ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

"The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಸತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಸತ್ ತೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕವಿಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ‌ಯೀ ತಿಚ್ಚ್; ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಡೋಂಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾಚಿ ಪರ್ಭಿಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಮಿ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್-ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ದಿತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ತರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಭಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ’ಬದ್ಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್’ ದವರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ.

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಚ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕತಾಂ, ತಿಚಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭಾ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಹಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್, ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ವಾ ಪ್ರಾಸಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಕೊಳ್ ವಳಿ ನ್ಹಯ್’ ಹೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್.

 - ಸಂ.

 


ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ

ಪರ್ತುನ್ ಯೆತ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ಆಗಸ್ಟ್
ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್ ಚಂವ್ರತಲೆಂ
ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ತಿರಂಗ್ಯಾನಿ
ಮಾಂಡ್ ಬಾಜಾರಾಂತಲೆ ಭರ್ತಲೆ

ಪರ್ತುನ್ ವಾಜ್ತಲೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರಗಾನ್
ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್ ಭರ್ತಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್
ತಿರಂಗಿ ಬಾವ್ಟೆ ಘೆವ್ನ್ ಹಾತಾನ್
ದೇಶ್‌ಮೊಗಿ ಭೊಂವ್ತಲೆ ಅೊರ್ರಾನ್

ಪರ್ತುನ್ ಭರ್ತಲೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್
ದೇಶ್‌ಭಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸಂದೆಶಾನಿ
ಪರ್ತುನ್ ಭೊವ್ತಲೆ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತ್
ಧವೆಫುಲ್ಲ್ ವೆಶಾನಿ

ದೇಶ್‌ಭಕ್ತೆಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಹೆಂ
ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ನಟ್ಟಲೆಂ
ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಮುಖವ್ಟೆ
ಸಾಪ್ ಗಳೂನ್ ಪಡ್ಟಲೆ

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ಚೊ ದೆಶ್ ಮ್ಹಣ್
ಹಾಂಸತ್ ತಾಣಿ ದಿಲೆ ಪ್ರಾಣ್
ದೆಸಾಕ್ ಒಂಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ತಾಣಿ
ವಿಸ್ರೂನ್ ಗೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಣ್

ದೆಸ್ ರಾಖ್ಣೆಚೊ ಸೊಪೂತ್
ಘೆತ್ಲೊ ತಾಣಿ ಎಕ್ಮತಾನ್
ಸೀಮೆಚೆರ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಭಾರ್ತೀಯ್
ನ್ಹಯ್ ಹಿಂದು ನ್ಹಯ್ ಮುಸ್ಲಮಾನ್

ಆಜ್ ಪಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ಭೂಂಯೆಂಚೆರ್
ತಾಂಡವ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್, ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಚೊ
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್, ಗರೀಬಿ, ಜಾತೀಯ್ವಾದ್ ವಾಡ್ಲಾ
ಕಹರ್ ಚಡ್ಲಾ ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರಾಂಚೊ

ಕೊಯ್ರಾಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್
ಶಿಕ್ಷಣ್ ವೆವಸ್ತಾ ಇಬಾಡ್ಲ್ಯಾತ್
ಜಾಗ್ರೂಕತಾಯೆನ್ ಫುಡೆಂ ಸರೂಂಯಾ
ಕಾಯ್ ಉದ್ರಗತೀಕ್ ಫಾಟ್ ಕರೂಯಾ?

ಕಾಲ್ ಜೀವ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೊ
ಮೆಳ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾಯ್
ಪ್ರಾಣಾಂಚೊ ಕರೂನ್ ತ್ಯಾಗ್
ಹೊ ಅಸ್ಲೊ ದೆಸ್ ಉಬಾರೂಂಕ್ ಕಾಯ್?

ಬಾವ್ಟೆ ಘೆವ್ನ್ ಮೀರೊವ್ಚೆ ಪರಸ್
ಸಾನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರಚೆಂ
ಧುಳ್ಕಟಿಲ್ಲೆಂ ದೆಸಾ ಭಾವಿಶ್ಯ್
ಮೆಳುನ್ ಆಮಿ ಸಾವ್ರಚೆಂ

ಕೊಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಯಾದ್
ಹುತಾತ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಚಿ
ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ ಖಂತ್
ತಾಣಿ ಭೊಗಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗಾಂಚಿ

ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಲಾಯ್ತಲೆ
ಮುಖವ್ಟೊ ದೆಶ್ ಭಕ್ತಾಚೊ
ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ ಮಾನ್ ಖರೊ
ತಾಣಿ ಗಳಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ

