ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಭಿರಾಂತ್ [-ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್]

ಎಕಾ ಅಸ್ತುರೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ; ಆವಯ್, ಭಯ್ಣ್, ಧುವ್, ಭಾಯ್ಲ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದೇವಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನ್ಹಂಯೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಧರ್ತೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರುನ್ ಆಸಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಪೊಟಾಂಕ್ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅಸ್ತುರಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕಿತ್ ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಸಯ್. ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಠೀಣ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಘಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಘಡುನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ನ್ ಪಳೆತೆಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯಿತ್ತ್ ಆಸಾಂವ್.

’ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಬಾಯ್ ಗ್ವಾದಲಪ್ ಡಾಯಸಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಧ್ಬುತ್ ಕವಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ವ್ಹಳ್ವಳೆ-ಕಳ್ವಳೆ, ಎಕಾ ಅಸ್ತುರೆಚೆ ಮನಾಂತ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಖರೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಂತ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪಿಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಭಿರಾಂತ್  [-ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್]


ಭಿರಾಂತ್

ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್?
ಮ್ಹಜೊ ದರ್ ಸ್ವಾಸ್
ಎಕ್ ಭಿರಾಂತೀಚೊ ಖೀಣ್
ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಭರೂನ್ ಹಾಂವ್
ಸಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್
ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್?
ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾಂಚ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರೂನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್?
ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳಿ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾರ್?
ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್?
ದ್ರೌಪ್ದಿ ವರಿಂ ಡಾವಾಕ್ ಲಾವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಘಾವೊ?
ಸಿತೆ ವರಿಂ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಅಗ್ನಿ ಪರಿಕ್ಕ್ಷಾ ಫಾವೊ?
ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್?
ಶರೀರ್ ಪಳೊವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್
ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೂಖ್?
ರಾತ್ಚಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್
ಘಡತ್ ’ನಿರ್ಭಯಾಚಿ’ ಚೂಕ್?
ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್?
ಘರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಶಿ
ಸಭೆ ಖಾತೀರ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾರ್?
ಕೊಟ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಶಾ ಕರೂನ್
ಆಪ್ಲಿ ಹವ್ಸ್ ಭಿಜಯ್ಲ್ಯಾರ್?
ಅಸ್ತುರಿ ನ್ಹಿ ಹಾಂವ್???

 ******

- ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್: ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ. ಸ್ತ್ರಿ ಸಂವೆದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಮಾದ್. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿಗೊಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.  ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್ (2006), ಮೊಳೊಬ್‌ಗಂಗಾ (2007), ಜಲಸ್ಥಳ್ (2009), ನಾತೆಂ (2014)’ ಹಿಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ (2010) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಬೂಕ್.

[kovita] Bhirant (- Gvadlup Ddais)

Eka osturechim rupam vevegllim; auy, bhoinn, dhuv, bhail. Amchea dexant soit devinchea namvar nhomyo, divllam, gudde, dongor ani gamv asat. Hea dhortek soit ami auy mhonntamv punn hokigotent aichea somajent hea vevegllea rupank ekek‌ch zaun marun asamv dekun novo moine pottank vhauyil'lem ball‌ch kaim opnnacher osturi mhonnun lekit kai mholl'lli bhirant dischi vajbich soi. Dadleponnak nhoi monxaponnak‌ch kotthinn lojer ghalchim ghodditam disa ujvaddak ghoddun asat ghoddun‌ch asat ani ami soglle kitench korunk sokanastana dolle ughoddn polletech asamv ani sisrichim dukam golloyit't asamv.

’moineacho kovi’ spordheak ayil'li onyek opurbhayechi kovita hi. Bai gvadolop ddaisachi onyek odhbut kovita. Hea kovitent dischi bhirant ani vhollvolle-kollvolle, eka ostureche monantle attevitte khorech zaun kovitechea ekeka koddveant dixttik poddtana koxedd'dant khorench zaun otmeak pill‌l'lo onbhog zata. Hea kovitechi tank mezunk tukach soddtam.

-Somm

[kovita] Bhirant (- Gvadlup Ddais)

 

Bhirant

osturi nhi hamv?
mhozo dor svas
ek bhiranticho khinn
huskean bhorun hamv
sartam mhoji jinn
osturi nhi hamv?
kusveant zolm' ghetanch
mhaka marun uddoilear?
lognachea mattvant
mhaka bolli choddoilear?
osturi nhi hamv?
droupdi vorim ddavak laun
kallzak ghalear ghavo?
site vorim keli zalear
ogni porikkxa favo?
osturi nhi hamv?
xorir polloun dadleank
lagli zalear bhukh?
ratchi hatak mell'llear
ghoddot ’nirbhoyachi’ chuk?
osturi nhi hamv?
ghorant bail koxi
sobhe khatir sozoilear?
kottear mhaka vexa korun
apli hous bhizoilear?
osturi nhi hamv???

