ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಗುಲಾಬಾಚೊ ಕಾಂಟೊ  [- ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ]

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲೊಬ್ ಆಸಾ ಕಾಂಟೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಘಾಲುನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ತರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರೂಪಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಗುಲೊಬ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀತ್ ಕಾಂಟೆ ವಿಘ್ನಾಂಚಿ ಕುರುಃ ದೀತ್ ಪುಣ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರ್ಚಿ.

ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚೊ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಫುಲ್-ಕಾಂಟೊ, ಸೊಭಾಯ್-ಶೃಂಗಾರಾಚೆರ್ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಕಮ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಗುಲಾಬಾಚೊ ಕಾಂಟೊ [- ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ]

ಗುಲಾಬಾಚೊ ಕಾಂಟೊ

ಮೊಗ್ರಿ ಜಾಯೂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ
ಜ್ಯುಸ್ತ್ ಗುಲಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲೆ
ಪಾವ್ಸಾಬಗರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ನಾ ಖರೆಂ
ಪೂಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಹಿಸ್ಪಾಭಾಯರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಳ್ಯೊಚ್ ಕುಸ್ತಾ
ಜಾತ್ರೆತ್ಲ್ಯಾ ಹೊಮ್ಖಣಾಂತ್ ಮಾತ್
ಎಕಎಕದಾಂ ಟವ್ಟವೀತ್ ಫುಲ್ತಾ
ಜಾಯೂಕ್ ಸಾಮ್ಕೆಂ ಪಟ್ಲೆಂ ಮೊಗ್ರೆಚೆ
ಉಟಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್
ತಾಚೊಯ್ ಮಳೊ ಘುಸಮ್ಟ್ಟಾ
ವತ್ ಕೆನ್ನಾ ಯೆತ್ಲೆ ತಾಚಿ
ತಾಕಾಯ್ ಉಮ್ಳಶೀಕ್ ಆಸ್ತಾ
ಗುಲಾಬ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಲ್ಹವು ಕಡ್ಸಲೊ
ಪಾವ್ಸ್ ಆಸುಂ ವಾ ಗೀಮ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಕಾಂಟೆ
ಕೊಣಾಕೂಚ್ ತೊಪ್ನಾತ್
ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೂಯ್ ಲೊಕ್
ಗುಲಾಬಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ರಂಗಾಚಿ
ತೊಖ್ಣಾಯೂಚ್ ಕರ್ತಾತ್
ತೆಂಚ್ ಯೆವ್ಜೂನ್ ಯೆವ್ಜೂನ್
ಆಪ್ಲೆಭಿತರ್ ಮುರ್ಗುಟಲೊ
ವಾರ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಧೊಲ್ಲೊ
ತೆವ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೊಣ್ ವತಾಲೊ
ತಾಚೊ ನವೊತಾಲ್ಲ್ ಬುಶ್ಕೊಟ್
ಗುಲಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಫಾರಾವ್ಲೊ

- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ [ಒಕ್ಟೋಬರ್, 2019]

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತಾ, ಕಥಾ, ಅಣ್ಬವ್ ಸಾಹಿತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

[kovita] Gulabacho Kantto [- Udoi Mhambro]

Hangasor gulob asa kantte asat ani zaiteo her imajeo asat. Jednam kovitechem vokl ghalun choilem tor vevegllim rupokam disunk puro. Gulob sobhayechi dit kantte vighnanchi kuruH dit punn kantteanchi mullavi zovabhdari rakvonn korchi.

