ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಗಳೊಚ್. ಚಿಂತಪಾನ್ ಜಶೆಂ ಸ್ವಭಾವಾನ್. ಕವಿಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗಳೊ ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಚ್ ವೆಗಳೆಂ ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ಜ್ಯೆ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕತಾ ತೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆ ಚಡತಾವ್ ಮನೀಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಹಿ ಕವಿಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ಪಿಸಾಯ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊನೊ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಶ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚಿಕ್ಕನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಂನಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಿಣ್ಯೆಸಾರ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಂವ್ಡೆ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕವಿ ಕೋಣ್...?! [ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ]

ಕವಿ ಕೋಣ್...?!

ಅಮರ್ ಪ್ರೇಮಿ ತೊ...
ಭಗ್ನ್ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ
ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಲೆಕಾಕ್
ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್
ನಗ್ನ್ ಗುಲೊಬಾ
ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮಾನಾಕ್
ಮೊಗಾ ಕವನ್ ಗುಂತುನ್
ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ....

ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ತೊ...
ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಚಾಲಿರ್
ದೀಸ್ ಭರ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ
ಮುಯಾಂ ರಾಶಿನ್
ಗುದಾಂವ್ ಭರ್ಚೆಂ
ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿನಾಸ್ತಾಂ
ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ...

ಮೊವಾಳ್ ತೊ...
ಕಾಲ್ ಮರ್ಣಾ ಜಾಳ್ ವೊಳ್ಚ್ಯಾ
ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೊ
ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವುನ್
ದುಖಾಂ ಝರಿ ಗಳಂವ್ಚೊ...

ಪ್ರಕ್ರತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ತೊ...
ಮುಡ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ
ಸುರ್ಯೊ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ
ಆಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್
ನಕ್ತಿರಾಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ತಾನಾ
ರಿತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ತಿಂತಾನ್
ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಚಂದ್ರಾ
ಪಿಂತುರ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್
ವೊತಾ ಆನಿ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ಮಿಲನ್ ಕರಂವ್ಚೊ...

ಧಯ್ರಾಚೊ ಧುತ್ ತೊ...
ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್
ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಸತಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಖತಾಂ
ಸಮಾಜೆ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಸುತಾಂ
ಲಿಕ್ಣೆ ಕಾತ್ರೆಂತ್ ಕಾತ್ರುಂಚೊ...

ಖಾಲ್ತೊ, ಸಾದೊ ತೊ...
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್
ನಿದೆಕ್ ಮೋಸ್ ಕರುನ್
ವಿಣ್ಲೆಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕವನ್
ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್
ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ
ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಚಂದ್ ಪಸಂದ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಭೋವ್ ಖುಶ್ ಪಾಂವ್ಚೊ...

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರವಾದಿ ತೊ...
ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವೆರ್
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವನಾಂ ಬೂಕ್
ಇಶ್ಟಾ ಘರಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್
ಧುಳಿಂತ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ಬೂಕಾಂ ರಾಶಿಂತ್
ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾನಾ
"ಕೊಂಕ್ಣಿ‌ ಕಾವ್ಯಾಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ"
ಕವನಾಂ ಬೊರೊಂವ್ಚಿಂ ರಾವಯ್ನಾ"
ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನಾಂತ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೊ..!!

- ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ [ನವೆಂಬರ್ 2018]

 

ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಹರ್ಮನ್ ರಾಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ’, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಧ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಚಿಕ್ಕ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ - ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

कविता

एका समाजेंत कवी म्हळ्ळो वेगळोच. चिंतपान जशें स्वभावान. कविचो संसार वेगळो जशें ताचें चिंताप‌च वेगळें देकून कवी मात्र ज्ये देखुंक सकता तें समाजेचे चडताव मनीस पळेवंक सकानांत. ही कविची सकत म्हणा वा पिसाय पूण एक कवी मात्र हो संसार रचुंक सक्ता.

चिक्क पांगळा कांय थोडे वर्साधीं कोंकणी कविताशेतांत अपल्ये कवितापरतिभेक लागून सर्वांचें गमन वोडुंक सक‌ल्लो अवचीत म्हळ्ळेपरीं मायाग जाल्लो. पूण आतां कांय तेंपा उपरांत आयिल्ल्या ताचेथंय जियेंवचो कवी केदिंच मोनो नातलो म्हळ्ळें ही कविता अपुर्भायेन बोबाटून सांगोन आसा. जिवितापयणाच्यो थोड्यो घुंवड्यो आश्यो आसतात म्हळ्यार अपूण अपणाक विस्रून सोडुंक पडता म्हणताना चिक्कन सयत ह्या घुंवडेंनी आरायिल्लो जिण्येसार आनी अनभोग, ताच्या कवितेंनी दिसोन येतीत आनी कोंकणी कविताशेत अनीक‌यी सभारांक आकर्शीत करुंक सकुंदी म्हळ्ळेच म्हजे आंवडे.

- सं

[कविता] कवी कोण...?! [चिक्क पांगळा]

कवी कोण...?!

अमर प्रेमी तो...
भग्न प्रेमिच्या
कुर्ड्या लेकाक
शिंपडलेल्या
पाकळ्यांक आरावन
नग्न गुलोबा
माडतीर मानाक
मोगा कवन गुंतून
न्याय दिंवचो....

सोसणीक तो...
शिसतेच्या चालीर
दीस भर घोळच्या
मुयां राशीन
गुदांव भर्चें
दोळे मिणकिनासतां
थिरासाणेन पळेंवचो...

