ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ದೆವಾ, ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ (- ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್)

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಕರ್ನಿ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಜೆದ್ನಾಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಕ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಾಕವ್ಪಾಕ್ ’ಬರೊ ಕವಿ’ ವ ’ಬರೊ ಕಲಾಕಾರ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಟವ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೆಂಪ್? ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ, ತೆದ್ನಾ ತಿ ಕವಿತಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರನಾಂತ್ ಬಗರ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದಿವ್ಟಿ ಕಶಿ ಜಾತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸಾನ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ದೆವಾ, ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ (- ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್)

ದೆವಾ, ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ

ದೆವಾ,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್
ಫುಲುನ್ ಆಸಾತ್ ಕಿತ್ಲಿಂಚ್ ಸಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಫುಲಾಂ
ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
ಬರೆಪಣಾಚೆರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲಾಂ
ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖುಶಾಲ್ ಜಿವಿತ್ ಇಬಾಡ್ಲಾಂ

ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಉಬವಂಕ್ ವಾರೆಂ ಯೆವಂದಿ
ಫುಲಾಂ ಭಗುಂಕ್ ದೆವಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ

ದೆವಾ,
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭವ್ ಮಗಾಳ್ ಆನಿ ಭಾವ್ನಿಕ್
ತುಜಿಯೆಚ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆಸಾ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಶುದ್ಧ್ತಾಯ್
ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರುರ್ ವಿಚ್ಯಾರಾಂನಿ
ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಿಯಾ ನಿತಿವಂತ್ ನ್ಹಿದ್ ಆನಿ ಸವಸ್ತ್ಕಾಯ್
ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಪವಿತ್ರ್ತಾಯ್

ಹಾಂವ್ ಖುಯಂ ಚುಕ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖವ್ನ್ ದಿ
ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ದೆವಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ

ದೆವಾ,
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಪಾಚಿ ಸಂವಯ್
ಕಣಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಸನ್ಸುಂಕ್
ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಖ್ಖಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಯೊ ಕಂಬ್ರಿಯೊ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಫುಲುಂಕ್
ಸಂಜಲೆಂಚ್ ನಾಂ ವಿಕ್ರುತಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಪಖ್ರುಂಕ್

ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಗುಣ್ ಯೆವಂ ದಿ
ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ದೆವಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ

ದೆವಾ,
ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಪವಿತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವ್ರ್ತಾಂ
ಜಿಣೆತ್ಲೆಂ ಎಕುಯ್ ನಾಕಾ ತಾಂತುಂತ್ ವಿದ್ರುಪ್ ಪಾಪ್
ಹಾರ್ಶಾಂತ್ ಕಿರ್ಕಳ್ ನದರ್ ಪಡ್ಟಾ ತೆದ್ನಾಂ
ಸಾವ್ಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಜತಾ ಅಂತರ್ಮನಾಚಿ ಜಾಪ್
ತಾಚಿ ವಾಚ್ಯಾ ದಳ್ಮಳಾಯ್ತಾ ಭವ್ಶಿಕ್ ಮಾಪ್

ಬರಿಯಾ ಕರ್ಣಿಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಮಾಪ್ ಅತುಂ ದಿ
ಅತಂಯಾಕ್ ರಾಖುಂಕ್ ದೆವಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿ

 ******

- ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್: ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮುಖೆಲಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ ತಸೊಚ್ ಸಮಾಜ್-ಸುಧಾರಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಯ್ ತಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಜಾದೂಚೆಂ ಪೆಟುಲ್’ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಧೋರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಕೆಲಾಂ.

[kovita] Deva, ekuch dorxon di (- Vinsi Quaddros )

Somajent kovi zamv, kolakar zamv poilo ek monis zaunasta dekun monxaponnachem chintop, monxaponnachi korni tachethoim aschi bhovo gorjechi. Jednam monxamolank addovo ghalun somsarant dakoupak ’boro kovi’ vo ’boro kolakar’ zal'lean somajent thoddeank fottoun dis kaddyet punn kitlo temp? jednam-i kovitemni monxamolancher attovo ghal'lo asta, tedna ti kovita utramni sozoyil'leo volli zaun matr uronant bogor jinnyepoinnacher ek divtti koxi zata.

Hangasor‌yi bab vinsi kvaddrosan osolench preton kel'lem disun yeta. Ani hi kovita porot porot vachunk mon yeta. Hea kovitecho osvad korunk tukach ulo ditam.

 -Som

[kovita] Deva, ekuch dorxon di (- Vinsi Quaddros )

Deva, ekuch dorxon di

Deva,
Mhojea ontoskornnachea mukhamollar
Fulun asat kitlinch sobit sundor fulam
Tanchea mullant aslolea kantteamni
Boreponnacher mhellem udok ghalam
Tannim mhojem khuxal jivit ibaddlam

Kantteancho rong ubounk varem yeum-di
Fulam bhogunk Deva ekuch dorxon di

Deva,
Mhojem kalliz bhou mogall ani bhavnik
Tujiech kurpen asa utsah ani xud’dhtai
Tanchea bhonvtonnchea krur vichearamni
Kabar kelia nitivont nhid ani sovostkai
Akromonnak sampoddlia mhoji povitrtai

