ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಾಣಿ...! [- ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ.]

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾಸತ್ ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಕವಿತ್ವ್ ವ್ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಕಾರಣ್ ಜಾತಿತ್, ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ ದಿಸ್ತಾ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಝಳ್ಕತಾ.

ಪಾಂಗ್ಳಾಚೆ ಕಳೆ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೆ ನಳೆ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ಹೆಂ ಬಜಾರಿಕರಣ್ ಉತರ್ ತರ್ ಎಕಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂತ್ ಎಕಾ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಭಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ, ವ್ಹಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಸುಡ್ಲೆಲೆಂ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳಾಚೆರ್ ತೊ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಚಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಖರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಾಣಿ...! [- ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ.]

ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಾಣಿ...!

ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್
ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ದಿಸಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್
ಉಣಿ ಜಿಣಿ....
ಕುಳ್ವಾರಾ ಕುಳ್ಯೆ ಹಾತಾಂಕ್
ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮೊಜಿಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿ...!

***

ಮತ್ಲಬಿ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್
ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೆಂ
ಫುಲ್ಲೆಲೆಂ ಫುಲ್ ತೆಂ
ಆಲ್ತಾರಿರ್ ತರೀ ಸೊಬ್ತಿಂ
ಪಾಯ್ನೆಲಕ್ ತರೀ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಿಂ
ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳವ್ನ್
ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ದೀವ್ನ್ ಮೆಲೆಂ....!

***

ಲಗ್ನಾ ಋತು...
ಮೊಜೊ ಹಾರ್ ಜಾಲೊ
ಮೊಗಾ ಪಕ್ಕಿಂಚ್ಯಾ
ಗಳ್ಯಾನಿಂ ಸೊಬ್ಲೊ
ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಚೆಂಡು ಮೊಜೊ
ಶೆಂಡ್ಯಾನಿಂ ಮಾಳುಂಕ್
ಕುಡ್ಕೆ ವಾಂಟೊ ಕೆಲೊ...

ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್...
ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್
ಮೊಜೆರ್ ಲೊಳೊನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿರ್ಡುನ್ ಮುಡ್ಡುನ್
ತುಮ್ಚೊ‌ ಫಾಯ್ದೊ
ಮೊಜೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲೊ...!

***

ಫಿರ್ಗಜಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್...
ದೆವಾ ಆಂಗಾ ಪಾಯಾಂಕ್
ಸೊಭಾಜೆ ತರ್
ಧವ್ಯಾ ದೊರಾಚೆಂ
ವಾವ್ಳೆ ಗುಳ್ಕೆಂ
ಪಡಾಜೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್...

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವರ್ತಾತ್
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾತ್
ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಡೊನ್ ಕಿತೆಂ  ಫಾಯ್ದೊ ...
ಬಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆರಾವ್ನ್
ಇಗರ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ
ಮಾಡಾ ಮುಳಾ ಉಡಯ್ತಾತ್...!

***

ಢಂಯ್... ಢಂಯ್...
ಘಂಟ್ ರಡ್ಲಿ...
ಭೋವ್ಶಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್
ಸರ್ಗಿಂಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ...
ಉಟಾ ಉಟಿಂ
ಅಟ್ಟಿಂ ಮೊಜಿಂ
ದುಖಾ ಝರಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ
ಬಿಡಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ...

ಕಾಂಕ್ರಿಟಿ ಪಾಕ್ಯಾ ಭಿತರ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟಿ
ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್
ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದುಲ್ಲೊ...
ತಾಚೆರ್ ಸೊಡಾವ್ನ್
ಪೆಟೆಕ್ ಖಿಳಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್
ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೆಕಾ ವರ್ಗಾನ್
ಧುಂಪಾವ್ನ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ...
ತಾಕಾಯ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ...
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ...
ಫರಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್...
ತಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್....
ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ರ್...!

***

ಇಮಾನಾರ್ ಬಸಾಜೆ
ಸಾತ್ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲೊ
ಪರ್ಗಾಂವ್ ಪಳೆಜೆ
ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಫುಲಾ ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲಿ...
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಚಿ
ಪರ್ದೆಶಿಂ ಜಾಲಿ ಬಲಿ...

