ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತೆಚೊ ಬೆಬ್ದೊಚ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ಲೊಂ. ಕಿತೆಂ ಸಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಾಚಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಘುಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಹೊ ಕವಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್‌ಯೀ ಜಾಲೊ.

ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರಾಠಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಅಮೂರ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ (Abstract images) ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಉತ್ರಾಂತಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂನಿ ತಿಂ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್‌ಶೆರ್’ ಗವಾಯ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಅತಿವಾಸ್ತವ್ ದೈವ್‌ಗತಿ [ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ]

ಅತಿವಾಸ್ತವ್ ದೈವ್‌ಗತಿ

ವಂಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆದಿಂ
ಮಳಬ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ
ಕುಪಾಂ ವಿರಯ್ತ್
ಇಂದ್ರಧೊಣೂಚೆ ಕುಡೀಸುವಾಳೆ
ಸಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾತ್
ಆಪೊವ್ಣೆ ಧಾಡೀತ್
ವಸಂತರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಂಕ್
ಪಾಶಾಣ್ ಯುಗಾಸಾವನ್

ವಂಟಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾತ್ಕಚ್
ವಾರೆಂ ಆಡಾವ್ಲೆಂ
ಸುರು ಜಾಲೆ
ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ಯಾಂತಲೆ
ದಶಾವ್ತಾರಾಂಚೆ ಕಾಲೆ
ಆಯ್ಲೊ ಸಾಂವಾರ್
ಘುಸ್ಪಲೆ ಸಮೆಸ್ತ್
ಮಿಥಕ್ ಆನಿ ಫಿಕ್ಶನ್
ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಟಂಗಾರಾಂತ್
ನಾಚಯ್ತ್ ಖೆಳಯ್ತ್
ಧಾಲೊ- ಫುಗ್ಡಯೊ -ಶಿಗ್ಮೊ
ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಜೀಣೆಚಿ ಧುಳವ್ಡ್ ಕರೀತ್

ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾಚ್ಯಾ ದುಯೆಂಸಾನ್
ಘಾಲ್ಯೊ ಆಡ್
ತರ್ಣ್ಯೊ ಕುಡಿ
ಲೊಡ್ ಶೆಡೀಂಗ್ ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ತಾನ್ ಬಾಂದಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಖಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಕಾಂವಾಂಚೆರ್
ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಫಸ್ಕಾಂ ಪೆಟವ್ಪಿ
ಕುಡ್ಡಯಾ - ಭೆಡ್ಡಯಾ -ಶಕ್ತಿಹೀನ್
ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಕೊತಾರ್ಯಾ
ದಧೀಚಿಂಚಿ ಹಾಡಾಂ
ಮಾರೀತ್ ರಾವ್ಲಿಂ ಕರಂದಾಯೊ
ಪೂಣ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಿಸ್ರೂನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಕುಸಾಂಕಿಡೀಂಕ್ ಉರ್ಲೀನಾ ಆಸ್
ಫುಲ್ಪಾಕುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ತ್ ಉಡ್ಡಾಣಾಚಿ
ಕಾಳ್ಖ್ಯಾ ಕುಪಾಂಚಿ
ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ್ ಪಾಯಂಜೆಲಾಂ
ಬಾಂದೂನ್ ಘಾಲೂನ್
ಚಕ್ಚಕತೆ ಫ್ರೆಮಿಂತ್
ಮಳಬ್ ಆಯ್ಲೆಂ ದಾಟೂನ್
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕಾಜೂಲೆ
ಆನಿ ಸೂರ್ಯ್ ಚಂದ್ರ್ ನಖೆತ್ರಾಂ ಲೆಗೀತ್
ಘುಂವ್ಲೆ - ಲಿಪ್ಲೆ ಸೊದಿತ್
ಕಾಲ್ಚೊ ಕಾಳ್
ಕಾಲ್ಚೆ ದಿಸ್
ಕಾಲ್ಚೆ ಖೀಣ್
ಫ್ರೆಮೀಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್

- ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ [ಮಾರ್ಚ್, 2019]

 

ಶೈಲೆಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ: ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರಾಠಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಅಮೂರ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ (Abstract images) ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಉತ್ರಾಂತಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂನಿ ತಿಂ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಕವಿ. ತಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್‌ಶೆರ್’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

कविता

कांय तेंपाथावन कवितेचें आमाल सेवंक अत्रेगोन आसलों हांव ही कविता वाचून वाचून कांय कवितेचो बेब्दोच कसो दिसलों. कितें संवार ह्या कवितेंत लिपल्यात आनी येदोळ पासोन ह्या कवीक हांव कोंकणी कविंच्या मेळिंत कित्याक पळेवंक सकलोंना म्हळ्ळें लाचार‌पणाचें चिंतप मतिंत घुसलें, पूण आतां तर‌यी हो कवी आनी ह्या कविच्या कवितेंक पार्कुंक तशेंच शिकुंक आवकास लाभलो म्हळ्ळो संतोस‌यी जालो.

