ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಬಂಡ್ [-ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ರಾನ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಧಾಂವುನ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಜ್ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಖಿಣಾನ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಕ್ ರಿಗುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಕಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕೊಣ್ ಅನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ದೊರೆ ಉಭಾರಿತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಚಿ ಗವಾಯ್.

’ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಬಾಯ್ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಬರವ್ಪಿಣ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಂಚ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಜ್ಯೆಂ ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಧಿಂ ಹಯ್ದರಾಬಾದಾಂತ್ ಘೆಟೆಲ್ಲೆಂ, ತೊಚ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಾ ತೊ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅನಿಶ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನೆಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಇಮಾಜೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಬಂಡ್ [-ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್]

ಬಂಡ್

ಚೆಡುಂ ತುಂ ....
ಹೆಂಚ್ ಕರು ನಾಕಾ,
ತೆಂಚ್ ಕರು ನಾಕಾ
ಅಶೆಂ ಫಾಟಿಂ ವಡೂನ್
ತು ಕರ್ತಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಜೆಚ್‌ಭಾಶೆನ್..
ಚೆಪ್ಣಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಅಬ್ಲಾ.
'ಬಾಯ್ ಸರ್ ತು ಫುಡೆಂ' ಮ್ಹಣ್,
ಧಾರಿಷ್ಟಯಾಚೆಂ ಬಳ್ಗೆಂ ದಿ
ಕರ್ಗೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬ್ಲಾ

ನಾಜೂಕ್ ಕಳಿ,
ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ,
ಸೊಶೀಕ್ ಪಾಯಾತಲೆಂ ಜೊತೆಂ,
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಢಯ್ಶೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಉರ್ಚೆಂನಾ ಹಾಂವ್ ಜೀತೆಂ.

ಪಾಟ್ಲಿ , ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ,ಬಾಜೂಬಂದ್
ಪೆಟು ನಾಕಾ ಭಾಂಗಾಂರ್.
ತ್ಯಾಬ್ದಲಾ ಶಿಕಯ್ ಗೆ ಮ್ಹಾಕಾ
ಜಗಾಕ್ ಘೆವಂಕ್ ಶಿಂಗಾರ್.

ಮೊಟಾರ್ ಚಲೊವಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ
ಶಿಕಯ್ ಪಂಕ್ಚರುಯ್ ಕಾಡೂಂಕ್.
ಆನೀಕ್ ಶಿಕಯ್
ವಾಟೆಕ್ ಯೆತ್ಲ್ಯಾಂಚೆ
ಹಾತ್ ದೊಕೆಯ್ ಮೊಡುಂಕ್.

ಲಜ್ -ಭೀಡ್, ಕವ್ಚೆಂಶೀಲ್,
ಕುಟುಂಬಾಚಿ ಶಾನ್.
ಥೊತಾಂಡಾ ಸಗ್ಲಿಂ
ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಶಿಕಯ್ ಆತ್ಮಸ್ನ್ಮಾನ್.

ಬುದ್ದ್ ಗಂಜೊವ್ಪಿ ರೀತಿ ಭಾತಿ
ಮಾತುಯ್ ಶಿಕೊವ್ ನಾಕಾ.
ಜಮ್ತಾ ತಶಿ ದಿಗೆ ಮ್ಹಾಕಾ
ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿಂ ಪಾಖಾಂ.

ತನಾ -ಮನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪಳೊವ್ಪಾಚೆಂ ನಾಸತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಳ್,
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘಟ್ಮೂಟ್ ಘಡಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮನ್ಗಟಾಂಕ್ ದಿವ್ನ್ ಬಳ್.

ಸರ್ಭವತಣಿ ಜಳಿಂ ಮಳಿಂ
ಮಾತ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಚೆ ಝುಂಡ್
ಆಇ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್
ಶಿಕಯ್ ವಾ ಶಿಕಯ್ ನಾಕಾ
ಕರೂಂಕ್ ಶಿಕಯ್ ಬಂಡ್
ಕರೂಂಕ್ ಶಿಕಯ್ ಬಂಡ್ !
******

- ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋವಾಚಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಯುಟಿವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಎಮ್.ಬಿಲಿಯನ್ತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ 2018 ಲಾಭ್ಲಾ. ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಣೆಂ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ.

[kovita] Bondd (- Songita Naik)

Eka tempadim mankodd zaun jiemvcho monis opnnan vosti korun aslem ran soddun ailo ani xikop zoddun progotechea paulamni mukar paulo ani vikasachea paulamni dhamvun laglo. Az toch monis khinnan doreachea gorbhak rigunk sokla, chondracher uddki marunk sokla punn hokigotent somajent kitem ghoddun asa? hea vikachem karonn konn oni kitem mholl'llem ami chintchi bhovo gorz asa. Kiteak mhollear monis oplea svarthi chintpan, dhorm', zat, ani veveglle dore ubharit gel'leporinch bhitorle bhitor pokoll zaun yetech asa ani az somajent amchesomor ghoddchim bhirankull ghodditam hachi govai.

’moineacho kovi’ spordheak ayil'li hi poili kovita. Bai songita naik gychi ek namnnechi boroupinn. Tichea kovitent soit tench rogot vhallta jyem thoddech disadhim hoidorabadant ghettel'lem, toch tallo aikota to adhlea hofteant onixtt monxamni oplea kirkoll kornek lipomvcheak bondh kel'lo. Ani ekek utramni lipun ascheo sorv imazo parkunk tukach soddtam.

