂಕ್!

 ******

- ಸಖಾರಾಮ್ ಶೆಣ್ವಿ ಬೋರ್ಕರ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಸಖಾರಾಮ್ ಶೆಣ್ವಿ ಬೋರ್ಕರ್: ಫಾಟ್ಲಿಂ ಸಾಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತೆ ಸಾತ್ತ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ, ಲೆಖ್, ನಿಬಂದ್, ಕಥಾ, ಪುಸ್ತಕ್ ಪರಿಕ್ಷಣಾಂ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾ ಆತಾಂ ಮೆರೆನ್ ಸರ್ಸ್ವತಿ ವಾಚ್ನಮಂದೀರ್, ಪಣ್ಜಿ, ಗೊವಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್, ರಾಮಾನಂದ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಕಲಾಮಂಥನ್ ಆಮೊಣೆ, ಕೊಂಕಣ್ ಟಾಯ್ಮ್ಸ್, ಗೊಂಯ್ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ ಕೆಂದ್ರ್ ಕುಡ್ಚಡೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಂಚೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ತಾಂಚೆ ಲಿಖಾಣ್ ಭಾಂಗ್ರಭೂಂಯ್, ಬಿಮ್ಬ್, ಜಾಗ್ ಆದಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಣ್ಜಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೆರ್ ತಾಂಚೆ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ನಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾತಾತ್.
ಬೊರ್ಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಮುಂಬಯ್ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠಾಚಿ ರಸಾಯ್ನಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಗೊಂಯ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ವ್ಯುತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ(M.A.) ಆಣಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಾಪನ್, ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಕರ್ (Taxation) ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ವೀಕಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಹಾಲೀಂಚ್ ಎಕಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ನೀತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದಾವೆಲ್ಯಾನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮೆರೆನ್ ತಾಂಚೆ ದೊನ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 'ಅಥ್ರೆಕ್' ಆನಿ 'ತುಂ' ಹೆ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನೀಕ್ ದೊನ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಫಾಟ್ಲಿಂ ಸಾಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣಿ ಆನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಚಾರ್ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಕರ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಸಂಶೊಧನ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್.

[kovita] Utram ( -Sokharam' Xennvi Borkar)

Monis suroyo mhollear ujvadd mhonnun lekta doroyo mhollear ogadh udok mhonnun lekta. Punn suroyo ujvaddasovem ujeall kironnank toxench doroyo udokasovem mittak songim gheun osta. Jedonam suroyo ujeak toxem doroyo mittak sanddin tor kitem zait? utoram mhollear sobdh mhonnun lektamv punn utram mhollear sobdh toxench orth don‌yi sangata asotat oni jedonam ek utor oplo orth sandit tor kitem zait mholl'llea chintopabhomvarim hi kovita vinnlea.

Bab sokharam' borkor gycho ek namnecho kovi, sahit‌kar toxench chintpi. Hachea hea mottvyo kovitent ascho gunddayecho mister somzunk tukach ulo ditam.

-Som

[kovita] Utram ( -Sokharam' Xennvi Borkar)

Utram!

Utrank utrancho
sangat mellttogir
utrank orth yeta.
Ani orthoch jen'na
kallbhairo zata
ten'na tea utrank
kainch orth urna.
Magir tim utram
sodtat sangat
novea utrancho
novo orth ghoddounk!

******

- Sokharam' Xennvi Borkar. [Dec, 2019]

 

