ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ರಿತೊ ಘೊಂಟೆರ್ [- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ]

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ತಾ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಹಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆಂಪಾದ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ ಬದಲ್ನಾ, ದರ್ಯೊ ಬದಲ್ನಾ, ವಾರೆಂ ಬದಲ್ನಾ, ಬದಲ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮಿಚೆರ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಶಯ್ಲಿ.

ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾದಿಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಅಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ತ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ವಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ರಿತಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ರಿತೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತಲ್ಯಾ ಮಾಳಯೆರ್ ಯಾದಿಂಕ್ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಸ್ತ್-ಸಂಯಮ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾಚ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭಿಂ ಜಾತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ. ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತುಜೊ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ರಿತೊ ಘೊಂಟೆರ್ [- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ]

ರಿತೊ ಘೊಂಟೆರ್

ಘರ್ ಅಖ್ಖೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆತಾಂ
ಭುರ್ಗಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ ವ್ಹಡ್
ಕುಡೀನ್ ಕುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರಿತಿ
ಯಾದೀಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಚಡ್

ಯೊ ಎಕ್ದಾ, ಪಳೊವ್ನ್ ವಚ್
ಕಶಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಆವ್ಹೊಂತಾದ್
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾನ್ನ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಲ್ಯಾಂತ್

ಮೆಳ್ಟಾ ಆತಾಂ ಖೂಪ್ ಸವ್ಡ್
ನ್ಹಿದುಂಕ್ ಲೆಗೀತ್ ವೆಗ್ಳಿ ಖಾಟ್
ನ್ಹೀದ್ ಪುಣೂನ್ ಪಡ್ಟಾ ಖಂಯ್?
ಖಾಟೀಕ್ ಫಕತ್ ತೆಂಕ್ತಾ ಫಾಟ್

ಆತಾ ಖೂಪ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲಾ
ಮೆಳತ್ ಥಂಯ್ ಲುಗಾರ್
ಕುಡಿಯ್ ಆಸಾತ್ ರಿತ್ಯೊ
ರೀತಿಚ್ ಆಸಾ ಆರ್ಮಾರ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಮಾನ್ ಜಾಗ್ಚೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್
ಕಿದೆಂಚ್ ನಾ ಅಸ್ತಾವ್ಯಸ್ಥ್
ಪುಣೂನ್ ಆತಾಂ ಸೊಸುಂ ನಜೊ
ಇತ್ಲಿ ಕಡಕ್ ಹಿ ಶಿಸ್ತ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಪತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕಶೆಂ
ಪಡ್ಡೊ ಪಡ್ಲಾ ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಯಾದಿ ಪುಣೂನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸಾತ್
ಸುಗೂರ್ ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್

***

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ. [ಒಕ್ಟೋಬರ್, 2019]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ ಹಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಜಮೊ ’ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವಿ ಸಕತ್ ಭರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

[kovita] Rito Ghontter [- Urjita Bhobe, Goa]

Dis gel'leporinch somsar bodolta. Bodlaunn sohoz prokria, oxem mhonnun tempadlo sureo bodolna, doreo bodolna, varem bodolna, bodolta hea pritumicher jietolo monis ani monxachim chintnam ani jivitaxoili.

Kaim tempadim ek lhan ghor eka vhodd kuttmak dadoxi zaun jieunko solisayen zatalem punn oz vhodd vhodd bhandpam asun‌yi, tea bhandpamni jiemvchim monxam bhovo thoddim va zaitim bhandpam ritinch zaun urleant.

Bai urjita bhobe g§ychi ailevar opurbhayecheo kovita boroitoleanchea mellintli. Hangasor tichea kovitent rito ghontter asa, hea ghontterantolea malloyer yadink kuddailam. Ani sorv xist-somyom' asun‌yi hea ritea ghontterant kaim tempathaun koid as‌l'lea ekekach umalleanchi suttka zamvchi dolleamsomor ubhim zatana zamvcho onbhog opurbhayecho. Ho onbhog tuzo korunk ulo ditam.

