ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್...... (- ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಯೆ)

ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಕಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯಮುನಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟುಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಆಸುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ದೂಕ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಭಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಾಜಹಾನಾಕ್ ಎಕಾ ತಾಗ್ಡೆಂತ್ ತುಕ್ಚೆಂ ಶರ್ಥ್‌ಯೀ ಆಸಾ.

ಬಾಯ್ ಹರ್ಶ ಶೆಟ್ಯೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಶೋಧಕ್. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯ ಕವಿತೆಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್...... (- ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಯೆ)


ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್......

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರ್ಹಾನ್ ಜಳೂನ್
ನಾಕಾ ಬಾಂದೂಂಕ್ ತುಂ ತಾಜ್ಮಹಾಲ್
ಯಾದೀಂನಿ ಆಕುಳಪಿಕೂಳ್
ಜಾಲೊಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ದೊನ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್
ಯಮುನೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್

ಅನಾದಿ ಕಾಳಾಸಾವನ್
ಅಸ್ತುರೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚೊ
ಘುಸ್ಮಟ್ ಸೊಂಸ್ಪಿ
ಯಮುನೆಚೊ ತಳ್
ಧವ್ಳೂನ್ ವಚೂಂದಿ
ತುಜ್ಯಾ ದೊನ್ ದುಕಾಂನಿ

ಧವೆಫುಲ್ಲ್ ಕಬ್ರೀಂತ್ ನ್ಹಿದಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಮುಮ್ತಾಜಾಕಯ್ ಜಾಗ್ ಯೆವಂದಿ

ತಿಣೆಂಯ್ ಜೊಖೂಂದಿ
ಎಕೆಚ್ ತಾಗ್ಡೆಂತ್
ಶಾಹ್ಜಹಾನಾಚ್ಯಾ
ಸಂಗ್ಮರವರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ
ತುಜೀಂಯ್ ದೊನ್ ದುಕಾಂ
ಆನಿ ಅಜಾಪಾನ್ ಪಳೊವಂದಿ
ತಾಗ್ಡೆಚಿಂ ದೊನೂಯ್ ದಾಲಿಂ
ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.........

 ******

- ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಯೆ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಯೆ: ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್. ’ಮ್ಹಜಿ ಮಾತಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಳಬ್’ ಕವಿತಜಮ್ಯಾಸವೆಂ ಹೆರ್ 8 ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೆಳನಾಚೊ ಪುರ್ಸಕಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜ್ಮ್ಯಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಬಿಂಬ್ ಪುರ್ಸಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಭಾಚೊ ಎನ್.ಎಮ್.ಸರ್ಸ್ವತಿ ಪುರ್ಸಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿಣೆಂ ಜಾನ್ಪದ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ಆದ್ಲಿ ಖಾಣಾಂ,ಶೆವ್ಣಿಂ,ರಾನ್ಫುಂಲಾಂ,ಪೊರ್ಣ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಹಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೆರ್ ಲೆಖ್ ಬರಯ್ತಾ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಕವಿತಾ/ಪ್ರಬಂಧಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

[kovita] Hamv votkich......  (- Horxa Xettye)

Vegllacharachem duk jednam don kallzam koxem bhogunk soktit mholl'lle vixeacher vinnloli kovita hi. Punn kovitechim lharam yomuna nhoim‌chea toddik apttunchea udkant vegllacharak bhog‌l'lim dukam asundi mholl'llem soval ubhem asa matr nhoi, eka disa oplea premichea vegllacharachi duk visrunk taz‌mohol bhandlelea xazohanak eka tagddent tukchem xorth‌yi asa.

Bai horxo xettye g§ychi ek namnechi kovi, kothakar toxench sonxodhok. Raxttri-i som'mellonamni tinnem vantto ghetla toxench probondham sador keleant. Hichea hyo kovitecho osvad chakunk tukach ulo ditam.

-Som

[kovita] Hamv votkich......  (- Horxa Xettye)

Hamv votkich......

