ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ದುಡು ಆಸಾ, ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಆಸಾ, ಧರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಸಾ, ಸಯ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಲಾಚಾರ್, ಎಕ್ಸುರಿಂ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವ್ಹಖ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾ, ಬೂಕ್ ಅಸಾತ್ ಪುಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ, ಸಯ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ನಾ, ಮೊಗಾಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೆಂ ಮೂಳ್ ಸವಾಲ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾನ್ ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂನಾಂತ್.

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಸಾದೊ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ...? [ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ]


ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ..?

ಆಜ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ..?
ದಿಸಚ್ ನಾ

ಆಪ್ಡುಂಕ್, ಭಗುಂಕ್
ಮೆಳಚ್ ನಾ....
ಮೊಗಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾಂವ್
ಸ್ವಾದ್ ಜಾಂವ್
ಹುಂಗೊಂಕ್ ಸಯ್ತೀ ಮೆಳಾ ನಾ
ತರ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ..?
ವೊಗೊಚ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಕೊನ್ಶಾಂತ್
ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾ......
ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ
ತೊ ಉದಾಸ್ ಜಾವ್ನ್
ಕಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಭಂವ್ತಾ...?

ಮೊಗಾನ್
ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ
ತೊ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪತಾ....?

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್
ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್
ಇಲ್ಲೊಚೊ ಮಿಣ್ಕತಾ.....
ತೋಯೀ ಫಕತ್
ಮಸ್ತೆಚಿಂ
ದಿಶ್ಟಿ ವೊಕ್ಲಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ....
ಉಪ್ರಾಂತ್
ಪರತ್ ತೊ
ಜಾಯ್ತ್ ಕುರ್ಡೊ....
ಆಜ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ..?
ದಿಸಚ್ ನಾ

ತೊ ಗಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್
ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾ..?
ಆವಯ್ಕ್ ಪೂತ್ ನಾ
ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾ
ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೊವ್ ನಾ
ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ನಾ
ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭಾವ್ ನಾ
ಬಾಳಾಕ್ ಆವಯ್ ನಾ
ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ

ಆಜ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ..?
ದಿಸಚ್ ನಾ

- ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ [ಜ್ಯೂನ್ 2018]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

बदलून येंवच्या संसारांत आज आमचेलागीं ग्रेसत‌काय आसा, दुडू आसा, आसत-बदीक आसा, धर दिर्वें आसा, ब्यांक ब्यालन्स आसा, सयरीं आसात पूण सक्कड आसून‌यी आमी आमचे भितरले भितर लाचार, एक्सुरीं आनी कंगाल. आमचेलागीं व्हख्तां आसात पूण भलायकी ना, बूक असात पूण जाण्वाय ना, सयरीं आसात पूण मायपास ना, मोगाचीं आसात पूण मोग ना.

पूण कित्याक? हें मूळ सवाल कवितारसिकान अपणालागीं अपणान विचार्चें शिवाय कवितेंत सोधुंक सकचिंनांत.

नेरी नज्रेत ताकोडे साद्या भाशेंत कविता बरंवचो पूण ताणें घेंवचो विशय सादो न्हय. बगार त्या विश्याचीं रुपां वेगळीं म्हळ्ळें ही कविता कांय गोवाय दीत. बाकिचें मापुंक तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] मोग खंय आसा...? [नेरी नज्रेत ताकोडे]

मोग खंय आसा..?

आज मोग खंय आसा..?
दिसच ना

आपडुंक, भगुंक
मेळच ना....
मोगाचो पर्मळ जांव
स्वाद जांव
हुंगोंक सयती मेळा ना
तर मोग खंय लिपला..?
वोगोच एक्सुरो कोनशांत
बसोन रडता......
सांगात मेळनासतां
तो उदास जावन
कांय गांव भंवता...?

मोगान
आपली दीश्ट होगडायल्या
तो काळोकांत सास्पता....?

तर्नाट्यांचो मोग
मात्र थंय थंय
इल्लोचो मिणकता.....
तोयी फकत
मसतेचीं
दिश्टी वोकलां लायिल्ले वेळीं....
उपरांत
परत तो
जायत कुर्डो....
आज मोग खंय आसा..?
दिसच ना

तो गांवार कांय
भीक मागोन आसा..?
आवयक पूत ना
पुताक बापूय ना
बायलेक घोव ना
घोवाक बायल ना
भयणीक भाव ना
बाळाक आवय ना
कोणाक कोण ना

आज मोग खंय आसा..?
दिसच ना

- नेरी नज्रेत ताकोडे [ज्यून २०१८]

 

नज्रेत नेरी ताकोडे: लिखणे नांवार कोंकणी लोकांक व्हळकेचो मेलवीन नेरी नज्रेत एक विचार‌वंत कवी. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगोश्टी चलवन वेल्यात. ताकोडे तशेंच भंवतोणीं कांय तेंपाधीं आसा केल्ल्या ’जागे-कवी’ जम्यांनी पात्र घेवन कविता रच‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन रावल्यारी कोंकणेच्या फुडाराचो एक भळवंत कवी जांवचीं खुणां ताचेथंय दिसोन येतात.

Kovita

Bodlun yemvchea somsarant az amchelagim grest‌kai asa, duddu asa, ast-bodik asa, dhor dirvem asa, beank bealons asa, soirim asat punn sokkodd asun‌yi ami amche bhitorle bhitor lachar, eksurim ani kongal. Amchelagim vhokhtam asat punn bholaiki na, buk osat punn zannvai na, soirim asat punn maipas na, mogachim asat punn mog na.

Punn kiteak? hem mull soval kovitarosikan opnnalagim opnnan vicharchem xivai kovitent sodhunk sokchimnant.

Neri nojret takodde sadea bhaxent kovita boromvcho punn tannem ghemvcho vixoi sado nhoi. Bogar tea vixeachim rupam vegllim mholl'llem hi kovita kaim gouai dit. Bakichem mapunk tujer soddtam.

- Som.

[Kovita] Mog Khoim Asa...? [Neri Nojret Takodde]


Mog khoim asa..?

az mog khoim asa..?
disoch na

apddunk, bhogunk
melloch na....
Mogacho pormoll zamv
svad zamv
hungonk soiti mella na
tor mog khoim lipla..?
vogoch eksuro konxant
boson roddta......
Sangat mellnastam
to udas zaun
kaim gamv bhomvta...?

mogan
apli dixtt hogddailea
to kallokant saspota....?

tornatteancho mog
matr thoim thoim
il'locho minnkota.....
Toyi fokot
mostechim
dixtti voklam layil'le vellim....
Uprant
porot to
zait kurddo....
Az mog khoim asa..?
disoch na

to gamvar kaim
bhik magon asa..?
auyk put na
putak bapui na
bailek ghovo na
ghovak bail na
bhoinnik bhavo na
ballak auy na
konnak konn na

az mog khoim asa..?
disoch na

- Neri Nojret Takodde  [June 2018]

 

Nojret Neri Takodde: ikhnne namvar konknni lokank vhollkecho melvin neri nojret ek vichar‌vont kovi. ’Gannam’ tacho porgott zal'lo kovitazomo. Mumboyant kovigoxtti choloun veleat. Takodde toxench bhomvtonnim kaim tempadhim asa kel'lea ’zage-kovi’ zomeamni patr gheun kovita roch‌l'lea hannem thoddokall moun rauleari konknnechea fuddaracho ek bhollvont kovi zamvchim khunnam tachethoim dison yetat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]