ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನ್ಶಾ, ಸಾಂಭಾಳ್ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಭಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ತಾತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ.

’ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಹಸ್ತೆಕ್ ಸಲ್ವುಂಕ್ ಏಕ್ ಮೂಯ್ ಸಕ್ತಾ’, ಕವಿತೆಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಡ್-ಉಭೆಂ ಚಿರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಉತ್ರಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಳಿಶ್ಟ್. ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಎಕೆಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್‌ಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹಿಂ ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾತ್.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಉತ್ರಾಂ [ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್]

ಉತ್ರಾಂ
ಉತ್ರಾಂ ಶೆವ್ಟೂನ್ ಮಾರತ್ಲ್ಯಾ,
ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ರೆ ಕೆಲಾಂ!
ಕಸ್ಲಿ ಗರಜ್ ತುಕಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ?
ಗರಜ್ ತುಕಾ ಫಕತ್ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ!

ಆಯ್ಚೊ ಮನೀಶ್
ಕೊಣ್ ಬರೊ, ಕೊಣ್ ಕೂಡೊ?
ಹೆಂ ಮಾಕಾ ವಿಚಾರೂಂನಾಕಾ.
ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ?
ಕೆವ್ಲ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ!

ಗರೊವ್ಪಿ
ಬರೊವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ಗರೊವ್ಪಿ ತುಂ!
ಬಾರೀಕ್ ಎಕ್ ಉತರ್ ಉಡೊವ್ನ್
ಮೆಳತ್ ಎಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣೂನ್
ಅಶೀಚ್ ವಾಟ್ ಪಳೊವ್ಪಿ..

ರಗ್ತಾಚಿ ವಳಖ್
ರಗತ್ ಖರೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಆಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೀರಾಂನಿ?
ಮನಯ್ತ್ ಕಾಯ್ ಫಾಲ್ಯಾ ನರ್ಕಾಸುರಜಯಂತಿ!

ಸಪನ್
ಸಪನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ ಗೊಡ್
ಪೂಣ್ ಅದ್ರ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ ಆಯ್ಲಿ!
ಮ್ಹೂಣ್ ಕಿತೆಂ? ಪರ್ತೂನ್ ನಿದೆವಂಚೆಂ?
ನಾ ರೆ ನಾ! ಜೀವಿತ್ ಶೆಣೊವಂಚೊಂ ನಾ!

ಅಸ್ವಡಿಂ
ಶಿಷ್ಯಾಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಅಸ್ವಡಿಂ
ಗುರೂಚಿ ಟಿಕಾ ಅಸ್ವಡಿಂ
ಬಾಪಾಯ್ಲೊ ಮೊಗ್ ಅಸ್ವಡಿಂ
ಪುತಾಲೊ ರಾಗ್ ಅಸ್ವಡಿಂ..

ಜೀವಿತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
ಜೀವಿತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಖಂಡ್ ಚಾರ್
ಚೊವೀಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಪಾನಾಂ ಸಾಬಾರ್
ಕಾಗ್ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಬುರ್ಶಿಂ ಕಾಳಿಂ
ಅಧ್ಯಾಯ್ ಥೊಡೆ ನಾಶಿಲ್ಲೆಚ್ ಬರೆ!
ತರೀಯ್ ಮಿತ್ರ್, ಇತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಆವ್ಡೀಚೆಂ ಕಿ
ಹೆಂಚ್ ಪುರೊ, ಹೆಂಚ್ ಜಾಯ್!

ರೇಲ್ವೆ‌ಸ್ಟೇಶನ್
ಗಾಡಿ ಲೆಟ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಆಮಿ
ಎಕಾಮೆಕಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ
ಖಬರ್ ಸಾಂಗೂನ್ ವೆಳ್ ಗೆಲೊ
ಗಾಡಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ಆತಾಂ
ಖೊಶೀಚ್ ದಿಸ್ನಾ..

- ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್: ಎರ್ನಾಕುಳಮ್ ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕಪಿ. ’ಇದಂ ನ ಮಮ್’ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

कविता

मनशा, सांभाळ तुजीं उत्रां, जीं उत्रां एका मनशाच्या काळजांत रावळेरां भांदुंक सक्तात, तिंच उत्रां एकल्याचें स्वपाण पिड्ड्यार करुंक‌यी सक्तात. नामणेचो कादंबरिकार एट्येलाच्या कादंबरेंतलीं उत्रां हीं.

’एद्या व्हडा हसतेक सलवुंक एक मूय सक्ता’, कवितेचीं दोन उत्रां कांय कोणाक आड-उभें चिरुंक सक्ता म्हणच्याक ह्यो ल्हा-ल्हान कविता गोवाय दितात. उत्रां निजायकी फात्राच्याकी भळिश्ट. एकेका कवितेंनी एकेक काणी आसा तशेंच जायतें तात्वीक चिंतप आसा. कोच्चिचो नामणेचो कवी बाब शरत‌चंद्र शेणय‌ची चडताव कविता गुंडायेच्या चिंत्पाचीं, हांगासर‌यी हीं कविता, कवितारसिकाचीं मनां उल्लासीत कर्तात.

