ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬಾರ್:] ವಸಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ’ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾಂ’

ವಸಯ್ (ಎಪ್ರಿಲ್ 10) (ಮುಂಬಯ್) ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಣಿಕ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೈ.ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ವಿಲಿಯಂ ಮಚಾದೊ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ’ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತೆಚ್ಚ್ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತ್ ಗೀತ್ ’ಜನಗಣಮನ’ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಲೊಕಾಂಕ್, ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್; ಮಾ|ಬಾ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಾ|ಬಾ|ನಜರೆತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ವಿಲಿಯಮ್ ಮಚಾದೊ, ಆಧ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಧ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲುವಿಜಾ ದಿ’ಸೋಜಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದಿವುನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ಆನಿ ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಚೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ನಾಟಕ್ ’ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ’ ವಸಯಾಂತ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

 

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಲುವಿಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಸಹ ಖಜಾಂಚಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಗ್ರೆಗರಿ ಮೊನಿಸ್, ನೋವೆಲ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ತಿತ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ, ಮಧ್ಯಂತರಾಂತ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜೋಸ್ಸಿ ಮಿನೇಸಾನ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್’ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ನಾಯ್ಗಾಂವ್, ಭಯಾಂದರ್, ನಾಲ್ಲಸೊಪಾರ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮಾಲ್ವಾನಿ, ಮಿರಾರೋಡ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಮೋಗಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಂತ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಗಾಂ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ’ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ಸ್ ಡ್ರಾಚಿಂ’ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಆನಂದ್ ಜೊಡ್ಲೊ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबार]: वसयांत कोंकनी नाटक ’निर्मिल्लें चुकानां’

वसय (एप्रिल १०) (मुंबय) : वसय कोंकणि असॊसियॆशन सांद्यांनि हेच्च एप्रिलाच्या धा तारिकेर माणिक्‌पुरांत्ल्या वै.एम.सि.ए. सभासालांत मानेस्त जॊसेफ डि’सॊजाच्या लिख्णेथाव्न उदेल्लो, मानेस्त विलियं मचादो निर्दॆशनाखाल ’निर्मिल्लें चुकाना’ म्हळ्ळो नाखत खेळय्लो.

सांजेर ६:३०क सुर्वात जाल्ल्या कार्यांत संस्थ्याचो कार्यदर्शि मानेस्त जॊन डि’सॊजान वळोक करुन दितेच्च दॆश्‌भक्त गीत ’जनगणमन’ थाव्न सुर्वात केलें. संस्थ्याचो अध्यक्ष मानेस्त रेजिनाल्ड सांतुमायेरान आप्ल्या स्वागत उत्रांनि, लोकांक, नाटकाच्या कलाकारांक तशेंच मान सय्र्यांक स्वागत केलो. मानाधिक बाप फ्रान्सिस फेर्नांडिसान माग्ण्यामुखांत्र सुर्वात केलें. तेच्च्‌परिं भुर्ग्यांनि आप्लो स्वागत नाच प्रस्तुत केलो.

त्यॆ उप्रांत कार्यदर्शि मानेस्त जॊन डि’सॊजान मानाच्या सय्र्यांक; मा।बा।फ्रान्सिस फेर्नांडिस, मानेस्त फ्रान्सिस फेर्नांडिस कास्सिया, मा।बा।नजरेत सिक्वॆरा, मा।बा।मेल्विन सिक्वॆरा, मानेस्त जॊसेफ डि’सॊज, मानेस्त विलियम मचादो, आध्लो अध्यक्श मानेस्त स्टीफन फेर्नांडिस, आध्लो अध्यक्ष आनि सल्हादार मानेस्त ~आन्सि पालड्का आनि अध्यक्ष मानेस्त रेजिनाल्ड सांतुमायर हांकां उपाध्यक्शिण मानेस्तिण हिल्डा डि’सॊजा, मानेस्तिण जूलियेट मोंतॆरो तशेंच स्त्रीयांच्या घटयाच्या कार्यदर्शि मानेस्तिण लुविजा दि’सॊजान फुलांचो तुरो दिवुन वेदिचेर स्वागत केलो.

बरय्णार मानेस्त जॊसेफ डि’सॊज, निर्दॆशक मानेस्त विलियम मचादो हांकां मानेस्त स्टीफन फेर्नांडिस आनि मानेस्त ~आन्सि पालड्का हाणिं फुलांचे तुरे आनि फळां दीव्न तशेंच शाल पांग्रुन मान केलो. उप्रांत मा।बा।फ्रान्सिसान आप्ल्या उलव्पांत, कोंकनी कार्यांक लोकांनि सहकार दिंव्चि गर्ज आसा, आनि ताचेमुखांत्र आम्च्या भुर्ग्यांक आमि कोंकनी शिकंव्चो आम्चो काय्दो जाव्नासा म्हणालो. मुखेल सय्रो मानेस्त फ्रान्सिस फेर्नांडिस कास्सियान वेगिंच आप्लो नवो नाटक ’फुट्‌ल्लि मोड्कि’ वसयांत खेळंव्चि भासाव्णि केलि.

संस्थ्याचो उपाध्यक्ष रिचार्ड लुविस, खजांचि मानेस्त आल्बर्ट डि’कॊस्ता, सह कार्यदर्शि मानेस्त एड्वर्ड गॊम्स, सह खजांचि मानेस्त विन्सेंट फेर्नांडिस, समितिचे सांदे मानेस्त लारेन्स मेंडोन्सा, मानेस्त ग्रेगरि मोनिस, मानेस्त नॊवेल अल्वारिस, मानेस्त हेन्रि पिंटो आनि मानेस्त विन्सेंट डि’मेल्लो वेदिचेर उपस्तित आस्ले.

त्यॆ उप्रांत ’निर्मिल्लें चुकाना’ नाटकाचें प्रदर्शन सुरु जालें, मध्यंतरांत सल्हादार जॊस्सि मिनॆसान नाटकाच्या सर्व कलाकारांक फुलां, फळां तुरे दीव्न मान केलो. ’कोंकनी उलय, कोंकनी वाडय आनि कोंकणी उरय’ ध्यॆयाखाल नाय्गांव, भयांदर, नाल्लसोपार, जेरिमेरि, माल्वानि, मिरारॊड अशें वेवेग्ळ्या प्रांत्यांचे कोंकनी कलाकार आनि मॊगि हाजर आस्ले.

कार्याचि संप्णि उपाध्यक्श मानेस्त एड्वर्ड गॊम्साच्या उप्कार आटव्णेंत जालि, आनि स्त्रीयांच्या घटकाच्या सांद्यांनि अर्गां गीत गाय्तच्च, तेगां विजॆतांक ’लक्कि कूपन्स ड्राचिं’ इनामां वांट्लिं.

हाजर आस्‌ल्ल्या सर्व लोकांनि ह्या नाटकाचो आनंद जोड्लो.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]