ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಮಾನಸ್ ಕನ್ಯಾ...! [- ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್]

ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ಮತ್ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಸುಟಾನಾ, ಗಳ್ಯಾರ್ ತಾಳೊ ಸುಟಾನಾ ಅನಿ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಾಡ್ಧಡೆ ಸಯ್ತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಕಾಂಯ್ ತೆಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮನೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ, ಮನೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ? ಆನಿ ಘಡುನ್‌ಚ್ ಆಸಾ?

ನಿರ್ಭಯಾ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ತಿಚ್ಯಾ ಯಾದಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುನ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಅಜೂನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ದೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪ್ಡೇಕರ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಅವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಮಾನಸ್ ಕನ್ಯಾ...! [- ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್]


ಮಾನಸ್ ಕನ್ಯಾ


ಧುವೆ,
ತುಜೆರ್ ಆಗ್ಳೀಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ
ಆಕಾಂತಾಚಿ ಯಾದ್ ಯೆತಾಚ್
ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಟಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಚೊ ಜೊರ್
ಆನಿ
ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೊ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್
ಫುಟ್ಟಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಭಗ್ಭಗ್ ಪಡಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಫಡ್ಫಡಪಿ ಪ್ರಾಣಾಕ್

ಕಶೆಂ........
ಧುವೆ.... ಕಶೆಂ........
ಸೊಂಸ್ಲೆ ತುವೆಂ
ತೆ
ಮಹಾಯಾತನಾಂಚೆ
ನಿರಂತರ್
ಪೊಜ್ಡೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ
ಭರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತಘಡಿಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಖ್ಯಾ ಘಡ್ಣುಕೆ ಸಾವ್ನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ದರ್ ಖಿಣಾಕ್
ಎಕ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ಸತಯ್ತಾ..
ಪರ್ಸ್ತ್ರೀಕ್ ಆವ್ಯ್ ಮಾನ್ಪಿ
ಮಹಾಪುರೂಶ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್
ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಟ್ಲ್ಯಾರ್
ಕೊಣ್ ದವ್ರತಲೊ ವಿಶ್ರ್ವಾಸ್...

ತಸೊ ಆತಾಂ
ವಿಶ್ರ್ವಾಸ್
ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ರ್ವಾಂತ್ ಉರೂಂಕೂಚ್ ನಾ
ತೊ
ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ
ನಪುಂಸಕ್ ಜಾಲಾ
ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ
ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂ ಧಾಯ್ರ್ಯಾಂ
ಆನಿ
ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂ ಸಕಟ್

ಧುವೆ,
ತುಜೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಪಿ
ಹಾತ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚ್
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ....
ಹೆಂ ಸತ್ಯ್ ಹೊಲ್ಮತಾಚ್
ಮ್ಹಜೊ ಹಾಂವೂಚ್
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಾಡೊನ್ ಉಡಯ್ತಾ
ನರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಗುವಾಂತ್
ಆನಿ
ತ್ಯಾ ಸ ನರ್ಕಾಸುರಾಂಚ್ಯೊ
ಆತ್ಡ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೂನ್
ತ್ಯೊ ವೆಶೀರ್ ಹುಮ್ಕೊಳಪಾಕ್
ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ
ಘರಾಧಾರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ಪುರೂಷ್ತ್ವ್ ಹುಮ್ಕೊಳೊನ್

ಧುವೆ,
ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾ
ಹಾಂಗಾಂ
ಮನೀಸ್ ದುಯೆಂಸಾನ್ ಮರ್ತಾತ್
ಮನೀಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೊಪ್ತಾತ್
ಗಾಡ್ಯೆ ಪೊಂದಾಕ್ ಪಡಿಲ್ಲೆ ಜೀವ್
ಎಕಾ ಧಪ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಲಾಟೂನ್ ವತಾ
ಚಪಾತಿ ಸಾರ್ಕೆ...

ಹಯ್ ಧುವೆ,
ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ
ತೊ ಜೀವ್ ಎಕ್ದಾಂಚ್ ಮರ್ತಾತ್
ಎಕಾ ಧಪ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾ
ಪೂಣ್ ತುವೆಂ
ಇಲ್ಲ್ಯಾಶಾ ಸಾನ್ ಪಿರಾಯೆರ್
ಎಕಾಚ್ ವಾಂಗ್ಡಾ
ತಿಂ ಹಜಾರಮರಣಾಂ
ಕಶಿಂ ಗೆ ಸೊಂಸ್ಲಿಂ
ಕಶಿಂ ?????????