ಪಂದ್ರಾ ತಾರ್ಖೆಕ್ ಚಾಂಟೆ ಪಾವ್ಲಾ
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ದಿಸ್ತಲೆ
ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಒಗ್ಗಿ ನ್ಹೀದ್ತಲೆಂ

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಒಗ್ಗಿ ನ್ಹೀದ್ತಲೆಂ
ಕವ್ಳ್ಯೊ, ತಿಸ್ತ್ಯೊ, ವಾದ್ರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್
ಖಾಚಿ ಕೊನ್ಶಾನಿ ಪಡ್ಟಲೆಂ

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ ಹಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಜಮೊ ’ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವಿ ಸಕತ್ ಭರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

कविता

"The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" नामणेच्या फ्रेंच कविचीं उत्रां हीं. पूण जेदनां कवी सत‌च उलयता, तें समाजीक चिंत्पाक अडहूक लाग्ता, पूण सत तें सत‌च आनी एका प्रामाणीक कविची जवाभदारी‌यी तिच्च; सत उलंवची.

आमच्या दीस्पडते जिण्येंत आमी कितले पावटीं आमकांच डोंग करून जियेतांव म्हळ्ळें अमकांच खबर ना. स्वातंत्रोत्सव दिसाची पर्भीं आमी एकामेका पाटयतांव पूण आमकांच अमी विचाऱ्यां, आमकां ताचो महत्व कळीत आसा? फेसतां-परबेंचो उल्लास आमी वाटसाप-फेस‌बुकाचेर दितांव, पूण आमकां तांचो महत्व कळीत आसा? तर ह्या एकेका दिसाचें नीब घेवन परभीं पाटवन बाकिच्या हेर दिसांनी आमी सदांचेपरीं ’बदलानात‌ल्लें चिंतप’ दवर्न कितें फायदो? हेंच चिंतप बाय उर्जिता अपल्या कवितेंत अपुर्भायेन विचार्ता.

बाय उर्जिताक हांव थोडेच तेंपाथावन वळकतां, तिची कविता प्रतिभा, हेरांचें साहीत वाचतेल्या वर्गाच्या हिचें चिंतप म्हाका खायस, पूण तिच्या कवितेंतलें सत म्हाका खूब आंवडता. ’कविता म्हळ्यार उत्रांची रास वा प्रासांनी सजयिल्ल्यो पोकोळ वळी न्हय’ हें तिच्या कवितेंनी हांवें पार्किलां देकून हिच्यो कविता परत परत वाचुंक मन कर्तात.

- सं

 

देशप्रेम एका दिसाचें

परतुन येतलो पंदरा आगश्ट
देशप्रेम चंवरतलें
एका दिसाक तिरंग्यानी
मांड बाजारांतले भरतले

परतुन वाजतलें राश्ट्रगान
देशप्रेम भरतलें काळजांत
तिरंगी बावटे घेवन हातान
देसमोगी भोंवतले अॉर्रान

परतुन भरतले मोबायल
देशभक्तेच्या संदेशानी
परतुन भोवतले देशभक्त
धवेफुल्ल वेशानी

देशभक्तेचें नाटक हें
एका दिसाक नटटलें
दुसरे दिसा मुखवटे
साप गळून पडटले

स्वतंत्र जावचो देश म्हण
हांसत ताणी दिले प्राण
देसाक ओंपली जीण ताणी
विसरून गेले सगळे जाण

देस राखणेचो सोपूत
घेतलो ताणी एकमतान
सीमेचेर गेलो तो भारतीय
न्हय हिंदू न्हय मुसलमान

आज पावन भारत भूंयेंचेर
तांडव बलात्कार, भ्रश्टाचाराचो
म्हारगाय, गरीबी, जातीयवाद वाडला
कहर चडला गुन्यांवकारांचो

कोयराच्यो राशी पडल्यात
शिक्षण वेवस्था इबाडल्यात
जागरूकतायेन फुडें सरूंया
काय उदरगतीक फाट करूया?

काल जीव ताणी दिल्लो
मेळची म्हण स्वतंत्रताय
प्राणांचो करून त्याग
हो असलो देस उबारूंक काय?

