ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಮಿಶ್ಟಿ (- ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್)

ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಭಿ ಜಾತಾಲಿ, ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ಆಂಗಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಘೆಟೊ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮಿಶ್ಟಿ ಆನಿ ತಿಚಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡುನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಕೆದ್ನಾ ನಿರ್ಭಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಯುಪಿಂತ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್, ಗೊಂಯಾಂತ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್...... ಆನಿ ಜೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಮನಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆನಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಖ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ ಅನಿ ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ ಲಜ್-ನಯ್ತಿಕತಾ ಸಾಂಡುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಕವಿ ಬಾಯ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಲಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ. ತಿಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಮಿಶ್ಟಿ (- ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್)

ಮಿಶ್ಟಿ

ಮಿಶ್ಟಿ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ
ಭುರ್ಗೆಂ ಪಣಾತಲಿ ನಿಷ್ಪಾಪ್
ನಿರಾಗಸತಾ ಕಂವ್ಳೆಪಣ್ ತಿಚೆಂ
ಭಿತರ್ ಭರ್ಭರೂನ್ ವ್ಹಾಂವ್ತಾಲೆಂ

ಮಿಶ್ಟಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ
ಬಾಪೂಯ್ ಶೆತಾತ್ ಆವ್ಯ್ ಘರ್ಕಾಮಾತ್
ಮಿಶ್ಟಿ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ ಘರಾತಲಿಂ,
ಪೊರ್ಸಾಂತಲಿ, ಶೆತಾತಲಿಂ

ಆನಿ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಆವ್ಯ್ನ್
ಮಿಶ್ಟೀಕ್ ಶೆತಾತ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜೆವ್ಣ್ ಘೆವ್ನ್
ಮಿಶ್ಟಿ ಸರಳ್ ವಟೆನ್ ಚಲ್
ಆಡ್ವಾಟ್ ನಾಕಾ

ಅಲ್ಲಡ್ ಮಿಶ್ಟಿ
ಆಡ್ವಾಟೆನ್ ಗೆಲೆಂ
ಥಂಯ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ ,ಝಾಡಾಂ,
ಝೊಂಪಾಂ ತೊಖೆತ್ ಝೆಲ್ ಘೆಯ್ತ್ ನಾಚತ್ ಖೆಳತ್
ದನ್ಪಾರಚೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ಗಂದಾಚಿ
ಕಾಂಡಿ ಕಶೆಂ ವತ್ ಪಿಯೆತ್ ಪಿಯೆತ್

ಮಿಶ್ಟಿ ನಾಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ
ಸಗ್ಲೆಕಡೆನ್ ಸೊದ್ಲೆಂ
ರಾನಾಂ ವನಾತ್ ದೊಂಗರ್ ಖಾಚೀಂತ್ ನ್ಹಂಯಿ ,ಬಾಂಯೀತ್ ,
ದರ್ಯಾ ಮ್ಹಾಸಾಗರಾತ್ ಮಿಶ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ

ಮಿಶ್ಟಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ
ರಾನ್ಪರೀನ್ ಉಖ್ಲೂನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
ಫುಲಾಂಚೆ ಝಾಡ್ ಜಾಲೆಂ
ಜೊರ್ಗತೀಚೆಂ ಲ್ಹಾರ್ ಜಾಲೆಂ
ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ವಾವ್ಝಡ್ ಜಾಲೆಂ
ವಾಗಾ ಕೊಲ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೆಂ

ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲಿ ಮಿಶ್ಟಿ ಕಾಣಿ ಜಾಲೆಂ
ಲೊಕ್ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ
ಕವ್ನ್, ಸಂಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ
ಧಾಲೊ ಮಾಂಡಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಜಾಲೆಂ

ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲಿ
ಶೆಕ್ಡೆಂ ಗೆಲೆಂ
ಗಾಂವಾಚೆ ಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ
ಅಶೆಚ್ ಎಕಾ ದನ್ಪಾರಾ
ತರ್ಣಿ ಧಾಕ್ಟಿ
ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್
ಮಿಶ್ಟಿ
ಶಾರಾಚ್ಯಾ ಕಡೆಕಡೆನ್
ಎಫೀಸಾತಲೆಂ ಸಾತ್ ಮಜ್ಲಿ
ಪಾಂವ್ಡೆ ಉತ್ರೂನ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟೀನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ
ಪಾಚ್ ಜಾಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಜ್ಪಾರಾರ್ ತಿಕಾ ಆಡಾಯ್ಲಿ
ನಾಚ್ಚ್ ಕೆಲಿ
ತಿಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆಂ ಕುಡ್ಕೆಂ ಚಾಬ್ಡಾಯಲೆಂ
ಆನಿ ಚಾರಯ್ ಜಾಣ್ ಚಾರಯ್ ದಿಕೆನ್ ಫಾಫ್ಸಲೆಂ

