ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ತೆಂವೂಯ್ ಎಕ್ ಚಲೀಚ್ ! [- ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್]

ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ (ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ) ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ಲ್. ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆವ್ನ್. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಸುನ್‌ಯೀ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜುಲುಮ್ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಅಸ್ತುರೆಚೆರ್. ಜಾಂವ್ ತಿ ಭಯ್ಣ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಆವಯ್ ವ ಇಶ್ಟಿಣ್. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾ ಶಿಕತ್? ಕೆದ್ನಾ ಸಮ್ಜತ್? ಆನಿ ಕೆದ್ನಾ ಪಾಳಿತ್?

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಣಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಸಿಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಣಾಚಿಕೀ ಧುವ್, ಭಯ್ಣ್ ಜಶೆಂ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಯ್ ಧುವೆಚೆರ್, ಭಯ್ಣಿಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತನಾ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಫಾವೊ? ಹೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವಾರಿಂ ವಿಣ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ತೆಂವೂಯ್ ಎಕ್ ಚಲೀಚ್ ! [- ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್]


ತೆಂವೂಯ್ ಎಕ್ ಚಲೀಚ್!

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾ
ಮ್ಹೂಣ್ ಎಸೀಡ್ ಮಾರಿಲ್ಲೆಂ
ತೆಂವೂಯ್ ಎಕ್ ಚಲೀಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ
ಆವ್ಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಪನ್
ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ದಾಲನ್ ಆಸ್ಲೆಂ

ಆಯ್ಜ್ ತಾಚೊ ಚೆಹ್ರೊ
ವಳ್ಖೂಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ಸೌಂದ್ರ್ಯ್ ಲಾಶಿಲ್ಲೆಂ
ಕಾಳೀಜ್ ತಳ್ಮಳಿಲ್ಲೆಂ
ಸೊಬೀತ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಜಳಿಲ್ಲೊ
ಅವಿಚಾರೀಪಣಾಕ್ ಬಳಿ ಪಡೂನ್

ಆಯ್ಜ್ ಕೊಣಾಕೂಚ್ ತೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ
ಪಳಯ್ತ್ಲ್ಯಾಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಚುಕಯ್ತಾಲೆಂ
ನದ್ರೂಯ್ ಮುದ್ದಾಮ್ ಚುಕ್ತಾಲಿ
ಅಚ್ಳಯ್ ಚುಕಿಲ್ಲೆವರಿ
ತೆಂ ಫುಡಾರ್ ಶೆಣೊವ್ನ್ ಬಶಿಲ್ಲೆಂ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸೂಯ್ ವಗ್ಡಾವ್ಲ್ಲೊ

ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ
ಅಶೀಂಚ್ ಗೆಲಿಂ ಶೆಣೂನ್
ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಲೆಗೀತ್
ಕಾಳೊಖ್ ಸೊಸೂನ್
ವಾತ್ ದಿವ್ಯಾಚಿ ಪೆಟ್ಲೀಚ್ ನಾ
ಸಾಸಾಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊಚ್ ನಾ

ಆಯ್ಜ್ ತಾಂಣೆಂ ನವೊ ಮಾಗ್ ಕಾಡಿಲ್ಲೊ
ಚಿತ್ರಾಂ ರಂಗೊವಂಕ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ದಡಿಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾವ್ನಾ ಉಕ್ತಾವಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ತೆಂ ಚಿತ್ರಾಂಚೊ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ
ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗ್ ಥಂಯ್ ಸೊದ್ತಾಲೆಂ

ತಾಚೊ ಸಮಾಜಾವಯಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಡಿಲ್ಲೊ
ಸಮಾಜಾಖಾತೀರ್ ಖೆಳ್ಣೆಂ ಮಾನಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ
ಹಳು ಹಳು ಜಿಯೆವಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ವ್ದೆಶ್ ಧಗ್ಧಗಿಲ್ಲೊ ಜಿರೊವಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ದೆಖ್ಣೆಂ, ನದ್ರೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾವಪಿ
ಸಮಾಜಾಕ್ ದೆಖ್ ದಿವಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ !

