ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಪಖ್ವಾಜ್ (- ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ)

ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂಚೆಂ ಪಖ್ವಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಆಸ್ತುರೆಕ್. ಸಮಾಜೆಚಿ ದಸ್ತುರ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಪೊಕಾಯೆಚೆರ್ ಸುರಿ ಪಾಡುಂದಿ ವಾ ಚುರಿಯೆಚೆರ್ ಪಿಕೊ ಪೊಪಾಯ್ ಪಡುಂದಿ, ಪುಣ್ ಖಾತರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಕ್ಯ ಪೊಪಾಯೆಕ್‌ಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಅಸ್ತುರೆಕ್ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಭಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತತಾ.

ಬಾಯ್ ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ. ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯಾದಿಂತ್ ಉರ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಪಖ್ವಾಜ್ (- ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ)

ಪಖ್ವಾಜ್

ಅಸ್ತುರೆ ತುಂ ಪಖ್ವಾಜ್ ದೊನ್ ತೊಂಡಾಚೆಂ
ದೊನಯ್ ವಟೆನ್ ಜಿವೀತಭರ್ ವಾಜವ್ಪಾಚೊ
ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂತ್ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್
ಉಪ್ದೆಶಾಮೃತ್ ಪಿವಯ್ಲೆಂ
ಸಮ್ಜಾವಣೆಚ್ಯಾ ನಾವಾಖಾಲಾ
ಪಖ್ವಾಜ್ ತುಜೊ ವಾಜಯ್ಲೊ
ತರ್ಣಾಟೆ ಪಣಾಚೊ ಹುಂಬ್ರೊ ತುಂವೆಂ
ಸಮಾಜ್ ಹಾವ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭೀತ್ ಹುಪ್ಲೊ
ತುಂ ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಣತ್ - ಮ್ಹಣತ್
ಪಖ್ವಾಜ್ ತುಜೊ ವಾಜಯ್ಲೊ
ಲಗ್ನವೆದೀರ್ ಚಡಯ್ತನಾ ತುಕಾ
ಭಾಂಗ್ರಾ - ಶಿಂಗ್ರಾನಿ ನಟಯ್ಲೆಂ
ವಯ್ರ್ ಹುಬಯ್ ಘರ್ಚಿ ಘುಡಿ ಮ್ಹಣತ್
ಪಖ್ವಾಜ್ ತುಜೊ ವಾಜಯ್ಲೊ
ಘರ್ಕಾರಾಚಿಂ ತಿರ್ಕಸಪಣಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗೆಪಣಾ
ತಾಲ್ ಸೂರ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳಟನಾ
ಪಖ್ವಾಜ್ ತುಜೊ ವಾಜಯ್ಲೊ
ದೊನಯ್ ವಟ್ಚ್ಯಾನ್ ಪೀಂಜ್ಸರ್
ಪಖ್ವಾಜ್ ತುಜೊ ವಾಜಯ್ಲೊ
ವಾಜಯ್ ವಾಜಯ್ ವಾಜಯ್ಲೊ
ವಾಜಯ್ ವಾಜಯ್ ವಾಜಯ್ಲೊ
 ******

- ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ, ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕವಯತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ನ್. ’ಕಥಾಪಂಜೀ’, ’ಶ್ರಾವಣ ಶಿಂವರ್’ ತಿಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಬೂಕ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಶಾರದಾ ಕಾವ್ಯ ಸೇವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಹಿಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Pokhvaz (- Maya Anil Khorongotte)

Don tonddanchem pokhvaz mhollear don‌yi kuximni mar khaunko aschem eka asturek. Somajechi dostur koxi mhollear pikea pokayecher suri paddundi va churiecher piko popai poddundi, punn khatorn gheunko aschem pikyo popayek‌ch. Hangasor eka osturek vevegollea sondhorbhar bhogunk aschevixim thoddeach utramni gunddayecho attovo kel'lo disun yeta. Somzunk gel'leporim kovitechi tank motik sustota.

Bai maya khorongotte g§ychi namnechi kovi. Kothakar ani kadomborikar. Tichea kovitemni soit lipun ascheo kannio opurbhayecheo matr nhoi, chodd kall poreant yadint urchetosoleo mhonncheak hi kovita kaim govai dit. Bakichem tujer soddtam.

