ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಮಾಂಯ್’ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್, ಜಿ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನಿ ಎಕಾ ’ಆವಯ್’ಚಿಂ ರುಪಾಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಅಜೂನ್ ತೊಚ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಸ್ಚಿ ಆವಯ್ ಖರಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಕತ್.

’ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್’ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಂಪಿ ಕವಿತಾ, ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಹರೇಕಾ ರುಪಾಂನಿ ವಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಫಕತ್ ತಿಣೆಂಚ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ದೆಖ್ಚೊ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ]  ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್  [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]


 ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಖೊಟಾಯ್ತಾಲೊಂ ತಿಕಾ
ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಚ್ಯಾಧಿಂಚ್
ಖೊಟೊ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ
ಹಾಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾಯ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ
ತಿಣೆಂ ಭಗ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ರಡುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕೀಸ್ ದಿವುನ್
ತಿ ದೂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್
ಅಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಧಲಯ್ತಾಲಿ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ಚ್ ತಾಳೊ ಕರುನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಧರುನ್
ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ತಿ ಚಲ್ತಾನಾ
ಬೋಟ್ ದಾಂಟೊನ್ ಫುಟ್ಲೆಲೆಂ ತಿಚೆಂ ರಗತ್
ಕಾಪ್ಡಾಪಾಲ್ವಾಂತ್ ಲೋವ್ ಪುಸ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಟ್ ಧರುನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ
ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಲೊ
ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂನಿ ಹಾಂವ್
ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ
ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ದಾಡ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುತಿ ದಿತಾನಾ
ಪೂತ್ ಐಸ್‌ಕೆಂಡಿ ಖಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣುನ್
ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಚೆ ಪೊಯ್ಶೆ ಚೊರುನ್
ಗುಪ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ರಿ ದಿವುನ್
ಸ್ವತಾ ತಿ ಭಿಜ್ತಾಲಿ
ಶೆಳಿತಾಪಾನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ವೆಂಗುನ್ ತಿ ಪೊಶೆತಾನಾ
ಅಪ್ಲೊ ತಾಪ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಪೇಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಲಿ, ನೀಸ್ ತಿ ಪಿಯೆತಾಲಿ
ನೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲಿ
ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಪಿಂಜುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಶಿಂವಯ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ತಾನಾ
ಅಪ್ಲೆಂ ಬಿಚಾಣೆಂ ಸುನೆಕ್ ದಿವುನ್
ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡೊವ್ನ್
ಕಿತೆಂಚ್ ಪುರ್ಪುರ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆಯಾ ಜಾವುನ್
ತಾಂಕಾಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾಲಿ, ಖಾವಯ್ತಾಲಿ
ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್, ಚಲುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿ
ಮೂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಚಾಬಾನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಮ್ಹಜಿ ನವಿ ಕೊಟ್ರಿ ಜಾತಾನಾ
ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ಸುವಾತ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್
ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಯ್ತ್
ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

ಅಪ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಝರವ್ನ್ ತಿಣೆಂ
ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖರ್ಚಿಲೆಂ
ತಿಚ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಹಾಂವ್
ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಕವಿತಾ
ತಿಚೆಪರಿಂ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲಿನಾ
ತಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಅಕ್ತೋಬರ್ 2018]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಮೂಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್. ’ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ’ (2002), ’ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’ (2004), ’ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’ (2006), ’ಬಜಾರ್’ (2017) ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ವತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ (2005), ’ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್’ (2006), ’ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ (2007), ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ (2017) ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಕಾನಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

’मांय’ एक अदभूत सकत, जी काळाथावन अपली सकत होगडायनासतां आसलेल्यान आज म्हणासर संसार चल्ता. आनी एका ’आवय’चीं रुपां बदल्ल्यांत आसुयेता पूण तिचो मोग आनी मयपास अजून तोच, अपल्या बाळाक जीव दीवंक सयत पाटीं सरानासची आवय खरीच ह्या संसारांतली भोव व्हड सकत.

