ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ]

ಜಿವಿತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾದ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ಸಂಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಬರೊ ನಿಯಾಳ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೊ ಗಾಂವ್ ತೆ ಗಾದೆ ಬೆಟಾಂ ಆನಿ ಕೊಸ್ಚಿಂ ಜೊತಾಂ ಘೊಳ್ಚೆ ಶೆತ್ಕಾರ್, ಕುಲ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕವಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಹ್ಯಾ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಗಮ್ತಾ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ದ್ವಿಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸೊಬೀತ್- ಮ್ಹೊವೆ ದೀಸ್  [ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್]

ಸೊಬೀತ್- ಮ್ಹೊವೆ ದೀಸ್


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಯಾದ್
ಶೆಣಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್
ತರ್ತರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂ- ಭಾಟಾಂತ್
ಕುಳ್ವಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಕಶ್ಟಿ ಹಾತ್
ಪೆಟಿಲ್ಲೆಂ ಆಂಗಣ್
ಸಾರತ್ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ , ಶಿತೊಡೊ
ವಿಣಿಲ್ಲಿ ದಾಳಿ - ಹಾಂತೊರ್
ಉಕ್ಡ್ಯಾ ಭಾತಾಂತ್ ಮಾರಿಲ್ಲೊ ಚಾಳೊ
ಹಾಂಬೆರ್ ಘಾಲ್ಪಿ ಗೊರ್ವಾಂ
ತಣಾಚೆ ಕುಡೆ , ಭರೆ
ರಂವ್ಥ್ ಕರ್ತನಾ
ದುದಾಚೆ ಫುಟ್ಪಿ ಝರೆ
ಹಾಣ್ಯಾಂತಲೆಂ ಕಡ್ಕಡೀತ್ ಉದಕ್
ಪೆಟಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗಳ್ಯಾಂಚಿ ಭರ್
ಭಾಜಿಲ್ಲಿಂ ಕಣ್ಗಾಂ ,ಧೊಣ್ಸಾಂ
ಕಾಜೂಚೆ ಹುನ್ಹುನೀತ್ ಗರ್
ಅಡುಳಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾನ್
ದೆವ್ಪಿ ತಾಪ್
ಕೊಡುಲಿಂಬು , ಕಿರಾಯ್ತ್ಯಾಚಿ ಗುಳಿ
ಥಂಡೆಕ್ ಬಸ್ತಾ ಚಾಪ್
ಶೆತಾಂತಲೆ ದಿಫ್ಳೆ
ಕಿಲ್ಲಲ್ಲೊ ತರ್ವೊ-ಭಾತ್
ರೊಪಿಲ್ಲೆ ಥಾಮ್
ಪಾಂಚ್ವೆಂಚಾರ್ ಲ್ಹಾರೆವ್ಪಿ ಶೆತ್
ಗಾಳೀಂತಲೆ ಮ್ಹುಟ್ಟೆ ರೊಸಾಳ್
ಗುಂಥಿಲ್ಲಿ ಮಾಳ್ ಹುಸ್ಕೆ ದೆಠಾರ್
ಸಾಳೀಚೆ ಕಾಂಟೆ ,ಮ್ಹಾತಾರೆ ಕೆಂಸ್
ಮೊರಾಚೆಂ ಪಾಂಖ್ , ಹಾಂಸೊ ಒಂಠಾರ್
ಸುಪಾಂತಲೆ ಆಸ್ಡಿಲ್ಲೆ ತಾಂದೂಳ್
ಪಾಟ್ಲೆ , ಕರೆ, ಸುಪ್ಲ್ಯೊ
ಅೊಜ್ಯಾನಿ ಭರಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಲ್
ಆಡ್ಸರಾಂಕ್ ಮಾರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತವ್ಲ್ಯೊ