******

- Gvadlup Ddais. [Dec, 2019]

 

 

Gvadlup Ddais: G§yantoli namnnechi konknni kouytri. Stri somvedon sahiteak lagon famad. Somajechea pokoll vicharancher arso dhorchim chintnam aplea kovitemni vhallyil'lea hika sobhar sahitik spordheamni inamam labhleant, kovigoxttimni hinnem bhag ghetla. ’bhum-i‌fodd (2006), mollob‌gonga (2007), zolstholl (2009), natem (2014)’ hiche porgott zal'le kovitazome. Mamacho gamv (2010) bhurgeanchim kovita attapocho buk.

[कविता] भिरांत [- ग्वादलूप डायस]

एका असतुरेचीं रुपां वेवेगळीं; आवय, भयण, धूव, भायल. आमच्या देशांत सयत देविंच्या नांवार न्हंयो, दिवळां, गुडे, दोंगोर आनी गांव आसात. ह्या धर्तेक सयत आमी आवय म्हणतांव पूण हकीगतेंत आयच्या समाजेंत ह्या वेवेगळ्या रुपांक एकेक‌च जावन मारून आसांव देकून नोव मयने पोटांक व्हावयिल्लें बाळ‌च कांय अपणाचेर असतुरी म्हणून लेकीत काय म्हळ्ळी भिरांत दिसची वाजबीच सय. दादलेपणाक न्हय मनशापणाक‌च कठीण लजेर घाल्चीं घडितां दिसा उज्वाडाक घडून आसात घडून‌च आसात आनी आमी सगळे कितेंच करुंक सकानासताना दोळे उघडन पळेतेच आसांव आनी सिस्रिचीं दुकां गळयित्त आसांव.

’मयन्याचो कवी’ स्पर्ध्याक आयिल्ली अन्येक अपुर्भायेची कविता ही. बाय ग्वादलप डायसाची अन्येक अधबूत कविता. ह्या कवितेंत दिसची भिरांत आनी व्हळवळे-कळवळे, एका असतुरेचे मनांतले आटेविटे खरेच जावन कवितेच्या एकेका कडव्यांत दिश्टीक पडताना कोशेडदांत खरेंच जावन अत्म्याक पीळ‌ल्लो अनभोग जाता. ह्या कवितेची तांक मेजुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] भिरांत [- ग्वादलूप डायस]

 

भिरांत

अस्तुरी न्ही हांव?
म्हजो दर स्वास
एक भिरांतीचो खीण
हुस्क्यान भरून हांव
सारतां म्हजी जीण
अस्तुरी न्ही हांव?
कुस्व्यांत जल्म घेतांच
म्हाका मारून उडयल्यार?
लग्नाच्या माटवांत
म्हाका बळी चडयल्यार?
अस्तुरी न्ही हांव?
द्रौपदी वरीं डावाक लावन
काळजाक घाल्यार घावो?
सिते वरीं केली जाल्यार
अग्नी परिक्क्षा फावो?
अस्तुरी न्ही हांव?
शरीर पळोवन दादल्यांक
लागली जाल्यार भूख?
रातची हाताक मेळ्ळ्यार
घडत ’निर्भयाची’ चूक?
अस्तुरी न्ही हांव?
घरांत बायल कशी
सभे खातीर सजयल्यार?
कोट्यार म्हाका वेशा करून
आपली हवस भिजयल्यार?
अस्तुरी न्ही हांव???

******

- ग्वादलूप डायस. [दसेंबर, २०१९९]

 

ग्वादलूप डायस: गोंयांतली नामणेची कोंकणी कवयत्री. स्त्री संवेदन साहित्याक लागोन फामाद. समाजेच्या पोकोळ विचारांचेर आर्सो धर्चीं चिंत्नां आपल्या कवितेंनी व्हाळ्यिल्ल्या हिका सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां लाभल्यांत, कविगोश्टिंनी हिणें भाग घेतला. ’भुंय‌फोड (२००६), मोळोब‌गंगा (२००७), जलस्थळ (२००९), नातें (२०१४)’ हिचे पर्गट जाल्ले कविताजमे. मामाचो गांव (२०१०) भुर्ग्यांचीं कविता आटापचो बूक.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]