ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಲಾಗಿಂ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಭುರಗೆಪಣಾರ್ ಚಂದಮಾಮಾ, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ಚಂದ್ರಮಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ತೆಪಣಾರ್ ಚಂದ್ರೆಮ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲವ್ಪಾಚೊ ಲಯ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಸಂವಾದ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವೆಗಳ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಪಡದ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವೆಗಳೆಂಚ್ ಪಿಂತುರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಬಾಯ್ ಶುಭಾ ಬರಡೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಚಂದ್ರಾಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್ [ ಶುಭಾ ಬರಡ್]

ಚಂದ್ರಾಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್

ಚಂದ್ರಾ..
ಚಂದ್ರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ನಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ಚಿಕ್ಟತಾ?
ಕೃಷ್ಣಾವರಿ ತುಂ ‘ಚಂದ್ರಲೀಲಾ’ ರಚಯ್ತಾ ಕಾಯ್?
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, ನಾ..
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್
ಹ್ಯಾ ನಕೆತ್ರಾಂಚಿ ‘ನಕೆತ್ರಸಂಖ್ಯಾ’ ವಾಡಯ್ತಾಂ
***
ಚಂದ್ರಾ..
ಚಂದ್ರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಅಸೊ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂನಿ ಲಿಪ್ಲಾ?
ಲಿಪ್ಚೊರಯಾಂ ತುಕಾ ಚಾನ್ನ್ಯಾಚೊ ಭೊಗ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್?
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ..
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ನಾ ಭೊಗ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್
ಹಾಂವ್ ಫಕ್ತ್ ಪೃಥ್ವೀಚಿ ಲಜ್ ರಾಖ್ತಾಂ
***
ಚಂದ್ರಾ..
ಚಂದ್ರಾ ಕಶೆ ಆಯ್ಲೆ ತುಜೆರ್ ಹೆ ಕಾಳೆ ಡಾಗ್?
ಕೊಣೆ ತುಜೊಯ್ ಕೆಲಾ ಕಾಯ್ ಬಲ್ತ್ಕಾರ್?
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ, ರಚ್ಣಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚೊ
ಹಾಂವೂಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಸಾರ್
***
ಚಂದ್ರಾ..
ಚಂದ್ರಾ, ಉಮಾಶೆಚೆ ರಾತೀಕ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಶೆಣ್ಟಾ?
ಕಾಳ್ಖಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ತೂಂಯ್ ಪಳೂನ್ ವತಾ?
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ..
ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ನಾ, ಪುನ್ವೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಸ್ರಾವಪಾಕ್
ಕಾಳೊಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಗುರಚೊಚ್ ಪಡ್ಟಾ.
*****

- ಶುಭಾ ಬರಡ್ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2019]

 

ಶುಭಾ ಬರಡ್: ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಶುಭಾ ಬರಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯ್ಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಹಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ’ವಸುಂಧರಾ’ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

कविता

मनीस चंद्रेमालागीं वेवेगळ्या काळार संवाद चलवन आयला. भुरगेपणार चंदमामा, तर्नाट‌पणार चंद्रमा आनी जाणतेपणार चंद्रेम. आनी ह्या वेवेगळ्या काळार सयत उलवपाचो लय वेगळो. हांगासर‌यी एक असलेंच संवाद आसा पूण हांगासर प्रतिमा वेगळ्यो देकून ह्या संवादांत वेवेगळ्यो काणियो दिसतात देकून ही कविता कांय मनाच्या पडद्याचेर एक वेगळेंच पिंतूर उभें जाता.

बाय शुभा बरडेन कांय शेंभोरां वयर कविता बरयल्यात, गोंयच्या नाम्नेच्या नेमाळ्यांनी त्यो पर्गट जाल्यात. आल इंडिया रेडियोचेर कविता सादर केल्यात तशेंच सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला. हांगासर सयत एक वेगळीच कविता घेवन आयल्या आनी ह्या कवितेची सोभाय चाकुंक तुका सोडतां.

