ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಪುಣ್ ಎಕಾ ಘರ್ಚ್ಯೆ ಅಸ್ತುರೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾ. ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟುನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತುರೆಕ್ ’ಘರಾಚೊ ದಿವೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಣ್ತೆ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಶರ್ಥ್ ಘಾಲಿನಾ, ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾಂತ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಿ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಸಗಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತಿಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಿ ಸಕತ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಅಸ್ತುರೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್.

ಕವಿತಾ ಜೆದ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಸಾಪ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಡಯ್ತಾ, ಏಕ್ ಆವಯ್, ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್, ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಅಶೆಂ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತುರೆಚೆಂ ರುಪಣೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತನಾ ಖರೆಂಚ್ ರಡಯ್ತಾ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮೊನ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಸಲಿ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾ.

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸ್ಚಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್, ಉಮಾಳೆ, ಯಾದಿ, ಸಪಣಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ? [ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ]

ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಸಕಾಳಚಿ ಚ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಚೆಂ ಜ್ಹೆವಣ್
ತೆಂ ತರ್ ಸದ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂತುಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಗಗನ್
ರಾತ್ಚೆ ನವೆ ನವೆ ಪನ್ವಾರ್ ಕರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಜ್ಹೆವಣ್
ತಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್
ಅಸಾಯ್ನಮೆಂಟ್, ಹೊಮವ್ರ್ಕ್, ಬೆಗಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಭರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಮಾಯ್ಮಾವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚಿ ಜತ್ನಾಯ್
ಪಥ್ಯೂಯ್ ಪಾಳಪ್, ಯಾದಿನ್ ಹಾಡಪ್ ವಖ್ದಾಂಯ್
ದೆವ್ಳಾಂನಿ, ದೊತೊರಾಗೆರ್ ಹಾಡ್ಟಾಂ ವ್ಹರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ವೊಶೀಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಲಾಯ್ತಾಂ
ಕಪ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ರ್ ಮಾರ್ತಾಂ
ಜಾಗ್ಯಾವೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವ್ರತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಲಾಯ್ಟೀಚಿಂ, ಫೊನಾಚಿಂ ಬೀಲಾಂ ಭರಪ್
ಬಾಜಾರ್, ನುಸ್ತೆಂಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕರ್ಪಭರೂನ್
ಮಾನ್ನ್ಯಾಚಿ, ಘರಾಚಿ ಲೀಂಪೆಜೂಯ್ ಕರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಯೆಸಾಂ ತಾಂಚಿಂ ದುಖ್ಣಿಂ
ತಾಂಚಿ ಝಗ್ಡಿಂ, ರುಸ್ಣಿ, ಫುಗ್ಣಿಂ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಮತೀನ್ ಧರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಬಂಕೆನ್ ವಚಪ್, ಪೈಶೆ ಗುಂತವ್ಪ್
ಘರಾಂತ್ ನವೆಂ ಸಾಮಾನ್ ಘೆವ್ಪ್
ಮೊಡಿಲ್ಲೆಂ ತುಟಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಂಚೆ ತರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ
ಕೆನ್ನಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಕಾ ಭೊಂವ್ಚೆಂಶೆಂ
ಗಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಫಿರೂಂಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಥಂಡೂಚ್ ಜೆವ್ಣ್ ಜೆವ್ತಾಂ
ಥಂಡೂಚ್ ಉದಕ್ ನ್ಹಾತಾಂ
ಫಾಟೀಕ್ ಕೊಣ್ ಲಾಗೀಲ್ಲೆವರಿ ಘಾಇ ಒಗೀಚ್ ಕರ್ತಾಂ
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್, ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಕರೀಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾ ಸೊಡೂನ್ ದಿಲೆಂ
ಘರಾಚೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಲಾವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ
ತಾಂತುಂತ್ ಕಿದೆಂ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ತಾಂ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ನಸ್ತಿ ತಾಕ್ತೀಕ್
ವೆಳ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಖೂಂಕ್ ಶೀಕ್
ವೆಳ್ ಮೆಳ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ ಕಿದ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿದ್ಯಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಜಾಯ್?
ಮುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿದೆಂ ಕಾಯ್?
ಘರಾ ಬಸೂನ್ ದಿಸ್ಭರ್ ಕಿದೆಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಕರ್ತಾಂ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಮ್ಹಜಿಂ ಆನಿ ಸಪ್ನಾಂ ಕಸ್ಲಿಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿದ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಿದುಂಕ್ ಜಾಯ್?
ಇತ್ಲ್ಯಾಶಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಗಗನ್ ಕಿದ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?

