ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದನಾಂ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಅಂಧಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸತಾ, ತೆದನಾಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳಂವಚ್ಯಾ ವಾ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಫರಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ದಿಸತಾ. ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಸಮಜತಾ. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಉಣೆ ಸಮಜಣೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಫಯ್ಸಲ್ ಕರತಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾಪುಂಕ್ ವೆತಾ. ಹೊ ಅಗ್ಯಾನ್, ಹಿ ನಾ-ಸಮಜಣಿ ವಾ ಮತಿಂತಲೊ ಅಂಧಕಾರ್ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಪರದೊ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲತಾನಾ ಸಗಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾರಕೊ ದಿಸತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಥೊಡೆಚ್ ಉತರಾಂನಿ ಹರೇಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅರ್ಸೊ ಧರತಾ. ಬಾಬ್ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಯುವಕವಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂನಿ ವ್ಹರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸೊರೊಪ್ [ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್]

ಸೊರೊಪ್

ಸಳ್ಸಳಟಾ ವೊತ್ ತಣಾಂತ್ ಸೊರ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
ಸಳ್ಸಳಟಾ ತಣ್ ವೊತಾಂತ್ ಸೊರೊಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
ಸಳ್ಸಳಟಾ ಸೊರೊಪ್ ತಣಾಂತ್ ವೊತಾ ಸಾರ್ಕೊ
ಹಳ್ಡುವೊ

ಅಧ್ಭೂತ್ ಹೆಂ ಹಳ್ಡುವೆಂಚಾರ್
ತಣಾಂತಲೆಂ
ಭರ್ ವೊತಾಂತ್
ಸಳ್ಸಳತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್
ಸೊರೊಪಾ ವರಿ
ಫಣೊ ಉಬಾರೂನ್

- ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ 'ಅಲಂಗ್', 'ಗರ್ಭಾಖೊಳ್', 'ಶುಭಾಂಕರ್', 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ', ಆನಿ ’ರಂಗಬೊಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ’ಚಿತ್ರಲಿಪಿ’ ಬುಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಬೋರ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಜನಗಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಗೊಯಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವ ಸೃಜನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಸಿಂಧಿ, ಮರಾಠಿ, ಪಂಜಬಿ, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಇಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂನಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

कविता

जेदनां मनश्याच्या मनांत अंधकार भरोन आसता, तेदनां ताच्यान दोळ्यांनी पळंवच्या वा कानांनी आयकुंच्यांत फरक दिसाना. सर्व एक दिसता. सर्व एक समजता. आनी हेच्च उणे समजणेंत मनीस फयसल करता. हेरांक मापुंक वेता. हो अग्यान, ही ना-समजणी वा मतिंतलो अंधकार एकाथराचो परदो दोळ्यांचेर घालताना सगळो संसार ताका एक सारको दिसता.

ही कविता थोडेच उतरांनी हरेक मनशाच्या असकत चिंत्पाचेर अर्सो धरता. बाब परेश नरेंद्र कामत आयलेवार साहीक अकाडेमी पुरसकार जोडपी युवकवी. कोंकणी कवितेंक देशाच्या हेर प्रांतीय भासेंनी व्हर्ची श्याथी हाच्या कवितेंनी आसा. आनी ही कविता ताची अपुर्भायेची गवाय दिता.

- सं

[कविता] सोरोप [परेश नरेंद्र कामत ]

सोरोप

सळसळटा वोत तणांत सोरपा सारकें
सळसळटा तण वोतांत सोरपा सारकें
सळसळटा सोरोप तणांत वोता सारको
हळडुवो

अध्भूत हें हळडुवेंचार
तणांतलें
भर वोतांत
सळसळत रावता म्हज्यांत
सोरपा वरी
फणॊ उबारून

- परेश नरेंद्र कामत [जनेर, २०१९]

 

परेश नरेंद्र कामत'अलंग', 'गर्भाखोळ', 'शुभांकर', 'चित्रलिपी', आनी ’रंगबोली’ म्हळ्ळे पांच कविताजमे पर्गट जाल्यात. ’चित्रलिपी’ बुकाक साहीत अकाडेमिचो पुरसकार, कोंकणी भाशा मंडळ पुरसकार, बी.बी.बोर्कर स्मारक पुरसकार, कला अकाडेमी साहित्य पुरसकार, जनगंगा साहित्य पुरसकार, गोवा कोंकणी अकाडेमी साहित्य पुरसकार आनी गोयां सर्कारा थावन यूव सृजन पुरसकार लाभल्यात. हाच्यो कविता हिंदी, गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजबी, तेलुगू आनी इगलीश भासेंनी अनुवादीत जाल्यात.

Kovita

Jedonam monoxeachea monant ondhokar bhoron asota, tedonam tachean dolleamni pollomvochea va kanamni aikuncheant forok disana. Sorv ek disota. Sorv ek somozota. Ani hechch unne somozonnent monis foisol korota. Herank mapunk veta. Ho ogean, hi na-somozonni va motintolo ondhokar ekathoracho porodo dolleancher ghalotana sogollo somsar taka ek saroko disota.

Hi kovita thoddech utoramni horek monxachea oskot chintpacher orso dhorota. Bab porex norendro kamot ailevar sahik okaddemi puroskar zoddpi yuvokovi. Konkonni kovitenk dexachea her pranti-i bhasemni vhorchi xeathi hachea kovitemni asa. Ani hi kovita tachi opurbhayechi govai dita.

- Som.

[Kovita] Sorop [Porex Norendro Kamot]


Sorop

Sollsollotta vot tonnant sorapa sarkem
sollsollotta tonn votant soropa sarkem
sollsollotta sorop tonnant vota sarko
holldduvo

odhbhut hem holldduvenchar
tonnantolem
bhor votant
sollsollot rauta mhojeant
soropa vori
fonno ubarun

 

- Porex Norendro Kamot [Janer, 2019]

 

Porex Norendro Kamot:  'olong', 'gorbhakholl', 'xubhankor', 'chitrolipi', ani ’rongoboli’ mholl'lle panch kovitazome porgott zaleat. ’chitrolipi’ bukak sahit okaddemicho puroskar, konknni bhaxa monddoll puroskar, bi.Bi.Borkor smarok puroskar, kola okaddemi sahityo puroskar, zonogonga sahityo puroskar, gova konkonni okaddemi sahityo puroskar ani goyam sorkara thaun yuvo srizon puroskar labhleat. Hacheo kovita hindi, guzorati, sindhi, moratthi, ponzobi, telugu ani iglix bhasemni onuvadit zaleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]