ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಶಿಜಾನಾತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ (- ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ)

"To be a poet is a condition, not a profession.” — Robert Graves. ಜೆದ್ನಾಂ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಅತ್ಮೊ ಲಾಭತ್ ಅನಿ ಪಾಕಾಟೆ ಲಾಭ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಎಕಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾವಾ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಧರ್ತಿಚೆರ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಲಾವಾನ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ’ಮೊನಿ ಬೋಬ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ, ಅನಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೇಕ್ ವೊಳಿಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬೊಲ್ತಿಚ್ ಕಾಣಿ. ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಘಡಿಭರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಚ್ ಸಬ್ಧ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಲೆ ’ವ್ಹಾ... ವ್ಹಾ.... ವ್ಹಾ.... ಕಸಲಿ ಅಪುರ್ಭಯೆಚಿ ಕವಿತಾ...’

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತೆನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಜಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತ್ (exaggeration) ನಾ. ಆನಿ ಎಕಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯ ಕವಿತೆಕ್ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಯೀ ನಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಶಿಜಾನಾತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ (- ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ)

ಶಿಜಾನಾತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ

ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಕೆದಿಂಚ್ ತುಂ ದಿಸ್ಲೊನಾಂಯ್;

ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್
ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಶ್ವಾಸ್ ರಾವತ್
ಜೀವ್ ಆನಿ ಶ್ವಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಗಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್!

ಆಬ್ಳೆ...
ಜೀವ್‌ಘಾತಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ ತಿ ದೊರಿ
ವಿಕಾಳ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಬಂದುಕ್
ಕಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾತ್;

ಶಿಜಾನಾತ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಪಸಂದ್ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದುರ್ಸನಾಕಾ...
ದುಕಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ದಾದೊಶಿ ಜಾಲಾಂ
ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್!

 ******

- ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂಚ್ವೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್/ಖಾಲ್ತೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಪಕ್ವ್. ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ. 'ಮೊನಿ ಬೋಬ್' (2017) ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ

[kovita] Xizanatlim bhognnam (- John Sunttikoppa)

"To be a poet is a condition, not a profession.” — Robert Graves. Jednam utrank otmo labhot oni pakatte labhtit tor kitem zait? hea soulachi zovab eka don utramni dimvchetosoli nhoi. Jvalamukhi uprant lava yeta punn dhorticher sasnnik mhor ghalchem tea lavan. Don vorsadhim ’moni bob’ konkonni kovitazomo porgottlo, oni hea don vorsa uprant udel'li hi kovita vachtana mhojem kalliz itlem-i sontosan nachlem mhollear ekek vollichea ekeka utramni gunddayechi kanni vachunk mell'lli. Ek pauttim vachtana ek kanni tor onyek pauttim vachtana boltich kanni. Kovita vachun ghoddibhor dolle dhamptana motint hech sobdh protidhvonit zale ’vha... Vha.... Vha.... Kosoli opurbhoyechi kovita...’

zon sunttikoppo vrit'ten sahitik xikxok. Punn tachi kaveall protibha kon'noddo bhaxent soit titlich porzollik jitli konkonnint. Ani mhojea utramni kosoloch otixoyokt (exaggeration) na. Ani eka opurbhayechyo kovitek hachi gorz‌yi na. Atam hea kovitek vachunk ani kovitechea otmyok apddunk tukach soddtam.

[kovita] Xizanatlim bhognnam (- John Sunttikoppa)

Xizanatlim bhognnam

tum mhozo jivo
punn mhojea jinnyent
kedinch tum dislonam-i;

sodhnam korchem bondh kor
ekadavella xvas raut
jivo ani xvas kaim ragar poddtit!

ablle...
Jivo‌ghatak pechadchi ti dori
vikall sisli ani konxeantli ti bonduk
kalvarichea dongrak dixtt laitot;

xizanatlim mhojim bhognnam
tujea kallzak naposond tor
mhaka kaim dursonoka...
Dukamni hamv dadoxi zolam
ani faleanchem faleank!