Hamv votkich
mhojea virhan zollun
naka bandunk tum tajmohal
yadimni akullopikull
zaloch zalear
don dukam golloi
yomunechea udkant

onadi kallasaun
osturechea monacho
ghusmott somspi
yomunecho toll
dhoullun vochundi
tujea don dukamni

dhoveful'l kobrint nhidil'lea
mumtazakoi zag yeundi

tinnem-i zokhundi
ekech tagddent
xahzohanachea
songmorouri xilpa vangdda
tujim-i don dukam
ani ozapan polloundi
tagddechim donuy dalim
ekach mapachi zal'lim.........

******

- Horxa Xettye. [Dec, 2019]

 

Horxa Xettye: G§ychi namnechi kovi, kothakar ani ball sahit‌kar. ’mhoji mati mhojem mollob’ kovitozomeasovem her 8 buk porgottleat. Okhil bharti-i kovi som'mellonacho pursokar hichea kovitajmyok labhla. Toxench konknni bhaxa monddoll g§y thaun, bimb pursokar, konknni bhaxa prochar sobhacho en.Em'.Sorsvoti pursokar hika labhla. Hinnem zanpod, g§ychi osmitai, g§ychi adli khannam,xeunnim,ranfumlam,pornneo vostu, hanchi mhaiti ekttham-i korta. Tancher lekh boroita. Raxttri-i kamasallamni kovita/probondham sador keleant.

[कविता] हांव वतकीच...... [- हर्षा शेटये]

वेगळाचाराचें दूक जेदनां दोन काळजां कशें भगुंक सक्तीत म्हळ्ळे विश्याचेर विणलली कविता ही. पूण कवितेचीं ल्हारां यमुना न्हंय‌च्या तडीक आपटुंच्या उदकांत वेगळाचाराक भग‌ल्लीं दुकां आसुंदी म्हळ्ळें सवाल उभें आसा मात्र न्हय, एका दिसा अपल्या प्रेमिच्या वेगळाचाराची दूक विस्रुंक ताज‌महल भांदलेल्या शाजहानाक एका तागडेंत तुकचें शर्थ‌यी आसा.

बाय हर्श शेट्ये गोंयची एक नाम्नेची कवी, कथाकार तशेंच संशोधक. राश्ट्रीय सम्मेळनांनी तिणें वांटो घेतला तशेंच प्रबंधां सादर केल्यांत. हिच्या ह्य कवितेचो अस्वाद चाकुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] हांव वतकीच...... [- हर्षा शेटये]

हांव वतकीच......

हांव वतकीच
म्हज्या विरहान जळून
नाका बांदूंक तूं ताजमहाल
यादींनी आकुळपिकूळ
जालोच जाल्यार
दोन दुकां गळय
यमुनेच्या उदकांत

अनादी काळासावन
अस्तुरेच्या मनाचो
घुस्मट सोंसपी
यमुनेचो तळ
धवळून वचूंदी
तुज्या दोन दुकांनी

धवेफुल्ल कबरींत न्हिदिल्ल्या
मुमताजाकय जाग येवंदी

तिणेंय जोखूंदी
एकेच तागडेंत
शाहजहानाच्या
संगमरवरी शिल्पा वांगडा
तुजींय दोन दुकां
आनी अजापान पळोवंदी
तागडेचीं दोनूय दालीं
एकाच मापाची जाल्लीं.........

******

- हर्षा शेटये. [दसेंबर, २०१९९]

 

हर्षा शेटये: गोंयची नाम्नेची कवी, कथाकार आनी बाळ साहीत‌कार. ’म्हजी माती म्हजें मोळब’ कवितजम्यासवें हेर ८ बूक पर्गटल्यात. अखील भारतीय कवी सम्मेळनाचो पुरसकार हिच्या कविताजम्यक लाभला. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ गोंय थावन, बिंब पुरसकार, कोंकणी भाशा प्रचार सभाचो एन.एम.सरस्वती पुरसकार हिका लाभला. हिणें जानपद, गोंयची अस्मिताय, गोंयची आदली खाणां,शेवणीं,रानफुंलां,पोरण्यो वस्तु, हांची म्हायती एकठांय करता. तांचेर लेख बरयता. राश्ट्रीय कामासाळांनी कविता/प्रबंधां सादर केल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]