ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ (-ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ)

ಆಜ್ ಆಮಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸರ್ವ್ ವಿಧ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮನ್ಜಾತಿಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಪಿಸುಡ್ನ್ ವೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧೊಸುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಂಗೊ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಫುಲುಂಕ್ ಜಯ್ ವಾ ನಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಕೊಣ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್ ಬೊಳಿಯೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ. ಮನ್ಶಾಸಂವೇದನ್, ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ನದರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂಚ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ (-ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ)


ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ

ಆರ್ಸೊ ತುಂ
ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ನಾಡ್ತಾಯ್..
ಪಳೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಗ್ಧ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್..
ಫುಲ್ ಹಾಂವ್
ನೆಟಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ನಾ ಆಜ್...
ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದಿಸ್ತಾ ಭಿರಾಂತ್,
ಮನ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಾಳ್ವಾತ್.
ಜಾಯ್ತ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಪಾಲಾಂವಾಚೆರ್ ಖತ್...!!
ಭೊಂವರ್ ತೆ
ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಾಕೊನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ
ಮ್ಹನ್ಶಾ ರುಪಾಚೆ
ವಿಕ್ರತ್ ಮನಾಂಚೆ...!!

ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತುಂ..
ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾಯ್
ಕಿತ್ಲೆಂ ನೆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಣೆಂಚ್ಚ್ ಜಾತಾಯ್..
ತಾಂಚಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದಿಸ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್
ಕಶೆಂ ಲಿಪಾಯ್ತಾಯ್..!?
ಫುಲ್ ಹಾಂವ್
ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ ತಿಳ್ತಾತ್
ಖಂಯ್ಚಾನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್!
ಭೊಂವರ್ ತೆ
ಫುಲಾಂ ಖಾತಿರಚ್ಚ್ ತೊಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಚೆ
ಸಾದ್ಯಾಪಣಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗರ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ!

ಪ್ರಾಯ್ ತುಂ
ಸಮ್ಜಣಿ ಚಡಯ್ತಾಯ್,
ಅನುಭವಾನ್ ಪಿಕಯ್ತಾಯ್!
ಫುಲ್ ಹಾಂವ್
ಫುಲೊಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ ಭಿರಾಂತ್..
ಸಮ್ಜಾತೆಲಿಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್..!?
ಭೊಂವರ್ ತೆ
ಫುಲ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಳೆ ಖುಂಟ್ಚೆ
ಪುರ್ತೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಚಾ ಅದಿಂಚ್ಚ್,
ದೊರಾಕ್ ಚಡಾಂವ್ಚೆ...!!

 ******

- ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ: ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಲ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೈವ್ ಡಿಸೋಜ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪಾವಣ್ಶಿಂ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸಾಂವಯ್ರ್ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪತ್ರಾಂ/ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

[kovita] Kanni Mhoji (- Kloiv Soz, Bollie)

Az ami osolea eka somsarant jieun asamv mhollear monis mholl'llo sorv vidhea apnnaun monzatiporim jieunko lagla dekun az fulcheadhim pisuddn vechi bhirant dhosun ghet‌l'lo bongo soit opnnan fulunk zoi va noka mholl'llem chintunk lagla. Punn hem chintop svarthi chintop nhoi bogor konn monis oplea svarthak lagun opnnak koxem ani kedalla gollsunk puro mholl'lli kaujennichem chintop.

Kloiv soz bollie ailevar udeun yemvcho konkonni kovi. Monxasomvedon, sukxm' nodor tachea kovitemni dischem konkonni kovitechyo fuddarachea dixen sontosachench. Bakichem voraunko vachpea tuka soddtam.

