ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಆಯ್ಕುನಾಸಲಿ ಕಾಣಿ  [- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ]

 ’ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೊಳೆಚ್ ಪುರೊ. ಕಾನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ’. ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕವಿಮನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ. ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ಪಾನಾಂ, ಜಿವಿಂ, ಸುಕಿಂ, ಫಾಂಟ್ಯಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚಿಂ, ವಾಲಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ರುಕಾ-ಝಡಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾನಾಂ. ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂವ್. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿಮನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗುಂಕ್ ಪುರೊ.

ಬಾಯ್ ರುಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣಾ, ತಾರ್ಕಿಕ್ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜರೂರ್ ಕರಾ ಅನಿ ಅಶೆಂ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅಸ್ವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತುಮಿಂಚ್ ಭಗಾ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಆಯ್ಕುನಾಸಲಿ ಕಾಣಿ  [- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ]


ಆಯ್ಕುನಾಸಲಿ ಕಾಣಿ

ಝಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕಡೆ ಕೆನ್ನಾ
ಬಾರೀಕ್ ಸಾಣೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾ?
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಲಿಪೀಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಲಿ
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಕ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ಪಾಚಿ ಆಸ್ತಲಿ
ಝಗ್ಡತ್ ಝಗ್ಡತ್ ಎಖಾದೆಂ ಕೊಸ್ಳಲೆ ಆಸ್ಲೆಂ
ಸ್ವತಃಚ್ಯಾ ಸೊಧಾಂತ್ ಎಖಾದೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಜಿಂಕ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಎಖಾದೆಂ ಹಾರ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಜಿಖೊವ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಎಖಾದೆಂ ತುಟ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಧರೂನ್ ರಾವ್ನ್ ಎಖಾದೆಂ ಥಕ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ತರ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಕರೂಂಕ್
ಎಖಾದೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಝಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕಡೆ ಕೆನ್ನಾ
ಬಾರೀಕ್ ಸಾಣೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾ?
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಲಿಪೀಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಲಿ
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಕ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ಪಾಚಿ ಆಸ್ತಲಿ
ಕೊಣೆಂ ಧುಕ್ಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಕೊಣೆಂ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಕೊಣ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ಖಾತೀರ್ ಝುಝ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ತಲಿ
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ತಿ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಲಿ
ದರ್ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ತಿ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಲಿ

 ******

- ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ: ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿಂತ್ 300 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತಲೆಂ ಹಾಂವ್ (2012), ಮಳ್ಬಥಾವ್ನ್ (2012), Wings - chap book (2012), My mirror - chap book (2017) ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾವ್ದಿತಲೆ ತೆ ದೀಸ್ (2016) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಗೊಂಯ್) ಪುರಸ್ಕಾರ್, TMA Pai ಶಿಫಾರಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Aikunasoli kanni  (- Rupali Mauzo Kirtoni)

 ’aikunk kalliz asa tor monxak dollech puro. Kananchi gorz na’. Hem somzunk kovimon aschem gorjechem. Hangasor ek pan monxak opurbhayechi kanni sangun veta. Ami horyeka disa soglleamni polletamv panam, jivim, sukim, fantteacher umkollchim, valicher aschim, ruka-zhoddamni aschim panam. Punn kedinch ami tankam aikunk vochunk namv. Vhoi hangasor panam soit uloitat ani kovimon natleleank hem pisantt chintop mholl'lleporim bhogunk puro.

Bai rupali kirtoni ek opurbhayechi kovita gheun ailea. Hea kovitechem chintop adheatmik mhonna, tarkik mhonna va her kitem-i. Punn hea kovitechea ekeka koddveamni aschea kanniek somzunchem preton zorur kora oni oxem ekek kanni vachun gel'leporinch kovitecho osvad kel'lo onbhog tuminch bhoga.

