ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಸೆವಾ  (-ಸಂಧೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಂದೇಕರ್)

ಹಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಸೆವಾ. ಜಾಂವ್ ತಿ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚಿ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ವಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮುನಾಫೊ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಉದೆತಾ ಸೆವಾ. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪುಣ್ ಸುಟಾವೆಂ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಕವಿ ಸಂಸೇಶ್ ಭಾಂದೇಕರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ನದರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹ್ಯ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಸೆವಾ  (-ಸಂಧೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಂದೇಕರ್)


ಸೆವಾ

ಖಾವುಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಪೈಶ್ಯಾ ಮೆವಾ
ಮ್ಹಣ್ ಕರೂಕ್ ಸುಟ್ಲಾ ತುಮಿ ಜನ್ ಸೆವಾ
ಮಾಗೀರ್ ತುಮ್ಕಾ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಚೀಚ್
ಜಾಯ್ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಹವಾ ?

ಆವಾಳೊ ದಿವ್ನ್ ಘೆವ್ಚೊ ಕುವಾಳೊ
ಹೊತ್ತ್ ತುಮ್ಗೆಲೊ ರಾಜ್ಕೀಯ್ ಸುವಾಳೊ
ಜಶ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಭಾಸಯ್ತಾತ್
ಆಸ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೆಶಾಚೊ ಭಾರ್ ಸಗ್ಳೊ

ಗರೀಬಾಲ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾರ್ಣಹಾರ್
ಆತ್ ಯೆತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಮ್ಗೆಲ್ ಕೈವಾರ್
ಹೆತ್ತ್ ತುಮ್ಕಾ ಕಶ್ ಯಾದ್ ಜಾತಾ
ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ನಿವ್ಡಣೂಕಿ ವೆಳಾರ್ ?

ಕರ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜನ್ ಸೆವಾ
ಪಯ್ಲಿ ಗರೀಬಾಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘೆಯಾ
ದಲಿತಾಗೆರ್ ಜೆವ್ಲೆ ದಲಿತಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲೆ
ದಾಖೊವುಕ್ ಹೆ ಸಗ್ಳೆಂಂ ಪೆಪ್ರಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ

ದೆಶ್ಸೆವಾ ಕರ್ತಲೆ ಥೊಡೆತ್ ರಾವ್ಲಾತ್
ಬಾಕಿ ಸಗ್ಳೆ ಪೈಶ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಲಾತ್
ನೊಟ್ ಘೆಯಾತ್ ಆನಿ ವೊಟ್ ದಿಯಾತ್
ಹೆತ್ತ್ ತೂಮಿ ಸಾಂಗ್ತೆ ಸುಟ್ಲಾತ್

ಲಾಗ್ಲಾ ತುಮ್ಕಾಂ ದುವಾಳೆಂ ಪಕ್ಷಾಂತರಾಚೆಂ
ಜಾಯ್ನ್ ಕೀತೆಂ ಮಾಗೀರ್ ಮತ್ದಾರಾಲೆಂ
ಕಾಲ್ಚೊಂ ಶತ್ರು ಆಯ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್
ಹೆತ್ತ್ ಜಾಲಾ ಆತಾ ಲೊಕ್ಶಾಹೀಚೆ ಚಿತ್ರ್

 ******

- ಸಂಧೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಂದೇಕರ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಸಂಧೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಂದೇಕರ್: ಗೊಯಾಂ / ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವಚೊ ಕವಿ. ಕಾಣ್‌ಯೊ, ನಾಟಕ್, ಲೇಕನಾಂ ಬರವಪಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಹಾಣೆಂ ಅಪಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

[kovita] Seva  (- Sondhex Xrikant Bhandekor)

Hi aichea kallachi amchea somajent dischi seva. Zamv ti razoki-i, somajik va her ritichi punn jednam opnnak faido va opnnak munafo mellta tednam matr thoinchor udeta seva. Viddombonatmok ritin punn suttavem sobdhamni kovin hangasor sangchem disun yeta.

