ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್  (- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ)

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಾ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಕವಿತೆಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಯ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳ್, ಆಯ್ಚಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾ ನಾತ್ಯಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ಹಿ.

ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ. ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಗೊಸ್ತೊಳಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಆಟೊವ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂಚ್. ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾದಿಂ ತೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಭಗುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್  (- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ)


ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್

ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್ ಮನ್ಶಾಂ
ತಿಗಾಂ ತೀನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್
ತಿಗಾಂಚೆ ತೀನ್ ಬೆಡ್ರುಮ್
ತೀನ್ ಗಾಡ್ಯೊ
ತೀನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್

ತಿ ರಾಂದ್ತಾ
ಜೆವ್ಣ್ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡ್ಟಾ
ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಫೊಟೆ ಕಾಡ್ಟಾ
ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲಿಂ
ಶ್ರಾದ್ಧಾಕ್ ಕಾಕವ್ಳ್ ದವ್ರತಾತ್
ತಶೆ ತೆ ಜೆವ್ಣಾಚೆ ಫೊಟೆ
ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರುಪಾನ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ
ಆನಿ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಕರುನ್
ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಲೆವರಿ
ಬರಯ್ತಾ
"ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್?"

ತೊ ಎಫಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾವಾಂಗಡಾ
ತರೆಕವಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ವತಾ
ನವಿ ನವಿ ಡಿಶ್ ಮಾಗಯ್ತಾ
ಜೆವ್ಣಾಚೆ, ಇಶ್ಟಾಂಚೆ ಬರೆ ಫೊಟೆ ಕಾಡ್ಟಾ
ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಟೆಗ್ ಕರ್ತಾ
ನಿಯಾಳ್ ಬರಯ್ತಾ
ಆನಿ ಗಾಂವ್ಜೆವಣ್ ಘಾಲ್ತಾ ತ್ಯಾ ಥಾಟಾನ್
ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ಗ್ರುಪಾನ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಲೊಕ್ ಜಿಬ್ಲ್ಯೊ ಚಾಟೀತ್
ತಾಚೆ ಜೆವ್ಣಾವಳೀಕ್ ತೊಖೆತಾತ್

ಬಾಯ್ಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾತ್ಕೂಚ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತ್ಕೂಚ್ ಡಾನ್ಸಕ್ಲಾಸ್
ಮಾಗೀರ್ ಜಿಮ್, ಯೊಗಾ
ಜೆವ್ಪಾಕ್ ವೆಳ್ ನಾ
ಬಾಯ್ ಬರ್ಗರ್ ನಾತರ್ ಪಿಝ್ಝಾ ಖಾವ್ನ್ ದಿಸ್ ಧುಕ್ಳಟಾ

ರಾತೀಕಡೆ ಘರಾ ಪಾವ್ತಕೀರ್
ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್ ಮನ್ಶಾಂ
ತಿಗಾಂಯ್ ಜಾಮ್
ತೊ ಸೊಫಾರ್ ಲವಂಡತಾ
ಬಾಯ್ ಬಾಜ್ಜೆರ್ ವಣ್ಕತಾ
ತರ್ ತಿ ಬಾಬ್ಡಿ ಉಬ್ಯಾಂನೀಚ್ ರಾಂದ್ಚೀಕುಡೀನ್
ಪುಣ್ ತಿಗಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತಿಗಾಂಯ್ಕಡೆನ್
ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಮೆಸೆಜ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುನ್

ತಿ ಮೆಜಾರ್ ಜೆವ್ಣ್ ಮಾಂಡ್ಟಾ
ತಾಣೆ ಆನಿ ಬಾಯ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಡಯೊ ಘಾಲ್ಯಾತ್
ತಿ ಮೆಸೆಜ್ ಘಾಲ್ತಾ
"ಜೆವ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?"
ಬಾಯ್ ವಾಚ್ತಾ
ಪುಣ್ ಬಾಯ್ ಯೆತ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ
ಬಾಯ್ ಪರ್ತೊ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡ್ಟಾ
"ಪೊಟ್ ಭಲ್ಲಾಂ"

ತಾಣೆ ಅಜೂನ್ ಮೆಸೆಜ್ ವಾಚೂಂಕೂಚ್ ನಾ
ತೊ ಸಾಂಜೆ ಚ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾಚೆ ವರ್ಣನ್
ಇಶ್ಟಾಂಕಡೆನ್ ಚಾಟ್ಮೆಸೆಜೀನ್ ಕರ್ತಾ

ತಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡ್ಟಾ
ತೊ ಕಾನಾಮನಾರ್ ಘೆನಾ
ತಿ ಆಪುಣ್ ಜೆವ್ತಾ
ಮೆಜ್ ಕಾಡ್ಟಾ
ನ್ಹಿದೂಂಕ್ ವತಾ