- सं

[कविता] चंद्राकडेन संवाद [ शुभा बरड ]

चंद्राकडेन संवाद

चंद्रा..
चंद्रा कित्याक तूं त्या नकेत्रांक इतलो चिकटता?
कृष्णावरी तूं ‘चंद्रलीला’ रचयता काय?
चंद्रान म्हणलें, ना..
चंद्रान म्हणलें ना, तुमच्या मोगची साक्ष जावपाक
ह्या नकेत्रांची ‘नकेत्रसंख्या’ वाडयतां
***
चंद्रा..
चंद्रा कित्याक तूं असो पानांच्या खांचिंनी लिपला?
लिपचोरयां तुका चान्न्याचो भोग घेवपाक जाय?
चंद्रान म्हणलें ना..
चंद्रान म्हणलें ना, म्हाका कळना भोग घेवपाक
हांव फक्त पृथ्वीची लज राखतां
***
चंद्रा..
चंद्रा कशे आयले तुजेर हे काळे डाग?
कोणे तुजोय केला काय बलत्कार?
चंद्रान म्हणलें ना
चंद्रान म्हणलें ना, रचणाऱ्याच्या कर्माचो
हांवूंच जावन आसा सार
***
चंद्रा..
चंद्रा, उमाशेचे रातीक तूं खंय शेणटा?
काळखाक भियेवन तूंय पळून वता?
चंद्रान म्हणलें ना..
चंद्रान म्हणलें ना, पुनवेचो उजवाड पसरावपाक
काळोख म्हाका पांगुरचोच पडटा.
*****

- शुभा बरड [एप्रिल, २०१९]

 

शुभा बरड: गोंयच्या मडगांवांत वसती करून आसची बाय शुभा बरड कोंकणी कविता बरयता. शेंबोरां वयर कविता बरयल्यात आनी गोंयच्या वेवेगळ्या नेमाळ्यांनी त्यप पर्गटल्यात. आल इंडिया रेडियोचेर कविता सादर केल्यांत तशेंच सभार कविगोश्टिंत हिणें वांटो घेतला. हिच्या कवितेंचो जमो ’वसुंधरा’ २०१५ इस्वेंत पर्गट जाला.

Kovita

Monis chondremalagim vevegollea kallar somvad choloun aila. Bhurogeponnar chondomama, tornatt‌ponnar chondroma ani zannteponnar chondrem'. Ani hea vevegollea kallar soit uloupacho loi vegllo. Hangasor‌yi ek osolench somvad asa punn hangasor protima vegolleo dekun hea somvadant veveglleo kannio distat dekun hi kovita kaim monachea poddodeacher ek vegollench pintur ubhem zata.

Bai xubha borodden kaim xembhoram voir kovita boroileat, g§ychea namnechea nemalleamni teo porgott zaleat. Al inddia reddiocher kovita sador keleat toxench sobhar kovigoxttimni vantto ghetla. Hangasor soit ek vegllich kovita gheun ailea ani hea kovitechi sobhai chakunk tuka soddtam.

- Som.

[Kovita] Chondrakodden Somvad[ Xubha Borodd ]


Chondrakodden Somvad

Chondra..
Chondra kiteak tum tea noketrank itlo chikttota?
krixnnauri tum ‘chondrolila’ rochoita kai?
chondran mhonnlem, na..
Chondran mhonnlem na, tumchea mogchi sakx zaupak
hea noketranchi ‘noketrosonkhea’ vaddoitam
***
chondra..
Chondra kiteak tum oso pananchea khanchimni lipla?
lipchoroyam tuka chan'neacho bhog gheupak zai?
chondran mhonnlem na..
Chondran mhonnlem na, mhaka kollna bhog gheupak
hamv fokt prithvichi loz rakhtam
***
chondra..
Chondra koxe aile tujer he kalle ddag?
konne tuzoi kela kai boltkar?
chondran mhonnlem na
chondran mhonnlem na, rochnnareachea kormacho
hamvunch zaun asa sar
***
chondra..
Chondra, umaxeche ratik tum khoim xenntta?
kallkhak bhieun tum-i pollun vota?
chondran mhonnlem na..
Chondran mhonnlem na, punvecho ujvadd posraupak
kallokh mhaka pangurochoch poddtta.
*****

- Xubha Borodd [April, 2019]

 

Xubha Borodd: g§ychea moddgamvant vosti korun aschi bai xubha borodd konkonni kovita boroita. Xemboram voir kovita boroileat ani g§ychea vevegllea nemalleamni typ porgottleat. Al inddia reddiocher kovita sador keleant toxench sobhar kovigoxttint hinnem vantto ghetla. Hichea kovitencho zomo ’Vosundhora’ 2015 isvent porgott zala.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ | सर्विसिंग

ಅತಿವಾಸ್ತವ್.. | अतिवास्तव..

ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]