ಕೊಯ್ತೆ, ಕೊಯ್ತುಲಾಂ, ವ್ಹಿಳೆ
ಖೊರಿಂ, ತಾಸ್ಕುದಳಿ, ಕುರಾಡಿಂ
ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತಲಿಂ ಆಳಿಂ
ಉದ್ಕಾ ಲೊಟಾಂತ್ ಬುಡೀಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ನ್ಹಯೆಂತ್ ಮಾರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಬುಚಕ್ಳ್ಯೊ
ಗರಯ್ಲ್ಲ್ಯೊ ಖರ್ಚಿ, ಮುಡ್ಡಶೊ
ಸೊದಿಲ್ಲೊ ಥಾವ್
ನುಸ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ತರೀಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾನ್ಶೊ
ಮಾಡಾಚಿ ಪೊಂಯ್
ಶೆವ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಯೀಲ್ಲಿ ಕಾತಿ
ವ್ಹಾಂವ್ಪಿ ಸೂರ್, ಭರ್ಪಿ ಮಡ್ಕೆಂ
ಕಮ್ರಾಕ್ ದಾಬ್ಣೊ, ಕಾಂತ್ರಾಂ ಆನಿ ಜತಿ
ಘರಾಂಚಿಂ ದಾರಾಂ
ಆಡಾಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಆಡೊಸ್
ಗಾಂವಾಂತಲೆ ಪಸ್ರೆ
ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ಚಾವ್ಯಾಂಚೊ ಘೊಂಸ್
ಕೊಂಕಾಯ್ಲ್ಲೆ ಆಂಬೆ
ಕಾಪೆ - ರಸಾಳ್ ಪಣಸ್
ಸಾಕ್ರಿನಾಚಿ ಗೊಡಿ
ರಸಾಳ್ ಮ್ಹೊವಾಚೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಧೊಣಸ್
ಪಿಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಿಂಚೊ
ಭಾಜೀಲ್ಲೆ ಚಿಂಚಾರೆ
ಶಿಣ್ಶಿಣಪಿ ದಾಂತ್
ಕಾಂಗಾಂಚೊ, ತಾಬುಲಫ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್
ಸಾನ್ನಧಾಪ್ಣ್ಯಾಂತಲಿಂ ಸಾನ್ನಾಂ
ವ್ಹಿರಾಂನಿ ದೊಣೆ ಶಿವಿಲ್ಲೆೆ
ಉಕ್ಡೀಲ್ಲೆ ಹೀಟ್, ಕಾಲ್ವಾಂಚೆಂ ತೊಂಡಾಕ್
ರಾಂದ್ನೀರ್ ಸುರ್ಬೂಸ್ ಶಿಜಿಲ್ಲೆಂ
ಸುಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆಗ್ಳಾಂತಲಿಂ ಸೊಲಾಂ
ಗುಠ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಡಿಲ್ಲೆಂ ಭಿಂಡೆಲ್
ಆಯ್ಕಕೂಂಕ್ ಉಣೆಂ ಯೆತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪಾರ್
ನುಸ್ತೆಂ ತಳ್ಪಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ತೆಲ್
ಆಂಬೆ ಕಾಡ್ಪಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ
ಶೆಲಾವ್ಣೆಂ , ಶೆಲ್
ಆಫೊಂಸ್, ಕುಲಾಸ್, ಶಾವೆರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್
ರುಚೀಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತೆ ಗೊಡಾ ಮೆಲ್
ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತಲೆ ದೀಸ್
ಮ್ಹೊಂವೆ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಬೀತ್
ಗಾಂವಾನ್ ಸಾಂಬಾಳೀಲ್ಲಿ
ಗಿರೆಸ್ತ್ , ಉರ್ಬೆನ್ ಭರೀಲ್ಲಿ ರೀತ್

- ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ತಾಂಬ್ಶಿ’, ’ನವಿದಾದಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್’ (ಶಿಕ್ಷಕ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್), ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಖಾತಿರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಧಾರಾವಳ್), ’ರಂಗ್ಪೆಳ್’ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ/ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता [पय्णारी-वीज साहितिक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें इनाम लाभ्‌ल्ली कविता]

जिवीत मुकार गेल्लेपरिंच कवितेच्या थोड्याच उत्रांनी पाटीं ऊर‌ल्ल्या तेंपादल्या यादिंक संगीं व्हरुंक जायना तर‌यी एक बरो नियाळ काडची सकत ह्या कवितेंत दिसता. तो गांव ते गादे बेटां आनी कोसचीं जोतां घोळचे शेत्कार, कुल्कार आनी भाटकार सर्व दीस गेल्लेपरिंच हळतार माज्वोन वचोन आसा तें सर्व ह्या कवितेंत जिवें कर्चें प्रेतन कवीन केल्लें दिसून येता.

वृत्तेन शिक्षक जावनासचो बाब मनोज कामत ह्या कलेंत माहीर म्हणून ताचीं कविता वाचताना गमता. २०१८ इस्वेंत पयणारी आनी वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय द्विलिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें इनाम आपणायिल्ली ही कविता वाचुंक आनी ताचो स्वाद चाकुंक तुका आपोवणें दितां.

- सं

[कविता] सोबीत- म्होवे दीस  [मनॊज कामत]

सोबीत- म्होवे दीस


म्हज्या गांवची याद
शेणिल्ल्या उगडासांचो सांगात
तरतरिल्ल्या शेतां- भाटांत
कुळवाड्यांचो कश्टी हात
पेटिल्लें आंगण
सारतल्लें शेण , शितोडो
विणिल्ली दाळी - हांतोर
उकड्या भातांत मारिल्लो चाळो
हांबेर घालपी गोरवां
तणाचे कुडे , भरे
रंवथ करतना
दुदाचे फुटपी झरे
हाण्यांतलें कडकडीत उदक
पेटिल्ल्या इंगळ्यांची भर
भाजिल्लीं कणगां ,धोणसां
काजूचे हुनहुनीत गर
अडुळशाच्या पाल्यान
देवपी ताप
कोडुलिंबू , किरायत्याची गुळी
थंडेक बसता चाप
शेतांतले दिफळे
किल्लल्लो तरवो-भात
रोपिल्ले थाम
पांचवेंचार ल्हारेवपी शेत
गाळींतले म्हुट्टे रोसाळ
गुंथिल्ली माळ हुसके देठार
साळीचे कांटे ,म्हातारे केंस
मोराचें पांख , हांसो ओंठार
सुपांतले आसडिल्ले तांदूळ
पाटले , करे, सुपल्यो
अोज्यानी भरिल्ले नाल्ल
आडसरांक मारिल्ल्यो तवल्यो
कोयते, कोयतुलां, व्हिळे
खोरीं, तासकुदळी, कुराडीं
माडा मुळांतलीं आळीं
उदका लोटांत बुडील्ली माडी
न्हयेंत मारिल्ल्यो बुचकळ्यो
गरयल्ल्यो खर्ची, मुड्डशो
सोदिल्लो थाव
नुस्त्यान तरतरील्ल्यो मानशो
माडाची पोंय
शेवकांक लायील्ली काती
व्हांवपी सूर, भरपी मडकें
कमराक दाबणो, कांतरां आनी जती
घरांचीं दारां
आडांब्यांचो आडोस
गांवांतले पसरे
पितुळच्या चावयांचो घोंस
कोंकायल्ले आंबे
कापे - रसाळ पणस
साकरिनाची गोडी
रसाळ म्होवाचें शिजता धोणस
पिकिल्ल्यो चिंचो
भाजील्ले चिंचारे
शिणशिणपी दांत
कांगांचो, ताबुलफळ्याचो सांगात
साननधापण्यांतलीं सान्नां
व्हिरांनी दोणे शिविल्लेे
उकडील्ले हीट, कालवांचें तोंडाक
रांदनीर सुरबूस शिजिल्लें
सुकत घाल्लीं आगळांतलीं सोलां
गुठयाचें काडिल्लें भिंडेल
आयककूंक उणें येतल्याक ओपार
नुस्तें तळपाक हेंच तेल
आंबे काडपी कोबलें
शेलावणें, शेल
आफोंस, कुलास, शावेर फेर्नांद
रुचीक तशेंच ते गोडा मेल
भुरगेपणांतले दीस
म्होंवे तशेंच सोबीत
गांवान सांबाळील्ली
गिरेस्त, उर्बेन भरील्ली रीत

- मनॊज कामत [अगॊस्त, २०१९]

 

मनोज नरेंद्र कामत: पाटल्या वीस वर्सां थावन कोंकणेंत बर्पां बरंवचो बाब मनोज नरेंद्र कामत वृत्तेन प्राध्यापक जावन गोयांत वसती करून आसा. ’तांबशी’, ’नविदादिचें शिकप’ (शिक्षक, पालक आनी विध्यार्थीं खातीर), ’कोंकणी’ (विध्यार्थिंखातीर शैक्षणीक आधारावळ), ’रंगपेळ’ हाचे येदोळ पर्गट‌ल्ले बूक. कवितेंक सभार इनामां/पुरसकार हाका लाभल्यात.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]