ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್


ಕಾಂದಿವಲಿ (ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 10): ದಿ ಅಸಂಪ್ಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ಹೆಚ್ಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂದಿವ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಐವನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ’ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಯಾಂ’ ಆನಿ ’ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ’ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

  

ಮಾ|ಬಾಯ್ರೊನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಂತ್ ಮಾ|ಐವನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಆನಿ ಮಾ|ಸಂದೀಪ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ದೋಮ್ ಆಲ್ವಿಸ್, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ಬಾಯ್ರೊನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮಾ|ದಾಯ್ಗೊ ಪಿರೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

(ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ)

ಮಾ|ಐವನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಜೆವ್ಣಾ-ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ’ವೋರ್ನ್-ಶಿತ್’ ಸವೆಂ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ:
ಅಸಂಪ್ಶನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: कांदिव्लिंत मोंतिफेस्ताचें आचरण

कांदिवलि (सप्तेंबर १०): दि असंप्शन कोंकणि संघ सांद्यांनि, हेच्च सप्तेंब्राच्या धा तारिकेर मुंबय्च्या कांदिव्लि फिर्गजेंत आचरण केलें.

सय्रो पाद्रि मा।ऐवन अल्मॆडान मरि मायेचि इमाज तशेंच कण्श्यो बेंजार कर्तच्च भुर्ग्यांनि ’मरियेक होगळ्सियां’ आनि ’सक्कड सांगाता मेळ्यां’ कांतारां गाय्लिं.

मा।बाय्रोन मेंडोन्साच्या मुखॆल्पणाखाल फेस्ताचें संभ्रमिक मिसांत मा।ऐवन अल्मॆडा आनि मा।संदीप हाणिं वांटो घेत्लो.

मिसा उप्रांत इगर्जे इस्कोलाच्या सभासालांत सांस्कृतिक कार्यें आसा केल्लें, फिर्गज पाद्रि मा।दॊम आल्विस, सहायक बाप मा।बाय्रोन मेंडोन्सा, मा।दाय्गो पिरॆरा हाजर आस्ले तशेंच ह्या कार्यांत फिर्गजेचिं तिन्शिं लोकांनि ह्या कार्यांत वांटो घेत्लो.

मा।ऐवन अल्मॆडान जेव्णा-माग्णें सांग्तच सर्व लोकांनि कुट्माचें फेस्त ’वॊर्न-शित’ सवें भॊव संभ्रमान आचरण केलें.

भात्मि: असंप्शन कोंक्णि संघाचो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]