-Som

[kovita] Kanni Mhoji (- Kloiv Soz, Bollie)

Kanni mhoji

arso tum
sobhai choddaunko naddtai..
Polleun mhaka mugdh hastai..
Ful hamv
nettamvchi axa na az...
Sobhayechi dista bhirant,
mon tanchem challvat.
Zait niskoll palamvacher khot...!!
bhomvor te
momv chakon bhomvche
mhonxa rupache
vikrot monanche...!!

mostaiki tum..
Man dhamptai
kitlem nesleari unnenchch zatai..
Tancha vankddea distti thaun
koxem lipaitai..!?
ful hamv
lall gollamvcha dolleani tilltat
khoinchan dista, sodhun asat!
bhomvor te
fulam khatirochch tottak yemvche
sadeaponnancho ves pangorn bhomvche!

prai tum
somzonni choddaitai,
onubhovan pikaitai!
ful hamv
fulonk dista bhirant..
Somzatelim konn asat..!?
bhomvor te
fulcha poilenchch kolle khunttche
purtem ujvaddcha odinchch,
dorak choddamvche...!!

******

- Kloiv Soz, Bollie. [Dec, 2019]

 

Kloiv Soz, Bollie: Kloiv Soz, Bollie likhnnenamvakhal boromvcho leari Kloiv Ddisoz Sod'deak kuveyttant vaur korun asa. Paunnxim kovita toxench tisamvoir chuttukam boroileat. Potram/zallizageamni kovita porgottleant toxench kovita boromvchea spordheamni inamam zoddleant. 

[कविता] काणी म्हजी [- क्लैव सोज, बोळिये]

आज आमी असल्या एका संसारांत जियेवन आसांव म्हळ्यार मनीस म्हळ्ळो सर्व विध्या आपणावन मनजातिपरीं जियेवंक लागला देकून आज फुल्च्याधीं पिसुडन वेची भिरांत धोसून घेत‌ल्लो बोंगो सयत अपणान फुलुंक जय वा नका म्हळ्ळें चिंतुंक लागला. पूण हें चिंतप स्वार्थी चिंतप न्हय बगर कोण मनीस अपल्या स्वार्थाक लागून अपणाक कशें आनी केदाळा गळसुंक पुरो म्हळ्ळी कावजेणिचें चिंतप.

क्लैव सोज बोळिये आयलेवार उदेवन येंवचो कोंकणी कवी. मनशासंवेदन, सूक्ष्म नदर ताच्या कवितेंनी दिसचें कोंकणी कवितेच्य फुडाराच्या दिशेन संतोसाचेंच. बाकिचें वोरावंक वाचप्या तुका सोडतां.

- सं

[कविता] काणी म्हजी [- क्लैव सोज, बोळिये]

काणी म्हजी

आर्सो तूं
सोभाय चडावंक नाडताय..
पळेवन म्हाका मुग्ध हासताय..
फूल हांव
नेटांवची आशा ना आज...
सोभायेची दिसता भिरांत,
मन तांचें चाळवात.
जायत निसकळ पालांवाचेर खत...!!
भोंवर ते
मोंव चाकोन भोंवचे
म्हनशा रुपाचे
विक्रत मनांचे...!!

मसतायकी तूं..
मान धांप्ताय
कितलें नेसल्यारी उणेंच्च जाताय..
तांचा वांकड्या दिसटी थावन
कशें लिपायताय..!?
फूल हांव
लाळ गळांवचा दोळ्यानी तिळतात
खंयचान दिसता, सोधून आसात!
भोंवर ते
फुलां खातिरच्च तोटाक येंवचे
साद्यापणांचो वेस पांगर्न भोंवचे!

प्राय तूं
समजणी चडायताय,
अनुभवान पिकायताय!
फूल हांव
फुलोंक दिसता भिरांत..
समजातेलीं कोण आसात..!?
भोंवर ते
फुल्चा पयलेंच्च कळे खुंटचे
पुर्तें उज्वाडचा अदिंच्च,
दोराक चडांवचे...!!
******

- क्लैव सोज, बोळिये. [दसेंबर, २०१९९]

 

क्लैव सोज, बोळिये: क्लैव सोज, बोळिये लिखणेनांवाखाल बरंवचो ल्यारी क्लैव डिसोज सद्द्याक कुवेयटांत वावर करून आसा. पावणशीं कविता तशेंच तिसांवयर चुटुकां बरयल्यात. पत्रां/जाळिजाग्यांनी कविता पर्गटल्यांत तशेंच कविता बरंवच्या स्पर्ध्यांनी इनामां जोडल्यांत.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]