ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ]  ಆಂಗ್ಡಿ...! [- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ]

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆದಿಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ವೇಸ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್ ರೂಪ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ರೀತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಹಿ ದಳ್ದಿರ್ ನೀತ್ ತಿಚ್ ದೆಕುನ್ ಅಜೂನ್ ಪಾಸೊನ್ ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆ ವರ್ಗ್-ಭೇದ್, ಹೆ ದೆವಾಂಚೆ ದಂದೆ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಅಜೂನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಅಜೂನ್ ಹೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಚಿಕ್ಕ ಪಂಗ್ಳಾ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನದರ್ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಇಮಾಜೆರುಪಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಟಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಖರೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅರ್ಸೊ ಧರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ವೊರಾಂವ್ಕ್/ನೆರಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಆಂಗ್ಡಿ...! [- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ]


ಆಂಗ್ಡಿ...!

ಮೊಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊನಾಂತ್
ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹಾಂವ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ
ಕುಡಿ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್
ಒಕಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂ ಸೊದ್ನೆರ್...

ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್...
ದಿಸ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಂಗ್ಡಿ
ನಾನಾ "ದೆವಾಂ" ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಚೆ...
ಪಯ್ಲೊ ದಾನ್ ಮಾನ್
ತಾಂಕಾಂಚ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್...

ಊಂಚ್ ನಿಂಚ್ ತಾಕ್ಚೆ
ತಾಕ್ಡ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ರಿಗ್ಲೊಂ...
ಗಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲಲೆ
ದೆವಾಚಿಂ ಮುಕ್ಡಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್
ಬೊರೊ ಖೊಟೊ
ಸರ್ಗ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್
ಸಂಸಾರಿಂಚ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ಒಟ್ಟೆ ತಾಕ್ಡೆಂಕ್
ಪಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ...!


ಬಣಾಂ ರಂಗಾಂಚೊ
ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಗೆಲೊಂ...
ಆಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ರಂಗೀನ್
ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಚ್
ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್
ಸುಟ್ಕೆ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ..!


ಅಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಂಬೆಂವ್ಚೆ
ಮಾಸಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾವ್ಲೊಂ...
ಪಾಪ್ ವಾಸ್ರಾಕ್
ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಬಾಂದುನ್
ಗಾಯ್ರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾನ್
ಮೊಸಾನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ಏಕ್ ಭಾಟಿ ಶೆಣ್ 
ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ...!


ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಚೆ
ಬುಕಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ರಿಗ್ಲೊಂ ...
ಶಿಕ್ಪಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್
ಹಾಳೂ ಧಲವ್ನ್
ಆಂಗ್ಡಿ ಸಾಲಾಂತುಚ್
ನಿದಾವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ಮೊಜ್ಯಾ ಪಿಲ್ಯಾಂಕ್
ತುಂತುರು, ಬಾಲಮಂಗಳ
ಉಸ್ಣ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ...!

***

ಆಂಗ್ಡೆ ಭೊಂವ್ಡಿ ಸಂಪವ್ನ್
ಗೊಮ್ಟಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ಕರುನ್
ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ...
ದೆವಾ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್
ವೆಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್
ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ...!

ಮೊಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್...
ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾನಿಂ
ಜಾತಿಂ ಕಾತಿಂಚಿ ಖಾತೊಡ್...
ಸಮಡ್ತೆಚಿ ಗುಸ್ಪೊಡ್...
ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಸ್ಮೊಡ್ ....
ಗಿರಾಕಿ ಪಿಶೆ...
ದೆಕುನ್ ದೆವಾ 
ತುಕಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ...
ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ
ಹ್ಯಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್
'ಏಕ್ ಆಂಗಡ್' ಉಗಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶಿ..?!

 ******

- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

[kovita] Angddi...! (- Chikka Panglla)

Hea somsarant adimagam thaun az pason hi rivaz chalter asa. Ves bodol'leat rup bodol'lam rit bodol'lea punn hi dolldir nit tich dekun ozun pason kovichim utram somajent jieteleak jirounko tras zatat. He vorg-bhed, he devanche donde choloitele ozun monxaponnacho bhongostoll korun asat ani monis ozun hem yemkondd‌ch jivit mholl'lleporim korun dis sarun asat.

Chikko ponglla ek somvedonatmok chintpacho kovi. Tachi kaveall nodor gunddayechi zal'lean tachea kovitemni imajerupar tannem uttomvche vichar khorech zaun somajik orso dhortat mhonncheak hi kovita govai dit. Bakichem voraunko/neraunko tukach soddtam.

-Som

[kovita] Angddi...! (- Chikka Panglla)

Angddi...!

mojea gamvant
mojea monant
xikpi mhonncho hamv
bhair sorlom
kuddi ani otmea bhukek
okat dimvchea angddim sodner...

Vechea vatter...
Disle sobar angddi
nana "devam" tokle namvache...
Poilo dan man
tankanch diveam mhonnon...