’म्हजी मांय’ कविता एक संपी कविता, जल्मा थावन मोर्नापऱ्यांत एका आवयचीं वेवेगळीं रुपां पिंत्रांवची कविता. पूण हरेका रुपांनी वा पात्रांनी फकत तिणेंच त्याग कर्चो आनी तिणें फकत मोग दिंवचो शिवाय केदनांय कितेंच पाटीं आशेनासताना अपल्या बाळाच्या सुखांत अपलें सूख देखचो.

- सं

[कविता]  म्हजी मांय  [वल्ली क्वाड्रस]

 म्हजी मांय

खोटायतालों तिका
हांव जल्मोच्याधिंच
खोटो सोसून‌यी
हासून म्हाका आरायताली
म्हजी मांय

म्हाका जल्म दितासतां
तिणें भगची दूक समजून
सगळ्यांक ती रडून सांग्ताना
म्हाका कीस दिवून
ती दूक गुपीत आसूं म्हणताली
म्हजी मांय

म्हाका पाळण्यार निदावन
अपलीं स्वपणां धलयताली
आपल्या काळजाक‌च ताळो करून
म्हाका गाणां गायताली
म्हजी मांय

भुर्ग्याक म्हाका हांडियेर धरून
फात्राच्या रसत्याचेर ती चल्ताना
बोट दांटोन फुटलेलें तिचें रगत
कापडापालवांत लोव पुसताली
म्हजी मांय

म्हजें बोट धरून
म्हाका चलुंक शिकयतासताना
उतर प्रायेर म्हजो हात धर्तलो
म्हजो पूत म्हणताली
म्हजी मांय

इसकोलाच्या परिक्षेंनी हांव
फेयल जावन घरा येताना
सगळो गांव दाड्डो म्हणताना
पूत म्हजो बुध्वंत म्हणताली
म्हजी मांय

इसकोलाची भुती दिताना
पूत ऐस‌केंडी खांवदी म्हणून
बाबाच्या बोल्साचे पोयशे चोरून
गुप्तीं म्हाका दिताली
म्हजी मांय

पावसांत म्हाका सत्री दिवून
स्वता ती भिजताली
शेळितापान निदलेल्या म्हाका
वेंगून ती पोशेताना
अपलो ताप लिपयताली
म्हजी मांय

पेज म्हाका दिताली, नीस ती पियेताली
नीस म्हाका दिल्यार, ती उदाक पियेवन निदताली
अपल्याच कापडाक पिंजून म्हाका
फेसताक नवी मुसतायकी शिंवयताली
म्हजी मांय

काजार जावन बायलेक घरा हाडताना
अपलें बिचाणें सुनेक दिवून
धर्णिचेर मांद्री सोडोवन
कितेंच पुर्पुर्नासतां निदताली
म्हजी मांय

म्हज्या भुर्ग्यांची आया जावून
तांकां न्हाणयताली, खावयताली
तांकां उलवंक, चलुंक शिकयताली
मूय सयत चाबानासचेपरीं पळेताली
म्हजी मांय

म्हजी नवी कोट्री जाताना
कोट्रेंत सुवात नातली म्हणून
अपल्ये उतर प्रायेर सयत
प्रायेसतांच्या आश्रमाक गेल्ली
म्हजी मांय

अपलें आवक झरवन तिणें
जिवीत‌च म्हजेर खर्चिलें
तिच्या नालायक पुताचेर हांव
बरवंक बसलां कविता
तिचेपरीं कोण‌च आसलिना
तीच म्हजी मांय

- वल्ली क्वाड्रस [अक्तोबर २०१८]

 

वल्ली क्वाड्रस: मूळ काण्येगार तर‌यी, कविताशेतांत अध्ययन, विशलेषणाचो वावर. ’च्यार मुखां’ (२००२), ’कट‌पुतळी’ (२००४), ’दर्भारांतली पिंर‍गोण’ (२००६), ’बजार’ (२०१७) पर्गट‌ल्ले स्वताचे कविताजमे. ’कवितापाठ’ (२००५), ’दर‍याक उदाक’ (२००६), ’काळोक नात‌ल्लो गांव’ (२००७), ’मुगदनात‌ल्लीं गितां’ (२०१७) एदोळ पर्गट‌ल्ले कविता अध्ययनाचे बूक. कोंकणेशिवाय कानडी, इंगलीश, हिंदी भासांनी सयत कविता बरयल्यांत.

