ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ ಕರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಿಗ್ಗ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಜಯ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ಎಕೆಕ್ ಥಿಕಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಭಗತಾ ಕಿ, ಕಿತೆಂಗಿ ಕಾಳಜಾಕ್ ಆಪಟತಾ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡದ್ಯಾಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿ ಖಂಚತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ಮನಶ್ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ದೇಣಗಿ ಆಸತಾ ಪುಣ್ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಆವಯ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಜೊಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸದಾಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿಂ ಮೊನಿಂ ದುಕಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಸುಕತಾತ್. ಮಾನ್, ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ, ಗವ್ರವ್ ಸರ್ವ್ ಹಸ್ತೆಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಪರಿಂ; ಧಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪುಣ್ ಚಾಬುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪುಡ್ವೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ.. ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಆನಾಚೊ ಪುಡ್ವೊ...! [ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ]

ಆನಾಚೊ ಪುಡ್ವೊ...!

ಹಾಂವ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ
ನಿತಳ್ ಲುಗ್ಟಾ ವಸ್ತ್ರಾಕ್
ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ
ಲಜ್ ಕಾಶ್ಟೆರ್ ಲಿಪೊನ್
ಆನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಡ್ವ್ಯಾನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್
ಸದಾಂನಿತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಲಿ ಮಾಂಯ್...!

ಏಕ್ ಶ್ಹೆರ್‌ ತಾಂದ್ವಾಕ್
ಘರಾಂತ್ ಬಾರಾ ವಾಂಟೆ
ಭುಕೆ ಮಾಲ್ತೆರ್
ದಿಸಾಕ್ ಎಕುಚ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಹಾಜ್ರಿ ಗಾಲ್ಚಿ ದೋಯ್...
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾ ಕುಚ್ಚೆ ಗಾಂಟಿರ್
ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಣ್ಯಾಂಚೊ ಫೆಂರ್ಗೊ ತರ್
ಆನಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾ ಬುರಾಕಾಂಕ್
ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಸುವಿ ಸುತಾನ್
ವ್ಹೊಳುಲ್ಲಿ ಮಾನಾಚಿ ವೋಂಯ್...!

ಗೆಣಿ ಭಿಕೆಕ್ ಲಾಬುಲ್ಲ್ಯಾ
ನಾಡ್ವಾರಾ ಕುಡ್ಕೊ ಭುಂಯ್ತ್
ಸಕಾಳಿಂ ತಾಜಾ ಪರ್ಜಳಿ
ಆನಾಚೊ ಧವೊ ಪುಡ್ವೊ
ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಸದಾಂಯ್...
ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್
ಸುಕಿಧಾಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್
ಆನಾಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚಿ ಶೆಕಾಯ್...!

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಉತ್ಸವ
ಭೂತ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೊರೆಂ ಫಾಲೆಂ
ಉಣೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್...
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಲ್ಬಾ ಪೊಟಾಂತ್
ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರೀ
ರೂಕಾ ಪಾಳಾಂ ಅನೇಕ್
ಮೂಳ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ
ಧವೊ ಪುಡ್ವೊ ನ್ಹೆಸೊನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೊ ಆನ್ ರಾಯ್...!

ವೆಳಾನ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ
ಹಾಳೂ ವೊಳೂ ಪರ್ತಿತಾನಾ
ಕೊಲ್ವಾ ಪಾಕೆಂ ವಚೊನ್
ನಳ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಚಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಸಸಾಯ್...
ಮಾಂಯ್ ಆನಾಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್
ಪಾಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ವಾಡೊನ್
ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾಂಕ್ ಉಬ್ಲಿಂ ತರ್
ಪಾಂಚ್ ತರ್ನೆ ಕೊಂಬ್ಲೆ ಆಮಿಂ
ತೇಗಾನಿಂ ಧರ್ಲಿ ಗಾದ್ಯಾಂ ದೇಗ್
ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಂಬೊಯ್ಚಿ ದೀಗ್
ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪೆದ್ದಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಗಲ್ಫಾ ಧಗಿ ದೊವಾಂತ್ ಭಿಜ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್...!

