ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ (- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ)

ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಚಿಂತಿನಾ, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತಿನಾ. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಕ್ಪಾಚೆರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಘಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಹೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂದಿ ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಚ್‌ಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಢೂಕ್ ಸತ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ದೊತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾತ್, ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಅನೀತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಅಜೂನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಕೊಡು ಲಾಗತ್ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ದೀಸ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ತರ್ ಹಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಅನಿ ’ಆಮಿ ಶಿಕಿಲ್ಲಿಂ’ ವರ್ಗಾಥಾವ್ನ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಪುಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಕಾಕ್ (ಜಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಜಾಂವ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚೆಂ) ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಉರುಂಕ್ ನಾಂವ್. ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ತತ್ವ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನ್ ಏಕ್ ತಮಾಸೊ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ. ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಫಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ (- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ)


ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಚಲೊ ಜಾಂವ್ ಚಲಿ
ಆಮ್ಗೆರ್ ಎಕ್ ಸಮಾನ್
ತೆಚ್ ನೆಮಾನ್ ತೆಚ್ ಪ್ರೆಮಾನ್ ಪೊಶಿಲ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ದೊಗಾಂಯ್ಕಯ್ ಸಾರ್ಕೀಂಚ್ ಲೆಖ್ತಾತ್
ಗೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಸಾರ್ಕೆಚ್ ದೆಖ್ತಾತ್
ಕಸ್ಲೊಚ್ ಭೆದ್ ಭಾವ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಎಕಾಚ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್
ಎಕಾಚ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸಯ್ತಾತ್
ದಿನಚ್ರ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಆಖಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಪೂಣ್......

ಪೂಣ್ ಚಲಿ ಆಸ್ತಾ ನಾಜೂಕ್
ಆಪೂರಬಾಯೆಚಿ ಜಶಿ ಬಾವ್ಲಿ
ಪರ್ಕ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಳಿ ನಾಕಾ ಆಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿವ್ಚಿ
ತಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂಚೊ ಶೀಂವ್ರ್
ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಜಿ ಗರಜ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಕರೂನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಿಂ
ಆವಾಜ್ ಕೆನ್ನಾಚ್ ವಾಡ್ಚೊ ನ್ಹಿಂ
ಚಲಿ ಆಸ್ಚಿ, ತೊಂಡಾರ್ ಹಾತ್ ಧರೂನ್ ಹಾಂಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಚಲ್ಯೆನ್ ಸಾತಾಂಕ್ ಘರಾ ಯೆವ್ಪ್
ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಸದಾಂ ಘರಾಚ್ ರಾವ್ಪ್
ಚಲಿ ಆಸ್ಚಿ, ರಾತಿ ಹೆಡ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಮೊಟ್ವಿ ಸಾಯ್, ಖೊಲ್ ಗಳೊ
"ಬರ್ಯಾ" ಚಲ್ಯಾಂಚಿ ನ್ಹಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ
ಚಲಿ ಜಾಯ್, ಹಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಗಚ್ಚ್ ಪದರ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಚರಿತ್ರ್ ತಾಂಜೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್
ಶಿಳೊಣಿ ಘಾಲ್ಪಿ ಚಲೆ ಆಸುಂ
ತೀಚ್ ಶಿಂದಳ್, ತೀಚ್ ಲಜ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಆಂಕ್ವಾರಪಣ್ ತೀಜೆ ಚರಿತ್ರಾಚೊ ಮಾನ್
ಲಗ್ನಾಕಡೆಂ ದಿವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಟಾ ಪ್ರಮಾಣ್
ತೆಂ ಶೆಣ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ನೀತ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ದೊಗಾಂಯ್ ಜರಿ ವತಾತ್ ಕಾಮಾರ್
ತೀಜೆರಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಘರಾಚೊ ಭಾರ್
ರಾಂದುಂಕ್, ವಾಡುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ಎಕಾಚ್ ನೊಕ್ರೆರ್ ಚಲೊ ಆನಿ ಚಲಿ
"ಸಮಾನತಾಯ್" ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮಾಜಾಂತಲಿ
ತಾಜೊ ಪಗಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿಂ

ವಾಗ್ಣುಕೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಇಲ್ಲೊಯ್ ನಾ ಸುಮಾರ್
ಸಮಾನತಾಯೆ ನಾವಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಚಲತ್ ಆಯ್ಲಾ ಅಪ್ರಂಪಾರ್
ಆತಾಂ ಘಡಯ್ತಲಿಂ ಜೀಣ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ
ಆಮಿ ಶಿಕೀಲ್ಲಿ

 ******

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ ಹಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಜಮೊ ’ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವಿ ಸಕತ್ ಭರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2019 ಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

[kovita] Ami Xikil'lim (- Urjita Bhobe)

Eka somajent jiemvcho lok ek sarko chintina, eka kuttmant zolmol'lo soit eka chintpacho ek sarkem chintina. Monxachem chintop, tannem zodd‌l'lea sikpacher, jinnye onbhogant toxench tachea sollauller ascheamni ghol'lea porinnamacher hondvun asta. Choddtavo monis hem xikop zoddta iskolamni, toxench apleach ghorant. Amcho des kitloi mukar paula mhonnun konn‌yi dangro marundi punn ozun ami thoinch‌ch asamv mholl'llem oddhuk sot. Dekun‌ch az soit dotik lagun cheddvank hulpaitat, choliancher onit on'nyai ozun cholun asa.