ಕೆನ್ನಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯೂಯ್ ವಚೂಂಕ್ ಜಾಯ್
ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚೂಂಕ್, ಪಂದಾ ಆಯ್ಕೂಂಕ್ ಶಾಂತ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾದ್ ಕರ್ತಾ
ಅಶೆಂ ಪುಸೂನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿದೆಂ ಕರ್ತಾಂ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?
ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಜೊಬ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ?
 

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ ಹಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಜಮೊ ’ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವಿ ಸಕತ್ ಭರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

कविता

घडियाळाक तर‌यी एक काम पूण एका घर्च्ये असतुरेच्या कामाक मीत ना. एका फांत्यार उटून रातिच्या मध्याने पऱ्यांत तिच्या कामाक मीत ना. देकून घर्च्या असतुरेक ’घराचो दिवो’ म्हणतात जाणते. इतलें सर्व कर्ची एक असतुरी केदनांय कसलिंच शर्थ घालिना, घरांत जियेतेल्यांक, घरांत येतेल्यांक सदांच मोग अनी मयपासान ती पळेता आनी अपलीं सगळीं सपणां तीं लिपवन दवर्ता. भोवशा संसारांत ही सकत फकत एका असतुरेक मात्र आसुंक साध्य.

कविता जेदनां जिविताचें काप जाता, तेदनां ती कविता फकत कानांक मात न्हय, काळजाक आपडता. पूण ही कविता कासाप्प्याचें काळीज सयत कडयता, एक आवय, एक भयण, एक बायल, अशें वेवेगळ्या रुपांनी सेवा कर्च्या असतुरेचें रुपणें दोळ्यांसमोर उभें कर्तना खरेंच रडयता. एक कविता मोन्यांक ताळो दिता तर त्या कवितेची सकत तर‌यी कसली आसत म्हळ्ळें तुमिंच पार्किया.

उर्जिता भोबे गोंयची आयलेवार कविता बरंवची कवयत्री पूण तिच्या एकेका कवितेंनी दिसची संवेदन‌शील चिंतप, उमाळे, यादी, सपणां खंडीत कवितारसिकांक पिश्यार घाल्ता म्हणच्याक ही कविता अपुर्भायेन गवाय दिता.

- सं

[कविता] घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां? [उर्जिता भोबे]

घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

सकाळची च्या दनपारचें जेवण
तें तर सदचेंच तांतुंत कसलें गगन
रातचे नवे नवे पनवार करतां
घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

भुरग्यांचें खाण तांचें जेवण
तांचो अभ्यास तांचें शिक्षण
असायनमेंट, होमवर्क, बेगां तांचीं भरतां
घराच आसतां हांव, जॉब खंय करतां?

मायमावाची भलायकी तांची जतनाय
पथ्यूय पाळप, यादिन हाडप वखदांय
देवळांनी, दोतोरागेर हाडटां व्हरतां
घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

वॉशींग मशीन लायतां
कपड्यांक फेर्र मारतां
जाग्यावेलें सगळें जाग्यार दवरतां
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

लायटीचीं, फोनाचीं बीलां भरप
बाजार, नुस्तेंय हांवेंच करपभरून 
मान्न्याची, घराची लींपेजूय करतां
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

भुरग्यांचीं दुयेसां तांचीं दुखणीं
तांची झगडीं, रुसणी, फुगणीं
सगळ्यांच्यो गरजो मतीन धरतां
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

बँकेन वचप, पैशे गुंतवप
घरांत नवें सामान घेवप
मोडिल्लें तुटिल्लें सारकें करतां
घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

भुरग्यंचे तर क्लास कितलेशे
केन्नाय दिसता तांका भोंवचेंशें
गाडी घेवन फिरूंक व्हरतां
घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

थंडूच जेवण जेवतां
थंडूच उदक न्हातां
फाटीक कोण लागील्लेवरी घाई ओगीच करतां
घराच आसता हांव, जॉब खंय करतां?

करीयर हांवें केन्ना सोडून दिलें
घराचें, भुरग्यांचें मन लावन केलें
तांतुंत किदें कोणाचेर उपकार व्हय करतां?
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

सदांच म्हजी नसती ताकतीक
वेळ सारको आखूंक शीक
वेळ मेळना म्हण रड किद्याक करता?
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

म्हाका किद्याक सुशेग जाय?
मुदास म्हळ्यार किदें काय?
घरा बसून दिसभर किदें म्हणून करतां?
घराच आसतां हांव जॉब खंय करतां?

म्हजीं आनी सपनां कसलीं
म्हाका किद्याक न्हिदुंक जाय?
इतल्याशा कामाचें गगन किद्याक करता?
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

केन्नाय दिसता म्हाका खंयूय वचूंक जाय
पुस्तक वाचूंक, पंदा आयकूंक शांत बसुंक जाय
सगळीं म्हाका याद करता
अशें पुसून हांव किदें करतां?
घराच आसतां हांव जॉब खंय करतां?
घराच आसता हांव जॉब खंय करतां?