ಕಾಗ್ದಾ ಪಾನಾರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್
ಬೆಸಾಂವಾಂ, ದುಖಾಂ ತಶೆಂ ನವೆಂ
ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಭಯ್ಣ್, ಭಾವಾಚೆಂ ರೀಣ್
ಮಾಂಯ್ ಆನಾಚ್ಯಾ ರೂಣಾಕ್
ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗಲ್ಫಾ ದುಡು
ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಬಯ್ತ್ ಪುರ್ತಿ ಥಂಡಾಯ್...
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ
ಆನಾಚೆ ಅಸ್ಕತ್ ಬೊರಿಯೊ
ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾವ್ಲಿ
ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಂಚಿ ಪಿರಾಯ್...!

ಫಾಲ್ಯಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ‌ ಸಕಾಳಿಂ
ವಾವ್ರಾರ್ ಝಜ್ಚ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾ ಥಳಿಂ
ಅವ್ಚಿತ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿ ಖಬಾರ್ ಕಾನಾಂಕ್
ಆನ್ ಆನಿ‌ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್
ದುಕಾಂನಿಂ ಭಿಜ್ಲಿ‌ ರೇಂವ್...
ಉಟಾ ಉಟಿಂ ಧಾವ್ಣಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ
ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ದಿಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಗಾಂವ್ಚಿ
ಉಡಾಣ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಉಚಾರ್ಲಿ ಶಿಣ್
ಆನಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ
ಕಿತ್ಲೊ ಕಠೋರ್ ತುಂ ದೇವ್...!

ಕಾಂಪ್ಕುರೆ ಪಾಯ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆ
ಕುಟ್ಮಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟಿ ಕಾನಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲೆ
ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮೋಗಾನ್ ಭುಜಾಯ್ತಾನಾ
ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿನಿ ಬಳಾನ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ
ಬೊರೆ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ವ್ಹಯ್
ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ದಾತಾರಾಕ್
ಮೊರ್ನಾ ಪೆಟೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಂಕ್ಚೊ ಘಾಯ್...
ಫುಲಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಕ್
ಆನಾ ಸಂಗಿಂ ಧುಳಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭಾಗ್
ಪುಡ್ವ್ಯಾಕ್
ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಂಪ್ಲೊ
ವಾಡ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾನಾ
ಆದೆವ್ಸಾ ಉತ್ರಾ ಮಾನ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಭಾವಾರ್ಥಾ ಅರ್ಥ್ ಕೊಡು ದಿಸ್ಲೊ
"ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್
ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಯ್". !

- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

कविता

उत्रांची रास‌च कविता करून समाजीक जाळिजाग्यांनी जिग्ग जातेल्यांनी ही कविता वाचिजाय आनी शिकाजय कविता कशी उदेता म्हळ्ळें. हांगासर एकेका वळिंनी कवितेचीं एकेक थिकां वाचताना अशें भगता की, कितेंगी काळजाक आपटता, मतिच्या पडद्याचेर सोभीत काणी खंचता.

संसारांत एका मनश्याचें येणें जावंक आवय-बापूय दोगांयची देणगी आसता पूण जीण‌भर आवय मोवाळायेची मूर्त जाताना जोडून हाडचो बापूय सदांच दुस्मानाचें मुखोटें न्हेसून जियेंवची अनिवाऱ्यता. कुटमाची शिसत सांभाळुंक जायतेपावटीं ताचीं मोनीं दुकां दोळ्यांनिंच सुकतात. मान, प्रतिश्टा, गवरव सर्व हसतेच्या दांतांपरीं; धाकवंक एक पूण चाबुंक अन्येक. हांगासर पुडवें एक सांकेतीक इमाज पूण कवितेच्या वेवेगळ्य इमाजिंक इतले अपुर्भायेन सजयलां.. व्हा! कितें अपुर्भाय ह्या साद्या कवितेची.

- सं

[कविता] आनाचो पुडवो...! [चिक्क पांगळा]

आनाचो पुडवो...!

हांव भुंय पडल्या वेळा
नितळ लुगटा वसत्राक
बर्गाल आसल्या काळा
लज काश्टेर लिपोन
आनान आपल्या पुडव्यान
म्हाका गुटलायिल्लो म्हणोन
सदांनीत पुस्पुसताली मांय...!

