ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಭಿತರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಜರ್ ಹರ್ ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಭಿತರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ, ಅಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ, ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ ತರ್ ಸರ್ಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ ನ್ಹಯ್?. ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಪಟ್/ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಜಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಿದಾಚಿ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಭಳಿಶ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಿ ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸತ್ ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಪೀಕ್-ವೀಕ್ [ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ]

ಪೀಕ್-ವೀಕ್

ಕಾಲ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆ
ಮಜೆ ಭುಂಯ್ತ್
ವೊಂಪ್ಲಿಂ ಭಿಂಯಾಂ
ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ.

ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್
ಚೊಯ್ತಾಂ;
ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಕಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್
ಭಿಂಯಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ
ಮುಂಗ್ಯಾಂತ್‌ಚ್

ಘಡ್ಯೆನ್ ಝಡೊನ್
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಿರ್ಲಿಂ
ದುಕಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ

ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ
ಫುಟ್ಲೆ ಮುಂಗೆ
ಉಟ್ಲೊ ರೋವ್
ತಿಂ ವಾಡ್ಲಿಂ
ಆನಿ ಆಯ್ಲಿ ಫಳಾಂ

ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ
ಭಿಂಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್
ಜಮತ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ
’ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ
ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ..?’
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಚಿ
ಆತಾಂ
ವಿಕಾಳ್ ’ಚರ್ಚಾ’.

ವೊಂಪ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ
ನಂಯ್‌ಗೀ
ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ.

- ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ [ಅಕ್ತೋಬರ್ 2018]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

मनीस जाल्लो आपल्या दोळ्यांनी हेरांक पळेता पूण अपणाभितर पळेवंक सक्ता? हें सवाल भोव गर्जेचें, जर हर मनीस पयलें अपणाभितर तिळुंक सक्तो, अपलीं चिंत्नां, आपले विचार, आपल्यो कर्न्यो चिंतुंक सक्तो, तांचेर स्व-विमर्सो करुंक सक्तो तर सर्ग ह्याच संसारांत आसतो न्हय?. कवी म्हळ्यार कपट/पोकोळ उत्रांक सजंवचो न्हय म्हण मांदतेल्यांतलो हांव‌यी एकलों. कविची दीश्ट गिदाची, आनी हांगासर एक भळिश्ट कविता आसा. वयलेभार वाचताना ही सादी कविता म्हळ्ळेपरीं दिसत पूण हाची गुंडाय मापुंक गेल्यार भोव मार्मीक रितीन आमच्या समाजेचें चित्रण हांगासर दिसून येता.

कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’

नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

- सं

[कविता] पीक-वीक [नज्रेत नेरी ताकोडे]

पीक-वीक

काल‌च हांवे
मजे भुंयत
वोंपलीं भिंयां
भांगारा सार्कीं.

फांत्यार उटोन
चोयतां;
कोणेंगी विकाळ केल्यांत
भिंयां म्हजीं
मुंग्यांत‌च

घड्येन झडोन
मात्येंत जिरलीं
दुकां म्हजीं

सवकास तांकां
फुटले मुंगे
उटलो रोव
तीं वाडलीं
आनी आयली फळां

आतां सगळ्या
भिंयानी सांगाता मेळोन
जमत आपयल्या
’ह्या वर्सा
कोणाचें तुपें भर्चें..?’
म्हळ्ळी तांची
आतां
विकाळ ’चर्चा’.

वोंप्ताना आस‌ल्लीं
नंय‌गी
भांगारा सार्कीं.

- प्रकाश द. नायक [अक्तोबर २०१८]

 

नज्रेत नेरी ताकोडे: लिखणे नांवार कोंकणी लोकांक व्हळकेचो मेलवीन नेरी नज्रेत एक विचार‌वंत कवी. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगोश्टी चलवन वेल्यात. ताकोडे तशेंच भंवतोणीं कांय तेंपाधीं आसा केल्ल्या ’जागे-कवी’ जम्यांनी पात्र घेवन कविता रच‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन रावल्यारी कोंकणेच्या फुडाराचो एक भळवंत कवी जांवचीं खुणां ताचेथंय दिसोन येतात.

Kovita

Monis zal'lo aplea dolleamni herank polleta punn opnnabhitor polleunko sokta? hem soval bhovo gorjechem, zor hor monis poilem opnnabhitor tillunk sokto, oplim chintnam, aple vichar, apleo korneo chintunk sokto, tancher svo-vimorso korunk sokto tor sorg heach somsarant asto nhoi?. Kovi mhollear kopott/pokoll utrank sozomvcho nhoi mhonn mandteleantlo hamv‌yi eklom. Kovichi dixtt gidachi, ani hangasor ek bhollixtt kovita asa. Voilebhar vachtana hi sadi kovita mholl'lleporim disot punn hachi gunddai mapunk gelear bhovo marmik ritin amchea somajechem chitronn hangasor disun yeta.

Konn te vik vantt'tele? ani konn te ghetele? kom-i gela vantt'telea toxench gheteleancho atmo? otmo nitoll kora mhonn pulputrar choddun hannim xermamv dimvcheadim khud'd zaun kiteak pallinant? ani heramni dil'lem vik ’prosad’ mhonnun motichem dar bondh korun semvche kovi kitle budhvont? vha! kitem kovitechi tank hea thoddeach vollimni. Okherik tench vik jiroun udel'lem bellem atam zomat apoita ani ti zomat ’konnachem tupem bhorchem?’

neri nojret kovitaprotibhent mumboyant namnnecho. Oprup kovita boroita punn atam hachi tikxnn zal'li kovitanodor mhakach vijmit korta. Hi kovita kaim lamb kall poreant motint urcheant mhaka tor‌yi dubhavo na.

- Som.

[Kovita] Pik-Vik [Nojret Neri Takodde]Pik-vik

kal‌ch hamve
moje bhumyt
vomplim bhimyam
bhangara sarkim.

Fantear utton
choitam;
konnengi vikall keleant
bhimyam mhojim
mungeant‌ch

ghoddyen zhoddon
matyent jirlim
dukam mhojim

soukas tankam
futtle munge
uttlo rovo
tim vaddlim
ani aili follam

atam sogllea
bhimyani sangata mellon
zomot apoilea
’hea vorsa
konnachem tupem bhorchem..?’
mholl'lli tanchi
atam
vikall ’chorcha’.

Vomptana as‌l'lim
nom-i‌gi
bhangara sarkim.

- Nojret Neri Takodde [Oktobor 2018]

 

Nojret Neri Takodde: ikhnne namvar konknni lokank vhollkecho melvin neri nojret ek vichar‌vont kovi. ’Gannam’ tacho porgott zal'lo kovitazomo. Mumboyant kovigoxtti choloun veleat. Takodde toxench bhomvtonnim kaim tempadhim asa kel'lea ’zage-kovi’ zomeamni patr gheun kovita roch‌l'lea hannem thoddokall moun rauleari konknnechea fuddaracho ek bhollvont kovi zamvchim khunnam tachethoim dison yetat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]