बावटे घेवन मीरोवचे परस
सान्न घेवन वावुरचें
धुळकटिल्लें देसा भाविश्य
मेळुन आमी सावरचें

कोणाक आतां उरल्या याद
हुतात्म्यांच्या त्यागाची
कोणाक आसा खंत
ताणी भोगिल्ल्या भोगांची

एका दिसाक सगळे लायतले
मुखवटो देश भक्ताचो
कोणाक आसा मान खरो
ताणी गळयल्ल्या रगताचो

पंदरा तारखेक चांटे पावला
भगत सिंग आनी गांधी दिसतले
दुसरे दिसा देशप्रेम
काळजांत ओग्गी न्हीदतलें

दुसरे दिसा देशप्रेम
काळजांत ओग्गी न्हीदतलें
कवळ्यो, तिस्त्यो, वादर्यो जावन
खाची कोनशानी पडटलें

- उर्जिता भोबे: [अगोसत २०१८]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आसची गोंयची उर्भेवंत कवयत्री ही. कविसम्मेळनांनी ती काऱ्याळ. हेर भासेंतलीं कविता सयत वासची अभिरूच आसच्या हिचो फुडलद कवितजमो ’उर्जास्रोत’ पर्गट जाला. कोंकणी कवितेंनी नवी सकत भर्चे दिशेन बाय उर्जिता वावर करून आसा.

 

"The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" namnnechea french kovichim utram him. Punn jednam kovi sot‌ch uloita, tem somajik chintpak oddhuk lagta, punn sot tem sot‌ch ani eka pramannik kovichi zovabhdari‌yi tichch; sot ulomvchi.

Amchea dispoddte jinnyent ami kitle pauttim amkanch ddong korun jietamv mholl'llem omkanch khobor na. Svatontrotsou disachi porbhim ami ekameka pattoitamv punn amkanch omi vichaream, amkam tacho mohotv kollit asa? festam-porbencho ul'las ami vattsap-fes‌bukacher ditamv, punn amkam tancho mohotv kollit asa? tor hea ekeka disachem nib gheun porobhim pattoun bakichea her disamni ami sodancheporim ’bodlanat‌l'lem chintop’ dourn kitem faido? hench chintop bai urjita oplea kovitent opurbhayen vicharta.

Bai urjitak hamv thoddech tempathaun vollkotam, tichi kovita protibha, heranchem sahit vachtelea vorgachea hichem chintop mhaka khais, punn tichea kovitentlem sot mhaka khub amvoddta. ’kovita mhollear utranchi ras va prasamni sozoyil'leo pokoll volli nhoi’ hem tichea kovitemni hamvem parkilam dekun hicheo kovita porot porot vachunk mon kortat.

- Som.

KOVITA

Dexprem' eka disachem

portun yetlo pondra agxtt
dexprem' chomvrotolem
eka disak tirongeani
mandd bazarantole bhortole

portun vajtolem raxttrogan
dexprem' bhortolem kallzant
tirongi bautte gheun hatan
desmogi bhomvtole aorran

portun bhortole mobail
dexobhktechea sondexani
portun bhoutole dexobhkt
dhoveful'l vexani

dexobhktechem nattok hem
eka disak nott'ttolem
dusre disa mukhoutte
sap gollun poddttole

svotontr zaucho dex mhonn
hamsot tanni dile prann
desak ompli jinn tanni
visrun gele soglle zann

des rakhnnecho soput
ghetlo tanni ekmotan
simecher gelo to bharti-i
nhoi hindu nhoi musloman

az paun bharot bhumyencher
tanddou bolatkar, bhroxttacharacho
mhargai, goribi, zatiyvad vaddla
kohor choddla guneamvokarancho

koiracheo raxi poddleat
xikxonn veustha ibaddleat
zagrukotayen fuddem sorumya
kai udrogotik fatt koruya?

kal jivo tanni dil'lo
mellchi mhonn svotontrotai
prannancho korun teag
ho oslo des ubarunk kai?


bautte gheun mirouche poros
san'n gheun vavurochem
dhullkottil'lem desa bhavixy
mellun ami saurochem

konnak atam urlea yad
hutatmeanchea teagachi
konnak asa khont
tanni bhogil'lea bhoganchi

eka disak soglle laitole
mukhoutto dex bhoktacho
konnak asa man khoro
tanni golloil'lea rogtacho

pondra tarkhek chantte paula
bhogot sing ani gandhi distole
dusre disa dexprem'
kallzant oggi nhidtolem

dusre disa dexprem'
kallzant oggi nhidtolem
koulleo, tisteo, vadreo zaun
khachi konxani poddttolem

- Urjita Bhobe  [August, 2018]

 

Urjita Bhobe: Sahitik obhiruch aschi g§ychi urbheunt kouyotri hi. Kovisom'mellonamni ti kareall. Her bhasentlim kovita soit vaschi obhiruch aschea hicho fuddlod kovitozomo ’Urzasrot’ porgott zala. Konkonni kovitemni novi sokot bhorche dixen bai urjita vaur korun asa.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]