ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಪಳೆಯಾ, ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಕಾಜು ಆನಿ ಕಾಜುಚಿ ಭಿ, ಜಿ ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕಾಜು ಖಾವ್ನ್, ಭಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಾಜು ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಭಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ.

ಕಾಜು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕುಸೊನ್ ವೆಚಿ ವಸ್ತ್, ಪುಣ್ ಭಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್. ಮನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ತಫಾವತ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಮನಿಸ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕುಸೊನ್ ವೆಚಿ ತರ್‌ಯೀ, ತಿ ಕುಸೊನ್ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ, ಅಪ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾ. ಕಾಜುಚಿ ಭಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಾಳಮ್ವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಅಖೇರಿಚ್ಯಾ ವಳಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರವ್ಯೆತಾ

ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ಖಾಯ್ಸ್, ಬರ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊಕಿ, ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹಜಾರ್ ಮೊರಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಾಜೂ ಬೀ [ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್]

ಕಾಜೂ ಬೀ

ಶಾಳೇಕ ಮೆಳಚೆ ರಜಾ
ಗಾಂವಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರೀಯ ಆಶಿಲೆ
ಪ್ರಶ್ನೇ ಪ್ರತಿಕೇಕ ಉತ್ತರ ಬರೋವಚೆ ಸಜಾ
ಹಾಜೆ ಮಧೇಂತ ಹಿತಲಾಂತ ಭೋಂವಚಾಕ ಮಜಾ
ಖಾವಚಾಕ ಶೋಧೂನ ವಚೆ ರೂಕ ತೇ ಕಾಜಾ

ಹಳದೂವೋ ಆನೀ ತಾಂಬಡೋ ಕಾಜೂ
ಭೀ ಕಶೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಸಾ ಭಾರತಾಚೆ ಬಾಜೂ
ಖಾವನು ವೆಂಚೂನ ಹಾಡಚೆ ಕಾಜೂಭೀ
ಮೊಲಾಧಿಕ ಹೇ ಮಾರಗ ಭೀ

ಗರ್ವ ಪಾವಲೆ ತೇ ರೂಕಾರ ಪಿಕತನಾ
ಆನೀ ಲೋಕಾನ ಭೀ ವೆಂಚೂನ ವರತನಾ
ಥೋಡೆ ಮ್ಹಾಂತಾರೆ ಜಾವನು ಜಡಲೆ
ಮೋಲನಾಶಿ ಮಾತೀಂತ ಪಡಲೆ

ವೆಂಚೂನ ವೆಲೆ, ಸೊಲ್ಲಾವನು ಕಾಡಲೆ
ಮೊಲ್ಲಾಕ ವಿಕಲೆ, ಖಾಂವನು ತೇ ಸರಲೆ
ಶಾಳ ಸುರವಾತೇಕ ಪಾವಸ ತೇ ಆಯಲೆ
ಮಾತೀಂತ ಮೆಳೇಲೇಂಕ ಆಂಕ್ರಿ ತೇ ಪುಟಲೆ

ಕಾಲಚಕ್ರಾಂತ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಮೋಲ ಯೆತಾ
ಮೊಲಾಕ ವಿಕೀಲೋಯ ಸರಚೆ ಆಸಾ
ನೆಲಾರ ಪಡಲೇಲೋಯ ಉಟಾವಚೆ ಆಸಾ
ಫಕತ ಎಕ ಪಾವಸ ಜಾವಕಾ ಜಾತಾ

- ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ತರ್‌ಯೀ, ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್. ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ

कविता

व्हाव! कितें ह्या कवितेची सकत पळेया, वयलेभार पळेलें तर एक काजू आनी काजुची भी, जी आमी चडतावां ल्हान‌पणार कितलेश्यो काजू खावन, भियो घेवन आयिल्ल्यांव, आनी काजू तशेंच काजुच्या भियेचे कितलेशे खेळ खेळून आयिल्ल्यांव, हांगासर कवितेंत तें भुर्ग्यापणालें स्वपण जिवाळ कर्ताशें भग्ता. पूण तितलेंच न्हय, ही कविता जायतें सांगून वेता, तिच्च एका कवितेची सकत म्हणच्याक गोवाय दिता.

काजू म्हळ्यार फाल्यां कुसोन वेची वसत, पूण भी म्हळ्यार फालें, आमचो फुडार, आमचें मुखलें जनांग. मनजात आनी मनीस ह्या दोगां मधें आसचो प्रमूक तफावत‌च जावनासा, मनीस वैचारीक चिंत्पाक नियाळुंक सकचो देकून आमची कूड फाल्यां मातियेंत कुसोन वेची तर‌यी, ती कुसोन वेच्याधीं, अपलें बरें मात्र, मुखल्या दिसांनी, मुखल्या पिळगेक सोडून वेता. काजुची भी एक सांकेतीक रूप दीवन कवीन अपुर्भायेचें चिंताप हांगासर व्हाळमवचें दिसून येता देकून ही कविता परत वाचुंक कर्ता. अखेरिच्या वळिंनी कांय वेवेगळ्यो काणियोंच सांगच्या ह्या कवितेचेर अपुर्भायेचें विशलेषण बरव्येता

वृत्तेन प्राध्यापक जावनासचो वेंकटेश नायक म्हाका हेच्च चिंत्पाक लागून भोव खायस, बर्पान कितलो गुंडायेचोकी, संयबान सयत तितलोच खाल्तो आनी समजणेचो म्हण हांवें पार्किल्लो कवी. कोंकणी फुडारांत असल्या कविंचो संखो चडून येंवचो पळेताना खरेंच म्हज्या काळजांत हजार मोरांनी संतोसान नाच‌ल्लेपरीं जाता.

