ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] 'ಲಿಂಚಿಂಗ್'ಸ್ಥಾನ್  (- ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್)

ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಶಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ದೋನ್ ಸತಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ; ಮನಿಸ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಮತ್ಲಬ್, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಸವಯೊ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಕವಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಯ್ತಿಕ್. ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನೆಸುನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತುಟಾಫಟ್ ಕರಿತ್ ಪುಣ್ ಕವಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ನಾ, ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್. ಅನಿ ತೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್; ಏಕ್ - ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ - ಜುಲುಮ್ ಸೊಸ್ತಲೊ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಆವಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಬ್ ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಆವಡ್ಚೊ ಯುವಕವಿ.

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ನಾಂವಾಕ್ ಶಾಂತೆಚೊ ದೇಸ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ಸರ್ವ್ ದೇವ್-ದೇವ್ತಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಧೇಶ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆ ಆನಿ ಶಾಂತೆಚೆಚ್. ಪುಣ್ ತೆಚ್ ದೆವಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲೆ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಜ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಏಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಆಮಿ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಿ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಲಿಂಚಿಂಗ್’, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ಚೆಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೆ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವಾರಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] 'ಲಿಂಚಿಂಗ್'ಸ್ಥಾನ್  (- ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್)


ಲಿಂಚಿಂಗ್'ಸ್ಥಾನ್'

ವಿಚಾರ್ ಪಟೊನಾ ಮ್ಹೂಣೊನ್
ಅವಿಚಾರಿ ಗರ್ದೆನ್
ತೆಕಾ ಧೊಡಾಯ್ಲೊ.
ಕಾಂಯ್ಚ್ ವಿಚಾರಿ ನಾಸ್ತನಾ...
ಉಕ್ತೊ ಕೊರೂನ್
ಗಾವಂ-ಶಾರ್,
ದೆಶ್-ವಿದೆಶ್ ಭೊವಂಡಾಯಲೊ.
ತೊಂಡ್ ಫೊಡೂನ್
ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಮೊಡೂನ್
ಭರ್ ಗರ್ದೆನ್
ದರ್ದೆನ್
ತೆಕಾ ಮಾರೂನ್ ಉಡಯ್ಲೊ.
.
.

ಹೆ ಘಟ್ಣೆನ್
ಮ್ಹಾಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಗರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ.
ನಿಶೆದಾಚ್ಯೊ ಮೆಣ್ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್
ಮ್ಹಾಜೆಯ್ ವಿಚಾರ್ ಆತಾಂ
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವಂಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್.
'ಆಜಾದಿ... ಆಜಾದಿ...'
ನಾರೆಂ ದಿತಾತ್.
ಆಯ್ಕನಾ ತ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕಡೆನ್.
.
.

ಹೆ ವಿಚಾರ್
ತೊಂಡಾರ್ ಯೆವ್ನ್ 'ಆಡ್ಡಚ್ಯಾ' ಪಯ್ಲೀಚ್
ಹಾಂವ್ ತೆಂಕಾ
ವೆಚೂನ್ ವೆಚೂನ್ ಕಾಡೂನ್ ಉಡಯ್ತಾ.
ಮನಾಂಭೀತೂರೂಚ್
ಚೆಚೂನ್ ಚೆಚೂನ್ ಮಾರೂನ್ ಉಡಯ್ತಾ.
.
.

ಆತಾಂ...
ಭಿಣ್ಣೆಂಲ್ ಘಾಲೂನ್ ಘಾಲೂನ್
ಭೆಡ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಕಾನ್
ಆನಿ
ಶಿಮ್ ಮೆರ್ ನಾಸ್ಲೆಲೆಂ
ಮನ್ ಜಾಲಾಂ
'ಲಿಂಚಿಂಗ್'ಸ್ಥಾನ್.

******

- ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್: ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಅಮೇಯ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್, ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್, ಬಿಂಬ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮೋಗ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್’. 2017 ಇಸ್ವೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ’ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಜೊಡ್ಪಿ.

[kovita] 'Linching'sthan (- Omey Naik)

Jednam kovitevixim xikun ailam, don sotank patyeun ailam; monis kirkoll, monxak svarthi, motlob, ani sorv thoracheo khotteo souyo asuyeta, punn kovi nitoll ani noitik. Durbhag‌ponnan aichea somajent khotte monis boro mholl'llem mukhottem nesun cholchem mettam mettank polleunko mellta. Monis dhorm' mholl'llea niban ekamekak tuttafott korit punn kovik dhorm' na, kovi mholl'lloch ek dhorm'. Oni to dhorm' pallteleant somajent distat fokot don vorgacho lok; ek - zulum' choloitolo ani dusro - zulum' sostolo. Ani jednam-i eklo kovi hea dhormacho koso dista, mhaka tor‌yi bhovo chodd auddta zal'lean bab omey naik mhaka bhovo auddcho yuvokovi.

Amcho des namvak xantecho des, amchea dexache sorv devo-deutamni dil'le ani dimvche sondhex mayamogache ani xantechech. Punn tech devache pattlavo korche monis matr yemkonddachea lusiferak soit lojer ghalche tosole dekun amchea somajent az noveach ek piddek ami pos korunk dhorlam ani ti pidda zaunasa ’linching’, hangasor monxaponnacho bhongostoll korchech vevegllea vesar vevegllea rupan somajeche chyuran chyure korun asat. Hi kovita hech chintpabhomvari vinnloli bhovo opurbhayechi kovita. Hea kovitechi tank mapchem kam' tujer soddtam.