Kovi somsex bhandekor ek konkonni vauraddi toxench kovi zal'lean tachi nodor hea songtencher gunddayen aschi hyo kovitent disun yeta. Hea kovitecho svad chakunk tukach ulo ditam.

-Som

[kovita] Seva  (- Sondhex Xrikant Bhandekor)

Seva

Khavuk mellcho sogllo poixea meva
mhonn koruk suttla tumi zon seva
magir tumka rajkaronnachich
zai kiteak ti hova ?

avallo divn gheucho kuvallo
hot't tumgelo rajki-i suvallo
zox kitem tumi bhasoitat
as tumcher dexacho bhar sogllo

goribal tumi mhonntat tarnnohar
at yet tumkam temgel koivar
het't tumka kox yad zata
protyek nivddonnuki vellar ?

korchi aslear tumkam zon seva
poili goribal axirvad gheya
dolitager jeule dolitager raule
dakhovuk he sogllem'm peprar ailem

dexseva kortole thoddet raulat
baki soglle poixeak axelat
nott gheyat ani vott diat
het't tumi sangte suttlat

lagla tumkam duvallem pokxantorachem
zain kitem magir motdaralem
kalchom xotru aicho mitr
het't zala ata lokxahiche chitr

******

- Sondhex Xrikant Bhandekor. [Dec, 2019]

 

Sondhex Xrikant Bhandekor: Goyam/Kar‌var‌cho udeun yemvcho kovi. Kann‌yo, nattok, leknam boroupi. Edoll‌cho sobhar kovita spordheamni inamam hannem opnnaileant toxench kovigoxttimni vantto ghetla.

[कविता] सेवा [- संधेश श्रीकांत भांदेकर]

ही आयच्या काळाची आमच्या समाजेंत दिसची सेवा. जांव ती राजकीय, समाजीक वा हेर रितिची पूण जेदनां अपणाक फायदो वा अपणाक मुनाफो मेळता तेदनां मात्र थंयचर उदेता सेवा. विडंबनात्मक रितीन पूण सुटावें सब्धांनी कवीन हांगासर सांगचें दिसून येता.

कवी संसेश भांदेकर एक कोंकणी वावराडी तशेंच कवी जाल्ल्यान ताची नदर ह्या संग्तेंचेर गुंडायेन आसची ह्य कवितेंत दिसून येता. ह्या कवितेचो स्वाद चाकुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] सेवा [- संधेश श्रीकांत भांदेकर]

सेवा

खावुक मेळचो सगळो पैश्या मेवा
म्हण करूक सुटला तुमी जन सेवा
मागीर तुमका राजकारणाचीच
जाय कीत्याक ती हवा ?

आवाळो दिवन घेवचो कुवाळो
होत्त तुमगेलो राजकीय सुवाळो
जश कितें तुमी भासयतात
आस तुमचेर देशाचो भार सगळो

गरीबाल तुमी म्हणतात तारणहार
आत येत तुमकां तेमगेल कैवार
हेत्त तुमका कश याद जाता
प्रत्येक निवडणूकी वेळार ?

करची आसल्यार तुमकां जन सेवा
पयली गरीबाल आशिर्वाद घेया
दलितागेर जेवले दलितागेर रावले
दाखोवुक हे सगळेंं पेपरार आयलें

देशसेवा करतले थोडेत रावलात
बाकी सगळे पैश्याक आशेलात
नोट घेयात आनी वोट दियात
हेत्त तूमी सांगते सुटलात

लागला तुमकां दुवाळें पक्षांतराचें
जायन कीतें मागीर मतदारालें
कालचों शत्रू आयचो मित्र
हेत्त जाला आता लोकशाहीचे चित्र

******

- संधेश श्रीकांत भांदेकर. [दसेंबर, २०१९९]

 

संधेश श्रीकांत भांदेकर: गोयां/कार‌वार‌चो उदेवन येंवचो कवी. काण‌यो, नाटक, लेकनां बरवपी. एदोळ‌च सभार कविता स्पर्ध्यांनी इनामां हाणें अपणायल्यांत तशेंच कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]