Aikunk koddu lagot punn hokigotent aichea somsarant ami itle marekar dis polletamv tor hachem mull karonn xikpi oni ’ami xikil'lim’ vorgathaun. Az amchea somajent itlem-i vik bhorlam tor ami tantum somasom' vantteli zaunasamv mholl'llem aikunk vo patyeunko amkam tras zatit. Punn vevegllea vikak (zamv dharmik, zamv razoki-i, zamv somajik va her ritichem) vanttchant ami pattim urunk namv. Ani dolleank dollo totv aichea somajechem rup marekar zaun bodlun astana kaide kanun ek tomaso koso zala. Bai urjita bhobe namnnechi konkonni kovi g§yant vosti korun aschi. Poinnari-viz raxttri-i mott'ttachea sahitik spordheamni inamam apnnayil'li kovi. Hangasor tichea kovitechea sompea utram pattlean tinnem soddoyil'lim pinturam polleunko ani farkunk tuka ulo ditam

-Somm

[kovita] Ami Xikil'lim (- Urjita Bhobe)

Ami Xikil'lim

cholo zamv choli
amger ek soman
tech neman tech preman poxil'lim
ami xikil'lim

dogamykoi sarkinch lekhtat
gunn tanche sarkech dekhtat
kosloch bhed bhavo naxil'lim
ami xikil'lim

ekach xallent xikoitat
ekach bankar bosoitat
dinochrea soman akhil'li
ami xikil'lim

punn......

Punn choli asta nazuk
apurobayechi zoxi bauli
porkea dadlea saulli naka axil'li
ami xikil'lim

choleank bori xikounn divchi
tancher ghalcho somskarancho ximvr
choleank taji goroz naxil'li
ami xikil'lim

pam-i voir korun boschem nhim
avaz ken'nach vaddcho nhim
choli aschi, tonddar hat dhorun hanxil'li
ami xikil'lim

cholyen satank ghora yeup
kallkhant sodam ghorach raup
choli aschi, rati hedd naxil'li
ami xikil'lim

mottvi sai, khol gollo
"borea" choleanchi nhim lokxonnam
choli zai, hodd'ddear gochch podor axil'li
ami xikil'lim

choritr tanjem asa nhesnnant
xillonni ghalpi chole asum
tich xindoll, tich loz naxil'li
ami xikil'lim

ankvaroponn tije choritracho man
lognakoddem divchem poddtta promann
tem xennlear, ti nit naxil'li
ami xikil'lim

dogam-i zori votat kamar
tijeroch ascho ghoracho bhar
randunk, vaddunk zanna axil'lim
ami xikil'lim

ekach nokrer cholo ani choli
"somanotai" spoxtt somazantoli
tazo pogar il'lo chodd axil'li
ami xikil'lim

vagnnukek hea il'loi na sumar
somanotaye navar oteachar
cholot aila oprompar
atam ghoddoitolim jinn
amkam zai axil'li
ami xikil'li

******

- Urjita Bhobe. [Dec, 2019]

 

 

Urjita Bhobe: sahitik obhiruch aschi g§ychi urbheunt kouyotri hi. Kovisom'mellonamni ti kareall. Her bhasentlim kovita soit vaschi obhiruch aschea hicho fuddlod kovitozomo ’urzasrot’ porgott zala. Konkonni kovitemni novi sokot bhorche dixen bai urjita vaur korun asa. Poinnari-viz sahitik spordho 2018 cher hichea kovitek dusrem inam' labhlam. Poinnari-viz sahitik spordho 2019 cher poilem inam' labhlam.

[कविता] आमी शिकील्लीं [- उर्जिता भोबे]

एका समाजेंत जियेंवचो लोक एक सार्को चिंतिना, एका कुटमांत जल्मल्लो सयत एका चिंत्पाचो एक सार्कें चिंतिना. मनशाचें चिंतप, ताणें जोड‌ल्ल्या सिकपाचेर, जिण्ये अनभोगांत तशेंच ताच्या सळावळेर आसच्यांनी घल्ल्या परिणामाचेर होंद्वून आसता. चडताव मनीस हें शिकप जोडता इसकोलांनी, तशेंच आपल्याच घरांत. आमचो देस कितलोय मुकार पावला म्हणून कोण‌यी दांग्रो मारुंदी पूण अजून आमी थंयच‌च आसांव म्हळ्ळें अढूक सत. देकून‌च आज सयत दोतीक लागून चेडवांक हुल्पायतात, चलियांचेर अनीत अन्न्याय अजून चलून आसा.