एक श्हेर‌ तांद्वाक
घरांत बारा वांटे
भुके माल्तेर
दिसाक एकूच‌ पावटीं
हाज्री गाल्ची दोय...
मांयच्या पालवा कुच्चे गांटीर
चिल्लर आण्यांचो फेंर्गो तर
आनाच्या मुंडा बुराकांक
थंय थंय सुवी सुतान
व्होळुल्ली मानाची वोंय...!

गेणी भिकेक लाबुल्ल्या
नाडवारा कुडको भुंयत
सकाळीं ताजा पर्जळी
आनाचो धवो पुडवो
सांजेर तांबसो सदांय...
कर्कट्या वोता उज्यांत
सुकिधाड पडलेल्या शेताक
आनाच्या घामाची शेकाय...!

व्हडलें फेसत वा उत्सव
भूत कोल तंबील
गांवांत बोरें फालें
उणें नातलें कांय...
घर्च्या कोंलबा पोटांत
बुसकोट जायते तरी
रूका पाळां अनेक
मूळ एक म्हळ्ळेबरीं
धवो पुडवो न्हेसोन
भायर सर्तालो आन राय...!

वेळान काळाचीं पानां
हाळू वोळू पर्तिताना
कोलवा पाकें वचोन
नळ्या सावळेची मेळ्ळी ससाय...
मांय आनाच्या घोंटेरांत
पांच चेडवां सुकणीं वाडोन
दादल्या गुडांक उबलीं तर
पांच तर्ने कोंबले आमीं
तेगानीं धरली गाद्यां देग
आन्येकल्याक बोंबोयची दीग
निमाण्या पेद्दाक म्हाका
गलफा धगी दोवांत भिजची पिसाय...!

कागदा पानार आशार पाशार
बेसांवां, दुखां तशें नवें
खंतीश्ट भयण, भावाचें रीण
मांय आनाच्या रूणाक
कुसकूट गलफा दुडू
कितलो लाबयत पुर्ती थंडाय...
मांयच्या कपलाच्यो मिरियो
आनाचे असकत बोरियो
काळाच्या कांट्यांक बावली
मालघड्या मांड्यांची पिराय...!

फाल्याण्या एका‌ सकाळीं
वावरार झजच्या गलफा थळीं
अवचीत शेवटाली खबार कानांक
आन आनी‌ ना म्हळ्ळेंच

दोळ्यांक मांडलो काळोक
दुकांनीं भिजली‌ रेंव...
उटा उटीं धावणी भोगणांची
लांब रूंद दिसली वाट गांवची
उडाण उबताना उचारली शीण
आनाक तुज्या लागीं आपयिल्लो
कितलो कठोर तूं देव...!

कांपकुरे पाय आंगणाक तेंकले
कुटमा किंक्राटी कानांक तोपले
मांयक मोगान भुजायताना
भाव भयणिनी बळान आरायलें
बोरे मनीस देवाक लागशिले व्हय
उस्वास दिल्ल्या जिण्ये दाताराक
मोर्ना पेटेंत पळेंवचें
म्हाका काळीज कोंकचो घाय...
फुलां झेल्यां सुंर्गार भडव्याक
आना संगीं धुळीक मेळचें भाग
पुडव्याक
पुर्शांव शेर्मांव संपलो
वाड्या गुर्कारान गुणगुणताना
आदेवसा उत्रा मान
जिवितांत पयले पावटीं
भावार्था अर्थ कोडू दिसलो
"जल्मल्ल्या हऱ्येकल्याक एक दीस
मोरोंक जाय". !

- चिक्क पांगळा [जनेर, २०१९]

 

चिक्क पांगळा: लिखणे नांवार कविता बरंवचो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आयलेवार कोंकणी साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ‌च्च आपल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारीं कोंकणी कविताशेतांत अपलेंच स्थान थीर केल्लो ’चिक्क’. कोंकणेंतलो भळवंत कवी जांवची खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टीक पडताना म्हजो आशावाद इतलोच्च - तशेंच जांव.

Kovita

Utranchi ras‌ch kovita korun somajik zallizageamni jigg zateleamni hi kovita vachizai ani xikazoi kovita koxi udeta mholl'llem. Hangasor ekeka vollimni kovitechim ekek thikam vachtana oxem bhogota ki, kitengi kallozak apottota, motichea poddodeacher sobhit kanni khonchota.