ಬರೆ ರಾತೀರ್ ತಾಕಾ
ಭೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
ತೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾ
ಕಿಚ್ನಾಂತ್ ವತಾ
ದನ್ಪರಾಂ ತಿಣೆ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರುಪಾರ್ ಬರೆಂ ಸಜಯ್ಲ್ಲೆ ಜೆವ್ಣ್
ತೊ ತಾಟಾನ್ ವೊತ್ತಾ
ಭಕಾಭಕ್ ಪೊಟಾನ್ ಧುಕ್ಳಟಾ
ಆನಿ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ವೊಟ್ಸೆಪ್ ಇಶ್ಟಾಂಕ್
ತಾಂಬ್ಡಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಧಾಡೂನ್
ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್ ಕರೀತ್
ಗುಪ್ಪ್ ಕಾಳ್ಖಾನ್ ಬಾಜ್ಜೆರ್ ಘಾಲೂನ್ ಘೆತಾ

ಇನ್ ಮಿನ್ ತೀನ್ ಮನ್ಶಾಂ
ತಿಗಾಂ ತೀನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್

 ******

- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತಾ, ಕಥಾ, ಅಣ್ಬವ್ ಸಾಹಿತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

[kovita] In Min Tin  (- Udoi Mhambro)

Khonchyai bhasentlea sahiteant thoddeach sobdamni eka kanniek va vastovak dakomvchem pintur ubhzamvchi xeathi asa tor ti kovitek matr. Ani hi kovita opurbhayechi govai dita. Aicho tantrik kall, aichi mobail jinni ani monxachi dhamvnni kaim monxa nateanchim khellkullam kortakai mholl'llem marmik chintop attapchi bhovo sobhit kovita hi.

Bab udoi mhambro g§yant vosti korun ascho konkonni kovi. Tachem chintop, tacho svobhavo toxench tachem vektitv monxaponnachem dekun tachea kovitemni soit hea monxamolancher zamvchea bongostollavixim ek attovo astach. Ani hangasor‌yi tannem kel'lem preton tench. Kovitevixim choddtik boroun tacho osvad unno korunk vecheadim to osvad bhogunk tukach soddtam.

-Som

[kovita] In Min Tin (- Udoi Mhambro)

 In Min Tin

in min tin monxam
tigam tin konxeank
tiganche tin beddrum'
tin gaddeo
tin mobail

ti randta
jeunn mezar manddtta
mobailacher fotte kaddtta
poilean poilim
xrad'dhak kakoull dourotat
toxe te jeunnache fotte
fesbuk grupan postt korta
ani kavo kavo korun
kaulleank apoil'leuri
boroita
" konnak zai ?"

to efisantlea ixttavangodda
torekovar hottelamni vota
novi novi ddix magoita
jeunnache, ixttanche bore fotte kaddtta
hottelak tteg korta
niall boroita
ani gamvjeunn ghalta tea thattan
fesbukar grupan ghalta
lok jibleo chattit
tache jeunnaullik tokhetat

baik kolez zatkuch klas
klas zatkuch ddansoklas
magir jim', yoga
jeupak vell na
bai borgor nator pijhzha khaun dis dhukllotta

ratikodde ghora pautokir
in min tin monxam
tigam-i zam'
to sofar lounddota
bai bajjer vonnkota
tor ti babddi ubeamnich randchikuddin
punn tigam-i uloitat tigamykodden
mobailacher mesez ttaip korun

ti mezar jeunn manddtta
tanne ani bain kanant gudd'ddoyo ghaleat
ti mesez ghalta
"jevea nhoi?"
bai vachta
punn bai yetna bhair khaun ailam
bai porto mesez dhaddtta
"pott bhol'lam"

tanne ozun mesez vachunkuch na
to sanje cheak khal'lea chatt mosalache vornnon
ixttankodden chattmesejin korta

ti ani ek mesez dhaddtta
to kanamonar ghena
ti apunn jeuta
mez kaddtta
nhidunk vota

bore ratir taka
bhuk lagta
to mobail bond korta
kichnant vota
donporam tinne fesbuk grupar borem sozoil'le jeunn
to tattan vot'ta
bhokabhok pottan dhukllotta
ani fesbuk vottsep ixttank
tambddi kallzam dhaddun
gudd naitt korit
gupp kallkhan bajjer ghalun gheta

in min tin monxam
tigam tin konxeank

******

- Udoi Mhambro. [Dec, 2019]

 

Udoi Mhambro: G§ycho ek namnnecho lekok, kovi, vauraddi toxench podam ghoddnnar. ’Hai Saibha’, ’Monxachea Sodhant’ hache edoll porgott zal'le buk. Kovita, kotha, onnbou sahit boromvcho ho ek konknni vauraddi toxench chintpi zaunaschea hachea kovitencher mumbomyt ’Kovitapatth’ kamasallant odhyoin chol'lam.