आयकुंक कोडू लागत पूण हकीगतेंत आयच्या संसारांत आमी इतले मारेकार दीस पळेतांव तर हाचें मूळ कारण शिकपी अनी ’आमी शिकिल्लीं’ वर्गाथावन. आज आमच्या समाजेंत इतलेंय वीक भरलां तर आमी तांतूं समासम वांटेली जावनासांव म्हळ्ळें आयकुंक व पात्येवंक आमकां त्रास जातीत. पूण वेवेगळ्या विकाक (जांव धार्मीक, जांव राजकीय, जांव समाजीक वा हेर रितिचें) वांटचांत आमी पाटीं उरुंक नांव. आनी दोळ्यांक दोळो तत्व आयच्या समाजेचें रूप मारेकार जावन बदलून आसताना कायदे कानून एक तमासो कसो जाला. बाय उर्जिता भोबे नामणेची कोंकणी कवी गोंयांत वसती करून आसची. पयणारी-वीज राश्ट्रीय मट्टाच्या साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां आपणायिल्ली कवी. हांगासर तिच्या कवितेच्या सोंप्या उत्रां पाटल्यान तिणें सोडयिल्लीं पिंतुरां पळेवंक आनी फार्कुंक तुका उलो दितां

- सं

[कविता] आमी शिकील्लीं [- उर्जिता भोबे]

आमी शिकील्लीं

चलो जांव चली
आमगेर एक समान
तेच नेमान तेच प्रेमान पोशिल्लीं
आमी शिकील्लीं

दोगांयकय सारकींच लेखतात
गूण तांचे सारकेच देखतात
कसलोच भेद भाव नाशिल्लीं
आमी शिकील्लीं

एकाच शाळेंत शिकयतात
एकाच बांकार बसयतात
दिनचर्या समान आखिल्ली
आमी शिकील्लीं

पूण......

पूण चली आसता नाजूक
आपूरबायेची जशी बावली
परक्या दादल्या सावळी नाका आशिल्ली
आमी शिकील्लीं

चलयांक बरी शिकवण दिवची
तांचेर घालचो संस्कारांचो शींवर
चल्यांक ताजी गरज नाशिल्ली
आमी शिकील्लीं

पांय वयर करून बसचें न्हीं
आवाज केन्नाच वाडचो न्हीं
चली आसची, तोंडार हात धरून हांशिल्ली
आमी शिकील्लीं

चलयेन सातांक घरा येवप
काळखांत सदां घराच रावप
चली आसची, राती हेड नाशिल्ली
आमी शिकील्लीं

मोटवी साय, खोल गळो
"बऱ्या" चलयांची न्हीं लक्षणां
चली जाय, हड्ड्यार गच्च पदर आशिल्ली
आमी शिकील्लीं

चरित्र तांजें आसा न्हेसणांत
शिळोणी घालपी चले आसूं
तीच शिंदळ, तीच लज नाशिल्ली
आमी शिकील्लीं

आंकवारपण तीजे चरित्राचो मान
लग्नाकडें दिवचें पडटा प्रमाण
तें शेणल्यार, ती नीत नाशिल्ली
आमी शिकील्लीं

दोगांय जरी वतात कामार
तीजेरच आसचो घराचो भार
रांदुंक, वाडुंक जाणा आशिल्लीं
आमी शिकील्लीं

एकाच नोकरेर चलो आनी चली
"समानताय" स्पश्ट समाजांतली
ताजो पगार इल्लो चड आशिल्ली
आमी शिकील्लीं

वागणुकेक ह्या इल्लोय ना सुमार
समानताये नावार अत्याचार
चलत आयला अपरंपार
आतां घडयतलीं जीण
आमकां जाय आशिल्ली
आमी शिकील्ली

******

- उर्जिता भोबे. [दसेंबर, २०१९९]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आसची गोंयची उर्भेवंत कवयत्री ही. कविसम्मेळनांनी ती काऱ्याळ. हेर भासेंतलीं कविता सयत वासची अभिरूच आसच्या हिचो फुडलद कवितजमो ’उर्जास्रोत’ पर्गट जाला. कोंकणी कवितेंनी नवी सकत भर्चे दिशेन बाय उर्जिता वावर करून आसा. पयणारी-वीज साहितीक स्पर्धो २०१८ चेर हिच्या कवितेक दुस्रें इनाम लाभलां. पयणारी-वीज साहितीक स्पर्धो २०१९ चेर पयलें इनाम लाभलां.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]