ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ]

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ಚ್ ಹೆಂ; ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಕರ್ಗೊಂಚೆಂ. ವೆಳಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಜಶೆಂ ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ರಾಕುನ್ ಬಸಾನಾಂತ್ ಬಗರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾತ್. ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಧೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್, ಭಾಂದ್, ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್. ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪಾಠ್ಥಳ್.

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲಾಂ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ದ್ವಿಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಆಮಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕುವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಆಯ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೊ [ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ]

ಆಯ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೊ


ತಿ ಫಾಂತೊಡ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ
ಆವ್ಯ್ ಕುಶೀಂತಲಿ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಧಾಕ್
ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತಲೊ

ತೊ ಸುಸೆಗ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ
ಖೀಣಾ ಖೀಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತಲೊ

ಶೆನ್ವಾರ್ಚ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಲ್ಲಿ
ತಿ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ
ತೀಶ್ಟೂನ್ ವಾಟ್ ಪಳೊವ್ಪ್
ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಂಚಿ

ಆಯ್ತಾರಚೊ ಧುಡ್ಗೂಸ್
ತೀಟ್ಯಾವಯಲೊ ಮೊಡ್ಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತಲೊ

ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ರೆಡ್ಯೊವೆಲೆಂ
ಖಳಾರ್ ಆನಿ ಮಳಾರ್
ಟೀವೀವೆಲಿ ರಂಗೊಲಿ
ಮಹಾಭಾರತಾತಲೆ ಅವ್ತಾರ್

ರಾಮ್ ರಾವ್ಣ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ
ರಾಮಾಯ್ಣಾತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ

ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಡಾವ್
ಗಡ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಘುಲಾಂಚೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಖೆಳ್
ಕೊಯ್ಣೆ ಬಾಲಾಂಚೊ

ಲಂಗ್ಡೆಚೊ, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಚೊ
ಶೆಣಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತಲೊ

ಆಯ್ತಾರಚೊ ಗರ್ಮಗರಮ್
ಚ್ಯಾವೆಚೊ ಚುರ್ಕೊ
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೆಜೆಚೊ
ನಿವಾಂತ್ ತೊ ಭುರ್ಕೊ

ಸುವಾದ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ
ಕುಳ್ಣ್ಯಾತಲ್ಯಾ ಹುಮ್ಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ

ಪೊರ್ಸಾಂತಲಿ ದೂರ್ವಾ , ಫುಲಾಂ
ಪುಂಜಾವ್ಪಾಚಿ ಸರ್ತ್
ವೆಳೆವೆಲ್ಯಾ ಶಿಂಪ್ಲ್ಯಾಂಚಿ
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್ ಅರ್ಥ್

ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಲೀಪಯ್ಲ್ಲೊ ತೊ
ಶಂಖ್ ಮೆಜಾ ಖಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ

ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂ ವಾಂಗ್ಡಾ
ಪಾಸಯ್ ವೆಳೆವೆಲಿ
ಖೀಣಾನ್ ಕೆಲಿಂ ಝಗ್ಡಿಂ
ಖೀಣಾನ್ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂ

ವೆಳೆವೆಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಂಚ್ಯಾ ಕಣಾಕಣಾತಲೊ
ಸಾಂಜ್ವೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊಬೀತ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಕಿರ್ಣಾಂತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ

ಆಯ್ಜುಯ್ ಯೆತಾ ಆಯ್ತಾರ್
ಆಯ್ಜುಯ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಫೆರ್ಯಾದ್
ಭುರ್ಗೆಪಣಾತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ
ವಚ್ನಾ ಪುಣೂನ್ ಯಾದ್

ಶೆಣೂನ್ ಗೆಲೊ ಸುವಾದ್
ಕಸೊ ಖೀಣಾ ಖೀಣಾತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆಪಣಾತಲೊ

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ ಹಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಜಮೊ ’ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವಿ ಸಕತ್ ಭರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

कविता [पय्णारी-वीज साहितिक स्पर्ध्यांत दुसरें इनाम लाभ्‌ल्ली कविता]

मनशाचें जिवीत‌च हें; आसच्याक मान दीवंक कळीत ना देकून नासच्याक चिंतून कर्गोंचें. वेळाचीं रोदां जशें दऱ्याचीं ल्हारां कोणाक‌च राकून बसानांत बगर मुकार वेतात. आनी मनीस सयत वेळाकाळाच्या धीस मुकार गेल्लेपरिंच ताणें सांडून आयिल्लें भुर्ग्यापण, भांद, तशेंच वेवेगळे यादी सर्व उडासाक हाडचें वाजबीच. हेंच चिंतप ह्या कवितेचें पाठ‌थळ.

बाय उर्जिता भोबे गोंयची कवी, तिच्या कवितेंनी येदोळ‌च गोंयच्यो मेरो उत्रोन हेर प्रांत्याक पावोन जालां. २०१८ इस्वेंत पयणारी आनी वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय द्विलिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत दुस्रें इनाम आपणायिल्ली ही कविता सयत वाचून गेल्लेपरिंच एकाथराचें काव्याळ आमाल आसचें आमी पार्कुव्येत. आनी हें पार्कुंक आतां तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता]   आय्तार भुरग्यापणालो [उर्जिता भोबे]

  आय्तार भुरग्यापणालो


ती फांतोड खंय गेली
आवय कुशींतली
खंय गेलो धाक
बापायच्या दोळ्यांतलो

तो सुसेग खंय गेलो
खीणा खीणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

शेनवारच्यान लागिल्ली
ती आस फाल्यांची
तीश्टून वाट पळोवप
इश्टांच्या उल्यांची

आयतारचो धुडगूस
तीट्यावयलो मोडणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

खंय गेलें रेडयोवेलें
खळार आनी मळार
टीवीवेली रंगोली
महाभारतातले अवतार

राम रावण खंय गेलो
रामायणातलो
खंय गेलो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

खंय गेलो डाव
गड्ड्यांचो घुलांचो
खंय गेलो खेळ
कोयणे बालांचो

लंगडेचो, खांब्यांचो
शेणा आंगणांतलो
खंय गेलो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

आयतारचो गरमगरम
च्यावेचो चुरको
तांबड्या तांदळा पेजेचो
निवांत तो भुरको

सुवाद खंय गेलो
कुळण्यातल्या हुमणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

पोरसांतली दूर्वा , फुलां
पुंजावपाची सर्त
वेळेवेल्या शिंपल्यांची
आमकां कोण अर्थ


खंय गेलो लीपयल्लो तो
शंख मेजा खणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

भावा भयणीं वांगडा
पासय वेळेवेली
खीणान केलीं झगडीं
खीणान एकठांय जालीं

वेळेवेल्या रेंवेंच्या कणाकणातलो
सांजवेळच्या सोबीत भांगरा किर्णांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

आयजुय येता आयतार
आयजुय मेळटा फेरयाद
भुरगेपणातल्या आयताराची
वचना पुणून याद

शेणून गेलो सुवाद
कसो खीणा खीणातलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

- उर्जिता भोबे [अगॊस्त, २०१९]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आसची गोंयची उर्भेवंत कवयत्री ही. कविसम्मेळनांनी ती काऱ्याळ. हेर भासेंतलीं कविता सयत वासची अभिरूच आसच्या हिचो फुडलद कवितजमो ’उर्जास्रोत’ पर्गट जाला. कोंकणी कवितेंनी नवी सकत भर्चे दिशेन बाय उर्जिता वावर करून आसा.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]