ಮರ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೂನ್
ತೆಂ ಜಗೂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೆಂ
ಸಮಾಜಾಚಿ ವಿಚಾರಸರಣಿ
ಬದ್ಲೂಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೆಂ
ವಿಖಾರ್ ಸೌಂದ್ರ್ಯಾಂತ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ
ವಿಖಾರಿ ನದ್ರೆಂತ್ ನರಾಚ್ಯಾ
ವಿಖಾರ್ ಮಾದೀವಿಶಿಂ ಮಾತಿಲ್ಲೊ
ಎಕ್ ಜೀಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ
ವಿಖಾರಿ ಕರೂನ್
ಸೌಂದ್ರ್ಯಾಚಿ ಸಂಕ್ಲ್ಪನಾ ಬದ್ಲೂನ್

ತೆಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬದ್ಲೂಂಕ್ ಶಕ್ನಾಸಲೆಂ
ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕೂಚ್
ಬದ್ಲಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ದೆಖ್ ದಿವ್ನ್ ಹೆರಾಂಖಾತೀರ್
ಮ್ಹಜೆ, ತುಜೆ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಖಾತೀರ್

ಹಿ ಮಾನ್ಸೀಕ್ ಕೀಡ್
ಆತಾಂ ತರಿಂ ಸೊಂಪೂಂಕ್ ಜಾಯ್
ವಿಕೃತೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೂನ್
ಅಸ್ತುರೆಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಇಭ್ರತ್
ಜಪ್ಪಾಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕೂಂಕ್ ಜಾಯ್

 ******

- ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ತಾಂಬ್ಶಿ’, ’ನವಿದಾದಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್’ (ಶಿಕ್ಷಕ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್), ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಖಾತಿರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಧಾರಾವಳ್), ’ರಂಗ್‌ಫಳ್', 'ಆತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮ’ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ/ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

[kovita] Temvuy ek cholich!! (- Monoz Norendro Kamot)

Eka dadleak hea somsarant (bhurgem zaun yetana) zolm' dimvchi zaunasa bail. Zolmol'lem ek bhurgem vhodd zata oplea auychem dud pieun. Itlem sorv zannasun‌yi az amchea somajent zulum' choddun ailam eka osturecher. Zamv ti bhoinn, bail, auy vo ixttinn. Monxaponn aslo monis hem lisamv kedna xikot? kedna somzot? ani kedna pallit?

opnnak mellnna mhonnun esidd mar‌l'li choli soit konnachiki dhuv, bhoinn zoxem opnnachyoi dhuvecher, bhoinnicher oxem ghoddtona ami koxem bhogtamv mholl'llem chintop chintunk sokanasole monis khorench zaun monis mhonnunk favo? hech chintpabhomvarim vinnloli kovita gheun oyla bab monoz kamot. Hea kovitentlea her vicharancher attovo korunk tumkanch soddtam.

-Som

[kovita] Temvuy ek cholich!! (- Monoz Norendro Kamot)

Temvuy ek cholich!

apnnak mellna
mhunn esidd maril'lem
temvuy ek cholich aslem
auychem tem sopon
bapaichem moga dalon aslem

aiz tacho chehro
vollkhunk kotthinn zal'lo
soundry laxil'lem
kalliz tollmollil'lem
sobit mukhamoll zollil'lo
ovichariponnak bolli poddun

aiz konnakuch tem naka aslem
polloitleache nodrek chukoitalem
nodruy mud'dam' chuktali
ochlloi chukil'leuri
tem fuddar xennoun boxil'lem
atmovixvasuy vogddaul'lo

kaim vorsam
oxinch gelim xennun
ujvaddan legit
kallokh sosun
vat diveachi pettlich na
sasai ujvadd zaloch na

aiz tamnnem novo mag kaddil'lo
chitram rongounk tem xiklem
doddil'leo bhauna uktaunk xiklem
tem chitrancho mog kortalem
aplo mog thoim sodtalem

tacho somazauyolo vixvas uddil'lo
somazakhatir khellnnem manil'lem tem
hollu hollu jieunk xiklem
vdex dhogdhogil'lo jirounk xiklem
dekhnnem, nodrek xirkaupi
somazak dekh divonk xiklem !

mornnantlean bhair sorun
tem zoguk sodtalem
somazachi vicharosoronni
bodlunk sodtalem
vikhar soundreant naxil'lo
vikhari nodrent norachea
vikhar madivixim matil'lo
ek jinn sasnnachi
vikhari korun
soundreachi sonklpona bodlun

tem lokank bodlunk xoknasolem
tannem apnnakuch
bodlopacho yotn kel'lo
dekh divn herankhatir
mhoje, tuje, soglleankhatir

hi mansik kidd
atam torim sompunk zai
vikritintlean bhair sorun
osturechem mon ani ibhrot
zoppak dadlean xikunk zai

******

- Monoz Norendro Kamot. [Dec, 2019]

 

Monoz Norendro Kamot: Pattlea vis vorsam thaun konknnent borpam boromvcho bab monoz norendro kamot vrit'ten pradheapok zaun goyant vosti korun asa. ’Tambxi’, ’Novidadichem Xikop’ (xikxok, palok ani vidhearthim khatir), ’Konknni’ (vidhearthinkhatir xoikxonnik adharaull), ’Rong‌foll', 'Atmo-Brohmo’ hache yedoll porgott‌l'le buk. Kovitenk sobhar inamam/puroskar haka labhleat.

