ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] Inside a Box (- ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ)

ಹಿ ಕವಿತಾ ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗತ್ ಪುಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಂತಲ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಎಕೆಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾತ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. Inside a box ಮಾತಾಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಬೋಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸಾಚೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ಇತಿಹಾಸ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಬಜಾರ್‌ಸೊ ಜಾಲಾ. ಸತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸುಂ ಪುಣ್ ಫಟಿಂ ವೆಗಿಂ ವಿಖುನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಫಟಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಸತಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹ್ಯೊ ವೀದ್ ವಾವ್ಳ್ಯೊ ದಿಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಆಮಿಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ಅಂತರಾತ್ಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಧೊಸಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಚಾನಾ.

ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾಕೀ ತೊ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಭಗುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] Inside a Box (- ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ)


Inside a Box

ಪ್ರಚಾರಿತ್ ರಾವ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ದುಖೆಸ್ತ್ ಯಾದೀಂಚೆ ರಾತೀಂಕ್
ಪರಿವರ್ತನಾಂಚ್ಯೊ ಇತಿಹಾಸೀಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಆನಿ ಮಾಗೀರ್
ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ದಾಖಯ್ತ್
ಸಂದ್ರ್ಭ್ ಬದ್ಲತ್ ರಾವ್ತಾತ್
ದಿಸಪ್ಟ್ಟ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಾಂಚೆ
ಭೌಶೀಕ್ ಮಳಾವ್ಯ್ಲ್ಯಾ ವೈಲ್ಯಾಚಾರಾಚೆ
ಮೌಖಿಕ್, ಬರಯ್ಲ್ಲೆ, ಛಾಪಿಲ್ಲೆ,
ಆಯ್ಕ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕೂಂನಾಶಿಲ್ಲೆ ಲೆಗೀತ್
ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ
ಆನಿ ದಂತ್ಕಥಾಂಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಹಯ್ನ್ಹಯಶಿ
ವಿಸ್ಮರಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೀಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಪೊಂದಾ
ಮಂದ್ ಆವಾಜಾಂತ್
ಖರ್ಶೆತ್ ಖರ್ಶೆತ್ ಫುತ್ಫುತ್ತಾ
ಆಲ್ ಇಜ್ ವೆಲ್ ರೆ ಪಾಪ್ಯಾ
ನ್ಹಿದ್ ಆತಾಂ ಬೆಗೀನ್
ತೊಡೂನ್ ಪಾಂದ್ರೆ ಕಾಳ್ಖಾಚೆ
ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್ ಕೆನ್ನಾಕೆನ್ನಾಯ್
ರಗ್ತಾನ್ ಭರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮುಠಿ
ಘೊಶ್ಣಾಯ್ ದಿತಾತ್ ಅದೀಂಮದಿಂ
ಉದ್ಕಾ ಘೊಟಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ತಾಳೆ
ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚ್ಯೊ ಬಾಂಯೊ
ಸುಕೂನ್ ತರಿ ಗೆಲ್ಯಾತ್
ವಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಕ್
ಖುದ್ದ್ ಕಾಸಾದೊರಾಂನಿ
ಕೊನ್ಶಾಕೊನಶಾರ್ ಉಕ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾತ್
ಲಾಯ್ಸನಾ ದಿವ್ಪಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಂ
ರಿತ್ಯಾ ಮಳ್ಬಾಂತ್ ಉಡ್ಡಾಣಾಂ ಮಾರ್ಚೆಪಾಸತ್
ಅಶೆ ಎಕಾ ಪರಿಪ್ತ್ರಕಾವರವಿಂ
ಆಯ್ಜೂಚ್ ಕಳೀತ್ ಕೆಲಾಂ

 ******

- ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ: ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರಾಠಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಅಮೂರ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ (Abstract images) ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಉತ್ರಾಂತಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂನಿ ತಿಂ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಕವಿ. ತಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್‌ಶೆರ್’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

[kovita] Inside a Box  (- Shoilendra Mehta)

Hi kovita voilebhar vachtana kaim eka sonkirnn vixeacher boroyil'li kovita mholl'lleporim bhogot punn porot porot vachtana kovitentoleo ekek imajeo kaim ekek kanni sangun vetat‌xem bhogta. Inside a box matallem sangcheporim ho boks itihasacho. Ani az itihas‌ch ek bozar‌so zala. Sot kitem-i asum punn fottim vegim vikhun vetat ani fottink choddit khais asa zal'lean az sotak opnnachi osmitai ruzu korunk poddlam. Az somajent heo vid vaulleo disunk melltat ani eka na eka ritin amim soit hantum bhagidar mholl'llem guneamvkari chintop ontoratm' ascheank kaim dhosinastana vochana.

Bab xoilendro mehta konkonni kovi sod'deak mumbomyt asa. Konkonnicheaki to moratthi sahiteant choddit vhollkicho. Hea kovitecho osvad bhogunk tukach ulo ditam.

