ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] ‘Romanxicho Patxai’ mhunn Reginald-ak Prabhakar Tendulkar-an birudh dilolem : Brazin Soares

Panaji: Konknni bhaxentlo famad borovpi ani porgottnar Prabhakar Tendulkar hannem 200 voir romanxi boroilolea Reginald Fernandes-ak ‘Romanxicho Patxai’ mhunn birudh dilolem oxi mahiti Konknni mogi ani Konknni daizacho sambhallnnar Brazinho Soares Kalapurkar hannem Reginaldacho 104tho zolm dis monoitanam sanglem. Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea hea suvalleant to mukhel ulovpi koso uloitalo. Ho suvallo DKA-chea Reginald Fernandes Conference Hall-ant Junachie 14vier zalo. Tache borabor DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes machier asle.

Aplea jivitacher Reginaldacho probhav ani ixttagotichi khobor sangtanam Brazinhan tannem apnnak boroilolio chitti dakhoun sanglem ki to borovpa borabor songitui vazoitalo. 1961 vorsa apunn taka poilie pautt bhettlo hacho ugddas kaddttanam Brazinhan sanglem ki apnnak tachem borovp ekdom avoddttalem ani apnnem tachio choddant chodd romanxi vachliat. Atam meren apnna koddem tachio sumar 97 romanxi asat oxii mahiti tannem dili. Anik astolio aslio punn vachunk mhunn magon vhortoleamni tio portun haddunk diunk naslolean ho ankddo komi zaloleachi tannem khont ugtaili. 1933 vorsak borounk suru kelolea Reginaldan famad sankoll ‘Bhangarache Sobd’ boroile zachi azunui yad kaddttat mhunn Brazinhan mhunn sangtanam, chhapkhanneamni tachem zaitem borovp sanddounui uddoilam oxi mahiti tannem dili.

Yezmanachem ulovp kortanam DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo hannem sanglem ki Reginaldachi kuvet sonvsarak kollpa khatir tachem borovp Inglezint yevpachi goroz asa ani ‘Bhangarache Sobd’ hem tache vegllem bhanddar Akademi meren pavlem zalear tem Akademi chhapunk toyar asa oxem tannem jahir kelem.

Braz Fernandes-anui Reginaldache ugddas prekxokam mukhar manddle. Alvaro Gomes khas Reginaldacher ghoddloli kovita vachun dakhoili.

Aplea yeukarachea ulovpant Chittnis Vincy Quadros-an Reginald Fernandes-achea mahan karyacho ugddas kelo ani tachem borovp aichie pillgiek vachunk uplob zaunk zai mhunn sanglem.

Konknni borovpi Willy Goes-an sutrsonchealon kelem zalear Bhanddari Celso Fernandes-an soglleanche upkar mandle. Raxttgit mhunnon karyavoll sompli.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

[खबर] ’रोमानशिचो पातशाय’ म्हण रेजिनालडाक प्रभाकर तेंडुल्करान बिरूध दिललें: ब्राजीन सुवारीस

पणजी: कोंकणी भाशेंतलो फामाद बरवपी आनी पर्गटनार प्राभाकार तेंदुल्कार हाणें २०० वयर रमांशी बरयलल्या रेजिनालड फेर्नांडिसाक ‘रमांशिचो पातशाय' म्हूण बिरूध दिललें अशी माहिती कोंकणी मोगी आनी कोंकणी दायजाचो सांभाळणार ब्राजिन्हो सारेस कालापुर्कार हाणें रेजिनाल्दाचो १०४वो जलं दीस मनयतानां सांगलें. दाल्गादो कोंकणी आकादेमीन (द.को.ए.) घडवन हाडलल्या ह्या सुवाळ्यांत तो मुखेल उलवपी कसो उलयतालो. हो सुवाळो द.को.ए.च्या रेजिनालड फेर्नांदेस कानफरेन्स हालांत जुनाचिये १४वियेर जालो. ताचे बराबर द.को.ए.चो अध्योक्ष तोमाजिन्हो कार्डोजो, चिटनीस विन्सी क्वाड्रोस आनी भानडारी चेल्सो फेर्नांदेस माचियेर आसले.

आपल्या जिविताचेर रेजिनाल्दाचो प्रभाव आनी इश्टागतिची खबर सांग्तानां ब्राजिन्हान ताणें आपणाक बरयललियो चिटी दाखवन सांगलें की तो बरवपा बराबर संगितूय वाजयतालो. १९६१ वर्सा आपूण ताका पयलिये पावट भेटलो हाचो उगडास काडटानां ब्राजिन्हान सांगलें की आपणाक ताचें बरवप एकदं आवडटालें आनी आपणें ताचियो चडांत चड रमांशी वाचलियात. आतां मेरेन आपणा कडें ताचियो सुमार ९७ रमांशी आसात अशी माहिती ताणें दिली. आनीक आसतलियो आसलियो पूण वाचुंक म्हूण मागन व्हर्तल्यांनी तियो पर्तून हाडुंक दीवंक नासलल्यान हो आंकडो कमी जालल्याची ताणें खंत उग्तायली. १९३३ वर्साक बरवंक सुरू केलल्या रेजिनाल्दान फामाद सांकळ ‘भांगाराचे सब्द' बरयले जाची आजुनूय याद काडटात म्हूण ब्राजिन्हान म्हूण सांग्तानां, छापखाण्यांनी ताचें जायतें बरवप सांडून‌यी उडयलां अशी माहिती ताणें दिली.

येज्मानाचें उलवप कर्तानां द.को.ए.चो अध्योक्ष तोमाजिन्हो कार्डोजो हाणें सांगलें की रेजिनाल्दाची कुवेत संवसाराक कळपा खातीर ताचें बरवप इंगलेजिंत येवपाची गरज आसा आनी ‘भांगाराचे सब्द' हें ताचे वेगळें भानडार आकादेमी मेरेन पावलें जाल्यार तें आकादेमी छापुंक तयार आसा अशें ताणें जाहीर केलें.