ಧುವೆ ಮ್ಹಜೆ,
ನಿರ್ಭಯೆ.............
ತುಂ ಮರ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ಝುಜೂನ್ ಗೆಲಿ....
ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ನ್ಹಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ
ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್
ತುಂ ಲಖ್ಖ್ ಜಾಗಿ ಕರೂನ್ ಗೆಲಿ

 ******

- ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ದೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪ್ಡೇಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚೌಗ್ಲೆ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್. ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್, ಸಂಶೋಧಕ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ತಸೊಚ್ ಕವಿ. ’ಆತಾಂ ಕೆನ್ನಾತರೀ ಫಾಂತೊಡ್ ಜಾತಲಿ’, ’ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆಯೀಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Manos Konea (- Dr|Honumont Chopoddekor)

Ami zaitepauttim kovita vachtamv ani bhovo thoddim kovita amkam ami chintchi mot thoddim khinnam bondh korunk laita. Tonddantli jib suttana, gollear tallo suttana oni oxem bhogta kallzant dhadd'dhodde soit rauleat. Hi kaim tech prokarachi kovita mhonnyet. Monis zaun zolmol'lo, monis zaun jietolo horyeklo monxaponn ascho ek pauttim nhoi, porot porot opnnak vichar korunk favo, hem sorv kiteak ghoddta? ani ghoddun‌ch asa?

nirbhoya az amchemodhem na tor‌yi tichea yadin amkam chukidar korun dhoschem ozun rauvonko na. Hea kovitent soit kovi bab do|honumont chopddekor hench chintop gheun aila. Hea kovitecho ovad korunk tukach soddtam.

-Som

[kovita] Manos Konea (- Dr|Honumont Chopoddekor)

Manos konea


dhuve,
tujer agllik zal'lea
tea kallea disanchea
akantachi yad yetach
atmeak futt'tta mhojea
kulkuleacho zor
ani
bellxel'lo xello gham'
futt'tta mhojea
bhogbhog poddil'lea
foddfoddopi prannak

koxem........
Dhuve.... Koxem........
Somsle tuvem
te
mohayatonanche
nirontor
pojdde oteachar

raxttrachea
bhor kallzantoghoddil'lea
tea
kallkhea ghoddnnuke saun
mhaka dor khinnak
ek prosn sotoita..
Porstrik auy manpi
mohapurux heach somskritent
zolmol'le oxem mhottlear
konn dourotolo vixrvas...

Toso atam
vixrvas
hea vixrvant urunkuch na
to
piso zala
nopumsok zala
tachea sogllea
soiream dhaiream
ani
daijeam sokott

dhuve,
tujer oteachar korpi
hat
mhojea sarkeach
dadleanche aslem....
Hem soty holmotach
mhozo hamvuch
mhakach kaddon uddoita
norkanchea guvant
ani
tea so norkasurancheo
atddeo bhair kaddun
teo vexir humkollopak
hamv bhair sorta
ghoradharacher mhojem
puruxtv humkollon

dhuve,
mhaka khobor asa
hangam
monis duyemsan mortat
monis rostear soptat
gaddye pondak poddil'le jivo
eka dhopkeant lattun vota
chopati sarke...

Hoi dhuve,
hamv zanna
to jivo ekdanch mortat
eka dhopkeant kabar zata
punn tuvem
il'leaxa san pirayer
ekach vangdda
tim hozaromoronnam
koxim ge somslim
koxim ?????????

dhuve mhoje,
nirbhoye.............
Tum mornna kodden zhuzun geli....
Sasnnachi nhid gheun geli
amkam soglleank mat
tum lokhkh zagi korun geli

******

- Dr|Honumont Chopoddekor. [Dec, 2019]

 

Dr|Honumont Chopoddekor: Vrit'ten pradheapok zaunascho do|honumont chopddekor g§ychea chougle kolejichea konkonni vibhagacho mukhest. kanniegar, nattokist, bal sahit‌kar, sonxodhok, torzonn‌kar tosoch kovi. ’Atam Ken'natori Fantodd Zatoli’, ’Ek Chitt Mogall Ayik’ mholl'lle kovitazome porgottleat. Konkonni bhaxa monddollacho puroskar, gova konkonni okaddemicho puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar.