******

- John Sunttikoppa. [Dec, 2019]

 

John Sunttikoppa: kanoddi bhasent opurbhayecheo kovita/kanneo boronchvo zon ddi’soz, vrit'ten ek xikxok. Sahiteachem podyut'tor xikap zoddun ascho ho ek bhovo somvedon‌xil toxench bhovo movall/khalto. Punn chintnamni titlochch poripokv. Somajintlea vankddeancher vimorxatmok nodor ghalchem chintap hachea choddtavo borpamni nixeta. 'moni bob' (2017) hachea konkonni kovitencho poilo zomo axavadi prokaxona kanoddi toxench nagori lipient porgottla.

[कविता] शिजानातलीं भगणां [- जोन सुंटिकोप्प]

"To be a poet is a condition, not a profession.” — Robert Graves. जेदनां उत्रांक अत्मो लाभत अनी पाकाटे लाभतीत तर कितें जायत? ह्या सवलाची जवाब एका दोन उत्रांनी दिंवचेतसली न्हय. ज्वालामुखी उपरांत लावा येता पूण धर्तिचेर सासणीक म्होर घाल्चें त्या लावान. दोन वर्साधीं ’मोनी बोब’ कोंकणी कविताजमो पर्गटलो, अनी ह्या दोन वर्सा उपरांत उदेल्ली ही कविता वाचताना म्हजें काळीज इतलेंय संतोसान नाचलें म्हळ्यार एकेक वोळिच्या एकेका उत्रांनी गुंडायेची काणी वाचुंक मेळ्ळी. एक पावटीं वाचताना एक काणी तर अन्येक पावटीं वाचताना बोल्तीच काणी. कविता वाचून घडिभर दोळे धांप्ताना मतिंत हेच सब्ध प्रतिध्वनीत जाले ’व्हा... व्हा.... व्हा.... कसली अपुर्भयेची कविता...’

जोन सुंटिकोप्प वृत्तेन साहितीक शिक्षक. पूण ताची काव्याळ प्रतिभा कन्नड भाशेंत सयत तितलीच पर्जळीक जितली कोंकणिंत. आनी म्हज्या उत्रांनी कसलोच अतिशयोक्त (exaggeration) ना. आनी एका अपुर्भायेच्य कवितेक हाची गर्ज‌यी ना. आतां ह्या कवितेक वाचुंक आनी कवितेच्या अत्म्यक आपडुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] शिजानातलीं भगणां [- जोन सुंटिकोप्प]

शिजानातलीं भगणां

तूं म्हजो जीव
पूण म्हज्या जिण्येंत
केदिंच तूं दिसलोनांय;

सोधनां कर्चें बंध कर
एकादावेळा श्वास रावत
जीव आनी श्वास कांय रागार पडतीत!

आबळे...
जीव‌घाताक पेचादची ती दोरी
विकाळ सिसली आनी कोनश्यांतली ती बंदूक
कालवारिच्या दोंग्राक दीश्ट लायतत;

शिजानातलीं म्हजीं भगणां
तुज्या काळजाक नापसंद तर
म्हाका कांय दुर्सनका...
दुकांनी हांव दादोशी जलां
आनी फाल्यांचें फाल्यांक!

******

- जोन सुंटिकोप्प. [दसेंबर, २०१९९]

 

जोन सुंटिकोप्प: कानडी भासेंत अपुर्भायेच्यो कविता/काण्यो बरंचवो जोन डी’सोज, वृत्तेन एक शिक्षक. साहित्याचें पद्युत्तर शिकाप जोडून आसचो हो एक भोव संवेदन‌शील तशेंच भोव मोवाळ/खाल्तो. पूण चिंत्नांनी तितलोच्च परिपकव. समाजिंतल्या वांकड्यांचेर विमर्शात्मक नदर घाल्चें चिंताप हाच्या चडताव बर्पांनी निशेता. 'मोनी बोब' (२०१७) हाच्या कोंकणी कवितेंचो पयलो जमो आशावादी प्रकाशना कानडी तशेंच नागरी लिपियेंत पर्गटला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಉತ್ರಾಂ! | उतरां!

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]