- सं

[कविता] उत्रां [शरत‌चंद्र शेणय]

उत्रां
उत्रां शेवटून मारतल्या,
उत्रांचें हें कितें रे केलां!
कसली गरज तुका उत्रांची?
गरज तुका फकत फात्रांची!

आयचो मनीश
कोण बरो, कोण कूडो?
हें माका विचारूंनाका.
कोणाच्यान माका फायदो?
केवल इतलेंच हांव जाणा!

गरोवपी
बरोवपी न्हय, गरोवपी तूं!
बारीक एक उतर उडोवन
मेळत एक कविता म्हणून
अशीच वाट पळोवपी..

रग्ताची वळख
रगत खरें कोणाचें आसा आमच्या शीरांनी?
मनयत काय फाल्या नर्कासुरजयंती!

सपन
सपन आशिल्लें गोड गोड
पूण अदऱ्यान जाग आयली!
म्हूण कितें? पर्तून निदेवंचें?
ना रे ना! जीवीत शेणोवंचों ना!

अस्वडीं
शिषयाची तोखणाय अस्वडीं
गुरूची टिका अस्वडीं
बापायलो मोग अस्वडीं
पुतालो राग अस्वडीं..

जीविताचें पुसतक
जीविताच्या पुसतकाक खंड चार
चोवीस अध्याय आनी पानां साबार
काग्तां थोडीं बुर्शीं काळीं
अध्याय थोडे नाशिल्लेच बरे!
तरीय मित्र, इतलें हें आवडीचें की
हेंच पुरो, हेंच जाय!

रेल्स्टेशन
गाडी लेट म्हणून आमी
एकामेकांची वळख घेतलेली
खबर सांगून वेळ गेलो
गाडी येता म्हणून आतां
खोशीच दिस्ना..

- शरत‌चंद्र शेणय [अगोसत २०१८]

 

शरत‌चंद्र शेणय: एर्नाकुळम केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी. साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै बूक पुरसकार असले प्रतिश्टीत पुरसकार जिकपी. ’इदं न मम’ हांचो कविताजमो सवें सभार हेर बूक सयत संपादन करून पर्गट केल्यात.

Kovita

Monxa, sambhall tujim utram, jim utram eka monxachea kallzant raulleram bhandunk soktat, tinch utram ekleachem svopann pidd'ddear korunk‌yi soktat. Namnnecho kadomborikar ettyelachea kadomborentlim utram him.

’edea vhodda hostek solvunk ek muy sokta’, kovitechim don utram kaim konnak add-ubhem chirunk sokta mhonncheak heo lha-lhan kovita gouai ditat. Utram nizaiki fatracheaki bhollixtt. Ekeka kovitemni ekek kanni asa toxench zaitem tatvik chintop asa. Kochchicho namnnecho kovi bab xorot‌chondro xennoi‌chi choddtavo kovita gunddayechea chintpachim, hangasor‌yi him kovita, kovitarosikachim monam ul'lasit kortat.

- Som.

[Kovita] Utram [Xorot‌chondro Xennoi]


Utram
utram xeuttun marotlea,
utranchem hem kitem re kelam!
kosli goroz tuka utranchi?
goroz tuka fokot fatranchi!

aicho monix
konn boro, konn kuddo?
hem maka vicharumnaka.
Konnachean maka faido?
keul itlench hamv zanna!

goroupi
boroupi nhoi, goroupi tum!
barik ek utor uddoun
mellot ek kovita mhonnun
oxich vatt polloupi..

Rogtachi vollokh
rogot khorem konnachem asa amchea xiramni?
monoit kai falea norkasurozointi!

sopon
sopon axil'lem godd godd
punn odrean zag aili!
mhunn kitem? portun nideunchem?
na re na! jivit xennounchom na!

osvoddim
xixeachi tokhnnai osvoddim
guruchi ttika osvoddim
bapailo mog osvoddim
putalo rag osvoddim..

Jivitachem pustok
jivitachea pustokak khondd char
chovis odhyai ani panam sabar
kagtam thoddim burxim kallim
odhyai thodde naxil'lech bore!
tori-i mitr, itlem hem auddichem ki
hench puro, hench zai!

relsttexon
gaddi lett mhonnun ami
ekamekanchi vollokh ghetleli
khobor sangun vell gelo
gaddi yeta mhonnun atam
khoxich disna..

- Xorot‌chondro Xennoi [August 2018]

 

Xorot‌chondro Xennoi: ernakullom' kerollacho namonnecho konkonni kovi. Sahito okaddemi, tti.Em'.E.Poi buk puroskar osole protixttit puroskar jikopi. ’idom no mom'’ hancho kovitazomo sovem sobhar her buk soit sompadon korun porgott keleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]