ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ನಾತೆಂ (- ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್)

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಂಯ್ ತೊ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ? ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕವ್ಪಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಖರೊ ಮೋಗ್, ಹುಸ್ಕೊ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಕೊಣೆ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಕಾಯ್? ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಮೊರ್ಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಉಭೊನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ ಹೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾತ್ಸೊ ಆಟೊವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚಿಂ ನಾತಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊರಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾಚ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ನಾತೆಂ (- ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್)


ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ನಾತೆಂ

ಮನ್ಶಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪಳೊವ್ನ್
ಮನ್ ಜಾತಾ ಖಂತಿ
ದಿಸ್ತಾ ಸಗ್ಳೆ ವಿಸ್ರೂನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್
ಮನ್ಶಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ನಾತಿಂ..
ನಾತ್ಯಾಂ ಪರಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಯ್ಜ್
ಸ್ವಾರ್ಥ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖರೊ
ಮೊಗ್, ಮಾಯಾ, ಇಶ್ಟಾಗತೀಚೊ
ಆಟೂನ್ ಗೆಲಾ ಝರೊ...
ಹಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಮನಾಂ ಮದಿಂ
ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ ವಣತ್
ಮನ್ಶಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಪಣ್
ಆತಾಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಶೆಣತ್...
ಜಗ್ ಚಲ್ಲಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಫುಡೆಂ
ತಂತ್ರಗಿನ್ಯಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಗ್ತಿ
ತಾಕಾಚ್ ಲಾಗೂನ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಮಾತ್
ಪಳ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಧೊಗತಿ...
ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಘಾತ್ ಝಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ರೊಕ್ಡೆಚ್ ಲೊಕ್ ಜಮ್ತಾತ್
ಮಜತ್ ಕರ್ಚಿ ಸೊಡೂನ್ ಪಯ್ಲಿಂ
ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಟಾತ್...
ಪಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೊವ್ನ್
ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ನಾ?
ಅಶಿಂ ಕಶಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೀಂಚ್
ನಿಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮನಾಂ?
ಪ್ರಸ್ನ್ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಕ್
ಕೊಣಾಚೆಂ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲಾಂ?
ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಗಾಂತ್ ಆಯ್ಜ್
ಮನೀಸಪಣಾಚೆಂಯ್ ನಾತೆಂ ಶೆಣ್ಲಾಂ...

 ******

- ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್: ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (M.A.) ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, BSNL ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವೋಲ್ಯುಂಟರಿ ರಿಟಾಯರ್ಡ್‌ಮೆಂಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಮರಾಠಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿಣೆಂ ’ಆಜಿಯೆಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ (- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ)’ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ 'Braille' ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಗೊಯಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ’ಜಾಣ್ತೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ದೇವ್’, ’ಹಾಂವೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ’, ’ಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡ್ಲೆಂ’, ’ಶೆಣಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಚೆ ರಹಸ್ಯ್’, ಹೆ ಸರ್ವ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ’ಡಿಸ್‌ಓರ್ಡರ್ಲಿ ವುಮನ್ (ಮಾಲತಿ ರಾವ್)’ ಬೂಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

[kovita] Monisoponnachem Natem  (- Sunetra Zog)

Dis gel'leporinch kaim monis oplea monxa svobhavak sanddun vetakai mholl'llem proxn zaitepauttim motint ayil'lem asa. Kom-i to mayamog ani monxaponnachim molam? az somsar dakoupacho zala. Khoro mog, husko, mayamog ani oplemponn khonchea konxar konne fichar kelam kai? dekun amchepoikintlo eklo rostear poddon mortastana soit ami mobailacher tacho morcho viddio kaddunk vetamv xivai morchea tachi zoton korchem chintop amchea motintlem ubhon gelam.

Bai sunetra zog hech chintpacher oplea kovitent matso attovo ghalta ani amkam chintunk korta. Monxachim natim aichea tantrik kallar kitlim mohotvachim mholl'llem voraun polleunko tukach apounnem ditam.

-Som

[kovita] Monisoponnachem Natem  (- Sunetra Zog)

Monisoponnachem Natem

monxam modlo suvarth polloun
mon zata khonti
dista soglle visrun geleat
monxam modlim natim..
Nateam poros dista aiz
suvarth titloch khoro
mog, maya, ixttagoticho
attun gela zhoro...
Haka lagun monam modim
ubi zalea vonnot
monxam modlem apleponn
atam chol'lam xennot...
Zog chol'lam kitlem fuddem
tontrogineanan kelea progti
takach lagun monxachi mat
polleat zalea odhogoti...
Rostear opghat zhalo zalear
rokddech lok zomtat
mozot korchi soddun poilim
mobailar viddio kaddttat...
Poddil'lea tea monxak polloun
kainch koxem disna?
oxim koxim soglleanchinch
nibor zaleant monam?
prosn poddtta mhojea monak
konnachem khoim chuklam?
hea suvarthi zogant aiz
monisoponnachem-i natem xennlam...