-Som

[kovita] 'Linching'sthan (- Omey Naik)

Linching'sthan'

vichar pottona mhunnon
ovichari gorden
teka dhoddailo.
Kainch vichari nastona...
Ukto korun
gaum-xar,
dex-videx bhounddailo.
Tondd foddun
hat pai moddun
bhor gorden
dorden
teka marun uddoilo.
.
.

He ghottnnen
mhajea monant
vicharanchi gordi kelea.
Nixedacheo mennvati gheun
mhajey vichar atam
svotontr zaunk sodtat.
'azadi... Azadi...'
narem ditat.
Aikona tea kanankodden.
.
.

He vichar
tonddar yeun 'add'ddochea' poilich
hamv tenka
vechun vechun kaddun uddoita.
Monambhituruch
chechun chechun marun uddoita.
.
.

Atam...
Bhinn'nneml ghalun ghalun
bhedd'dde zaleat kan
ani
xim' mer naslelem
mon zalam
'linching'sthan.
******

- Omey Naik. [Dec, 2019]

 

Omey Naik, Gy: Bi.Kom'. Xikpi omey vixram' naik gycho udeun yemvcho protibhaunt kovi. Akax‌vannicher, kovisom'mellonamni kovita sador keleat. Sunaporant, bhangar bhum-i, bimb nemalleamni porgottleant. Tachea kovitazomeachem namv ’mog ddott kom'’. 2017 isvecho sahit okaddemicho ’yuvo puroskar’ zoddpi.

[कविता] लिंचिंग'स्थान' [- अमेय नायक]

जेदनां कवितेविशीं शिकून आयलां, दोन सतांक पात्येवन आयलां; मनीस किर्कोळ, मनशाक स्वार्थी, मतलब, आनी सर्व थराच्यो खोट्यो सवयो आसुयेता, पूण कवी नितळ आनी नयतीक. दुर्भाग‌पणान आयच्या समाजेंत खोटे मनीस बरो म्हळ्ळें मुखोटें नेसून चल्चें मेटां मेटांक पळेवंक मेळता. मनीस धर्म म्हळ्ळ्या निबान एकामेकाक तुटाफट करीत पूण कवीक धर्म ना, कवी म्हळ्ळोच एक धर्म. अनी तो धर्म पाळतेल्यांत समाजेंत दिसतात फकत दोन वर्गाचो लोक; एक - जुलूम चलयतलो आनी दुस्रो - जुलूम सोसतलो. आनी जेदनांय एकलो कवी ह्या धर्माचो कसो दिसता, म्हाका तर‌यी भोव चड आवडता जाल्ल्यान बाब अमेय नायक म्हाका भोव आवडचो युवकवी.

आमचो देस नांवाक शांतेचो देस, आमच्या देशाचे सर्व देव-देवतांनी दिल्ले आनी दिंवचे संधेश मायामोगाचे आनी शांतेचेच. पूण तेच देवाचे पाटलाव कर्चे मनीस मात्र येमकोंडाच्या लुसिफेराक सयत लजेर घाल्चे तसले देकून आमच्या समाजेंत आज नव्याच एक पिडेक आमी पोस करुंक धरलां आनी ती पिडा जावनासा ’लिंचिंग’, हांगासर मनशापणाचो भोंगोसतोळ कर्चेच वेवेगळ्या वेसार वेवेगळ्या रुपान समाजेचे च्युरान च्युरे करून आसात. ही कविता हेच चिंत्पाभंवारी विणलली भोव अपुर्भायेची कविता. ह्या कवितेची तांक मापचें काम तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] लिंचिंग'स्थान' [- अमेय नायक]

लिंचिंग'स्थान'

विचार पटोना म्हूणोन
अविचारी गर्देन
तेका धोडायलो.
कांयच विचारी नासतना...
उकतो कोरून
गावं-शार,
देश-विदेश भोवंडायलो.
तोंड फोडून
हात पाय मोडून
भर गर्देन
दर्देन
तेका मारून उडयलो.
.
.

हे घटणेन
म्हाज्या मनांत
विचारांची गर्दी केल्या.
निशेदाच्यो मेणवाती घेवन
म्हाजेय विचार आतां
स्वतंत्र जावंक सोदतात.
'आजादी... आजादी...'
नारें दितात.
आयकना त्या कानांकडेन.
.
.

हे विचार
तोंडार येवन 'आड्डच्या' पयलीच
हांव तेंका
वेचून वेचून काडून उडयता.
मनांभीतूरूच
चेचून चेचून मारून उडयता.
.
.

आतां...
भिण्णेंल घालून घालून
भेड्डे जाल्यात कान
आनी
शिम मेर नासलेलें
मन जालां
'लिंचिंग'स्थान.

******

- अमेय नायक. [दसेंबर, २०१९९]

 

अमेय नायक, गोंय: बी.कोम. शिकपी अमेय विश्राम नायक गोंयचो उदेवन येंवचो प्रतिभावंत कवी. आकाश‌वाणिचेर, कविसम्मेळनांनी कविता सादर केल्यात. सुनापरांत, भांगार भुंय, बिंब नेमाळ्यांनी पर्गटल्यांत. ताच्या कविताजम्याचें नांव ’मोग डोट कोम’. २०१७ इस्वेचो साहीत अकाडेमिचो ’यूव पुरसकार’ जोडपी.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]