ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಆದ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್  (- ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಯ್ಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ; ಆಧ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್, ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ತಿಚ್ಯಾ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಬಾಬ್ ದೀಪ್‌ರಾಜ್ ಏಕ್ ಯುವಕವಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ’ಆಧ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್’ ವಾಚ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಭಗ್ಲೆಂ; ’ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ’ ತಶೆಂಚ್ ’ವೊತುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನೀಸ್’ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾಚೊನಾ.

ಬಾಬ್ ದೀಪ್‌ರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ನದರ್ ವೆಗ್ಳಿ, ಜಿ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಸಮೊರ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್/ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯಾದಿಂತ್ ಉರ್ಚೆತಸಲಿಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ತಸಲಿಚ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಆದ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್  (- ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್)


ಆದ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್

ಆದ್ಲ್ಯಾವರಿ ಫಾಂತ್ಯಾಪಾರಾರ್
ಕೊಗೂಳ್ ಆತಾಂ ರಡ್ಚಿನಾ
ಚಾನ್ನ್ಯಾವರಿ ಧವಿಂ ಫೂಲ್
ವವ್ಳಾಂ ದಾರಾನ್ ಪಡ್ಚಿನಾ

ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಗ್ಳ್ಯಾಚೊ
ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಯೆವ್ಚೊನಾ
ಜಾತ್ಯಾರ್ ಬಸೂನ್ ದಳ್ಟನಾ
ಹೊವ್ಯೊ ಆಜಿ ಗಾವ್ಚಿನಾ

ರಗ್ಡ್ಯಾವೆಲೆ ಆಳೆನ್ ಆತಾಂ
ಚುಲೀರ್ ಕೊಣ್ ಶಿಜವ್ಚೊನಾ
ಕಲ್ಲೆ ಹಾತಾಂನ್ ಧರೂನ್ ಆತಾಂ
ಕುಳ್ಗಾರ್ ಕೊಣ್ ಭಿಜವ್ಚೊನಾ

ತವ್ಸಳಿ ಧೊಣಸ್ ಸೊಣ್ಣಾ
ಕೊಳ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ ಭಾಜ್ಚೊನಾ
ಕುರಾಡಿ ಫರ್ಶೊ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ
ನಿಸಾಣ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ಪಾಜ್ಚೊನಾ

ವತಾ ಕಡಾರ್ ಗೊಳ್ಣೆಬಾರ್
ಮಡ್ಡಾನ್ ಕೊಣ್ ಖೆಳ್ಚೊನಾ
ಆದ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್ ಭಾವಾ
ಪರತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆನಾ

 ******

- ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್, ಪಂಚವಡೀ: ಮೂಳ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ. ಹಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರ್‌ಭುಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲಾ. ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಟಕಾಂ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಖುಣಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

[kovita] Adle Te Dis  (- Diporaz Satorddekor)

Mhojea bhurgeaponnalea disamni mhojea ajiethaun sobhar pauttim oykun ayil'lom; adhle dis te kedinch yemvchenant, ani ticheo tichea adhlea kallacheo kannio aikotalom. Atam mhojea adhlea disank sodhleari mellanant. Bab dip‌raz ek yuvokovi ani tachea kovitent soit ’adhle te dis’ vachtana itlench bhoglem; ’sompon gel'leo ghoddio’ toxench ’votun gel'lo nis’ kedinch amkam pattim mellachona.

Bab dip‌raz satorddekor ek nattokist dekun tachi nodor veglli, ji eka samany kovichea nodresomor. Dekun tachim kovita soit ek pauttim vachlear/aikolear lamb kall poreant yadint urchetosolim. Hi kovita soit tosolich kovita mholl'llem parkunk tukach soddtam.