Kovita

’mam-i’ ek odbhut sokot, ji kallathaun opli sokot hogddainastam aslelean az mhonnasor somsar cholta. Ani eka ’auy’chim rupam bodol'leant asuyeta punn ticho mog ani moipas ozun toch, oplea ballak jivo diunko soit pattim soranaschi auy khorich hea somsarantli bhovo vhodd sokot.

’mhoji mam-i’ kovita ek sompi kovita, zolma thaun mornaporeant eka auychim vevegllim rupam pintramvchi kovita. Punn horeka rupamni va patramni fokot tinnench teag korcho ani tinnem fokot mog dimvcho xivai kednam-i kitench pattim axenastana oplea ballachea sukhant oplem sukh dekhcho.

- Som.

[Kovita]  Mhoji Mam-i  [Vol'li Kvaddros ]Mhoji Mam-i

khottaitalom tika
hamv zolmocheadhinch
khotto sosun‌yi
hasun mhaka araitali
mhoji mam-i

mhaka zolm' ditastam
tinnem bhogchi duk somzun
soglleank ti roddun sangtana
mhaka kis divun
ti duk gupit asum mhonntali
mhoji mam-i

mhaka pallnnear nidaun
oplim svopnnam dholoitali
aplea kallzak‌ch tallo korun
mhaka gannam gaitali
mhoji mam-i

bhurgeak mhaka handdier dhorun
fatrachea rosteacher ti choltana
bott dantton futtlelem tichem rogot
kapddapalvant lovo pustali
mhoji mam-i

mhojem bott dhorun
mhaka cholunk xikoitastana
utor prayer mhozo hat dhortolo
mhozo put mhonntali
mhoji mam-i

iskolachea porikxemni hamv
feyl zaun ghora yetana
sogllo gamv dadd'ddo mhonntana
put mhozo budhvont mhonntali
mhoji mam-i

iskolachi bhuti ditana
put ois‌kenddi khamvdi mhonnun
babachea bolsache poixe chorun
guptim mhaka ditali
mhoji mam-i

pausant mhaka sotri divun
svota ti bhijtali
xellitapan nidlelea mhaka
vengun ti poxetana
oplo tap lipoitali
mhoji mam-i

pez mhaka ditali, nis ti pietali
nis mhaka dilear, ti udak pieun nidtali
opleach kapddak pinzun mhaka
festak novi mustaiki ximvoitali
mhoji mam-i

kazar zaun bailek ghora haddtana
oplem bichannem sunek divun
dhornnicher mandri soddoun
kitench purpurnastam nidtali
mhoji mam-i

mhojea bhurgeanchi aya zavun
tankam nhannoitali, khauytali
tankam ulounko, cholunk xikoitali
muy soit chabanascheporim polletali
mhoji mam-i

mhoji novi kottri zatana
kottrent suvat natli mhonnun
oplye utor prayer soit
prayestanchea axromak gel'li
mhoji mam-i

oplem auk zhoroun tinnem
jivit‌ch mhojer khorchilem
tichea nalaik putacher hamv
borounko boslam kovita
ticheporim konn‌ch aslina
tich mhoji mam-i

- Vol'li Kvaddros [October 2018]

 

Vol'li Kvaddros: Mull kannyegar tor‌yi, kovitaxetant odhyoin, vixlexonnacho vaur. ’chear mukham’ (2002), ’kott‌putlli’ (2004), ’dorbharantoli pimr‍gonn’ (2006), ’bozar’ (2017) porgott‌l'le svotache kovitazome. ’kovitapatth’ (2005), ’dor‍yak udak’ (2006), ’kallok nat‌l'lo gamv’ (2007), ’mugdonat‌l'lim gitam’ (2017) edoll porgott‌l'le kovita odhyoinache buk. Konknnexivai kanddi, inglix, hindi bhasamni soit kovita boroileant.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]