Somsarant eka monoxeachem yennem zaunko auy-bapui dogamychi dennogi asota punn jinn‌bhor auy movallayechi murt zatana zoddun haddcho bapui sodanch dusmanachem mukhottem nhesun jiemvchi onivaryota. Kuttmachi xist sambhallunk zaitepauttim tachim monim dukam dolleamninch sukotat. Man, protixtta, gourou sorv hostechea dantamporim; dhakounko ek punn chabunk onyek. Hangasor puddvem ek sanketik imaz punn kovitechea vevegollyo imajink itle opurbhayen sozoilam.. Vha! kitem opurbhai hea sadea kovitechi.

- Som.

[Kovita] Anacho Puddvo...! [Chikka Panglla]Anacho Puddvo...!

Hamv bhum-i poddlea vella
nitoll lugtta vostrak
borgal aslea kalla
loz kaxtter lipon
anan aplea puddvean
mhaka guttlayil'lo mhonnon
sodamnit puspustali mam-i...!

ek xher‌ tandvak
ghorant bara vantte
bhuke malter
disak ekuch‌ pauttim
hajri galchi doi...
Mamychea palva kuchche ganttir
chil'lor anneancho femrgo tor
anachea mundda burakank
thoim thoim suvi sutan
vhollul'li manachi vom-i...!

genni bhikek labul'lea
naddvara kuddko bhumyt
sokallim taza porzolli
anacho dhovo puddvo
sanjer tambso sodam-i...
Korkottea vota ujeant
sukidhadd poddlelea xetak
anachea ghamachi xekai...!

vhoddlem fest va utsovo
bhuto kolo tombilo
gamvant borem falem
unnem natlem kaim...
Ghorchea komlba pottant
buskott zaite tori
ruka pallam onek
mull ek mholl'lleborim
dhovo puddvo nheson
bhair sortalo an rai...!

Vellan kallachim panam
hallu vollu portitana
kolva pakem vochon
nollea saullechi mell'lli sosai...
Mam-i anachea ghontterant
panch cheddvam suknnim vaddon
dadlea guddank ublim tor
panch torne komble amim
teganim dhorli gadeam deg
anyekleak bomboichi dig
nimannea ped'dak mhaka
golfa dhogi dovant bhijchi pisai...!

kagda panar axar paxar
besamvam, dukham toxem novem
khontixtt bhoinn, bhavachem rinn
mam-i anachea runnak
kuskutt golfa duddu
kitlo laboit purti thonddai...
Mamychea kopolacheo mirio
anache oskot borio
kallachea kantteank bauli
malghoddea manddeanchi pirai...!

faleannea eka‌ sokallim
vaurar zhojchea golfa thollim
ovchit xeuttali khobar kanank
an ani‌ na mholl'llench

dolleank manddlo kallok
dukamnim bhijli‌ remv...
Utta uttim dhaunni bhognnanchi
lamb rund disli vatt gamvchi
uddann ubtana ucharli xinn
anak tujea lagim apoyil'lo
kitlo kotthor tum devo...!

kampkure pai angnnak tenkle
kuttma kinkratti kanank tople
mamyk mogan bhuzaitana
bhavo bhoinnini bollan arailem
bore monis devak lagxile vhoi
usvas dil'lea jinnye datarak
morna pettent pollemvchem
mhaka kalliz konkcho ghai...
Fulam jheleam sumrgar bhoddveak
ana songim dhullik mellchem bhag
puddveak
purxamv xermamv somplo
vaddea gurkaran gunngunntana
adeusa utra man
jivitant poile pauttim
bhavartha orth koddu dislo
"zolmol'lea horyekleak ek dis
moronk zai". !

- Chikka Panglla [Janer 2019]

 

Chikka Panglla: Likhnne namvar kovita boromvcho ’Hormon Rain Menddonsa’, ailevar konknni sahitant bhorvoso uttoyil'leant hakai hamv lekhtam. Edoll‌chch aplea kovitechea protibhedhvarim konknni kovitaxetant oplench sthan thir kel'lo ’chikko’. Konknnentlo bhollvont kovi zamvchi khunnam hachethoim mhaka dixttik poddtana mhozo axavad itlochch - toxench zamv.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]