ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಕಾಳ್. ದೆಕುನ್ ಕಾನಾಚೆ ಕಾನ್ಪೆ ಕಾಡ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಬೊಸೊನ್ ಫಕತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಯೆತ್. ತಕ್ಲೆಚೆಂ ಮಸಾಜ್ ಜಾಂವ್, ಆಂಗಾಚೆಂ ಮಸಾಜ್ ಜಾಂವ್ ಹರೇಕ್ ಥರಾಚಿ ಸೆವಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಜೂನ್ ಸಹಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೋಗ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಜೊಸ್ಮಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

ಎಮ್.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್. ಸೊಂಪೆ ವಿಚಾರ್ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ ಸೊಂಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸರ್ವಿಸೀಂಗ್ [ ಜೊಸ್ಮಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್]

ಸರ್ವಿಸೀಂಗ್

ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲಿ ಜಾವಂ
ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾವಂ
ಮೊಗಾಚೆಂ ಸರ್ವಿಸೀಂಗ್ ಕರೂನ್ ಘೆವ್ಚೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ
ಮೊಗಾಕ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ...
ಭೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ...
ತಿಕಾ ಪೆಟ್ರೊಲ್-ಡಿಜಲ್-ಎಯ್ಲ್ ಘಾಲೂನ್
ಚಲೊವ್ಚೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ

ಮೊಗಾಕ್ ಥಂಡಿ ಜಾತಾ...
ಜೊರ್ ಯೆತಾ...
ಹಿ ಥಂಡಿ, ಹೊ ಜೊರ್
‘ಹಾಯ್ ಟಾಯ್ಡ್’ ಜಾವ್ನ್
ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡ್ಟಚ್
ಮೊಗಾಕ್, ದೊತೊರಾಗೆರ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಪಡ್ನಾ
‘ಮೂಡ್’ ಸಾರ್ಕೊ ಕರೂನ್ ಘೆವ್ಕ್
‘ಡೆಟೀಕ್’ ವ್ಹರ್ಚೆ ಪಡ್ಟಾ

ಲಗ್ನಾ ಆದಿ, ವ್ಹಕ್ಲೆ-ನ್ಹರ್ಯಾಚಿ
ಮೊಗ್ಯಾಂಚಿ...
ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚಿ...
ಕೆಸ್ತಾವಾಂ ಸೊಡೊವಂಕ್,
ರಾಗಾವ್ಲ್ಯಾರ್- ದುಖವ್ಲ್ಯಾರ್
ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್- ರಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಬೆಜಾರ್ಲ್ಯಾರ್...
ಅಶಿ ಕಿತ್ಲೀಶೀಚ್ ಸರ್ವಿಸೀಂಗಾಂ

ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲಿ ಆಸುಂ
ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸುಂ
ಹೆಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ತುಫಾನಾಕ್
ಎಫಲಾಯನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ಎನಲಾಯನ್ ಹಾಡೂಕ್
ಕೆನ್ನಾ-ಕೆನ್ನಾ ಎಫಲಾಯನ್ ವಚ್ಪಿ ಮೊಗಾಕ್
ಎನಲಾಯನ್ ಹಾಡ್ಚೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ
ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ರ್ಕು ಟಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್,
‘ಶೌರುಮಾಂತ್’ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪಡ್ಟಾ
ಮೊಗಾಚೆಂ ಸರ್ವಿಸೀಂಗ್ ಕರೂಂನ್ ಘೆವ್ಚೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ
ಮೊಗಾಕ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ...
ಭೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ...
ತಿಕಾ ಪೆಟ್ರೊಲ್-ಡಿಜಲ್-ಎಯ್ಲ್ ಘಾಲೂನ್
ಚಲೊವ್ಚೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ
ಮೊಗಾಕ್ ಸರ್ವಿಸೀಂಗ್ ಜಾಯ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

- ಜೊಸ್ಮಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ [ಮಾರ್ಚ್, 2019]

 

ಜೊಸ್ಮಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಎಮ್.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂನಿ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಭಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾ.

कविता

आयचो काळ मोडर्न काळ. देकून कानाचे कानपे काडचे थावन पांयांच्यो नाक्ष्यो सोभवंक सयत अपल्या घराच बोसोन फकत मोबायलाचेर तें काम कर्तेल्यांक आपव्येत. तकलेचें मसाज जांव, आंगाचें मसाज जांव हरेक थराची सेवा आज‌काल लाभता. पूण ह्या कृतक जिवितांत सयत मनशाक मोग म्हळ्ळो अजून सहज प्रक्रिया देकून मनशाक मोग सहज रितीन जावंक जाय म्हळ्ळें चिंताप अपुर्भायेन उभजांवची कविता घेवन आयल्या बाय जोस्मिता फेर्नांडीस.