मोवाळ तो...
काल मर्णा जाळ वोळच्या
सावळ्या कलेक वर्णिल्लो
आज त्याच जाळांत सांपडाल्ल्या
पिसोळ्याचेर बिर्मोत पावून
दुखां झरी गळंवचो...

प्रक्रते अभिमानी तो...
मुडला थावन पडला
सूऱ्यो चलोन वेताना
आकास आपल्या मात्यार
नक्तिरां फुलां माळताना
रित्या कागदार तिंतान
सूऱ्याचें तशें चंद्रा
पिंतूर उत्रानीं पिंत्रावन
वोता आनी चांदन्या मिलन करंवचो...

धयराचो धूत तो...
कोरोडांच्या राशिंत
जात कात भेद नासतां
सता पाटलीं खतां
समाजे गांट पडलीं सुतां
लिकणे कात्रेंत कात्रुंचो...

खाल्तो, सादो तो...
जायत्या रातीं थावन
निदेक मोस करून
विणलेलें ताचें कवन
जाळिजाग्या मुकल्या पानार
वाचप्यां नद्रेक पडताना
मेळ्ळेले चंद पसंद पळेवन
भोव खूश पांवचो...

आशावादी प्रवादी तो...
आदल्या वर्सा सुर्वेर
फायस जाल्लो कवनां बूक
इश्टा घरा भेटे वेळार
धुळिंत लोळच्या बूकां राशिंत
कोनश्यार थावन हेडायताना
"कोंकणी‌ काव्यां मोरोंक सोडिना"
कवनां बोरोंवचीं रावयना"
म्हणोन मनांत बोबाटचो..!!

- चिक्क पांगळा [नवेंबर २०१८]

 

चिक्क पांगळा: लिखणे नांवार कविता बरंवचो ’हर्मन रायन मेंडोन्सा’, आयलेवार कोंकणी साहितांत भर्वसो उटयिल्ल्यांत हाकाय हांव लेख्तां. एदोळ‌च्च आपल्या कवितेच्या प्रतिभेध्वारीं कोंकणी कविताशेतांत अपलेंच स्थान थीर केल्लो ’चिक्क’. कोंकणेंतलो भळवंत कवी जांवची खुणां हाचेथंय म्हाका दिश्टीक पडताना म्हजो आशावाद इतलोच्च - तशेंच जांव.

Kovita

Eka somajent kovi mholl'llo vegolloch. Chintopan zoxem svobhavan. Kovicho somsar vegollo zoxem tachem chintap‌ch vegollem dekun kovi matr jye dekhunk sokota tem somajeche choddotavo monis polleunko sokanant. Hi kovichi sokot mhonna va pisai punn ek kovi matr ho somsar rochunk sokta.

Chikko panglla kaim thodde vorsadhim konkonni kovitaxetant oplye kovitaprotibhek lagun sorvanchem gomon voddunk sok‌l'lo ovchit mholl'lleporim mayag zal'lo. Punn atam kaim tempa uprant ayil'lea tachethoim jiemvcho kovi kedinch mono natlo mholl'llem hi kovita opurbhayen bobattun sangon asa. Jivitapoinnacheo thoddeo ghumvddeo axeo astat mhollear opunn opnnak visrun soddunk poddta mhonntana chikkon soit hea ghumvddemni arayil'lo jinnyesar ani onbhog, tachea kovitemni dison yetit ani konkonni kovitaxet onik‌yi sobharank akorxit korunk sokundi mholl'llech mhoje amvdde.

- Som.

[Kovita] Kovi Konn...?! [Chikka Panglla]Kovi konn...?!

omor premi to...
Bhogn premichea
kurddea lekak
ximpddolelea
paklleank araun
nogn guloba
maddtir manak
moga koun guntun
nyai dimvcho....

Sosnnik to...
Xistechea chalir
dis bhor ghollchea
muyam raxin
gudamv bhorchem
dolle minnkinasotam
thirasannen pollemvcho...

Movall to...
Kal mornna zall vollchea
saullea kolek vornnil'lo
az teach zallant sampddal'lea
pisolleacher birmot pavun
dukham zhori gollomvcho...

Prokrote obhimani to...
Muddla thaun poddla
sureo cholon vetana
akas aplea matear
noktiram fulam malltana
ritea kagdar tintan
sureachem toxem chondra
pintur utranim pintraun
vota ani chandnea milon koromvcho...

Dhoiracho dhut to...
Koroddanchea raxint
zat kat bhed nastam
sota pattlim khotam
somaje gantt poddlim sutam
liknne katrent katruncho...

Khalto, sado to...
Zaitea ratim thaun
nidek mos korun
vinnlelem tachem koun
zallizagea muklea panar
vachpeam nodrek poddtana
mell'llele chond posond polleun
bhovo khux pamvcho...

Axavadi provadi to...
Adlea vorsa surver
fais zal'lo kounam buk
ixtta ghora bhette vellar
dhullint lollchea bukam raxint
konxear thaun heddaitana
"konknni‌ kaveam moronk soddina"
kounam boromvchim rauyna"
mhonnon monant bobattocho..!!

- Chikka Panglla [Novembor 2018]

 

Chikka Panglla: Likhnne namvar kovita boromvcho ’Hormon Rain Menddonsa’, ailevar konknni sahitant bhorvoso uttoyil'leant hakai hamv lekhtam. Edoll‌chch aplea kovitechea protibhedhvarim konknni kovitaxetant oplench sthan thir kel'lo ’chikko’. Konknnentlo bhollvont kovi zamvchi khunnam hachethoim mhaka dixttik poddtana mhozo axavad itlochch - toxench zamv.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]