[कविता] तेंवूय एक चलीच ! [- मनोज नरेंद्र कामत]

एका दादल्याक ह्या संसारांत (भुर्गें जावन येताना) जल्म दिंवची जावनासा बायल. जल्मल्लें एक भुर्गें व्हड जाता अपल्या आवयचें दूद पियेवन. इतलें सर्व जाणासून‌यी आज आमच्या समाजेंत जुलूम चडून आयलां एका असतुरेचेर. जांव ती भयण, बायल, आवय व इश्टीण. मनशापण आसलो मनीस हें लिसांव केदना शिकत? केदना समजत? आनी केदना पाळीत?

अपणाक मेळणा म्हणून एसीड मार‌ल्ली चली सयत कोणाचिकी धूव, भयण जशें अपणाच्यय धुवेचेर, भयणिचेर अशें घडतना आमी कशें भग्तांव म्हळ्ळें चिंतप चिंतुंक सकानासले मनीस खरेंच जावन मनीस म्हणुंक फावो? हेच चिंत्पाभंवारीं विणलली कविता घेवन अयला बाब मनोज कामत. ह्या कवितेंतल्या हेर विचारांचेर आटोव करुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

[कविता] तेंवूय एक चलीच ! [- मनोज नरेंद्र कामत]

तेंवूय एक चलीच!

आपणाक मेळना
म्हूण एसीड मारिल्लें
तेंवूय एक चलीच आसलें
आवयचें तें सपन
बापायचें मोगा दालन आसलें

आयज ताचो चेहरो
वळखूंक कठीण जाल्लो
सौंदर्य लाशिल्लें
काळीज तळमळिल्लें
सोबीत मुखामळ जळिल्लो
अविचारीपणाक बळी पडून

आयज कोणाकूच तें नाका आसलें
पळयतल्याचे नदरेक चुकयतालें
नदरूय मुद्दाम चुकताली
अचळय चुकिल्लेवरी
तें फुडार शेणोवन बशिल्लें
आत्मविश्वासूय वगडावल्लो

कांय वर्सां
अशींच गेलीं शेणून
उजवाडान लेगीत
काळोख सोसून
वात दिव्याची पेटलीच ना
सासाय उजवाड जालोच ना

आयज तांणें नवो माग काडिल्लो
चित्रां रंगोवंक तें शिकलें
दडिल्ल्यो भावना उक्तावंक शिकलें
तें चित्रांचो मोग करतालें
आपलो मोग थंय सोदतालें

ताचो समाजावयलो विश्वास उडिल्लो
समाजाखातीर खेळणें मानिल्लें तें
हळू हळू जियेवंक शिकलें
व्देश धगधगिल्लो जिरोवंक शिकलें
देखणें, नदरेक शिरकावपी
समाजाक देख दिवंक शिकलें!

मरणांतल्यान भायर सरून
तें जगूक सोदतालें
समाजाची विचारसरणी
बदलूंक सोदतालें
विखार सौंदर्यांत नाशिल्लो
विखारी नदरेंत नराच्या
विखार मादीविशीं मातिल्लो
एक जीण सासणाची
विखारी करून
सौंदर्याची संकल्पना बदलून

तें लोकांक बदलूंक शकनासलें
ताणें आपणाकूच
बदलपाचो यत्न केल्लो
देख दिवन हेरांखातीर
म्हजे, तुजे, सगळ्यांखातीर

ही मानसीक कीड
आतां तरीं सोंपूंक जाय
विकृतींतल्यान भायर सरून
अस्तुरेचें मन आनी इभ्रत
जपपाक दादल्यान शिकूंक जाय

******

- मनोज नरेंद्र कामत. [दसेंबर, २०१९९]

 

मनोज नरेंद्र कामत: पाटल्या वीस वर्सां थावन कोंकणेंत बर्पां बरंवचो बाब मनोज नरेंद्र कामत वृत्तेन प्राध्यापक जावन गोयांत वसती करून आसा. ’तांबशी’, ’नविदादिचें शिकप’ (शिक्षक, पालक आनी विध्यार्थीं खातीर), ’कोंकणी’ (विध्यार्थिंखातीर शैक्षणीक आधारावळ), ’रंग‌फळ', 'आत्म-ब्रह्म’ हाचे येदोळ पर्गट‌ल्ले बूक. कवितेंक सभार इनामां/पुरसकार हाका लाभल्यात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]