ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅಸಾ;

ಜಾತಾ ಖುನಿ ಫಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಆನಿ ಗಡಿಚೆರ್, ಗುಳೆ ಫಾರ್, ಮೊರ್ತಾ ಸೊಜೆರ್, ಕರ್ತಾ ಲೋಕ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಪುಣ್ ದೇಶಾಚೆ ದಲ್ಲಾಳ್ ಧವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ಕರ್ತಾ ಜೈಕಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಭಾರತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್’. ಪುಣ್ ಜಾಗೊ ಕವಿ ಪಳೆತಾ, ಪಾರ್ಕಿತಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜತಾ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾ.

ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತರಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸ್ವತಂತ್ರ್ [ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ]

ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆತಾಂ ಕೊಣೆ ಕೊಣಾಕ್
ಕಾಂಯ್ಚ್ ವಿಚಾರಪ್ ನಾ
ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಮ್ಚೆ ರಾಜ್ಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಮ್ಚಿ ಮತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಮ್ಚಿ ಘರಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಘರಾಂತ್ ಕುಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಘರಾಂತಲಿ ಮನ್ಶಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಘೊವಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಬೆಂಕಾಂತ್ ಖಾತೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಧಾರಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಆಧಾರಕಾರ್ಡ್ ಆಸಾ ಪೂಣ್
ಕೊಣಾಕ್ ನಾ ಕೊಣಾಚೊ ಆದಾರ್
ಕೊಣಾಕ್ ನಾ ಕೊಣಾಚೊ ಆದರ್

ಜೊ ತೊ ಆಪ್ಲೆಪುರತೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಹೊ ದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೆಶಾತಲೊ
ಜಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್

- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

कविता

आमच्या देशाची आयची परिगत असा;

जाता खुनी फार, अत्याचार, आनी गडिचेर, गुळे फार, मोर्ता सोजेर, कर्ता लोक हाहाकार पूण देशाचे दल्लाळ धव्या न्हेसणाचेर कर्ता जैकार, आनी म्हणता ’भारत आमचें स्वातंत्र’. पूण जागो कवी पळेता, पार्किता आनी समजता देकून लोकाक जागयता.

बाब उदय म्हांबरोची अन्येक सकाळीक चिंत्पाची संप्या उतरांची कविता अर्थाभरीत आसोन आमच्या समाजेचेर आर्सो धर्चेतसली जावनासा. ही कविता वाचून हाचो स्वाद चाकुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

[कविता] स्वतंत्र [उदय मांबरो]

स्वतंत्र

आतां कोणे कोणाक
कांयच विचारप ना
आमी स्वतंत्र
आमचो देश स्वतंत्र
आमचे राज्य स्वतंत्र
आमची भास स्वतंत्र
आमची मतां स्वतंत्र
आमची घरां स्वतंत्र
घरांत कुडी स्वतंत्र
घरांतल्यो चली स्वतंत्र
घरांतली मनशां स्वतंत्र
घोवाचो संसार स्वतंत्र
बायलेचो संसार स्वतंत्र
भुर्ग्याचो संसार स्वतंत्र
दर एकल्याची गाडी स्वतंत्र
बेंकांत खातें स्वतंत्र
मोबायल स्वतंत्र
आधारकार्ड स्वतंत्र
आधारकार्ड आसा पूण
कोणाक ना कोणाचो आदार
कोणाक ना कोणाचो आदर

जो तो आपलेपुरतो स्वतंत्र
हो देश स्वतंत्र
स्वतंत्र देशातलो
जण एकलो स्वतंत्र

- उदय मांबरो [अगोसत २०१८]

 

उदय मांबरो: गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

Kovita

Amchea dexachi aichi porigot osa;

Zata khuni far, oteachar, ani goddicher, gulle far, morta sojer, korta lok hahakar punn dexache dol'lall dhovea nhesnnacher korta zoikar, ani mhonnta ’bharot amchem svatontr’. Punn zago kovi polleta, parkita ani somzota dekun lokak zagoita.

Bab udoi mhambrochi onyek sokallik chintpachi sompea utoranchi kovita orthabhorit ason amchea somajecher arso dhorchetosoli zaunasa. Hi kovita vachun hacho svad chakunk tumkanch soddtam.

- Som.

[Kovita] Svotontr [Udoi Mambro]


Svotontr

atam konne konnak
kainch vicharop na
ami svotontr
amcho dex svotontr
amche rajy svotontr
amchi bhas svotontr
amchi motam svotontr
amchi ghoram svotontr
ghorant kuddi svotontr
ghorantleo choli svotontr
ghorantoli monxam svotontr
ghovacho somsar svotontr
bailecho somsar svotontr
bhurgeacho somsar svotontr
dor ekleachi gaddi svotontr
benkant khatem svotontr
mobail svotontr
adharokardd svotontr
adharokardd asa punn
konnak na konnacho adar
konnak na konnacho ador

zo to aplepuroto svotontr
ho dex svotontr
svotontr dexatolo
zonn eklo svotontr

- Udoi Mambro [August 2018]

 

Udoi Mambro: G§ycho ek namnnecho lekok, kovi, vauraddi toxench podam ghoddnnar. ’hai saibha’, ’monxachea sodhant’ hache edoll porgott zal'le buk.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]