ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ]

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಸೆವಾ, ಮಜೂರಿ, ಕೂಲ್ ಅನಿ ದಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಜಶೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಚೆ ಅರ್ಥ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ತೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಗಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಹಕೀಗತೆಚ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಮುಳಾಚೊ ಯುವಕವಿ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ’ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ದ್ವಿಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ದಾನ್ [ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ]

ದಾನ್


ಭಾಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ದೆಂವಾ ತುಕಾ
ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಚೆಂ ದಾನ್
ಮನಾನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ
ಮನೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್

ಪೈಸೊ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾನ್
ದೆವ್ಳಾಂ ಭರುನ್ ವತ್ತಾ
ತರೀಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್
ಭಿಖಾರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ?

ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪೈಶೆಕಾರ್
ದೆವ್ಳಾನ್ ತುಝ್ಯಾ ಯೆತಾ
ಕೊಟ್ಯಾನಿ ರುಪಾಯಾ
ದಾನ್ ಕರುಂನ್ ವತಾ

ಮ್ಹಜಿ ನಾ ಈತ್ಲಿ ತಾಂಕ್
ತುಂಯ್ ಜಾಣಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಸಾ ಭಕ್ತಿ
ಬೊಲ್ಸಾಂ ಮಾತ್ ರೀಕಾಮಿ

ಹಾಡಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೂಧ್
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂರ್ ಘಾಲ್ಪಾಕ್
ದೂಧಾನ್ ತು ನ್ಹಾಂತಾ ದೆಖೂನ್
ದೆತಾ ಹಾಂವ್ ತೆ ಗರೀಬಾಕ್

ಪೈಶ್ಯಾಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿ
ದೆವ್ಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.
ಹುಂಬ್ರ್ಯಾವೆಲ್ಯಾಂನ್ ಪಾಯಾ ಪಡೂನ್
ದೆಂವಾ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ವತಾ

- ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ: ಕಾರವಾರ್ ಮುಳಾಚೊ ಯುವಕವಿ ಬಮ್ಮು ಭಾಗೂ ಫೊಂಡೆ ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಣೆ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता [पय्णारी-वीज साहितिक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें इनाम लाभ्‌ल्ली कविता]

ह्या संसारांत, सेवा, मजूरी, कूल अनी दान म्हळ्ळ्या सब्धांक जशे वेवेगळे अर्थ आसात तशेंच हे प्रकारांक सयत. पूण बदलोन वेच्या संसारांत कित्याक‌गी ह्या सब्धांचे अर्थ एकामेका मिसळोन गेल्यात‌शें भग्ता. ही कविता तेच चिंत्पाच्या बुन्यादिचेर उभी केल्या देकून कविता वाचून गेल्लेपरिंच गयरे जाल्ल्या दोळ्यां समोर हकीगतेच्यो सांकळी तुटोन पडतात आनी एक नवेंच रुपणें उभें जाता.

बम्मू भागू फोंडे कार‌वार मुळाचो युवकवी, गोंयच्या ’भांगार भुंय’ पत्रांत वावर करून आसचो. २०१८ इस्वेंत पयणारी आनी वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय द्विलिपी कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें इनाम आपणायिल्ली ही कविता वाचुंक आनी ताचो स्वाद चाकुंक तुका आपोवणें दितां.

- सं

[कविता] दान [बम्मु भागू फोंडे]

दान

भांगराच्या देंवा तुका
कितें दिवचें दान
मनान घेंवन आयला भक्ती
मनीस हांव ल्हान

पैसो आनी भांगरान
देवळां भरुन वत्ता
तरीय तुज्या मुखार
भिखारी कित्याक दिश्टी पडटा?

व्हड व्हड पैशेकार
देवळान तुझ्या येता
कोट्यानी रुपाया
दान करुंन वता

म्हजी ना ईतली तांक
तुंय जाणा म्हजी काणी
काळजांत असा भक्ती
बोलसां मात रीकामी

हाडिल्ले थोडे दूध
तुज्या पायांर घालपाक
दूधान तू न्हांता देखून
देता हांव ते गरीबाक

पैश्याकारांच्यो लागल्या लायनी
देवळांत येंवक भिरांत दिसता.
हुंबर्यावेल्यांन पाया पडून
देंवा हांव परत वता

- बम्मु भागू फोंडे [अगॊस्त, २०१९]

 

बम्मु भागू फोंडे: कारवार मुळाचो युवकवि बम्मु भागू फोंडे गोंयांत्ल्या भांगार भुंय दिसाळ्यांत रिपॊर्टर जाव्न वाव्र करुन आसा. कोंकणि साहितिक वर्तुलांत सक्रिय रितिन वाव्र करुन आसा. हाणे सभार कवितागॊश्टिंनि वांटो घेतला.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]