ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

ಇ-ಪತ್ರ್ | E-Po'tr

ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ | Poilo O'nko
ದುಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Dusro O'ko
ತಿಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Tisro O'ko

ಜಾಹೀರಾತ್

ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಕುಟಾಮ್

ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್

ವಿನತಿ

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

[ ಖಬರ್ ] ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವ್ - 25

ದಾಂಡೇಲಿ, ಫೆಬ್ರೆರ್ (10-12): ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಂಗನಾಥ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ (ಸಾಹಿತ್), ಓಂ ಗಣೇಶ್ (ಕಲಾ) ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾದೇವ್ ವೇಳಿಪ (ಜಾನಪದ್/ಲೋಕ್‌ವೇದ್) ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಶೋಲ್, ಪೇಟ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಗೌರವ್ ಧನ್ ದಿಲೆ. ತಶೆಂಚ್ 2017 ವರ್ಸಾಚೆ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಬಂಧ್’ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೇಟ್ ಹಾಂಚೊ ಶಟ್ಪದಿ ಮ್ಹಾ-ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತ’ ಸಂಗ್ರಹಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾನ್-ಪತ್ರ್, ಶೋಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲೆ.  कोंकणी मान्यतोत्सव - २५: दांडेली, फेबरेर (१०-१२): कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमीन, कोंकणी भास भारताच्या संविधानाच्या आटव्या वोळेरिंत मेळवन २५ वर्सां संपयिल्ल्याचो तीन दिसांचो संभ्रम भोव अपुर्भायेन दांडेली शेरांतल्या रंगनाथ आडिटोरियमांत चलवन वेलो. जिण्येसाधन गौरव पुरसकार नामणेचे कोंकणी साहिती हेरोल्पियूस (साहीत), ओं गणेश (कला) तशेंच महादेव वेळीप (जानपद/लोक‌वेद) ह्या तेगांक मान‌पत्र, फुलां-फळां, शोल, पेट यादिसतिका तशेंच पन्नास हजार रुपय गौरव धन दिले. तशेंच २०१७ वर्साचे अत्त्युत्तम पुसतक इनामाक वल्ली क्वाड्रसाचो पांचवो मटव्या काण्यांचो जमो ’बंध’ तशेंच विश्वनाथ शेट हांचो शटपदी म्हा-काव्यें ’श्री रामचरीत’ संग्रहांक विंच‌ल्ल्यान, मान-पत्र, शोल, फुलां-फळां, यादिसतिका तशेंच पंचवीस हजार रुप्यांचें इनाम दिले.  Konkonni manyototsou - 25: Danddeli, Febrer (10-12): Kornattok Konkonni Sahit Okaddemin, konkonni bhas bharotachea somvidhanachea attvea vollerint melloun 25 vorsam sompoyil'leacho tin disancho sombhrom' bhovo opurbhayen danddeli xerantlea rongonatho addittoriyomant choloun velo. Jinnyesadhon gourou puroskar namnneche konknni sahiti Herolpiyus (sahit), Om Gonnex (kola) toxench Mohadevo Vellipo (zanopod/lok‌ved) hea tegank man‌potr, fulam-follam, xol, petto yadistika toxench pon'nas hozar rupoi gourou dhon dile. Toxench 2017 vorsache ot'tyut'tom' pustok inamak Vol'li Kvaddrosacho panchvo mottvea kanneancho zomo ’bondh’ toxench Vixvonath Xett hancho xottpodi mha-kauyem ’xri ramochorito’ songrohank vinch‌l'lean, man-potr, xol, fulam-follam, yadistika toxench ponchvis hozar rupeanchem inam' dile.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ’ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಪುಣೆ’ಚೊ 22ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಪುಣೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ 22ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುಣೆ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನವಸಾಧನ, ತೊಡಿವಾಳ್ ರಸ್ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.  

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ’ಕೊಂಕಣಾ’ಚೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

 ಕೊಂಕಣ (ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ನವಿ ಮುಂಬಯ್) ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ’ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವಿಜಿಟೇಶನ್ ಇಗರ್ಜ್ - ಸೀವುಡ್ಸ್ ನೆರುಳ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಭಾಜಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾಣೆಸ್ತ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಆನ್ಸಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಆನ್ಸಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.  

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಥಾನೆಂತ್ ದಭಾಜಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಥಾನೆ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ’ಘಡ್ಕಾರಿ ರಂಗ್‌ಮಂಚಿ ಥಾನೆ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಒಲಿವೆರ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಫುಲಾಂತೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ’ದಯಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್’ ಚೊ ಕಾಪುಜಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ವಿನೋದ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಹೊ ನಾಟಕ್ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎ. ಎಲ್. ಮೊನಿಜ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಚಲಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ Kho'bo'r ] Vinsi Kvaddrosachea bukanchi mokllik

Bab Vincy Kvaddrosachea likhnneche, bhurgeam khatir aslolem ‘Rong Birongi Fulam’ ani tornatteam khatir aslolem ‘Rong Birongi Nokhetram’ hea donui pustokanchi uzvaddaunni Tomazinhochea hatantlean zali.

Purtem Vach

[ ಖಬರ್ ] ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ-ಕಾನಡಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಜನೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್, ವಿಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಕಾನಡಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಹೆಗಲ ಶಿಲುಬೆ’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಮ್ಹಜೆವಯ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಂವಾರ್’

ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಬೊರಿವಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ’ಕಲಾ ಸಮ್ರಾಟ್’ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ’ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಂವಾರ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನವೊ ನಾಟಕ್ ಜನೆರ್ 14 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 11 ವೊರಾರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭೋಧನ್ ಠಾಕ್ರೆ ನಾಟ್ಯ್ ಮಂದಿರ್, ಬೊರಿವ್ಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ’ತೀನ್ ಖಿಳೆ’ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 60ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ - ಹಾಚೆ 175 ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಭಾಲೆ `ತೀನ್ ಖಿಳೆ' 2018 ಜನೆರ್ 27 ವೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್ - ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್