ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ]

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳ್, -ಕಾಳ್, ಅಂತರ್ಜಾಳ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಟಿವಿಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ಚ್ ಆತಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಹಕೀಗತೆಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಮನಿಸ್, ಮನ್ಶಾಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಇಮಾಜಿರುಪಾರ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ದ್ವಿಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ [ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್]

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್

ಫೆಸ್ಬುಕಾವೆಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್
ಪಳೊವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ
ಗಾಂವಾಂತ್ಚ್ಯಾನ್ ಧುವ್ಡೆನ್
ಘಾಲೊ ಪೊಸ್ಟ್

ಅಪುರಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಜ್ಯಾ
ಕುಕ್ಡಾನ್ ಆಜ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ
ತಾಂತಿಂ ಘಾಲ್ಯಾ

ರುಪೆಸ್ತ್ ಕುಕಡ್
ದಿಸ್ತಾ ಪೊಸ್ಟಾವೆಲ್ಯಾನ್
ಕುಕ್ಡಾಕಡೆಂನಿ ಆಸಾ
ಧವೆಂಫೂಲ್ ತಾಂತಿಂ

ಮಾಗ್ಣಿ ತಾಜ್ಯಿ
ಆಯ್ಕಲಿ ಮ್ಹೊಣ್
ದೆವಾಕಡೆಂನ್ ತೆಂ
ಉಪ್ಕಾರೂಯ್ ಮಾಗ್ತಾ

ಆತಾಂ ತಾಕಾ
ಸಮ್ಜೀಕಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ
ತಾಂತೆಚೆಂ ಭಿತೆರ್
ಜೀವ್ ಬಿ ಆಸಾ

ಮುಖಾರ್ಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ
ತಾಂತಿಂ ಫುಟೊವ್ಚೀನಾ
ತಾಂತೆಚಿ ಪೊಳಿ
ಕೆನ್ನಾ ಘಾಲ್ಚೀನಾ

ಆಪೂಣ್ ಆನಿ
ಪೊಳಿ ಖಾವಂಚೀನಾ
ಘೊವಾಕಯ್ ಮುಖಾರ್
ಖಾವಂಕ್ ದಿವ್ಚೀನಾ

2
ದೆವಾನ್ ಘಾಲೊ
ಜೀವ್ ನ್ಯು
ಆಪೂಣ್ ಜಾವ್ನ್
ಕಾಡುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ದೆವಾಚ್ಯಾನತರಿ ಅಶೆಂ
ಮ್ಹೊಣೂನ್ ಮಾಗೀರ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾವಾರ್ ತೆಂ
ಸೊಪುತೂಯ್ ಘೆತಾ

ಎಕೂಯ್ ತಾಂತಿ ತೆಂ
ಕೊಣಾಕ್ ದಿವ್ಚೀನಾ
ಪುರಾಯ್ ತಶೆಂಚ್
ಸಂಬಾಳೂನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಕುಕಡ್ ಮಾಗೀರ್
ಜೊರಾಕ್ ಬಸ್ತನಾ
ಉಬೆಕ್ ಖಾತೀರ್ ತೆಂ
ತಾಂತ್ಯೊಂ ದವ್ರತಲೆಂ

ತಾಂತ್ಯೊ ಫುಟೂನ್
ಪಿಲಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಲಿ
ಆಂಗಣ್ ಭರ್ ಅಶೆಂಚ್
ಧಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಲಿಂ

ಸಾನುಲ್ಯಾಕ್ ತಾಜ್ಯಾ
ಸಂಗಾತ್ ಖೆಳೂಂಕ್
ಕುಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂ
ಆಸ್ತಲೀಂಚ್ ಮುಂ!