एम.ए. पद्युत्तराचें शिकप जोडून गोयांत शिकंवची ही कोंकणी काऱ्यांनी सक्रीय. सोंपे विचार पूण मनशापणाक लग्ती जाल्ले देकून हिची कविता सोंपी म्हणचेपरीं ना. आतां ह्या कवितेची सोभाय चाकुंक तुकाच सोडतां

- सं

[कविता] सर्विसींग [ जोस्मिता फेर्नांडीस ]

सर्विसींग

लग्ना पयली जावं
लग्ना उपरांत जावं
मोगाचें सर्विसींग करून घेवचेच पडटा
मोगाक तान लागता...
भूक लागता...
तिका पेट्रोल-डिजल-ऑय्ल घालून
चलोवचेच पडटा

मोगाक थंडी जाता...
जोर येता...
ही थंडी, हो जोर
‘हाय टायड’ जावन
तकलेर चडटच
मोगाक, दोतोरागेर व्हरचे पडना
‘मूड’ सारको करून घेवक
‘डॅटीक’ व्हरचे पडटा

लग्ना आदी, व्हकले-न्हऱ्याची
मोग्यांची...
लग्ना उपरांत
घोव-बायलेची...
केस्तावां सोडोवंक,
रागावल्यार- दुखवल्यार
झगडल्यार- रडल्यार
बेजारल्यार...
अशी कितलीशीच सर्विसींगां

लग्ना पयली आसूं
लग्ना उपरांत आसूं
हेच मोगाच्या तुफानाक
ऑफलायन आशिल्ले ऑनलायन हाडूक
केन्ना-केन्ना ऑफलायन वचपी मोगाक
ऑनलायन हाडचेच पडटा
मोगाचो स्र्कू टायट करुंक,
‘शौरुमांत’ व्हरचें पडटा
मोगाचें सर्विसींग करूंन घेवचेच पडटा
मोगाक तान लागता...
भूक लागता...
तिका पेट्रोल-डिजल-ऑय्ल घालून
चलोवचेच पडटा
मोगाक सर्विसींग जायच आसता.

- जोस्मिता फेर्नांडीस [मार्च, २०१९]

 

जोस्मिता फेर्नांडीस: एम.ए. पद्युत्तर शिकप जोडून गोयांत शिकंवची ही कविता, लेखनां तशेंच काणियो बरयता. राश्ट्रीय काऱ्यासाळांनी प्रबंध सादर केल्यात. सभार बर्पां पर्गटल्यांत, कविगोश्टिंनी वांटो घेतला. गोंयांत कोंकणी काऱ्यांनी सक्रीय रितीन वांटो घेता.

Kovita

Aicho kall moddorn kall. Dekun kanache kanpe kaddche thaun pamyancheo nakxeo sobhounko soit oplea ghorach boson fokot mobailacher tem kam' korteleank apouyet. Toklechem mosaz zamv, angachem mosaz zamv horek thorachi seva az‌kal labhta. Punn hea kritok jivitant soit monxak mog mholl'llo ozun sohoz prokria dekun monxak mog sohoz ritin zaunko zai mholl'llem chintap opurbhayen ubhzamvchi kovita gheun ailea bai zosmita fernanddis.

Em'.E. Podyut'torachem xikop zoddun goyant xikomvchi hi konkonni kareamni sokriy. Sompe vichar punn monxaponnak logti zal'le dekun hichi kovita sompi mhonncheporim na. Atam hea kovitechi sobhai chakunk tukach soddtam

- Som.

[Kovita] Sorvising[ Zosmita Fernanddis ]


Sorvising

logna poili zaum
logna uprant zaum
mogachem sorvising korun gheuchech poddtta
mogak tan lagta...
Bhuk lagta...
Tika pettrol-ddizol-eyl ghalun
cholouchech poddtta

mogak thonddi zata...
Zor yeta...
Hi thonddi, ho zor
‘hai ttaidd’ zaun
tokler choddttoch
mogak, dotorager vhorche poddna
‘mudd’ sarko korun gheuk
‘ddettik’ vhorche poddtta

logna adi, vhokle-nhoreachi
mogeanchi...
Logna uprant
ghovo-bailechi...
Kestavam soddounk,
ragaulear- dukhoulear
zhogoddlear- roddlear
bezarlear...
Oxi kitlixich sorvisingam

logna poili asum
logna uprant asum
hech mogachea tufanak
efolain axil'le enolain hadduk
ken'na-ken'na efolain vochpi mogak
enolain haddchech poddtta
mogacho srku ttaitt korunk,
‘xourumant’ vhorchem poddtta
mogachem sorvising korumn gheuchech poddtta
mogak tan lagta...
Bhuk lagta...
Tika pettrol-ddizol-eyl ghalun
cholouchech poddtta
mogak sorvising zaich asta.

- Zosmita Fernanddis [March, 2019]

 

Zosmita Fernanddis: M.A. Podyut'tor xikop zoddun goyant xikomvchi hi kovita, lekhonam toxench kannio boroita. Raxttri-i kareasallamni probondh sador keleat. Sobhar borpam porgottleant, kovigoxttimni vantto ghetla. G§yant konkonni kareamni sokriy ritin vantto gheta.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಅತಿವಾಸ್ತವ್.. | अतिवास्तव..

ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]