ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಹೆರಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಸುರಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಮಾಜ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಬಾವ್ಟೊ ಹೆಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ, ಕಂಯ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚಿ ಖರಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ’ತಾನ್’ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಧಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೊಲುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

 


ಬಾವ್‌ಟ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್

ತ್ರೀರಂಗಾಚೊ ಬಾವ್‌ಟೊ ಮ್ಹಜೊ
ರಡ್ತಾ ಆಜ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಳೆಂ ಮುಖೊಟ್
ಬಿರ್ಬಿರೆ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ
ಮಿಸ್ಳೊನ್ ರಂಗಾಂತ್ ಗಳಯ್ತಾ ದುಕಾಂ

ಧ್ವಜಾನಿಂ ಉಭ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ
ತೊ ’ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್’ ಕುಡಿಚೆರ್
’ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ’ ಹಾತಾರ್
ಆನಿ ’ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿಂಚ್ಯಾ’ ತೊಂಡಾರ್

ದೇಶ್‍ಪ್ರೆಮಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ತೆದ್ನಾಂ
ಮಾತಿ, ಮಾನ್, ನಿಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ
’ಜಯ್ ಕಿಸಾನ್-ಜೈ ಜವಾನ್’ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಬಂದನ್
ಪುಣ್ ಆಜ್ ಉಭೆಂಚ್ ಚಿರ್ಲಾಂ ವಿಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದಾರ್

ಬಂಧಿ ಜಾಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್
ದೊರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಸಾರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾ-ದಂಗೆಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್
ಯೆಕ್ಟಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಭೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಧ್ವಜಾರ್
ಆಯ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ವಿಕಾಳ್,
ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ ಫಕತ್ತ್ ಸುತಾರ್

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

जेदनां कवी हेरां कर्नां अपले विचार वेक्त कर्ता तेदनां उदेंवची कविता वेगळेच सुराची जावंक पावता म्हणच्याक ही सादी कविता गोवाय. हांगासर बावटो म्हळ्यार मनश्याचो स्वतंत्र म्हळ्ळी इमाज पूण हांगासर तो बावटो हेच्च मनशाथावन कसो, कंय आनी खंयच्या रुपार आसा अनी ह्या पाटले मिसतेर आमी समजुंक सकल्यार आयची खरी परिगत आमचेसमोर उभी जाता.

प्रसन्न निड्डोडी साद्या उत्रांनी संकीर्ण विश्यांक अपल्या कवितेंनी उत्रांवची श्याथी आसचो कवी. ताचो आयलेवार पर्गट‌ल्लो ’तान’ इतलो लोकामोगाळ जाला म्हळ्यार चडावत प्रतियो येदोळ‌च विकोन गेल्यात आनी हाचीं कविता खायस केल्ल्यांनी हाचीं कविता वाचुंक चडीत उर्भा आनी आसक्त धाकयल्या. ही कविता सोलुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

 


बाव‌ट्याचें स्वातंत्र

त्रीरंगाचो बाव‌टो म्हजो
रडता आज घालून काळें मुखोट
बिरबिरे पावसा थेंब्या संगीं
मिसळोन रंगांत गळयता दुकां

ध्वजानीं उभचेपरास चड दिसता
तो ’सोजेरांच्या निर्जीव’ कुडिचेर
’देश-भक्तिंच्या’ हातार
आनी ’देश-प्रेमिंच्या’ तोंडार

देश‍प्रेमाचो भायलो घूर्त तेदनां
माती, मान, निसर्ग आनी अहिंसा
’जय किसान-जै जवान’ एकवटाचें बंदन
पूण आज उभेंच चिरलां विकासाच्या बांदार

बंधी जाला स्वातंत्राचो अधिकार
दोर‍येच्या पासार, मनश्या-दंगेंच्या वेसार
येकटावन लोकाक उभोन आसलो ध्वजार
आयचें वारें कसलें विकाळ,
उमकाळता फकत्त सुतार

- प्रसन्न निड्डोडी [मार्च २०१८]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

Jednam kovi heram kornam ople vichar vekt korta tednam udemvchi kovita vegllech surachi zaunko pauta mhonncheak hi sadi kovita gouai. Hangasor bautto mhollear monxeacho svotontr mholl'lli imaz punn hangasor to bautto hechch monxathaun koso, kom-i ani khoinchea rupar asa oni hea pattle mister ami somzunk soklear aichi khori porigot amchesomor ubhi zata.

Proson'n nidd'ddoddi sadea utramni sonkirnn vixeank oplea kovitemni utramvchi xeathi ascho kovi. Tacho ailevar porgott‌l'lo ’tan’ itlo lokamogall zala mhollear choddaut protio yedoll‌ch vikon geleat ani hachim kovita khais kel'leamni hachim kovita vachunk choddit urbha ani asokt dhakoilea. Hi kovita solunk tukach ulo ditam.

- Som.

KOVITA


Bavo‌tteachem svatontr

trirongacho bavo‌tto mhozo
roddta az ghalun kallem mukhott
birbire pausa thembea songim
misllon rongant golloita dukam

dhvozanim ubhchepras chodd dista
to ’sojeranchea nirjivo’ kuddicher
’dex-bhoktinchea’ hatar
ani ’dex-preminchea’ tonddar

dex‍premacho bhailo ghurt tednam
mati, man, nisorg ani ohimsa
’zoi kisan-zoi zovan’ ekvottachem bondon
punn az ubhench chirlam vikasachea bandar

bondhi zala svatontracho odhikar
dor‍yechea pasar, monxea-dongenchea vesar
yekttaun lokak ubhon aslo dhvozar
aichem varem koslem vikall,
umkallta fokot't sutar

- Proson'n Nidd'ddoddi [August 2018]

 

Proson'no Nidd'ddoddi: proson'no nidd'ddoddi likhnnem namvar boromvcho hilori ddi’silva mumboyant kriall konknni mogi, ek nirdexok, boroinnar, vimorxok, kovi punn sorvancheaki poilem bhovo khalto ani mayamogall vektitvacho. Konknni, moratthi, hindi kovitencher odhyoin korun ascho proson'no nidd'ddoddi sobhar sahitik spordheamni inamam zoddunk sokla, toxench mumboyant sobhar kovigoxttimni vantto ghetla.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]