-Som

[kovita] Inside a Box  (- Shoilendra Mehta)

Inside a Box


Procharit rautam hamv
dukhest yadinche ratink
porivrtonancheo itihasik kanneo
ani magir
veglleo veakhea dakhoit
sondrbh bodlot rautat
disoptt'ttea veuharanche
bhouxik mollauylea voileacharache
moukhik, boroil'le, chhapil'le,
aikl'le ani aikumnaxil'le legit
itihasachea kanneanchi
ani dontkothanchi chikitsa
hoinhoixi
vismoronnachea ani bhirantichea saulleponda
mond avazant
khorxet khorxet futfut'ta
el iz vel re papea
nhid atam begin
toddun pandre kallkhache
voir sortat ken'naken'nai
rogtan bhoril'leo mutthi
ghoxnnai ditat odim'modim
udka ghottak axel'le talle
punn kallzancheo bamyo
sukun tori geleat
va zaun geleat septtik ttenk
khud'd kasadoramni
konxakonoxar uktim keleat
laisona divpachi karealoyam
ritea mollbant udd'ddannam marchepasot
oxe eka poriptrokaurovim
aizuch kollit kelam

******

- Shoilendra Mehta. [Dec, 2019]

 

Shoilendra Mehta: Kaim challis vorsam thaun moratthi toxench konkonnint kovita boroun ayil'lo bab xoilendro mehta, paromporik kovita nhoi bogar adhunik kovita boroiteleanchea pongter asa. Omurt sonket (Abstract images) oplea kovitemni guntun utrantolea orthanchea gorbhamni tim lipomvchi xeathi ascho takteunt kovi. Tacho kovitazomo ’Sisifos Teng‌xer’ ailevar porgott zal'lo zaunasa.

[कविता] Inside a Bo [- शैलेंद्र मेहता]

ही कविता वयलेभार वाचताना कांय एका संकीर्ण विश्याचेर बरयिल्ली कविता म्हळ्ळेपरीं भगत पूण परत परत वाचताना कवितेंतल्यो एकेक इमाज्यो कांय एकेक काणी सांगून वेतात‌शें भग्ता. Inside a box माताळें सांगचेपरीं हो बोक्स इतिहासाचो. आनी आज इतिहास‌च एक बजार‌सो जाला. सत कितेंय आसूं पूण फटीं वेगीं विखून वेतात आनी फटिंक चडीत खायस आसा जाल्ल्यान आज सताक अपणाची अस्मिताय रुजू करुंक पडलां. आज समाजेंत ह्यो वीद वावळ्यो दिसुंक मेळतात आनी एका ना एका रितीन आमीं सयत हांतूं भागिदार म्हळ्ळें गुन्यांवकारी चिंतप अंतरात्म आसच्यांक कांय धोसिनासताना वचाना.

बाब शयलेंद्र मेहता कोंकणी कवी सद्द्याक मुंबंयत आसा. कोंकणिच्याकी तो मराठी साहित्यांत चडीत व्हळकिचो. ह्या कवितेचो अस्वाद भगुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] Inside a Box [- शैलेंद्र मेहता]

Inside a Box

प्रचारित रावतां हांव
दुखेस्त यादींचे रातींक
परिवर्तनांच्यो इतिहासीक काणयो
आनी मागीर
वेगळ्यो व्याख्या दाखयत
संदर्भ बदलत रावतात
दिसपट्ट्या वेव्हारांचे
भौशीक मळावयल्या वैल्याचाराचे
मौखिक, बरयल्ले, छापिल्ले,
आयकल्ले आनी आयकूंनाशिल्ले लेगीत
इतिहासाच्या काणयांची
आनी दंतकथांची चिकित्सा
हयन्हयशी
विस्मरणाच्या आनी भिरांतीच्या सावळेपोंदा
मंद आवाजांत
खरशेत खरशेत फुतफुत्ता
ऑल इज वेल रे पापया
न्हिद आतां बेगीन
तोडून पांदरे काळखाचे
वयर सरतात केन्नाकेन्नाय
रगतान भरिल्ल्यो मुठी
घोशणाय दितात अदींमदीं
उदका घोटाक आशेल्ले ताळे
पूण काळजांच्यो बांयो
सुकून तरी गेल्यात
वा जावन गेल्यात सेप्टिक टॅंक
खुद्द कासादोरांनी
कोनशाकोनशार उक्तीं केल्यात
लायसना दिवपाची कार्यालयां
रित्या मळबांत उड्डाणां मारचेपासत
अशे एका परिपत्रकावरवीं
आयजूच कळीत केलां

******

- शैलेंद्र मेहता. [दसेंबर, २०१९९]

 

शैलेंद्र मेहता: कांय चाळीस वर्सां थावन मराठी तशेंच कोंकणिंत कविता बरवन आयिल्लो बाब शयलेंद्र मेहता, पारंपरीक कविता न्हय बगार आधुनीक कविता बरयतेल्यांच्या पंग्तेर आसा. अमूर्त संकेत (Abstract images) अपल्या कवितेंनी गुंतून उत्रांतल्या अर्थांच्या गर्भांनी तीं लिपंवची श्याथी आसचो ताक्तेवंत कवी. ताचो कविताजमो ’सिसिफस तेंग‌शेर’ आयलेवार पर्गट जाल्लो जावनासा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]