ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರೇಕ್ ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಯೆತಾ, ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉಭ್ಜತಾ ’ಗೊಂದೊಳ್’, ಅಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಮಸ್ತುಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಹ್ಯಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಕವಿಚಿಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಹೆಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಟೊವಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ.

ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಯುವಕವಿ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಇನಾಮ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಬೊಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬೊಲಿಚ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ತಿ ಆಸಾ ತಶಿಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಪಿಶೆಂಪಣ್ [ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ]

ಪಿಶೆಂಪಣ್

ಆಯ್ಕೀಲೆಂ ತುಮಿಂ ಸಗ್ಳಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್
ಜಾಲಿಂ ತುಮೀಂಯಾತಾಂ ಪಿಶಾಚಿಂ
ಕವಿತೆನ್ ಹಾಂವ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್
ಮನಾಂ ಕೆನ್ನಾಯ್ ತುಮಿಂ ದವ್ರಾಚಿ

ಆಠೆಶ್ಯಾತ್ ಕವಿತೆಂತು ಆಪಣ್
ಸಂಗ್ಲ್ಲಿಂ ಕೈರೀಂಯಾಸಯ್ ಬುದ್ಧೀಯೆಚಿಂ
ಸಗ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗಿಲ್ಲ್ಯಾವರಿ ಪಣ್
ಸ್ವಲ್ಪ್ ಭಿನ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಗೆಲೆವರೀಚಿ

ಕಿತೀಯಾಸಾ ಹಾಂತು ವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್
ಕರುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಝಗ್ಡಿಂ ತರ್ಕಾಚಿಂ ?
ಲ್ಹವು ಉಲ್ಲೊ ಜಾತಾ ಗೊಂದೊಳಪಣ್
ಆಮಿಂ ಜನ್ಮಾನ್ ಮು ಥೆಟ್ ಪಿಶಾಚಿಂ

ಆಜಿ ವಾಯ್ಟ್ ಲಾಗ್ತಾ ಖರೆಂಪಣ್
ಖರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾಚಿ
ಲೊಕಾಂತು ಕೆನ್ನಾಯ್ ರಾಬ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಆಮಿಂ ಕೈರಿಂ ವ್ಯರ್ಥಾಚಿಂ

ವೆಳು ಧಾವಂಚೆ ಭೊ ವೆಗಾಚೆ ಕಾರಣ್
ಚಿಕ್ಕ್ ಘಡೀಕ್ ನಾ ಕೊಣಯ್ ರಾಬ್ತಾಚಿ
ಮಾಗೀರ್ ಪಾವ್ಲ್ ದವ್ರನು ಮ್ಹಾಂತಾರಪಣ್
ಆಸ್ ತವ್ಳೀಯ್ ನಾ ಸೊಡ್ತಾಯ್ ಮೊಹಾಂಚಿಂ

ಜೀಣಾಂ ವಾಚೀಲ್ಯಾ ತೂಂವೆಂ ದುಃಖಾಯ್ಣ್
ಪಳೆತಾ ಸುಖ್ ಸಪ್ನಾಂ ಸ್ವರ್ಗಾಚಿಂ
ಪುಣ್ಯ್ ನಾವಾಂತ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಡಾವ್ಣ್
ವೆಳು ಪೆರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತು ನಾ ಮು ಕಷ್ಟಚಿ

ಚಾಂಗ್ ಬಲ್ಲಾವ್ ಕರ್ಮಾಂ ಕರಿ ತರ್ಪಣ್
ಸಂಕಾಳ್ ತುಂಟಯ್ ತುಂ ಬಂಧ್ಪಾಶಾಂಚಿಂ
ಸರ್ವಯ್ ಆಸೊಯ್ ತಿಂ ದೆವಾಕ್ ಸಮ್ರ್ಪಣ್
ಆಯ್ಕಾ ಪದಂ ಹಿಂ ಪಿಶೆಂಪಣಾಚಿಂ

- ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ: ಕೇರಳಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಕವಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾಂಕೀ ಚಡಿತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಜೀವ ಸಂಕಲ್ಪ (2013)’ ಹಾಚೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ’ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ್’ ಬೂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಭಿರಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಸೆಚೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

कविता

ह्या संसारांत जियेतलो हरेक मनीस एक न्हय एक पिशेंपण पांग्रून येता, अपलें पिशेंपण जेदनां जेरांच्या जिविताक कुराड घाल्ता तेदनां उभजता ’गोंदोळ’, अपलें स्वपाण जियेवंक सर्वांक हक्क आसा खरें पूण अपल्या स्वपणाक लागून हेरांचें स्वपण मसतुंचें हक्क कोणायक‌यी ना. पूण मनशाक चिंतुंक वेळ ना, ह्या वेळ नात‌ल्ल्या घडिये, अपणान कर्च्या, करून आयिल्ल्या वा करुंक चिंतचा संग्तेंचेर नियाळुंक सयत वेळ नात‌ल्ल्या संधर्भाचेर कविचीं मोलादीक उत्रां सयत पिशेंपण म्हण लाग्तात. हेच अपुर्भायेच्या आटोवाक गुटलायिल्ली कविता.