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ರಾಸ್‌ ಗಾಲೆಂ...
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಂತ್ರಾ
ದಾಂತಾನಿಂ ಚಾಬಾಯ್ಲೆಂ...
ಮೊಜೊ ರೋಸ್ ಪಿಳುನ್
ಸಿಸ್ಲೆಂತ್ ಕುಡಾವ್ನ್
ದೇಸಿ ಪರ್ಮಳಾಕ್
ವಿದೇಶಿ ಲೇಬಲ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್
ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟಾರಾಂತ್
ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ...!!

***

- ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ. [ಒಕ್ಟೋಬರ್, 2019]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

[kovita] Mogrea kanni...! [- Chikka Panglla]

Kanoddi lipient kovita boroiteleancho sonkho choddlasot punn tantum kovitv vhaddlam mhonnunk dhoir gheunko bhovo thodde karonn zatit, tantum mhaka eklo chikko panglla dista. Opurbhayechi nodor ani bhovo somvedonatmok chintop hachea kovitechea ekeka koddveamni zhollkota.

Pangllache kolle ani mongllur‌che nolle dex‌bhor famad. Hem bozarikoronn utor tor eka kovichea somvedonant eka mogreachea jivitachea vevegllea hontar bhogunk asche attevitte, vhollvolle, kollvolle ani koxem kollea thaun pisuddlelem ful zaun bavon vecheadhim zamvchea bhongostollacher to utramni sangun vetastam, tachea utram pattlean lipun aschea imajinchim rupnnim khorinch zaun sovalam kortat.

Hea kovitechi sobhai ani tank mapchem kam' tukach soddtam.

- Som

[kovita] Mogrea kanni...! [- Chikka Panglla]

Mogrea kanni...!

zolma thaun
mornna poreant
disachem auk
unni jinni....
Kullvara kullye hatank
pormoll dimvchea
mojich hi kanni...!

***

motlobi hata thaun
dhornnik xeuttal'lem
ful'lelem ful tem
altarir tori sobtim
painelok tori umkalltim
mhonnon amydde golloun
matyek pormoll diun melem....!

***

logna ritu...
Mozo har zalo
moga pokkinchea
golleanim soblo
datto motto chenddu mozo
xenddeanim mallunk
kuddke vantto kelo...

Pavana mhonnon...
Khottlear ximpddaun
mojer lollon
mhaka chirddun mudd'ddun
tumcho‌ faido
mozo oteachar zalo...!

***

firgoji vhoddlem fest...
Deva anga payank
sobhaje tor
dhovea dorachem
vaulle gullkem
poddaje mojea golleak...

Mhakai purxamvar vortat
mhakai tokli bagaitat
mhonnon uddon kitem faido ...
Bamvchea adinch araun
igorje pattlea
madda mulla uddoitat...!

***

ddhom-i... Ddhom-i...
Ghontt roddli...
Bhouxa punegel'lea ekleak
sorgimli soirik aili...
Utta uttim
ott'ttim mojim
dukha zhori vallchea
biddarak paulim...

Kankritti pakea bhitor
soglleancho kinkratti
to eklo matr
chup chap suxegat nidul'lo...
Tacher soddaun
pettek khillailea mhakai
melkisedeka vorgan
dhumpaun simestrik dhaddlem...
Takai matyek pailem...
Mhakai matyek pailem...
Forok itlench...
Taka sokoil....
Mhaka voir...!

***

imanar bosaje
sat dorea poixilo
porgamv polleje
mhonnon sopnnel'lea mhaka
fula saukaran ttikett dili...
Gamvchea pormollachi
pordexim zali boli...

Mhaka tannim ras‌ galem...
Karkhane yontra
dantanim chabailem...
Mozo ros pillun
sislent kuddaun
desi pormollak
videxi lebol chiddkaun
uddupi sitti senttarant
chodd molak vikreak dourlem...!!

***

- Chikka Panglla [Oct, 2019]

 

Chikka Panglla: likhnne namvar kovita boromvcho ’hormon rain menddonsa’, ailevar konknni sahitant bhorvoso uttoyil'leant hakai hamv lekhtam. Edoll‌chch aplea kovitechea protibhedhvarim konknni kovitaxetant oplench sthan thir kel'lo ’chikko’. Konknnentlo bhollvont kovi zamvchi khunnam hachethoim mhaka dixttik poddtana mhozo axavad itlochch - toxench zamv.

[कविता] मोगऱ्या काणी...! [- चिक्क पांगळा]

कानडी लिपियेंत कविता बरयतेल्यांचो संखो चडलासत पूण तांतूं कवित्व व्हाडलां म्हणुंक धयर घेवंक भोव थोडे कारण जातीत, तांतूं म्हाका एकलो चिक्क पांगळा दिसता. अपुर्भायेची नदर आनी भोव संवेदनात्मक चिंतप हाच्या कवितेच्या एकेका कडव्यांनी झळकता.