-Som

[kovita] Pokhvaz (- Maya Anil Khorongotte)

Pokhvaz

osture tum pokhvaz don tonddachem
donoi votten jivitobhor vazoupacho
lhanponnant auy bapain
updexamrit piuylem
somzaunnechea navakhala
pokhvaz tuzo vazoilo
tornnatte ponnacho humbro tumvem
somaz haukeak bhit huplo
tum choli bhurgem mhonnot - mhonnot
pokhvaz tuzo vazoilo
lognovedir choddoitona tuka
bhangra - xingrani nottoilem
voir huboi ghorchi ghuddi mhonnot
pokhvaz tuzo vazoilo
ghorkarachim tirkosoponna
bhurgeanchim bhurgeponna
tal sur tancho samballottona
pokhvaz tuzo vazoilo
donoi vottchean pinjsor
pokhvaz tuzo vazoilo
vazoi vazoi vazailo
vazoi vazoi vazailo

******

- Maya Anil Khorongotte. [Dec, 2019]

 

Maya Anil Khorongotte: Vrit'ten xikxoki zaunaschi bai maya onil khorongotte, g§ychi namnnechi kann‌yegarn toxench kouyotri. Kovisom'mellonamni bhag ghemvchi hi kareall kouyotri toxench urbhest kann‍yegarn. ’kothaponji’, ’xraunno ximvor’ tiche porgott zal'le kovitazome. Tichea kadomborecho buk‌yi ailevar porgottla. ’xaroda kauyo sevo puroskar’ hika yedoll labh‌l'lo puroskar.

[कविता] पखवाज [- माया अनील खरंगटे]

दोन तोंडांचें पखवाज म्हळ्यार दोन‌यी कुशिंनी मार खावंक आसचें एका आसतुरेक. समाजेची दसतूर कशी म्हळ्यार पिक्या पोकायेचेर सुरी पाडुंदी वा चुरियेचेर पिको पोपाय पडुंदी, पूण खातर्न घेवंक आसचें पिक्य पोपायेक‌च. हांगासर एका असतुरेक वेवेगळ्या संधर्भार भगुंक आसचेविशीं थोड्याच उत्रांनी गुंडायेचो आटोव केल्लो दिसून येता. समजुंक गेल्लेपरीं कवितेची तांक मतीक सुसतता.

बाय माया खरंगटे गोंयची नाम्नेची कवी. कथाकार आनी कादंबरिकार. तिच्या कवितेंनी सयत लिपून आसच्यो काणियो अपुर्भायेच्यो मात्र न्हय, चड काळ पऱ्यांत यादिंत उर्चेतसल्यो म्हणच्याक ही कविता कांय गवाय दीत. बाकिचें तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] पखवाज [- माया अनील खरंगटे]

पखवाज

अस्तुरे तूं पखवाज दोन तोंडाचें
दोनय वटेन जिवीतभर वाजवपाचो
ल्हानपणांत आवय बापायन
उपदेशामृत पीवयलें
समजावणेच्या नावाखाला
पखवाज तुजो वाजयलो
तरणाटे पणाचो हुंबरो तुंवें
समाज हावक्याक भीत हुपलो
तूं चली भुरगें म्हणत - म्हणत
पखवाज तुजो वाजयलो
लग्नवेदीर चडयतना तुका
भांगरा - शिंगरानी नटयलें
वयर हुबय घरची घुडी म्हणत
पखवाज तुजो वाजयलो
घरकाराचीं तिरकसपणा
भुरग्यांचीं भुरगेपणा
ताल सूर तांचो सांबाळटना
पखवाज तुजो वाजयलो
दोनय वटच्यान पींजसर
पखवाज तुजो वाजयलो
वाजय वाजय वाजायलो
वाजय वाजय वाजायलो

******

- माया अनील खरंगटे. [दसेंबर, २०१९९]

 

माया अनील खरंगटे: वृत्तेन शिक्षकी जावनासची बाय माया अनील खरंगटे, गोंयची नामणेची काण‌येगार्न तशेंच कवयत्री. कविसम्मेळनांनी भाग घेंवची ही काऱ्याळ कवयत्री तशेंच उर्भेसत काण‍येगार्न. ’कथापंजी’, ’श्रावण शिंवर’ तिचे पर्गट जाल्ले कविताजमे. तिच्या कादंबरेचो बूक‌यी आयलेवार पर्गटला. ’शारदा काव्य सेव पुरसकार’ हिका येदोळ लाभ‌ल्लो पुरसकार.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]