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಾಂತೊಡೆರ್ ಚಾರಯ್ ವಟೆನ್
ಹಜಾರಾಂನಿ ಬಾವ್ಟೆಂ ಹುಬ್ಲೆಂ
ಸಾಂಜ್ವೆಳ್ ಮೆರೆನ್ ಚಾರಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಕೂಡ್
ಬಳಿಶ್ಟ್ ಶರೀರ್ ಚಾಬ್ಡಾಯತ್ ಶಾರ್ ತೃಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ
ಶಾರಾಚಿಂ ದರ್ ಎಕ್ ವಣತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ .

 ******

- ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್: ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫಾ|ಅಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ತಾ. ’ಒಲೀ ರಾನಾಂ’ ಹಿಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

[kovita] Mixtti (- Rajashree Sail)

Kaim eka tempar osoleo kannio aikotana angachi lomv ubhi zatali, oxem bhogtalem angar vhallchem rogot ghetto zatalem. Punn aichea kallar hem kaim sodanchem koxem zalam punn hea kovitent hem lhan bhurgem mixtti ani tichi nopomych zal'li kanni vachun gel'leporinch amchea dexant porot porot dixttik poddta ani dixttik poddun‌ch asa. Kedna nirbhoyachea rupan ani kedna zarkhondd, yupint, biharant, moharaxttrant, g§yant, hoidrabadant...... Ani jedoll poreant monis oplea ontor‌monak khal zaun jiena tedoll poreant zaitim rupam amkam dekunk melltolim, zaiteo kannio amkam aikunkh melltoleo oni ami oxench loz-noitikota sanddun jieunko poddtelem.

Kovi bai razoxri soil, g§ychea pilar kolejint xikoita. Konkonni vortulant namnnechi. Tinne kovita boromvcheo oprup punn boroyil'leo kovita opurbhayecheo mhonncheak hi kovita govai dit. Bakichem mapunk tukach soddtam.

-Som

[kovita] Mixtti (- Rajashree Sail)

Mixtti

mixtti lhan bara vorsanche
bhurgem ponnatoli nixpap
niragosota komvlleponn tichem
bhitor bhorbhorun vhamvtalem

mixtti gamvant rautalem
bapuy xetat auy ghorkamat
mixtti kamam kortale ghoratolim,
porsantoli, xetatolim

ani ek dis auyn
mixttik xetat dhaddlem
bapaik jeunn gheun
mixtti soroll votten chol
addvatt naka

ol'lodd mixtti
addvatten gelem
thoinchim fulam ,zhaddam,
zhompam tokhet jhel gheyt nachot khellot
donparochem hollduvem gondachi
kanddi koxem vot piet piet

mixtti nachch zalem
soglekodden sodlem
ranam vonat dongor khachint nhomyi ,bamyit ,
dorea mhasagorat mixtti mell'llem na

mixtti khoim gelem
ranporin ukhlun vhelem
fulanche zhadd zalem
zorgotichem lhar zalem
pausachim vauzhodd zalem
vaga koleachem khann zalem

vorsam geli mixtti kanni zalem
lokgit zalem
koun, songit zalem
dhalo manddacho prann zalem

vorsam geli
xekddem gelem
gamvache xar zalem
oxech eka donpara
tornni dhaktti
sobit sundor
mixtti
xarachea koddekodden
efisatolem sat mojli
pamvdde utrun
aplea tambddea skuttin
bhair sorli
pach zann tornatteamni sanjparar tika addaili
nachch keli
tijea kuddichem kuddkem chabddailem
ani charoi zann charoi diken fafsolem

dusre dis fantodder charoi votten
hozaramni bauttem hublem
sanjvell meren charoi tornatteanchi bollixtt kudd
bollixtt xorir chabddait xar tript zalem
xarachim dor ek vonnot xant zali .

******

- Rajashree Sail. [Dec, 2019]

 

Rajashree Sail: G§ychea namnnechea Fa|Agnel College, Pilar hangasor soh-pradheapoki zaun vaur korun aschi hi kovita, lekhnam, probondh boroita. ’oli ranam’ hicho porgott‌l'lo kovitazomo. Raxttri-i kareasallamni odhyoin lekhnam, probondh sador keleat.