- Som

[kovita] Rito Ghontter [- Urjita Bhobe, Goa]

Rito ghontter

ghor okhkhem amkanch atam
bhurgim sogllim zalim vhodd
kuddin kudd zalea riti
yadich urleat chodd

yo ekda, polloun voch
koxim mekllim zaleant
ami dogam-i auhontad
svotontr man'neamni nhaleant

melltta atam khup soudd
nhidunk legit veglli khatt
nhid punnun poddtta khoim?
khattik fokot tenkta fatt

ata khup zago zala
mellot thoim lugar
kuddiy asat riteo
ritich asa armar

sogllem saman zagche zagear
kidench na ostauyosth
punnun atam sosum nozo
itli koddok hi xist

sogllem sopot ailam koxem
podd'ddo poddla khorem mhollear
yadi punnun bandun asat
sugur tea voilea mallear

- Urjita Bhobe, Goa [Oct, 2019]

 

Urjita bhobe: sahitik obhiruch aschi g§ychi urbheunt kouyotri hi. Kovisom'mellonamni ti kareall. Her bhasentlim kovita soit vaschi obhiruch aschea hicho fuddlod kovitozomo ’urzasrot’ porgott zala. Konkonni kovitemni novi sokot bhorche dixen bai urjita vaur korun asa. Poinnari-viz sahitik spordho 2018 cher hichea kovitek dusrem inam' labhlam.

[कविता] रीतो घोंटेर [- उर्जिता भोबे]

दीस गेल्लेपरिंच संसार बदल्ता. बदलावण सहज प्रक्रिया, अशें म्हणून तेंपादलो सूऱ्यो बदलना, दऱ्यो बदलना, वारें बदलना, बदल्ता ह्या प्रितुमिचेर जियेतलो मनीस आनी मनशाचीं चिंत्नां आनी जिविताशयली.

कांय तेंपादीं एक ल्हान घर एका व्हड कुटमाक दादोशी जावन जियेवंक सलीसायेन जातालें पूण अज व्हड व्हड भांदपां आसून‌यी, त्या भांदपांनी जियेंवचीं मनशां भोव थोडीं वा जायतीं भांदपां रितिंच जावन उरल्यांत.

बाय उर्जिता भोबे गोंयची आयलेवार अपुर्भायेच्यो कविता बरयतल्यांच्या मेळिंतली. हांगासर तिच्या कवितेंत रितो घोंटेर आसा, ह्या घोंटेरांतल्या माळयेर यादिंक कुडायलां. आनी सर्व शिसत-संयम आसून‌यी ह्या रित्या घोंटेरांत कांय तेंपाथावन कयद आस‌ल्ल्या एकेकाच उमाळ्यांची सुटका जांवची दोळ्यांसमोर उभीं जाताना जांवचो अनभोग अपुर्भायेचो. हो अनभोग तुजो करुंक उलो दितां.

 - सं

[कविता] रीतो घोंटेर [- उर्जिता भोबे]

रीतो घोंटेर

घर अख्खें आमकांच आतां
भुरगीं सगळीं जालीं व्हड
कुडीन कुड जाल्या रिती
यादीच उरल्यात चड

यो एकदा, पळोवन वच
कशीं मेकळीं जाल्यांत
आमी दोगांय आव्होंताद
स्वतंत्र मान्न्यांनी न्हाल्यांत

मेळटा आतां खूप सवड
न्हिदुंक लेगीत वेगळी खाट
न्हीद पुणून पडटा खंय?
खाटीक फकत तेंकता फाट

आता खूप जागो जाला
मेळत थंय  लुगार
कुडिय आसात रित्यो
रीतिच आसा आरमार

सगळें सामान जागचे जाग्यार
किदेंच ना अस्ताव्यस्थ
पुणून आतां सोसुं नजो
इतली कडक ही शिस्त

सगळें सोपत आयलां कशें
पड्डो पडला खरें म्हळ्यार
यादी पुणून बांदुन आसात
सुगूर त्या वयल्या माळ्यार

- उर्जिता भोबे [ओकटोबर, २०१९]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आसची गोंयची उर्भेवंत कवयत्री ही. कविसम्मेळनांनी ती काऱ्याळ. हेर भासेंतलीं कविता सयत वासची अभिरूच आसच्या हिचो फुडलद कवितजमो ’उर्जास्रोत’ पर्गट जाला. कोंकणी कवितेंनी नवी सकत भर्चे दिशेन बाय उर्जिता वावर करून आसा. पयणारी-वीज साहितीक स्पर्धो २०१८ चेर हिच्या कवितेक दुस्रें इनाम लाभलां.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]