ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ]

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಚ್ನೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಆಮಿ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿಂ ರಚ್ನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಾಕೆಕ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಭೊಕಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸುರು ಜಾತಾ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಆನಿ ಧುಸ್ಪಟ್.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನಾಂವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಇಮಾಜೆರುಪಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ತ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ದ್ವಿಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಗೀದ್ ಆಯ್ಲೊ ಗೀದ್! [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಗೀದ್ ಆಯ್ಲೊ ಗೀದ್!ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಷ್ಟಿಚಿ ನದರ್
ಭ್ರಷ್ಟ್ ಮತಿಚೆಂ ಲಾರ್
ದವರ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚಿ "ಟಾರ್ಗೆಟ್"
ಮಾಸೂಮ್ಪಣಾಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್
ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುಕ್
ಗೀದ್ ಆಯ್ಲೊ ಗೀದ್...

ಕೊಂಬ್ಯೆನೊ ಚತ್ರಾಯ್
ಸಾಂಬಾಳಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್
ಪಾಕಾಟ್ಯಾ ಪಂದಾಂ ವೊಡುನ್
ಫಿಚಾರ್ ಕರಾ ದವರ್ನ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್
ವಾರ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಪಾಂಯ್ ದೊಡುನ್
ಗೀದ್ ಆಯ್ಲೊ ಗೀದ್...

ನಾ ಬಾಳ್ವತ್ ವಸ್ತುರಾ ಪರ್ದೊ
ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚೊಚ್ಚ್ ದೊರೊ
ದೇವ್ ತುಂವೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ
ಗಟ್ ಫಾತರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡಾತ್
ದೆವಾಸ್ಪಾಣಾಚೊ ವೇಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆತಾಂ
ಗೀದ್ ಆಯ್ಲೊ ಗೀದ್...

ಕೊಂಬ್ಯಾನೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಯಾ
ಪಿಲಾಂಕ್ ಉಬೊಂಕ್ ಶಿಕಯಾ
ಬೊಬೊ ಮಾರುನ್ ಗೀದಾಕ್ ಬೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್
ಆಪ್ಲಿ ತಾಕತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್
ತೆದ್ನಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್
ಗೀದ್ ದಾಂವ್ಲೊ ಗೀದ್....!

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता [पय्णारी-वीज साहितिक स्पर्ध्यांत तिसरें इनाम लाभ्‌ल्ली कविता]

ह्या संसारांत जियेंवच्या हऱ्येका रचनेक एक पात्र आसा आनी त्या पात्राक आमी संयब म्हणतांव. पूण जेदनां हीं रचनां अपल्या चालाकेक गळसून एकामेकाचीं मासां भोकावंक लाग्ताना सुरू जाता वीद वावळी आनी धुस्पट.

प्रसन्न निड्डोडी नांवार पाटल्या कांय पांतीस वर्सां थावन बरंवचो बाब हिलरी डी’सिलवा कवितेंनी इमाजेरुपार ह्या रचणेंक वापरून त्या बुन्यादिचेर कविता उभी कर्ची श्याथी आसचो. हांगासर‌यी असलेंच प्रेतन केल्लें दिसून येता. २०१८ इस्वेंत पयणारी आनी वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय द्विलिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत तिस्रें इनाम आपणायिल्ली ही कविता वाचुंक आनी ताचो स्वाद चाकुंक तुकाच उलो दितां.

[कविता]  गीद आयलो गीद! [प्रसन्न निड्डॊडी]

गीद आयलो गीद!


तीक्ष्ण दिषटिची नदर
भ्रषट मतिचें लार
दवर्न फकत्त ताची "टार्गेट"
मासूमपणाक खोटावन
थांबवंक आपली भूक
गीद आयलो गीद...

कोंब्येनो चत्राय
सांबाळा तुमच्या पिलांक
पाकाट्या पंदां वोडून
फिचार करा दवर्न पासळेंत
वाऱ्या वेगान पांय दोडून
गीद आयलो गीद...

ना बाळवत वसतुरा पर्दो
बांदुंक जाय फात्राचोच्च दोरो
देव तुंवे जांवच्या आदीं
गट फातर जायजाय पडात
देवास्पाणाचो वेल पांगूर्न आतां
गीद आयलो गीद...

कोंब्यानो एकवटीत जाया
पिलांक उबोंक शिकया
बोबो मारून गीदाक बेषटावंक
आपली ताकत सक्तेन दाकोवंक
तेदनां खंडीत साध्य म्हणोंक
गीद दांवलो गीद....!

- प्रसन्न निड्डॊडी [अगॊस्त, २०१९]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]