Bab udoi mhambro somajik kallji ascho somvedon‌xill kovi mhonntoch hi kovita fokot ful-kantto, sobhai-xringaracher gunt‌l'li kovita nhoi bogor somajik songtencher vinnlea ani zaite mister attapta ani te mister suttomvchem kom' tujer soddtam

- Som

[kovita] Gulabacho Kantto [- Udoi Mhambro]

Gulabacho kantto

mogri zayuk sangtale
jyust gulabachea kanar poddle
pausabogor amche zaina khorem
punn paus hispabhair poddlear
mhojeo kolleoch kusta
zatretlea homkhonnant mat
ekekodam ttouttovit fulta
zayuk samkem pottlem mogreche
uttongarachea pausant
tachoi mollo ghusomtt'tta
vot ken'na yetle tachi
takai umlloxik asta
gulab thoinchean lhovu koddsolo
paus asum va gim'
aplea fulanche kantte
konnakuch topnat
toplearuy lok
gulabachea ruprongachi
tokhnnayuch kortat
tench yeuzun yeuzun
aplebhitor murguttolo
varear boro dhol'lo
teutten eklo konn votalo
tacho novotal'l buxkott
gulabachea kantteak faraulo

- Udoi Mhambro [Oct, 2019]

 

Udoi Mhambro: G§ycho ek namnnecho lekok, kovi, vauraddi toxench podam ghoddnnar. ’Hai Saibha’, ’Monxachea Sodhant’ hache edoll porgott zal'le buk. Kovita, kotha, onnbou sahit boromvcho ho ek konknni vauraddi toxench chintpi zaunaschea hachea kovitencher mumbomyt ’Kovitapatth’ kamasallant odhyoin chol'lam.

[कविता] गुलाबाचो कांटो [- उदय म्हांबरो]

हांगासर गुलोब आसा कांटे आसात आनी जायत्यो हेर इमाज्यो आसात. जेदनां कवितेचें वोकल घालून चोयलें तर वेवेगळीं रूपकां दिसुंक पुरो. गुलोब सोभायेची दीत कांटे विघ्नांची कुरूः दीत पूण कांट्यांची मुळावी जवाभदारी राकवण कर्ची.

बाब उदय म्हांबरो समाजीक काळजी आसचो संवेदन‌शीळ कवी म्हणतच ही कविता फकत फूल-कांटो, सोभाय-शृंगाराचेर गुंत‌ल्ली कविता न्हय बगर समाजीक संग्तेंचेर विणल्या आनी जायते मिसतेर आटाप्ता आनी ते मिसतेर सुटंवचें कम तुजेर सोडतां

- सं

[कविता] गुलाबाचो कांटो [- उदय म्हांबरो]

गुलाबाचो कांटो

मोगरी जायूक सांगताले
ज्युस्त गुलाबाच्या कानार पडले
पावसाबगर आमचे जायना खरें
पूण पावस हिसपाभायर पडल्यार
म्हज्यो कळयोच कुसता
जात्रेतल्या होमखणांत मात
एकएकदां टवटवीत फुलता
जायूक सामकें पटलें मोगरेचे
उटंगाराच्या पावसांत
ताचोय मळो घुसमट्टा
वत केन्ना येतले ताची
ताकाय उमळशीक आसता
गुलाब थंयच्यान ल्हवू कडसलो
पावस आसूं वा गीम
आपल्या फुलांचे कांटे
कोणाकूच तोपनात
तोपल्यारूय लोक
गुलाबाच्या रुपरंगाची
तोखणायूच करतात
तेंच येवजून येवजून
आपलेभितर मुरगुटलो
वार्‍यार बरो धोललो
तेवटेन एकलो कोण वतालो
ताचो नवोताल्ल बुशकोट
गुलाबाच्या कांट्याक फारावलो

- उदय म्हांबरो [ओकटोबर, २०१९]

 

उदय म्हांबरो:  गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक. कविता, कथा, अणबव साहीत बरंवचो हो एक कोंकणी वावराडी तशेंच चिंत्पी जावनासच्या हाच्या कवितेंचेर मुंबंयत ’कवितापाठ’ कामासाळांत अध्ययन चल्लां.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕವಿತಾ-ಕುಡ್ಕಾಂ|कविता-कुडकां

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]