[कविता] मिश्टी [- राजश्री सयल]

कांय एका तेंपार असल्यो काणियो आयकताना आंगाची लोंव उभी जाताली, अशें भग्तालें आंगार व्हाळचें रगत घेटो जातालें. पूण आयच्या काळार हें कांय सदांचें कशें जालां पूण ह्या कवितेंत हें ल्हान भुर्गें मिश्टी आनी तिची नपंयच जाल्ली काणी वाचून गेल्लेपरिंच आमच्या देशांत परत परत दिश्टीक पडता आनी दिश्टीक पडून‌च आसा. केदना निर्भयाच्या रुपान आनी केदना जार्खंड, युपिंत, बिहारांत, महाराश्ट्रांत, गोंयांत, हैद्राबादांत...... आनी जेदोळ पऱ्यांत मनीस अपल्या अंतर‌मनाक खाल जावन जियेना तेदोळ पऱ्यांत जायतीं रुपां आमकां देकुंक मेळतलीं, जायत्यो काणियो आमकां आयकुंख मेळतल्यो अनी आमी अशेंच लज-नयतिकता सांडून जियेवंक पडतेलें.

कवी बाय राजश्री सयल, गोंयच्या पिलार कोलेजिंत शिकयता. कोंकणी वर्तुलांत नामणेची. तिणे कविता बरंवच्यो अपरूप पूण बरयिल्ल्यो कविता अपुर्भायेच्यो म्हणच्याक ही कविता गवाय दीत. बाकिचें मापुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] मिश्टी [- राजश्री सयल]

मिश्टी

मिश्टी ल्हान बारा वर्सांचे
भुरगें पणातली निष्पाप
निरागसता कंवळेपण तिचें
भितर भरभरून व्हांवतालें

मिश्टी गांवांत रावतालें
बापूय शेतात आवय घरकामात
मिश्टी कामां करताले घरातलीं,
पोरसांतली, शेतातलीं

आनी एक दीस आवयन
मिश्टीक शेतात धाडलें
बापायक जेवण घेवन
मिश्टी सरळ वटेन चल
आडवाट नाका

अल्लड मिश्टी
आडवाटेन गेलें
थंयचीं फुलां ,झाडां,
झोंपां तोखेत झेल घेयत नाचत खेळत
दनपारचें हळदुवें गंदाची
कांडी कशें वत पियेत पियेत

मिश्टी नाच्च जालें
सगलेकडेन सोदलें
रानां वनात दोंगर खाचींत न्हंयी ,बांयीत ,
दर्या म्हासागरात मिश्टी मेळ्ळें ना

मिश्टी खंय गेलें
रानपरीन उखलून व्हेलें
फुलांचे झाड जालें
जोरगतीचें ल्हार जालें
पावसाचीं वावझड जालें
वागा कोल्याचें खाण जालें

वर्सां गेली मिश्टी काणी जालें
लोकगीत जालें
कवन, संगीत जालें
धालो मांडाचो प्राण जालें

वर्सां गेली
शेकडें गेलें
गांवाचे शार जालें
अशेच एका दनपारा
तरणी धाकटी
सोबीत सुंदर
मिश्टी
शाराच्या कडेकडेन
ऑफीसातलें सात मजली
पांवडे उतरून
आपल्या तांबड्या स्कूटीन
भायर सरली
पाच जाण तरनाट्यांनी सांजपारार तिका आडायली
नाच्च केली
तिज्या कुडिचें कुडकें चाबडायलें
आनी चारय जाण चारय दिकेन फाफसलें

दुसरे दीस फांतोडेर चारय वटेन
हजारांनी बावटें हुबलें
सांजवेळ मेरेन चारय तरनाट्यांची बळिश्ट कूड
बळिश्ट शरीर चाबडायत शार तृप्त जालें
शाराचीं दर एक वणत शांत जाली.

******

- राजश्री सयल. [दसेंबर, २०१९९]

 

राजश्री सयल: गोंयच्या नामणेच्या फा|अग्नेल कोलेज, पिलार हांगासर सह-प्राध्यापकी जावन वावर करून आसची ही कविता, लेखनां, प्रबंध बरयता. ’ओली रानां’ हिचो पर्गट‌ल्लो कविताजमो. राश्ट्रीय काऱ्यासाळांनी अध्ययन लेखनां, प्रबंध सादर केल्यात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]