[कविता] मानस कन् [- डो|हनुमंत चोपडेकर]

आमी जायतेपावटीं कविता वाचतांव आनी भोव थोडीं कविता आमकां आमी चिंतची मत थोडीं खिणां बंध करुंक लायता. तोंडांतली जीब सुटाना, गळ्यार ताळो सुटाना अनी अशें भग्ता काळजांत धाडधडे सयत रावल्यात. ही कांय तेच प्रकाराची कविता म्हण्येत. मनीस जावन जल्मल्लो, मनीस जावन जियेतलो हऱ्येकलो मनशापण आसचो एक पावटीं न्हय, परत परत अपणाक विचार करुंक फावो, हें सर्व कित्याक घडता? आनी घडून‌च आसा?

निर्भया आज आमचेमधें ना तर‌यी तिच्या यादीन आमकां चुकिदार करून धोसचें अजून राववंक ना. ह्या कवितेंत सयत कवी बाब दो|हनुमंत चोपडेकर हेंच चिंतप घेवन आयला. ह्या कवितेचो अवाद करुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] मानस कन् [- डो|हनुमंत चोपडेकर]

मानस कन्या


धुवे,
तुजेर आगळीक जाल्ल्या
त्या काळ्या दिसांच्या
आकांताची याद येताच
आत्म्याक फुट्टा म्हज्या
कुलकुल्याचो जोर
आनी
बेळशेल्लो शेळो घाम
फुट्टा म्हज्या
भगभग पडिल्ल्या
फडफडपी प्राणाक

कशें........
धुवे.... कशें........
सोंसले तुवें
ते
महायातनांचे
निरंतर
पोजडे अत्याचार

राष्ट्राच्या
भर काळजांतघडिल्ल्या
त्या
काळख्या घडणुके सावन
म्हाका दर खिणाक
एक प्रस्न सतयता..
परस्त्रीक आवय मानपी
महापुरूश ह्याच संस्कृतेंत
जल्मल्ले अशें म्हटल्यार
कोण दवरतलो विश्र्वास...

तसो आतां
विश्र्वास
ह्या विश्र्वांत उरूंकूच ना
तो
पिसो जाला
नपुंसक जाला
ताच्या सगळ्या
सोयऱ्यां धायऱ्यां
आनी
दायज्यां सकट

धुवे,
तुजेर अत्याचार करपी
हात
म्हज्या सारक्याच
दादल्यांचे आसलें....
हें सत्य होल्मताच
म्हजो हांवूच
म्हाकाच काडोन उडयता
नरकांच्या गुवांत
आनी
त्या स नरकासुरांच्यो
आतड्यो भायर काडून
त्यो वेशीर हुमकोळपाक
हांव भायर सरता
घराधाराचेर म्हजें
पुरूषत्व हुमकोळोन

धुवे,
म्हाका खबर आसा
हांगां
मनीस दुयेंसान मरतात
मनीस रस्त्यार सोपतात
गाडये पोंदाक पडिल्ले जीव
एका धपक्यांत लाटून वता
चपाती सारके...

हय धुवे,
हांव जाणा
तो जीव एकदांच मरतात
एका धपक्यांत काबार जाता
पूण तुवें
इल्ल्याशा सान पिरायेर
एकाच वांगडा
तीं हजारमरणां
कशीं गे सोंसलीं
कशीं ?????????

धुवे म्हजे,
निर्भये.............
तूं मरणा कडेन झुजून गेली....
सासणाची न्हिद घेवन गेली
आमकां सगळ्यांक मात
तूं लख्ख जागी करून गेली

******

- डो|हनुमंत चोपडेकर. [दसेंबर, २०१९९]

 

डो|हनुमंत चोपडेकर: वृत्तेन प्राध्यापक जावनासचो दो|हनुमंत चोपडेकर गोंयच्या चौगले कोलेजिच्या कोंकणी विभागाचो मुखेसत. काणियेगार, नाटकिसत, बाल साहीत‌कार, संशोधक, तर्जण‌कार तसोच कवी. ’आतां केन्नातरी फांतोड जातली’, ’एक चीट मोगाळ आयीक’ म्हळ्ळे कविताजमे पर्गटल्यात. कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरसकार, गोवा कोंकणी अकाडेमिचो पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]