Hanv khuim chukta tem mhaka dakhoun di
Mogan jiyeunk Deva ekuch dorxon di

Deva,
Soglleanchea huskean jiyevpachi sonvoi
Konnachi pidda mhojean zainam sonsunk
Kednam kednam tanchea dukhkhantlean
Mhojea jivitachio kombrio lagtat fulunk
Somzolench nam vikruti lagli pokhrunk

Dusreak somzuche mhojeant gunn yeum di
Huskean jiyeunk Deva ekuch dorxon di

Deva,
Mhozo otmo povitr korunk vaurtam
Jinnetlem ekui naka tantunt vidrup pap
Harxant kirkoll nodor poddtta tednam
Saullientlean upzota ontormonachi zap
Tachi vachea dollmollaita bhouxik map

Boria kornniamni hem map otum di
Otmeak rakhunk Deva ekuch dorxon di

******

- Vinsi Quaddros. [Dec, 2019]

 

Vincy Quadros: Bab Vinsi Quaddros g§ycho namnnecho konknni vauraddi, mukheli, boroinnar, kovi tosoch somaz-sudharok chintpi. Yedoll‌ch tache kaim tisamlagim buk konknnent porgottleat. Ailevar tachea ’zaduchem pettul’ ball sahit bukakhatir kendr sahit okaddemichi proxosthi labhlea. Indhorant chol‌l'lea okhil bharoti-i kovigoxttint konkonni kovitavachon kelam.

[कविता] देवा, एकूच दर्शन दी [- विन्सी क्वाड्रोस]

समाजेंत कवी जांव, कलाकार जांव पयलो एक मनीस जावनासता देकून मनशापणाचें चिंतप, मनशापणाची कर्नी ताचेथंय आसची भोव गर्जेची. जेदनां मनशामोलांक आडोव घालून संसारांत दाकवपाक ’बरो कवी’ व ’बरो कलाकार’ जाल्ल्यान समाजेंत थोड्यांक फटवन दीस काड्येत पूण कितलो तेंप? जेदनांय कवितेंनी मनशामोलांचेर आटोव घाल्लो आसता, तेदना ती कविता उत्रांनी सजयिल्ल्यो वोळी जावन मात्र उरनांत बगर जिण्येपयणाचेर एक दिवटी कशी जाता.

हांगासर‌यी बाब विन्सी क्वाड्रोसान असलेंच प्रेतन केल्लें दिसून येता. आनी ही कविता परत परत वाचुंक मन येता. ह्या कवितेचो अस्वाद करुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] देवा, एकूच दर्शन दी [- विन्सी क्वाड्रोस]

देवा, एकूच दर्शन दी

देवा,
म्हज्या अंतसकर्णाच्या मुखामळार
फुलून आसात कितलिंच सबीत सुंदर फुलां
तांच्या मुळांत आसलल्या कानट्यांनी
बरेपणाचेर म्हेळें उदक घालां
ताणीं म्हजें खुशाल जिवीत इबाडलां

कानट्यांचो रंग उबवंक वारें येवंदी
फुलां भगुंक देवा एकूच दर्शन दी

देवा,
म्हजें काळीज भव मगाळ आनी भावनीक
तुजियेच कुर्पेन आसा उत्साह आनी शुद्ध्ताय
तांच्या भंवतणच्या क्रूर विच्यारांनी
काबार केलिया नितिवंत न्हीद आनी सवसत्काय
आक्रमणाक सांपडलिया म्हजी पवित्र्ताय

हांव खुयं चुक्ता तें म्हाका दाखवन दी
मगान जियेवंक देवा एकूच दर्शन दी

देवा,
सगळ्यांच्या हुसक्यान जियेवपाची संवय
कणाची पिडा म्हज्यान जायनां सन्सुंक
केदनां केदनां तांच्या दुख्खांतल्यान
म्हज्या जिविताचियो कंबरियो लाग्तात फुलुंक
संजलेंच नां विक्रुती लागली पखरुंक

दूसऱ्याक संजुचे म्हज्यांत गूण येवं दी
हुसक्यान जियेवंक देवा एकूच दर्शन दी

देवा,
म्हजो अत्मो पवित्र करुंक वावर्तां
जिणेतलें एकूय नाका तांतुंत विद्रूप पाप
हार्शांत किर्कळ नदर पडटा तेदनां
सावळियेंतल्यान उपजता अंतर्मनाची जाप
ताची वाच्या दळमळायता भवशीक माप

बरिया कर्णियांनी हें माप अतूं दी
अतंयाक राखुंक देवा एकूच दर्शन दी

******

- विन्सी क्वाड्रोस. [दसेंबर, २०१९९]

 

विन्सी क्वाड्रोस: बाब विन्सी क्वाड्रोस गोंयचो नामणेचो कोंकणी वावराडी, मुखेली, बरयणार, कवी तसोच समाज-सुधारक चिंत्पी. येदोळ‌च ताचे कांय तिसांलागीं बूक कोंकणेंत पर्गटल्यात. आयलेवार ताच्या ’जादूचें पेटूल’ बाळ साहीत बुकाखातीर केंद्र साहीत अकाडेमिची प्रशस्थी लाभल्या. इंधोरांत चल‌ल्ल्या अखील भारतीय कविगोश्टिंत कोंकणी कवितावाचन केलां.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]