ब्राज फेर्नांदेस-आनूय रेजिनाल्दाचे उगडास प्रेक्षकां मुखार मांदले. आलवारो गोम्स खास रेजिनाल्दाचेर घडलली कविता वाचून दाखयली.

आपल्या येवकाराच्या उलवपांत चिटनीस विन्सी क्वाड्रोसान; रेजिनालड फेर्नांदेस-हाच्या माहान काऱ्याचो उगडास केलो आनी ताचें बरवप आयचिये पिळगियेक वाचुंक उपलब जावंक जाय म्हूण सांगलें.

कोंकणी बरवपी विल्ली गोयेसान सुत्र संचालन केलें जाल्यार भानडारी चेल्सो फेर्नांडिसान सगळ्यांचे उपकार मांदले. राश्ट्गीत म्हुणन काऱ्यावळ संपली.

भात्मी: विन्सी क्वाड्रोस

[ಖಬರ್] ’ರೊಮಾನ್ಶಿಚೊ ಪಾತ್ಶಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡಾಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾನ್ ಬಿರುಧ್ ದಿಲಲೆಂ: ಬ್ರಾಜಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್

ಪಣಜಿ: ಕೊಂಕಣೀ ಭಾಶೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ನಾರ್ ಪ್ರಾಭಾಕಾರ್ ತೆಂದುಲ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ 200 ವಯ್ರ್ ರಮಾಂಶಿ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ‘ರಮಾಂಶಿಚೊ ಪಾತ್ಶಾಯ್' ಮ್ಹುಣ್ ಬಿರುಧ್ ದಿಲಲೆಂ ಅಶಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಕಣೀ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣೀ ದಾಯ್ಜಾಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ಣಾರ್ ಬ್ರಾಜಿನ್ಹೊ ಸಾರೆಸ್ ಕಾಲಾಪುರ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾಚೊ 104ವೊ ಜಲಂ ದಿಸ್ ಮನಯ್ತಾನಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದಾಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣೀ ಆಕಾದೆಮಿನ್ (ದ.ಕೊ.ಎ.) ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಉಲವ್ಪಿ ಕಸೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸುವಾಳೊ ದ.ಕೊ.ಎ.ಚ್ಯಾ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಜುನಾಚಿಯೆ 14ವಿಯೆರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ದ.ಕೊ.ಎ.ಚೊ ಅಧ್ಯೊಕ್ಶ್ ತೊಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಭಾನ್ಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಮಾಚಿಯೆರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗತಿಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ ಬ್ರಾಜಿನ್ಹಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರಯ್ಲಲಿಯೊ ಚಿಟಿ ದಾಖವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತೊ ಬರವ್ಪಾ ಬರಾಬರ್ ಸಂಗಿತುಯ್ ವಾಜಯ್ತಾಲೊ. 1961 ವರ್ಸಾ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲಿಯೆ ಪಾವ್ಟ್ ಭೆಟ್ಲೊ ಹಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಟಾನಾಂ ಬ್ರಾಜಿನ್ಹಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಎಕ್ದಂ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚಿಯೊ ಚಡಾಂತ್ ಚಡ್ ರಮಾಂಶಿ ವಾಚ್ಲಿಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮೆರೆನ್ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆಂ ತಾಚಿಯೊ ಸುಮಾರ್ 97 ರಮಾಂಶಿ ಆಸಾತ್ ಅಶಿ ಮಾಹಿತಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ಆನಿಕ್ ಆಸ್ತಲಿಯೊ ಆಸ್ಲಿಯೊ ಪುಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗನ್ ವ್ಹರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಿಯೊ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದೀವಂಕ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಮಿ ಜಾಲಲ್ಯಾಚಿ ತಾಣೆಂ ಖಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. 1933 ವರ್ಸಾಕ್ ಬರವಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಲ್ಯಾ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಂಕಳ್ ‘ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಸಬ್ದ್' ಬರಯ್ಲೆ ಜಾಚಿ ಆಜುನುಯ್ ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಬ್ರಾಜಿನ್ಹಾನ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ, ಛಾಪ್ಖಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಸಾಂಡುನ್‌ಯೀ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಅಶಿ ಮಾಹಿತಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.

ಯೆಜ್ಮಾನಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ದ.ಕೊ.ಎ.ಚೊ ಅಧ್ಯೊಕ್ಶ್ ತೊಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾಚಿ ಕುವೆತ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಿಂತ್ ಯೆವ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ‘ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಸಬ್ದ್' ಹೆಂ ತಾಚೆ ವೆಗ್ಳೆಂ ಭಾನ್ಡಾರ್ ಆಕಾದೆಮಿ ಮೆರೆನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಕಾದೆಮಿ ಛಾಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬ್ರಾಜ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್-ಆನುಯ್ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪ್ರೆಕ್ಶಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ. ಆಲ್ವಾರೊ ಗೋಮ್ಸ್ ಖಾಸ್ ರೆಜಿನಾಲ್ದಾಚೆರ್ ಘಡ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ದಾಖಯ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸಾನ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್-ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಆಯ್ಚಿಯೆ ಪಿಳ್ಗಿಯೆಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉಪ್ಲಬ್ ಜಾವಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣೀ ಬರವ್ಪಿ ವಿಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಸಾನ್ ಸುತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾನ್ಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೆ. ರಾಶ್ಟ್ಗಿತ್ ಮ್ಹುಣನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]