बाब बालकृषण मल्य कोच्चिचो नामणेचो युवकवी, आयलेवार अखील भारतीय हंतार आसा केल्ल्या कविता बरंवचे सर्तेंत इनाम सयत आपणायिल्लो कवी. ह्या कवितेची बोली कोच्चिची जाल्ल्यान थोडीं उत्रां समजुंक त्रास घेवंक पडतेलें. वेवेगळ्यो बोलीच कोंकणिची सोभाय जाल्लेनिमतीं ती आसा तशीच वाचप्याक दिल्या. बाकिचें सर्व तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] पिशेंपण [बालकृश्ण मल्य]

पिशेंपण

आयकीलें तुमीं सगळं पिशेंपण
जालीं तुमींयातां पिशाचीं
कवितेन हांवय सांगतां पिशेंपण
मनां केन्नाय तुमीं दवराची

आठेश्यात कवितेंतु आपण
संगल्लीं कैरींयासय बुद्धीयेचीं
सगटान सांगिल्ल्यावरी पण
स्वल्प भिन्न ह्या मिगेलेवरीची

कितीयासा हांतु वेगळेंपण
करूं कित्या झगडीं तर्काचीं ?
ल्हवु उल्लो जाता गोंदोळपण
आमीं जन्मान मू थेट पिशाचीं

आजी वायट लागता खरेंपण
खरें वायट दिसता म्हाकाची
लोकांतु केन्नाय राबतले म्हण
सांगताय आमीं कैरीं व्यर्थाचीं

वेळु धावंचे भो वेगाचे कारण
चिक्क घडीक ना कोणय राबताची
मागीर पावल दवरनु म्हांतारपण
आस तवळीय ना सोडताय मोहांचीं

जीणां वाचील्या तूंवें दुःखायण
पळेता सुख सपनां स्वर्गाचीं
पुण्य नावांत एक म्हणचें अडावण
वेळु पॅर घालच्यांतु ना मू कष्टची

चांग बल्लाव कर्मां करी तर्पण
संकाळ तुंटय तूं बंधपाशांचीं
सर्वय आसोय तीं देवाक समर्पण
आयका पदं हीं पिशेंपणाचीं

- बालकृश्ण मल्य [अगोसत २०१८]

 

बालकृश्ण मल्य: केरळांत‌ल्या कोच्चिचो नामणेचो कोंकणी यूव कवी, तर्जण‌कार आनी बरवपी. मलयाळम, तमीळ भासांनी सयत हाणें कांय हजारांच्यांकी चडीत कविता बरयल्यात. ’जीव संकल्प (२०१३)’ हाचो एदोळ पर्गट‌ल्लो कविताजमो. ’स्वतंत्र विचार’ बूक वेगिंच पर्गटून येंवचार आसा. सभार कविगोश्टिंनी तशेंच साहितीक शिभिरांनी हाणें वांटो घेतला. मलयाळम भासेचो बूक सयत हाणें पर्गटला.

Kovita

Hea somsarant jietolo horek monis ek nhoi ek pixemponn pangrun yeta, oplem pixemponn jednam jeranchea jivitak kuradd ghalta tednam ubhzota ’gondoll’, oplem svopann jieunko sorvank hokk asa khorem punn oplea svopnnak lagun heranchem svoponn mostunchem hokk konnaik‌yi na. Punn monxak chintunk vell na, hea vell nat‌l'lea ghoddie, opnnan korchea, korun ayil'lea va korunk chintcha songtencher niallunk soit vell nat‌l'lea sondhorbhacher kovichim moladik utram soit pixemponn mhonn lagtat. Hech opurbhayechea attovak guttlayil'li kovita.

Bab balokrixnno molyo kochchicho namnnecho yuvokovi, ailevar okhil bharoti-i hontar asa kel'lea kovita boromvche sortent inam' soit apnnayil'lo kovi. Hea kovitechi boli kochchichi zal'lean thoddim utram somzunk tras gheunko poddtelem. Veveglleo bolich konkonnichi sobhai zal'lenimtim ti asa toxich vachpeak dilea. Bakichem sorv tujer soddtam.

- Som.

[Kovita] Pixemponn [Balokrixnno Molyo]


Pixemponn

aikilem tumim sogllom pixemponn
zalim tumimyatam pixachim
koviten hamvy sangtam pixemponn
monam ken'nai tumim dourachi

atthexeat kovitentu aponn
songl'lim koirimyasoi bud'dhiyechim
sogttan sangil'leavori ponn
svolp bhin'n hea migeleurichi

kitiyasa hantu vegllemponn
korum kitea zhogddim torkachim ?
lhovu ul'lo zata gondolloponn
amim zonman mu thett pixachim

aji vaitt lagta khoremponn
khorem vaitt dista mhakachi
lokantu ken'nai rabtole mhonn
sangtai amim koirim vyorthachim

vellu dhaunche bho vegache karonn
chikk ghoddik na konnoi rabtachi
magir paul douronu mhantaroponn
as toulli-i na soddtai mohanchim

jinnam vachilea tumvem duHkhainn
polleta sukh sopnam svorgachim
punny navant ek mhonnchem oddaunn
vellu per ghalcheantu na mu koxttochi

chang bol'lavo kormam kori torponn
sonkall tunttoi tum bondhpaxanchim
sorvoi asoi tim devak somrponn
aika podom him pixemponnachim

- Balokrixnno Molyo [August 2018]

 

Balokrixnno Molyo: Kerollant‌lea kochchicho namnnecho konkonni yuvo kovi, torzonn‌kar ani boroupi. Moloyallom', tomill bhasamni soit hannem kaim hozarancheanki choddit kovita boroileat. ’jivo sonkolpo (2013)’ hacho edoll porgott‌l'lo kovitazomo. ’svotontro vichar’ buk veginch porgottun yemvchar asa. Sobhar kovigoxttimni toxench sahitik xibhiramni hannem vantto ghetla. Moloyallom' bhasecho buk soit hannem porgottla.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]