******

- Sunetra Zog. [Dec, 2019]

 

Sunetra Zog: Podyut'tor (M.A.) xikop zoddpi bai sunetra zog, BSNL somstheant kam' korn volyunttori rittairdd‌mentt ghetlam. Konknni toxench moratthint tinnem khub vaur kela ani korun asa. Hinnem ’ajiek vachunk xikoilem ani her kann‌yo (- sudha murti)’ torzonn kela, toxench dixtt naschea bhurgeank somzunchea 'Braille' bhaxent torzonn kela. Hea bukak goyam konknni okaddemicho pursokar, toxench konknni kola ani somsokriticho pursokar labhla. ’zanntelo ani tacho devo’, ’hamvem dud piemvchem soddlem tea disa’, ’sorgache vatter kitem tori ghoddlem’, ’xennil'lea deullache rohsy’, he sorv sudha murtiche buk konknnent torzonn keleat. Toxench ’ddis‌orddoroli vumon (malti ravo)’ buk sahit okaddemin porgott kela.

[कविता] मनीसपणाचें नातें [- सुनेत्रा जोग]

दीस गेल्लेपरिंच कांय मनीस अपल्या मनशा स्वभावाक सांडून वेताकाय म्हळ्ळें प्रश्न जायतेपावटीं मतिंत आयिल्लें आसा. कंय तो मायामोग आनी मनशापणाचीं मोलां? आज संसार दाकवपाचो जाला. खरो मोग, हुसको, मायामोग आनी अपलेंपण खंच्या कोनशार कोणे फिचार केलां काय? देकून आमचेपयकिंतलो एकलो रसत्यार पडोन मोर्तासताना सयत आमी मोबायलाचेर ताचो मोर्चो वीडियो काडुंक वेतांव शिवाय मोर्च्या ताची जतन कर्चें चिंतप आमच्या मतिंतलें उभोन गेलां.

बाय सुनेत्रा जोग हेच चिंत्पाचेर अपल्या कवितेंत मात्सो आटोव घाल्ता आनी आमकां चिंतुंक कर्ता. मनशाचीं नातीं आयच्या तांत्रीक काळार कितलीं महत्वाचीं म्हळ्ळें वोरावन पळेवंक तुकाच आपवणें दितां.

- सं

[कविता] मनीसपणाचें नातें [- सुनेत्रा जोग]

मनीसपणाचें नातें

मनशां मदलो सुवार्थ पळोवन
मन जाता खंती
दिसता सगळे विसरून गेल्यात
मनशां मदलीं नातीं..
नात्यां परस दिसता आयज
सुवार्थ तितलोच खरो
मोग, माया, इश्टागतीचो
आटून गेला झरो...
हाका लागून मनां मदीं
उबी जाल्या वणत
मनशां मदलें आपलेपण
आतां चल्लां शेणत...
जग चल्लां कितलें फुडें
तंत्रगिन्यानान केल्या प्रगती
ताकाच लागून मनशाची मात
पळयात जाल्या अधोगती...
रस्त्यार अपघात झालो जाल्यार
रोकडेच लोक जमतात
मजत करची सोडून पयलीं
मोबायलार विडिओ काडटात...
पडिल्ल्या त्या मनशाक पळोवन
कांयच कशें दिसना?
अशीं कशीं सगळ्यांचींच
निबर जाल्यांत मनां?
प्रस्न पडटा म्हज्या मनाक
कोणाचें खंय चुकलां?
ह्या सुवार्थी जगांत आयज
मनीसपणाचेंय नातें शेणलां...

******

- सुनेत्रा जोग. [दसेंबर, २०१९९]

 

सुनेत्रा जोग: पद्युत्तर (M.A.) शिकप जोडपी बाय सुनेत्रा जोग, BSNL संस्थ्यांत काम कर्न वोल्युंटरी रिटायर्ड‌मेंट घेतलां. कोंकणी तशेंच मराठिंत तिणें खूब वावर केला आनी करून आसा. हिणें ’आजियेक वाचुंक शिकयलें आनी हेर काण‌यो (- सुधा मूर्ती)’ तर्जण केला, तशेंच दीश्ट नासच्या भुर्ग्यांक समजुंच्या 'Braille' भाशेंत तर्जण केला. ह्या बुकाक गोयां कोंकणी अकाडेमिचो पुरसकार, तशेंच कोंकणी कला आनी संसकृतिचो पुरसकार लाभला. ’जाणतेलो आनी ताचो देव’, ’हांवें दूद पियेंवचें सोडलें त्या दिसा’, ’सर्गाचे वाटेर कितें तरी घडलें’, ’शेणिल्ल्या देवळाचे रहस्य’, हे सर्व सुधा मूर्तिचे बूक कोंकणेंत तर्जण केल्यात. तशेंच ’डीस‌ओर्डरली वुमन (मालती राव)’ बूक साहीत अकाडेमीन पर्गट केला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]