ಧುವ್ಡಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತೆ
ರೊಖ್ಡೆಂಚ್ ಘೆವ್ನ್
ಪರ್ತೂನ್ ಹಾಂವೆಂ
ಲಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ


- ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಆರ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕೇರಳಾಚೆ ನಾಮಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ. ಅಕ್ಶರಾಂ (1992), ಅಕ್ಷತಾಂ (1997), ಪಂಚಯ್ತನಾ (1998), ಗುರುಚರಣಿ (2000), ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ, ಯುಗಪರಿವಾರ್ತನಂಚೊ ಯಾತ್ರಿ (2014) ಹಾಂಚೆ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ತಾರಾಬಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮ್ಹಾಪ್ಶೆಂಕಾರ್ ವೈಷ್ಯ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1996), ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1994) ಹಾಂಕಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता [पय्णारी-वीज साहितिक स्पर्ध्यांत पयलें इनाम लाभ्‌ल्ली कविता]

आयचो काळ डिजिटल काळ, ई-काळ, अंतर‌जाळ‌च आमचो उस्वास करून आमी टिविथावन मोबायलांत देंवल्यांव आनी आमचो संसार‌च आतां मोबायल जाला. बाकिचें कितेंच चिंतुंक आमचेलागीं वेळ ना. ह्या मनशा कालेतिच्या हकीगतेचेर ही कविता उभी केल्या.

मनीस, मनशाचिंतप आनी संवेदन आपल्या कवितेंनी इमाजिरुपार वापर्ची कला भोव अपुर्भायेन कर्ची श्याथी आसच्या बाब आर. एस. भासकराची ही कविता २०१८ इस्वेंत पयणारी आनी वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय द्विलिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत पयलें इनाम आपणायिल्ली जावनासा. ह्या कवितेचो स्वाद चाकुंक आतां तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] फॆस्‌बुक [आर. एस. भास्कर]

  फॆस्‌बुक


फेसबुकावेल्यान आज
पळोवक मेळ्ळो
गांवांतच्यान धुवडेन
घालो पोस्ट

अपुरबायेच्या ताज्या
कुकडान आज
पयलें पावटी
तांतीं घाल्या

रुपेस्त कुकड
दिसता पोस्टावेल्यान
कुकडाकडेंनी आसा
धवेंफूल तांतीं

मागणी ताज्यी
आयकली म्होण
देवाकडेंन तें
उपकारूय मागता

आतां ताका
समजीकाय आयल्या
तांतेचें भितेर
जीव बी आसा

मुखारच्यान तें
तांतीं फुटोवचीना
तांतेची पोळी
केन्ना घालचीना

आपूण आनी
पोळी खावंचीना
घोवाकय मुखार
खावंक दिवचीना

2
देवान घालो
जीव न्यू
आपूण जावन
काडूं कित्याक?

देवाच्यानतरी अशें
म्होणून मागीर
देवाच्या नावार तें
सोपुतूय घेता

एकूय तांती तें
कोणाक दिवचीना
पुराय तशेंच
संबाळून घेतलें

कुकड मागीर
जोराक बसतना
उबेक खातीर तें
तांत्यों दवरतलें

तांत्यो फुटून
पिलां भायर सरतली
आंगण भर अशेंच
धावन भोंवतलीं

सानुल्याक ताज्या
संगात खेळूंक
कुकडा पिलां
आसतलींच मूं!

धुवडी सांगताले ते
रोखडेंच घेवन
परतून हांवें
लयक मारलें

- आर. एस. भास्कर [अगॊस्त, २०१९]

 

आर. भासकर शेट्टी: केरळाचे नामणेचे कोंकणी कवी. अक्षरां (१९९२, अक्षतां (१९९७), पंचयतना (१९९८), गुरुचरणी (२०००), चिनू मिनू चानो, युगपरिवार्तनंचो यात्री (२०१४) हांचे पर्गट‌ल्ले कविताजमे. ताराबायी विषणू म्हापशेंकार वैषय भारती पुरसकार (१९९६), कोंकणी भाशा प्रचार सभा पुरसकार (१९९४) हांकां येदोळ मेळ‌ल्ले पुरसकार.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]