कांय चाळीस वर्सां थावन मराठी तशेंच कोंकणिंत कविता बरवन आयिल्लो बाब शयलेंद्र मेहता, पारंपरीक कविता न्हय बगार आधुनीक कविता बरयतेल्यांच्या पंग्तेर आसा. अमूर्त संकेत (Abstract images) अपल्या कवितेंनी गुंतून उत्रांतल्या अर्थांच्या गर्भांनी तीं लिपंवची श्याथी आसचो ताक्तेवंत कवी म्हणच्याक ताचो आयलेवार पर्गट जाल्लो कविताजमो ’सिसिफस तेंग‌शेर’ गवाय. बाकिचें मापुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] अतिवास्तव दैवगती [शैलेंद्र मेहता]

अतिवास्तव दैवगती

वंटी निर्माण जांवचेंआदीं
मळब मेकळें
कुपां विरयत
इंद्रधोणूचे कुडीसुवाळे
सजयत आपल्या आंगणात
आपोवणे धाडीत
वसंतरानांतल्या शेवण्यांक
पाशाण युगासावन

वंटी उब्यो जातकच
वारें आडावलें
सुरु जाले
आपापल्या खळ्यांतले
दशावतारांचे काले
आयलो सांवार
घुस्पले समेस्त
मिथक आनी फिक्शन
हांच्या उटंगारांत
नाचयत खेळयत
धालो- फुगडयो -शिगमो
आनी उपरांत
जीणेची धुळवड करीत

स्मृतिभ्रंशाच्या दुयेंसान
घाल्यो आड
तरण्यो कुडी
लोड शेडींग च्या निमतान बांदिल्ल्या
काळखाच्या बल्कांवांचेर
उगडासाची फस्कां पेटवपी
कुड्डया - भेड्डया -शक्तिहीन
म्हाताऱ्याकोताऱ्या
दधीचिंची हाडां
मारीत रावलीं करंदायो
पूण इतिहास विसरून गेल्ल्या
कुसांकिडींक उरलीना आस
फुलपाकुल्याच्या मुक्त उड्डाणाची
काळख्या कुपांची
चित्रविचित्र पायंजेलां
बांदून घालून
चकचकते फ्रेमिंत
मळब आयलें दाटून
स्वयंप्रकाशित काजूले
आनी सूर्य चंद्र नखेत्रां लेगीत
घुंवले - लिपले सोदित
कालचो काळ
कालचे दिस
कालचे खीण
फ्रेमीच्या उजवाडांत

- शैलेंद्र मेहता [मार्च, २०१९]

 

शैलेंद्र मेहता: कांय चाळीस वर्सां थावन मराठी तशेंच कोंकणिंत कविता बरवन आयिल्लो बाब शयलेंद्र मेहता, पारंपरीक कविता न्हय बगार आधुनीक कविता बरयतेल्यांच्या पंग्तेर आसा. अमूर्त संकेत (Abstract images) अपल्या कवितेंनी गुंतून उत्रांतल्या अर्थांच्या गर्भांनी तीं लिपंवची श्याथी आसचो ताक्तेवंत कवी. ताचो कविताजमो ’सिसिफस तेंग‌शेर’ आयलेवार पर्गट जाल्लो जावनासा.

Kovita

Kaim tempathaun kovitechem amal seunko otregon aslom hamv hi kovita vachun vachun kaim kovitecho bebdoch koso dislom. Kitem somvar hea kovitent lipleat ani yedoll pason hea kovik hamv konkonni kovinchea mellint kiteak polleunko soklomna mholl'llem lachar‌ponnachem chintop motint ghuslem, punn atam tor‌yi ho kovi ani hea kovichea kovitenk parkunk toxench xikunk aukas labhlo mholl'llo sontos‌yi zalo.

Kaim challis vorsam thaun moratthi toxench konkonnint kovita boroun ayil'lo bab xoilendro mehta, paromporik kovita nhoi bogar adhunik kovita boroiteleanchea pongter asa. Omurt sonket (Abstract images) oplea kovitemni guntun utrantolea orthanchea gorbhamni tim lipomvchi xeathi ascho takteunt kovi mhonnocheak tacho ailevar porgott zal'lo kovitazomo ’sisifos teng‌xer’ govai. Bakichem mapunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Otivastou doivgoti [Shoilendra Mehta]Otivastou Doivgoti

vontti nirmann zamvchemadim
mollob mekllem
kupam viroit
indrodhonnuche kuddisuvalle
sozoit aplea angnnat
apounne dhaddit
vosontoranantlea xeunneank
paxann yugasaun

vontti ubeo zatkoch
varem addaulem
suru zale
apaplea kholleantole
doxautaranche kale
ailo samvar
ghuspole somest
mithok ani fikxon
hanchea uttongarant
nachoit khelloit
dhalo- fugddoyo -xigmo
ani uprant
jinnechi dhulloudd korit

smritibhronxachea duyemsan
ghaleo add
tornneo kuddi
lodd xedding chea nimtan bandil'lea
kallkhachea bolkamvancher
ugddasachi foskam pettoupi
kudd'ddoya - bhedd'ddoya -xoktihin
mhatareakotarea
dodhichinchi haddam
marit raulim korondayo
punn itihas visrun gel'lea
kusankiddink urlina as
fulpakuleachea mukt udd'ddannachi
kallkhea kupanchi
chitrovichitr painjelam
bandun ghalun
chokchokote fremint
mollob ailem dattun
svoimprokaxit kazule
ani sury chondr nokhetram legit
ghumvle - liple sodit
kalcho kall
kalche dis
kalche khinn
fremichea ujvaddant

- Shoilendra Mehta [March, 2019]

 

Shoilendra Mehta: Kaim challis vorsam thaun moratthi toxench konkonnint kovita boroun ayil'lo bab xoilendro mehta, paromporik kovita nhoi bogar adhunik kovita boroiteleanchea pongter asa. Omurt sonket (Abstract images) oplea kovitemni guntun utrantolea orthanchea gorbhamni tim lipomvchi xeathi ascho takteunt kovi. Tacho kovitazomo ’sisifos teng‌xer’ ailevar porgott zal'lo zaunasa.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]