-Som

[kovita] Adle Te Dis  (- Diporaz Satorddekor)

Adle Te Dis

Adleavori fanteaparar
kogull atam roddchina
chan'neavori dhovim ful
voullam daran poddchina

gorvanchea koglleacho
avaz atam yeuchona
zatear bosun dollttona
hoveo aji gauchina

rogddeavele allen atam
chulir konn xizouchona
kol'le hatamn dhorun atam
kullgar konn bhizouchona

tousolli dhonnos sonn'nna
kollxean konn bhajchona
kuraddi forxo koiteo
nisannear konn pajchona

vota koddar gollnnebar
modd'ddan konn khellchona
adle te dis bhava
porot amkam mellchena
******

- Diporaz Satorddekor. [Dec, 2019]

 

Diporaz Satorddekor, Ponchouddi: Mull nattokist, kanniegar toxench kovi. Hacheo sobhar kovita sunaporant, bhangar‌bhum-i toxench her nemalleamni porgott zaleat. Sahitik spordheamni soit inamam jikla. Ontor rajy mott'ttar nattokam khelloileant. Sod'deak g§ycha yunivorsittint em'.E. Podyut'tor xikop zoddpi, konkonnichea fuddaracho ut'tim' kovi zamvchim sorv khunnam hachea kovitent disun yetat.

[कविता] आदले ते दीस [- दीपराज सातोर्डेकर]

म्हज्या भुर्ग्यापणाल्या दिसांनी म्हज्या आजियेथावन सभार पावटीं अयकून आयिल्लों; आधले दीस ते केदिंच येंवचेनांत, आनी तिच्यो तिच्या आधल्या काळाच्यो काणियो आयकतालों. आतां म्हज्या आधल्या दिसांक सोधल्यारी मेळानांत. बाब दीप‌राज एक युवकवी आनी ताच्या कवितेंत सयत ’आधले ते दीस’ वाचताना इतलेंच भगलें; ’संपोन गेल्ल्यो घडियो’ तशेंच ’वोतून गेल्लो नीस’ केदिंच आमकां पाटीं मेळाचोना.

बाब दीप‌राज सातोर्डेकर एक नाटकिसत देकून ताची नदर वेगळी, जी एका सामान्य कविच्या नद्रेसमोर. देकून ताचीं कविता सयत एक पावटीं वाचल्यार/आयकल्यार लांब काळ पऱ्यांत यादिंत उर्चेतसलीं. ही कविता सयत तसलीच कविता म्हळ्ळें पार्कुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] आदले ते दीस [- दीपराज सातोर्डेकर]

आदले ते दीस

आदल्यावरी फांत्यापारार
कोगूळ आतां रडचिना
चान्न्यावरी धवीं फूल
ववळां दारान पडचिना

गोरवांच्या कोगळ्याचो
आवाज आतां येवचोना
जात्यार बसून दळटना
होवयो आजी गावचिना

रगड्यावेले आळेन आतां
चुलीर कोण शिजवचोना
कल्ले हातांन धरून आतां
कुळगार कोण भिजवचोना

तवसळी धोणस सोण्णा
कोळश्यान कोण भाजचोना
कुराडी फर्शो कोयत्यो
निसाण्यार कोण पाजचोना

वता कडार गोळणेबार
मड्डान कोण खेळचोना
आदले ते दीस भावा
परत आमकां मेळचेना

******

- दीपराज सातोर्डेकर. [दसेंबर, २०१९९]

 

दीपराज सातोर्डेकर, पंचवडी: मूळ नाटकिसत, काणियेगार तशेंच कवी. हाच्यो सभार कविता सुनापरांत, भांगार‌भुंय तशेंच हेर नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्यात. साहितीक स्पर्ध्यांनी सयत इनामां जिकला. अंतर राज्य मट्टार नाटकां खेळयल्यांत. सद्द्याक गोंयचा युनिवर्सिटिंत एम.ए. पद्युत्तर शिकप जोडपी, कोंकणिच्या फुडाराचो उत्तीम कवी जांवचीं सर्व खुणां हाच्या कवितेंत दिसून येतात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचनಪ್ರವಚನ್ | प्रवचनಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]