- सं

[कविता] काजू बी [वेंकटेश नायक]

काजू बी

शाळेक मेळचे रजा
गांवाक गेल्यारीय आशिले
प्रश्ने प्रतिकेक उत्तर बरोवचे सजा
हाजे मधेंत हितलांत भोंवचाक मजा
खावचाक शोधून वचे रूक ते काजा

हळदूवो आनी तांबडो काजू
भी कशी म्हळ्यारी
श्रीलंका आसा भारताचे बाजू
खावनू वेंचून हाडचे काजूभी
मोलाधीक हे मारग भी

गर्व पावले ते रूकार पिकतना
आनी लोकान भी वेंचून वरतना
थोडे म्हांतारे जावनू जडले
मोलनाशी मातींत पडले

वेंचून वेले, सोल्लावनू काडले
मोल्लाक विकले, खांवनू ते सरले
शाळ सुरवातेक पावस ते आयले
मातींत मेळेलेंक आंक्री ते पुटले

कालचक्रांत सक्कडांक मोल येता
मोलाक विकीलोय सरचे आसा
नेलार पडलेलोय उटावचे आसा
फकत एक पावस जावका जाता

- वेंकटेश नायक [अगोसत २०१८]

 

वेंकटेश नायक, मडंत्यार: वृत्तेन प्राध्यपक जावन वावर कर्चो वेंकटेश नायक, कोंकणी साहित्यांत काण्येगार/कवी जावन व्हळकेचो तर‌यी, एक संवेदन‌शील चिंत्पाचो कवी, कविता ताची पयली आसक्त. कोंकणेच्या फुडारांत एक भर्वश्याचो कवी जावन उदेतलो म्हळ्ळो म्हजो आशावाद. हाची एक कविता ’सुक्ती भर्ती’ विशलेषणांच्या बुकांत पर्गटल्या

Kovita

Vhavo! kitem hea kovitechi sokot polleya, voilebhar pollelem tor ek kazu ani kazuchi bhi, ji ami choddtavam lhan‌ponnar kitlexeo kazu khaun, bhio gheun ayil'leamv, ani kazu toxench kazuchea bhieche kitlexe khell khellun ayil'leamv, hangasor kovitent tem bhurgeaponnalem svoponn jivall kortaxem bhogta. Punn titlench nhoi, hi kovita zaitem sangun veta, tichch eka kovitechi sokot mhonncheak gouai dita.

Kazu mhollear faleam kuson vechi vost, punn bhi mhollear falem, amcho fuddar, amchem mukhlem zonang. Monzat ani monis hea dogam modhem ascho promuk tofaut‌ch zaunasa, monis voicharik chintpak niallunk sokcho dekun amchi kudd faleam matient kuson vechi tor‌yi, ti kuson vecheadhim, oplem borem matr, mukhlea disamni, mukhlea pillgek soddun veta. Kazuchi bhi ek sanketik rup diun kovin opurbhayechem chintap hangasor vhallomvchem disun yeta dekun hi kovita porot vachunk korta. Okherichea vollimni kaim veveglleo kannionch sangchea hea kovitecher opurbhayechem vixlexonn borouyeta

Vrit'ten pradheapok zaunascho venkottex naik mhaka hechch chintpak lagun bhovo khais, borpan kitlo gunddayechoki, somyban soit titloch khalto ani somzonnecho mhonn hamvem parkil'lo kovi. Konkonni fuddarant osolea kovincho sonkho choddun yemvcho polletana khorench mhojea kallzant hozar moramni sontosan nach‌l'leporim zata.

- Som.

[Kovita] Kazu bi  [Venkottex Nayak]


Kazu bi

xalleko melloche roza
gamvako geleariyo axile
proxne protikeko ut'toro borouche soza
haje modhento hitolanto bhomvochako moza
khauchako xodhuno voche ruko te kaza

holloduvo ani tamboddo kazu
bhi koxi mholleari
xrilonka asa bharotache bazu
khaunu venchuno haddoche kazubhi
moladhiko he marogo bhi

gorvo paule te rukaro pikotona
ani lokano bhi venchuno vorotona
thodde mhantare zaunu zoddole
molonaxi matinto poddole

venchuno vele, sol'launu kaddole
mol'lako vikole, khamvonu te sorole
xallo surovateko pauso te aile
matinto mellelenko ankri te puttole

kalochokranto sokkoddanko molo yeta
molako vikiloi soroche asa
nelaro poddoleloi uttauche asa
fokoto eko pauso zauka zata

- Venkottex Nayak [August 2018]

 

Venkottex Nayak, Mo'ddo'ntear: Vrit'ten pradhyopok zaun vaur korcho Venkottex Nayak, konknni sahiteant kannyegar/kovi zaun vhollkecho tor‌yi, ek somvedon‌xil chintpacho kovi, kovita tachi poili asokt. Konknnechea fuddarant ek bhorvoxeacho kovi zaun udetolo mholl'llo mhozo axavad. Hachi ek kovita ’sukti bhorti’ vixlexonnanchea bukant porgottlea

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]