Unch ninch takche
takddea angddi riglom...
Gol'lear boslole
devachim mukddim nheson
boro khotto
sorg yemkondd
somsarinch mapchem polleun
ott'tte takddenk
patt ghumvddaun ailom...!


bonnam rongancho
istihar dimvche
bautteam angddi gelom...
Angddi bhitor rongin
rosteak demvtach
tambdde zamvche polleun
suttke bautteak matr
molak gheun ailom..!


oddvarlam mhonnon ombemvche
masa angddi paulom...
Pap vasrak
angddi mukar bandun
gairak pattlea daran
mosan vikchem polleun
ek bhatti xenn
araun haddn ailom...!


zannvai vanttche
bukanche angddi riglom ...
Xikpi vachpeank
hallu dholoun
angddi salantuch
nidauchem polleun
mojea pileank
tunturu, balomongollo
usnneak gheun ailom...!

***

angdde bhomvddi sompoun
gomtti vankddi korun
ghora pattim ailom...
Deva tujea namvar
vepar korchea angddink
bohixkar ghaln ailam...!

mojea gamvant...
Mettam mettanim
zatim katinchi khatodd...
Somoddtechi guspodd...
Bhavarthachi usmodd ....
Giraki pixe...
Dekun deva
tuka aslear khuxi...
Tujea namvar hamvem
hea mojea kallzant
'ek angodd' ugaddlear koxi..?!

******

- Chikka Panglla. [Dec, 2019]

 

Chikka Panglla: likhnne namvar kovita boromvcho ’hormon rain menddonsa’, ailevar konknni sahitant bhorvoso uttoyil'leant hakai hamv lekhtam. Edoll‌chch aplea kovitechea protibhedhvarim konknni kovitaxetant oplench sthan thir kel'lo ’chikko’. Konknnentlo bhollvont kovi zamvchi khunnam hachethoim mhaka dixttik poddtana mhozo axavad itlochch - toxench zamv.

[कविता] आंगडी...! [- चिक्क पांगळा]

ह्या संसारांत आदिमागां थावन आज पासोन ही रिवाज चाल्तेर आसा. वेस बदल्ल्यात रूप बदल्लां रीत बदल्ल्या पूण ही दळदीर नीत तीच देकून अजून पासोन कविचीं उत्रां समाजेंत जियेतेल्याक जिरवंक त्रास जातात. हे वर्ग-भेद, हे देवांचे दंदे चलयतेले अजून मनशापणाचो भोंगोसतोळ करून आसात आनी मनीस अजून हें येमकोंड‌च जिवीत म्हळ्ळेपरीं करून दीस सारून आसात.

चिक्क पंगळा एक संवेदनात्मक चिंत्पाचो कवी. ताची काव्याळ नदर गुंडायेची जाल्ल्यान ताच्या कवितेंनी इमाजेरुपार ताणें उटंवचे विचार खरेच जावन समाजीक अर्सो धर्तात म्हणच्याक ही कविता गवाय दीत. बाकिचें वोरावंक/नेरावंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] आंगडी...! [- चिक्क पांगळा]

आंगडी...!

मोज्या गांवांत
मोज्या मोनांत
शिकपी म्हणचो हांव
भायर सरलों
कुडी आनी अत्म्या भुकेक
ओकात दिंवच्या आंगडीं सोदनेर...

वेच्या वाटेर...
दिसले सबार आंगडी
नाना "देवां" तकले नांवाचे...
पयलो दान मान
तांकांच दिव्यां म्हणोन...

ऊंच निंच ताकचे
ताकड्या आंगडी रिगलों...
गल्ल्यार बसलले
देवाचीं मुकडीं न्हेसोन
बोरो खोटो
सर्ग येमकोंड
संसारिंच मापचें पळेवन
ओट्टे ताकडेंक
पाट घुंवडावन आयलों...!


बणां रंगांचो
इसतिहार दिंवचे
बावट्यां आंगडी गेलों...
आंगडी भितर रंगीन
रसत्याक देंवताच
तांबडे जांवचे पळेवन
सुटके बावट्याक मात्र
मोलाक घेवन आयलों..!


अडवारलां म्हणोन अंबेंवचे
मासा आंगडी पावलों...
पाप वास्राक
आंगडी मुकार बांदून
गायराक पाटल्या दारान
मोसान विकचें पळेवन
एक भाटी शेण
आरावन हाडन आयलों...!


जाण्वाय वांटचे
बुकांचे आंगडी रिगलों ...
शिकपी वाचप्यांक
हाळू धलवन
आंगडी सालांतूच
निदावचें पळेवन
मोज्या पिल्यांक
तुंतुरू, बालमंगळ
उसण्याक घेवन आयलों...!

***

आंगडे भोंवडी संपवन
गोमटी वांकडी करून
घरा पाटीं आयलों...
देवा तुज्या नांवार
वेपार कर्च्या आंगडिंक
बहिषकार घालन आयलां...!

मोज्या गांवांत...
मेटां मेटानीं
जातीं कातिंची खातोड...
समडतेची गुस्पोड...
भावार्थाची उस्मोड ....
गिराकी पिशे...
देकून देवा
तुका आसल्यार खुशी...
तुज्या नांवार हांवें
ह्या मोज्या काळजांत
'एक आंगड' उगाडल्यार कशी..?!

******

- चिक्क पांगळा. [दसेंबर, २०१९९]

 

चिक्क पांगळा: लिखणे नांवार कविता बरंवचो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आयलेवार कोंकणी साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ‌च्च आपल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारीं कोंकणी कविताशेतांत अपलेंच स्थान थीर केल्लो ’चिक्क’. कोंकणेंतलो भळवंत कवी जांवची खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टीक पडताना म्हजो आशावाद इतलोच्च - तशेंच जांव.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]