Sokharam' Xennvi Borkar: fattlim sabar vorsam te sat'tean kovita, lekh, nibond, kotha, pustok porikxonnam korit aileat. Tanka atam meren sorsvoti vachnomondir, ponnji, gova sekyulor sel, ramanond prokaxon, kolamonthon amonne, konkonn ttaims, gy vidheapitth, konknni seva kendr kuddchodde, konknni bhaxa monddoll hanche purskar favo zaleat. Tanche likhann bhangrobhum-i, bimb, zag adi nemalleamnim ujvaddak yeta. Akaxovanni ponnji kendracher tanche kovita vachnache karyokrom' zatat.
Borkar hamnni mumboi vidheapitthachi rosainoxastr ani kaideachi podvi ghetlea. Teabhair tannim gy videapitthantlean konknni vixeant podvyut'tor podvi(M.A.) anni vyousthapon, kamgar kaido ani kor (Taxation) hea vixeant podvika ghetleat. Te halinch eka bohuraxttri-i kompnitlean odhikari podavelean nivrit't zaleat. Atam meren tanche don kovita songroh 'othrek' ani 'tum' he ujvaddak aileat anik don kovita songroh ani ek kotha songrohacher kam' chalu asa. Fattlim sabar vorsam te konknni mhonni ani vakprochar ekttham-i korpa sangatak tacher sonxodhon korpacho vaur kortat.

[कविता] उतरां! (सखाराम शेणवी बोरकार)

मनीस सुरयो म्हळ्यार उज्वाड म्हणून लेक्ता दरयो म्हळ्यार अगाध उदक म्हणून लेक्ता. पूण सुरयो उज्वाडासवें उज्याळ किरणांक तशेंच दरयो उदकासवें मिटाक संगीं घेवन असता. जेदनां सुरयो उज्याक तशें दरयो मिटाक सांडीन तर कितें जायत? उतरां म्हळ्यार सब्ध म्हणून लेक्तांव पूण उत्रां म्हळ्यार सब्ध तशेंच अर्थ दोन‌यी सांगाता आसतात अनी जेदनां एक उतर अपलो अर्थ सांदीत तर कितें जायत म्हळ्ळ्या चिंतपाभंवारीं ही कविता विणल्या.

बाब सखाराम बोर्कर गोंयचो एक नाम्नेचो कवी, साहीत‌कार तशेंच चिंत्पी. हाच्या ह्या मटव्य कवितेंत आसचो गुंडायेचो मिसतेर समजुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] उतरां! (सखाराम शेणवी बोरकार)

उतरां!

उतरांक उतरांचो
सांगात मेळटगीर
उतरांक अर्थ येता.
आनी अर्थच जेन्ना
काळभायरो जाता
तेन्ना त्या उतरांक
कांयच अर्थ उरना.
मागीर तीं उतरां
सोदतात सांगात
नव्या उतरांचो
नवो अर्थ घडोवंक!

******

- सखाराम शेण्वी बोर्कार. [दसेंबर, २०१९९]

 

सखाराम शेण्वी बोर्कार: फाटलीं साबार वर्सां ते सात्त्यान कविता, लेख, निबंद, कथा, पुसतक परिक्षणां करीत आयल्यात. तांका आतां मेरेन सर्स्वती वाचनमंदीर, पणजी, गोवा सेक्युलर सेल, रामानंद प्रकाशन, कलामंथन आमोणे, कोंकण टायम्स, गोंय विध्यापीठ, कोंकणी सेवा केंद्र कुडचडे, कोंकणी भाशा मंडळ हांचे पुर्स्कार फावो जाल्यात.
तांचे लिखाण भांग्रभूंय, बिमब, जाग आदी नेमाळ्यांनीं उज्वाडाक येता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर तांचे कविता वाचनाचे काऱ्यक्रम जातात.  बोर्कार हांणी मुंबय विध्यापीठाची रसायनशासत्र आनी कायद्याची पद्वी घेतल्या. त्याभायर ताणीं गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी विश्यांत पद्व्युत्तर पद्वी(M.A.) आणी व्यवस्थापन, कामगार कायदो आनी कर (Taxation) ह्या विश्यांत पद्वीका घेतल्यात. ते हालींच एका बहुराषट्रीय कंपनीतल्यान अधिकारी पदावेल्यान निवृत्त जाल्यात. आतां मेरेन तांचे दोन कविता संग्रह 'अथ्रेक' आनी 'तूं' हे उज्वाडाक आयल्यात आनीक दोन कविता संग्रह आनी एक कथा संग्रहाचेर काम चालू आसा. फाटलीं साबार वर्सां ते कोंकणी म्हणी आनी वाकप्रचार एकठांय कर्पा सांगाताक ताचेर संशोधन कर्पाचो वावर कर्तात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]