पांगळाचे कळे आनी मंगळूर‌चे नळे देश‌भर फामाद. हें बजारिकरण उतर तर एका कविच्या संवेदनांत एका मोगऱ्याच्या जिविताच्या वेवेगळ्या हंतार भगुंक आसचे आटेविटे, व्हळवळे, कळवळे आनी कशें कळ्या थावन पिसुडलेलें फूल जावन बावोन वेच्याधीं जांवच्या भोंगोसतोळाचेर तो उत्रांनी सांगून वेतासतां, ताच्या उत्रां पाटल्यान लिपून आसच्या इमाजिंचीं रुपणीं खरिंच जावन सवालां कर्तात.

ह्या कवितेची सोभाय आनी तांक मापचें काम तुकाच सोडतां.

 - सं

[कविता] मोगऱ्या काणी...! [- चिक्क पांगळा]

मोगऱ्या काणी...!

जल्मा थावन
मर्णा पऱ्यांत
दिसाचें आवक
उणी जिणी....
कुळवारा कुळ्ये हातांक
पर्मळ दिंवच्या
मोजीच ही काणी...!

***

मतलबी हाता थावन
धर्णीक शेवटाल्लें
फुल्लेलें फूल तें
आल्तारीर तरी सोबतीं
पायनेलक तरी उमकाळतीं
म्हणोन आंयडे गळवन
मात्येक पर्मळ दीवन मेलें....!

***

लग्ना ऋतू...
मोजो हार जालो
मोगा पक्किंच्या
गळ्यानीं सोबलो
दाटो मोटो चेंडू मोजो
शेंड्यानीं माळुंक
कुडके वांटो केलो...

पावाना म्हणोन...
खटल्यार शिंपडावन
मोजेर लोळोन
म्हाका चिर्डून मुड्डून
तुमचो‌ फायदो
मोजो अत्याचार जालो...!

***

फिर्गजी व्हडलें फेसत...
देवा आंगा पायांक
सोभाजे तर
धव्या दोराचें
वावळे गुळकें
पडाजे मोज्या गळ्याक...

म्हाकाय पुर्शांवार वर्तात
म्हाकाय तकली बागायतात
म्हणोन उडोन कितें फायदो ...
बांवच्या आदिंच आरावन
इगर्जे पाटल्या
माडा मुळा उडयतात...!

***

ढंय... ढंय...
घंट रडली...
भोवशा पुनेगेल्ल्या एकल्याक
सर्गिंली सयरीक आयली...
उटा उटीं
अट्टीं मोजीं
दुखा झरी वाळच्या
बिडाराक पावलीं...

कांक्रिटी पाक्या भितर
सगळ्यांचो किंक्राटी
तो एकलो मात्र
चूप चाप सुशेगात निदुल्लो...
ताचेर सोडावन
पेटेक खिळायल्या म्हाकाय
मेल्किसेदेका वर्गान
धुंपावन सिमेसत्रीक धाडलें...
ताकाय मात्येक पायलें...
म्हाकाय मात्येक पायलें...
फरक इतलेंच...
ताका सकयल....
म्हाका वयर...!

***

इमानार बसाजे
सात दऱ्या पयशिलो
पर्गांव पळेजे
म्हणोन सपणेल्ल्या म्हाका
फुला सावकारान टिकेट दिली...
गांवच्या पर्मळाची
पर्देशीं जाली बली...

म्हाका ताणीं रास‌ गालें...
कार्खाने यंत्रा
दांतानीं चाबायलें...
मोजो रोस पिळून
सिसलेंत कुडावन
देसी पर्मळाक
विदेशी लेबल चिडकावन
उडुपी सिटी सेंटारांत
चड मोलाक वीकऱ्याक दवरलें...!!

***

- चिक्क पांगळा [ओकटोबर, २०१९]

 

चिक्क पांगळा: लिखणे नांवार कविता बरंवचो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आयलेवार कोंकणी साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ‌च्च आपल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारीं कोंकणी कविताशेतांत अपलेंच स्थान थीर केल्लो ’चिक्क’. कोंकणेंतलो भळवंत कवी जांवची खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टीक पडताना म्हजो आशावाद इतलोच्च - तशेंच जांव.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]