- Som

[kovita][kovita] Bondd (- Songita Naik)

Bondd

cheddum tum ....
hench koru noka ,
tench koru naka
oxem fattim voddun
tu kortoli mhaka
tujech‌bhaxen ..
chepnnak ghal'li obla.
'bai sor tu fuddem' mhonn,
dharixttoyachem bollgem di
korge mhaka sobla

nazuk kolli,
fulachi paklli,
soxik payatolem zotem,
oxem mhaka vaddhoixit zalear,
urchemna hamv jitem.

Pattli , kanknnam ,bazubond
pettu naka bhangamr.
Teabdola xikoi ge mhaka
zogak gheunk xingar.

Mottar cholounk xikoitana
xikoi ponkchorui kaddunk.
Anik xikoi
vattek yetleanche
hat dokey moddunk.

Loz -bhidd, kouchenxil,
kuttumbachi xan.
Thotandda soglim
sangche adim
xikoi atmosnman.

Bud'd gonzoupi riti bhati
matui xikovo naka.
Zomta toxi dige mhaka
xikxonnachim pakham.

Tona -monacher mhojea
polloupachem nasot hozaramni voll,
zalear ghottmutt ghoddoi mhaka
mongottank divn boll.

Sorbhoutonni zollim mollim
matlea gunddanche zhundd
ai mhaka her kaim
xikoi va xikoi naka
korunk xikoi bondd
korunk xikoi bondd !

******

- Songita Naik [Dec, 2019]

 

Songita Naik: Ddijittol govachi eksekyuttiv sompadok zaun vaur korun aschi bai songita naikak protixttit em'.Biliyont puroskar sout exia 2018 labhla. Gy konkonni okaddemint soit vaur kel'lea hinnem potrikodhyom', sahity, xikxonn oxem vevegllea xetant khub vaur kela. Konkonni sahiteant soit tichi denngi asa.

[कविता] बंड [- संगीता नाईक]

एका तेंपादीं मांकोड जावन जियेंवचो मनीस अपणान वसती करून आसलें रान सोडून आयलो आनी शिकप जोडून प्रगतेच्या पावलांनी मुकार पावलो आनी विकासाच्या पावलांनी धांवून लागलो. आज तोच मनीस खिणान दऱ्याच्या गर्भाक रिगुंक सकला, चंद्राचेर उडकी मारुंक सकला पूण हकीगतेंत समाजेंत कितें घडून आसा? ह्या विकाचें कारण कोण अनी कितें म्हळ्ळें आमी चिंतची भोव गर्ज आसा. कित्याक म्हळ्यार मनीस अपल्या स्वार्थी चिंत्पान, धर्म, जात, आनी वेवेगळे दोरे उभारीत गेल्लेपरिंच भितरले भितर पोकोळ जावन येतेच आसा आनी आज समाजेंत आमचेसमोर घडचीं भिरांकूळ घडितां हाची गवाय.

’मयन्याचो कवी’ स्पर्ध्याक आयिल्ली ही पयली कविता. बाय संगीता नायक गोंयची एक नामणेची बरवपीण. तिच्या कवितेंत सयत तेंच रगत व्हाळता ज्यें थोडेच दिसाधीं हयदराबादांत घेटेल्लें, तोच ताळो आयकता तो आधल्या हफ्त्यांत अनिश्ट मनशांनी अपल्या किर्कोळ कर्नेक लिपंवच्याक बंध केल्लो. आनी एकेक उत्रांनी लिपून आसच्यो सर्व इमाजो पार्कुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] बंड [- संगीता नाईक]

बंड

चेडूं तूं ....
हेंच करू नका,
तेंच करू नाका
अशें फाटीं वडून
तू कर्तली म्हाका
तुजेच‌भाशेन..
चेपणाक घाल्ली अबला.
'बाय सर तू फुडें' म्हण,
धारिषटयाचें बळगें दी
कर्गे म्हाका सबला

नाजूक कळी,
फुलाची पाकळी,
सोशीक पायातलें जोतें,
अशें म्हाका वाढयशीत जाल्यार,
उर्चेंना हांव जीतें.

पाटली, कांकणां,बाजूबंद
पेटू नाका भांगांर.
त्याब्दला शिकय गे म्हाका
जगाक घेवंक शिंगार.

मोटार चलोवंक शिकयताना
शिकय पंकचरूय काडूंक.
आनीक शिकय
वाटेक येतल्यांचे
हात दोकेय मोडुंक.

लज -भीड, कवचेंशील,
कुटुंबाची शान.
थोतांडा सगलीं
सांगचे आदीं
शिकय आत्मस्न्मान.

बुद्द गंजोवपी रीती भाती
मातूय शिकोव नाका.
जमता तशी दिगे म्हाका
शिक्षणाचीं पाखां.

तना -मनाचेर म्हज्या
पळोवपाचें नासत हजारांनी वळ,
जाल्यार घटमूट घडय म्हाका
मनगटांक दिवन बळ.

सर्भवतणी जळीं मळीं
मातल्या गुंडांचे झुंड
आई म्हाका हेर कांय
शिकय वा शिकय नाका
करूंक शिकय बंड
करूंक शिकय बंड!

******

- संगीता नाईक. [दसेंबर, २०१९९]

 

संगीता नाईक: डिजिटल गोवाची एक्सेक्युटीव संपादक जावन वावर करून आसची बाय संगीता नायकाक प्रतिश्टीत एम.बिलियनत पुरसकार सौत एशिया २०१८ लाभला. गोंय कोंकणी अकाडेमिंत सयत वावर केल्ल्या हिणें पत्रिकोध्यम, साहित्य, शिक्षण अशें वेवेगळ्या शेतांत खूब वावर केला. कोंकणी साहित्यांत सयत तिची देणगी आसा.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]