-Som

[kovita] Aikunasoli kanni  (- Rupali Mauzo Kirtoni)

Aikunasoli kanni

zhoddil'lea panankodde ken'na
barik sannen polloila?
dor eka panant ek kanni lipil'li distoli
dor eka panak ti sangpachi astoli
zhogddot zhogddot ekhadem kosllole aslem
svotHchea sodhant ekhadem poddlem astolem
jinkpa khatir ekhadem harlem astolem
jikhoupa khatir ekhadem tuttlem astolem
dhorun raun ekhadem thoklem astolem
tor novea panank zago korunk
ekhadem pois zala astolem
zhoddil'lea panankodde ken'na
barik sannen polloila?
dor eka panant ek kanni lipil'li distoli
dor eka panak ti sangpachi astoli
konnem dhukl'la astolem
konnem uddoilam astolem
konn ostitva khatir zhujhlam astolem
dor eka panant ek kanni astoli
dor eka panant ti tuka distoli
dor eka panant ti tuka distoli

******

- Rupali Mauzo Kirtoni. [Dec, 2019]

 

Rupali Mauzo Kirtoni: Konkonni, Moratthi, Inglix ani Hindint 300 voir kovita boroyil'li bai rupali mauzo kirtoniche Mhojeantolem Hamv (2012), Mollbothaun (2012), Wings - chap book (2012), My mirror - chap book (2017) kovitazome porgottleat. Sauditole te dis (2016) isvent porgottla. Konkonni bhaxa monddoll (gy) puroskar, TMA Pai xifaros puroskar hika labh‌l'le promuk puroskar.

[कविता] आयकुनासली काणी [- रुपाली मावजो कीर्तनी]

 ’आयकुंक काळीज आसा तर मनशाक दोळेच पुरो. कानांची गर्ज ना’. हें समजुंक कविमन आसचें गर्जेचें. हांगासर एक पान मनशाक अपुर्भायेची काणी सांगून वेता. आमी हऱ्येका दिसा सगळ्यांनी पळेतांव पानां, जिवीं, सुकीं, फांट्याचेर उमकळचीं, वालिचेर आसचीं, रुका-झडांनी आसचीं पानां. पूण केदिंच आमी तांकां आयकुंक वचुंक नांव. व्हय हांगासर पानां सयत उलयतात आनी कविमन नातलेल्यांक हें पिसांट चिंतप म्हळ्ळेपरीं भगुंक पुरो.

बाय रुपाली कीर्तनी एक अपुर्भायेची कविता घेवन आयल्या. ह्या कवितेचें चिंतप आध्यात्मीक म्हणा, तार्कीक म्हणा वा हेर कितेंय. पूण ह्या कवितेच्या एकेका कडव्यांनी आसच्या काणियेक समजुंचें प्रेतन जरूर करा अनी अशें एकेक काणी वाचून गेल्लेपरिंच कवितेचो अस्वाद केल्लो अनभोग तुमिंच भगा.

- सं

[कविता] आयकुनासली काणी [- रुपाली मावजो कीर्तनी]

आयकुनासली काणी

झडिल्ल्या पानांकडे केन्ना
बारीक साणेन पळयला?
दर एका पानांत एक काणी लिपील्ली दिसतली
दर एका पानाक ती सांगपाची आसतली
झगडत झगडत एखादें कोसळले आसलें
स्वतःच्या सोधांत एखादें पडलें आसतलें
जिंकपा खातीर एखादें हारलें आसतलें
जिखोवपा खातीर एखादें तुटलें आसतलें
धरून रावन एखादें थकलें आसतलें
तर नव्या पानांक जागो करूंक
एखादें पयस जाला आसतलें
झडिल्ल्या पानांकडे केन्ना
बारीक साणेन पळयला?
दर एका पानांत एक काणी लिपील्ली दिसतली
दर एका पानाक ती सांगपाची आसतली
कोणें धुकल्ला आसतलें
कोणें उडयलां आसतलें
कोण अस्तित्वा खातीर झुझलां आसतलें
दर एका पानांत एक काणी आसतली
दर एका पानांत ती तुका दिसतली
दर एका पानांत ती तुका दिसतली

******

- रुपाली मावजो कीर्तनी. [दसेंबर, २०१९९]

 

रुपाली मावजो कीर्तनी: कोंकणी, मराठी, इंगलीश आनी हिंदिंत ३०० वयर कविता बरयिल्ली बाय रुपाली मावजो कीर्तनिचे म्हज्यांतलें हांव (२०१२), मळबथावन (२०१२), Wings - chap book (२०१२), My mirror - chap book (२०१७) कविताजमे पर्गटल्यात. सावदितले ते दीस (२०१६) इस्वेंत पर्गटला. कोंकणी भाशा मंडळ (गोंय) पुरसकार, TMA Pai शिफारस पुरसकार हिका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]