[कविता] इन मिन तीन [- उदय म्हांबरो]

खंच्याय भासेंतल्या साहित्यांत थोड्याच सब्दांनी एका काणियेक वा वासतवाक दाकंवचें पिंतूर उभजांवची श्याथी आसा तर ती कवितेक मात्र. आनी ही कविता अपुर्भायेची गवाय दिता. आयचो तांत्रीक काळ, आयची मोबायल जिणी आनी मनशाची धांवणी कांय मनशा नात्यांचीं खेळकुळां कर्ताकाय म्हळ्ळें मार्मीक चिंतप आटापची भोव सोभीत कविता ही.

बाब उदय म्हांबरो गोंयांत वसती करून आसचो कोंकणी कवी. ताचें चिंतप, ताचो स्वभाव तशेंच ताचें वेक्तित्व मनशापणाचें देकून ताच्या कवितेंनी सयत ह्या मनशामोलांचेर जांवच्या बोंगोसतोळाविशीं एक आटोव आसताच. आनी हांगासर‌यी ताणें केल्लें प्रेतन तेंच. कवितेविशीं चडतीक बरवन ताचो अस्वाद उणो करुंक वेच्यादीं तो अस्वाद भगुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] इन मिन तीन [- उदय म्हांबरो]

 

इन मिन तीन

इन मिन तीन मनशां
तिगां तीन कोनश्यांक
तिगांचे तीन बेडरुम
तीन गाडयो
तीन मोबायल

ती रांदता
जेवण मेजार मांडटा
मोबायलाचेर फोटे काडटा
पयल्यान पयलीं
श्राद्धाक काकवळ दवरतात
तशे ते जेवणाचे फोटे
फेसबुक ग्रुपान पोस्ट करता
आनी काव काव करुन
कावळ्यांक आपयल्लेवरी
बरयता
" कोणाक जाय ?"

तो ऑफिसांतल्या इश्टावांगडा
तरेकवार हॉटेलांनी वता
नवी नवी डिश मागयता
जेवणाचे, इश्टांचे बरे फोटे काडटा
हॉटेलाक टॅग करता
नियाळ बरयता
आनी गांवजेवण घालता त्या थाटान
फेसबुकार ग्रुपान घालता
लोक जिबल्यो चाटीत
ताचे जेवणावळीक तोखेतात

बायक कॉलेज जातकूच क्लास
क्लास जातकूच डान्सक्लास
मागीर जिम, योगा
जेवपाक वेळ ना
बाय बर्गर नातर पिझ्झा खावन दिस धुकळटा

रातीकडे घरा पावतकीर
इन मिन तीन मनशां
तिगांय जाम
तो सोफार लवंडता
बाय बाज्जेर वणकता
तर ती बाबडी उब्यांनीच रांदचीकुडीन
पुण तिगांय उलयतात तिगांयकडेन
मोबायलाचेर मेसेज टायप करुन

ती मेजार जेवण मांडटा
ताणे आनी बायन कानांत गुड्डयो घाल्यात
ती मेसेज घालता
"जेवया न्हय?"
बाय वाचता
पुण बाय येतना भायर खावन आयलां
बाय परतो मेसेज धाडटा
"पोट भल्लां"

ताणे अजून मेसेज वाचूंकूच ना
तो सांजे च्याक खाल्ल्या चाट मसालाचे वर्णन
इश्टांकडेन चाटमेसेजीन करता

ती आनी एक मेसेज धाडटा
तो कानामनार घेना
ती आपुण जेवता
मेज काडटा
न्हिदूंक वता

बरे रातीर ताका
भूक लागता
तो मोबायल बंद करता
किचनांत वता
दनपरां तिणे फेसबुक ग्रुपार बरें सजयल्ले जेवण
तो ताटान वोतता
भकाभक पोटान धुकळटा
आनी फेसबुक वॉटसॅप इश्टांक
तांबडी काळजां धाडून
गुड नायट करीत
गुप्प काळखान बाज्जेर घालून घेता

इन मिन तीन मनशां
तिगां तीन कोनश्यांक
******

- उदय म्हांबरो. [दसेंबर, २०१९९]

 

उदय म्हांबरो:  गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक. कविता, कथा, अणबव साहीत बरंवचो हो एक कोंकणी वावराडी तशेंच चिंत्पी जावनासच्या हाच्या कवितेंचेर मुंबंयत ’कवितापाठ’ कामासाळांत अध्ययन चल्लां.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]