- उर्जिता भोबे [जनेर, २०१९]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आसची गोंयची उर्भेवंत कवयत्री ही. कविसम्मेळनांनी ती काऱ्याळ. हेर भासेंतलीं कविता सयत वासची अभिरूच आसच्या हिचो फुडलद कवितजमो ’उर्जास्रोत’ पर्गट जाला. कोंकणी कवितेंनी नवी सकत भर्चे दिशेन बाय उर्जिता वावर करून आसा.

Kovita

Ghoddiallak tor‌yi ek kam' punn eka ghorchye osturechea kamak mit na. Eka fantear uttun ratichea modheane poreant tichea kamak mit na. Dekun ghorchea osturek ’ghoracho divo’ mhonntat zannte. Itlem sorv korchi ek osturi kednam-i kosolinch xorth ghalina, ghorant jieteleank, ghorant yeteleank sodanch mog oni moipasan ti polleta ani oplim sogollim sopnnam tim lipoun dourta. Bhouxa somsarant hi sokot fokot eka osturek matr asunk sadhy.

Kovita jednam jivitachem kap zata, tednam ti kovita fokot kanank mat nhoi, kallzak apoddta. Punn hi kovita kasappeachem kalliz soit koddoita, ek auy, ek bhoinn, ek bail, oxem vevegollea rupamni seva korchea osturechem ruponnem dolleamsomor ubhem kortona khorench roddoita. Ek kovita moneank tallo dita tor tea kovitechi sokot tor‌yi kosoli asot mholl'llem tuminch parkia.

Urjita bhobe g§ychi ailevar kovita boromvchi kouyotri punn tichea ekeka kovitemni dischi somvedon‌xil chintop, umalle, yadi, soponnam khonddit kovitarosikank pixear ghalta mhonncheak hi kovita opurbhayen govai dita.

- Som.

[Kovita] Ghorach asta hamv, zob khoim kortam?  [Urjita Bhobe]


Ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

sokallochi chea donparochem jeunn
tem tor sodchench tantunt koslem gogon
ratche nove nove ponvar kortam
ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

bhurgeanchem khann tanchem jeunn
tancho obheas tanchem xikxonn
osainomentt, homourk, begam tanchim bhortam
ghorach astam hamv, zob khoim kortam?

maimavachi bholaiki tanchi zotnai
pothyuy pallop, yadin haddop vokhdam-i
deullamni, dotorager haddttam vhortam
ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

voxing moxin laitam
kopddeank ferr martam
zageavelem sogllem zagear dourotam
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

laittichim, fonachim bilam bhorop
bazar, nustem-i hamvench korpobhorun
man'neachi, ghorachi limpezuy kortam
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

bhurgeanchim duyesam tanchim dukhnnim
tanchi zhogddim, rusnni, fugnnim
soglleancheo gorzo motin dhortam
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

bonken vochop, poixe guntoup
ghorant novem saman gheup
moddil'lem tuttil'lem sarkem kortam
ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

bhurgyonche tor klas kitlexe
ken'nai dista tanka bhomvchenxem
gaddi gheun firunk vhortam
ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

thondduch jeunn jeutam
thondduch udok nhatam
fattik konn lagil'leuri ghai ogich kortam
ghorach asta hamv, zob khoim kortam?

koriyr hamvem ken'na soddun dilem
ghorachem, bhurgeanchem mon laun kelem
tantunt kidem konnacher upkar vhoi kortam?
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

sodanch mhoji nosti taktik
vell sarko akhunk xik
vell mellna mhonn rodd kideak korta?
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

mhaka kideak suxeg zai?
mudas mhollear kidem kai?
ghora bosun disbhor kidem mhonnun kortam?
ghorach astam hamv zob khoim kortam?

mhojim ani sopnam koslim
mhaka kideak nhidunk zai?
itleaxa kamachem gogon kideak korta?
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

ken'nai dista mhaka khomyuy vochunk zai
pustok vachunk, ponda aikunk xant bosunk zai
sogllim mhaka yad korta
oxem pusun hamv kidem kortam?
ghorach astam hamv zob khoim kortam?
ghorach asta hamv zob khoim kortam?

 

- Urjita Bhobe [Janer, 2019]

 

Urjita Bhobe: Sahitik obhiruch aschi g§ychi urbheunt kouyotri hi. Kovisom'mellonamni ti kareall. Her bhasentlim kovita soit vaschi obhiruch aschea hicho fuddlod kovitozomo ’Urzasrot’ porgott zala. Konkonni kovitemni novi sokot bhorche dixen bai urjita vaur korun asa.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]